Załącznik nr 6 do siwz – projekt umowy Numer postępowania: 55/PN/2018 Umowa Nr zp-55/PN/2018Pobieranie 133,01 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar133,01 Kb.

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy Numer postępowania: 55/PN/2018

Umowa Nr ZP-55/PN/2018

zawarta w dniu .................................... w Kielcach pomiędzy:


Zamawiającym:

Wykonawcą:


Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ul Seminaryjska 12, 25 - 372 Kielce

NIP: 657-031-33-31, REGON: 290727869,

reprezentowaną z upoważnieniaKomendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Kielcach

insp. Artura Bednarka

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………..

………………………………………..

§ 1

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający będzie zlecał zgodnie z potrzebami, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy:

Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego – naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka i zakodowanie immobilizera

zgodnie z poniższym zestawieniem:Lp.

Marka i model pojazdu

J.m.

Ilość

Cena brutto za 1 usługę /zł

Cena brutto razem

1

2

3

4

5

6

Naprawa wkładki zamka

1

Kia Ceed I 2,0 CRDI (103kW)

szt.

10

2

Kia Ceed II 1,6b (99kW)

szt.

4

3

Opel Insignia 2,0b (162 kW)

szt.

1

4

VW T-5 2,5 TDI

szt.

3

5

Opel Vivaro /Renault Traffic 2,5d (107kW)

szt.

2

6

Fiat Ducato 3,0 (115,5kW)

szt.

10

7

Fiat Bravo 1,9 JTD

szt.

2

8

Hyundai i20 1,2b

szt.

3

9

Nissan Pathfinder 2,5d (126kW)

szt.

4

10

VW Passat B5 2,0d

szt.

2

11

VW Passat B6 2,0d

szt.

2

Naprawa wkładki stacyjki

12

Kia Ceed I 2,0 CRDI (103kW)

szt.

10

13

Kia Ceed II 1,6b (99kW)

szt.

4

14

Opel Insignia 2,0b (162 kW)

szt.

1

15

VW T-5 2,5 TDI

szt.

3

16

Opel Vivaro /Renault Traffic 2,5d (107kW)

szt.

2

17

Fiat Ducato 3,0 (115,5kW)

szt.

10

18

Fiat Bravo 1,9 JTD

szt.

2

19

Hyundai i20 1,2b

szt.

3

20

Nissan Pathfinder 2,5d (126kW)

szt.

4

21

VW Passat B5 2,0d

szt.

2

22

VW Passat B6 2,0d

szt.

2

Wykonanie kluczyka

23

Kia Ceed I 2,0 CRDI (103kW)

szt.

10

24

Kia Ceed II 1,6b (99kW)

szt.

4

25

Opel Insignia 2,0b (162 kW)

szt.

1

26

VW T-5 2,5 TDI

szt.

3

27

Opel Vivaro /Renault Traffic 2,5d (107kW)

szt.

2

28

Fiat Ducato 3,0 (115,5kW)

szt.

10

29

Fiat Bravo 1,9 JTD

szt.

2

30

Hyundai i20 1,2b

szt.

3

31

Nissan Pathfinder 2,5d (126kW)

szt.

4

32

VW Passat B5 2,0d

szt.

2

33

VW Passat B6 2,0d

szt.

2

Razem:


 1. Wskazane w kolumnie 4 ilości są wartościami szacunkowymi i mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 2. Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu bezpłatnych porad technicznych w zakresie przedmiotu zamówienia i złożonej oferty.

§ 2

 1. Cena brutto razem obejmująca wszystkie koszty związane ze świadczeniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 wynosi: ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………….……………/100).

 2. Wyżej określona cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty transportu do Zamawiającego.

§ 3

 1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ............................... lub do wcześniejszego wyczerpania się ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy.

 2. Naprawę Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie na numer …………………. lub faxem na nr …………………………………. lub pocztą elektroniczną na e-mail ……………………………w dniach od poniedziałku do piątku.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi stanowiącej zakres przedmiotu umowy w terminie……………… dni od daty zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

 4. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dostarczenie do Zamawiającego naprawionej części wraz z oryginałem prawidłowo wypełnionej faktury z numerem postępowania: 55/PN/2018.

 5. Osobami do kontaktów są:

  • ze strony Zamawiającego: ………………………………………

  • ze strony Wykonawcy: ………………………………………

§ 4

 1. Zlecający dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do Wykonawcy w godzinach 800 – 1500.

 2. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na części zamienne zamontowane w pojeździe.

 3. Reklamacja naprawy mechanicznej w okresie gwarancji musi być rozpatrzona w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc termin od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji.

 4. Odmowa uznania reklamacji może nastąpić tylko w wypadku uszkodzenia pojazdu z ewidentnej winy pracowników KWP w Kielcach. Wina taka powinna być udowodniona przez wykonawcę.

 5. Zamawiający może domagać się od wykonawcy kosztów robocizny (przestoju, holowania) związanych z wymianą przedmiotu zamówienia.

§ 5

Zapłata za dostarczony, zamontowany i uruchomiony przedmiot umowy, nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy.


§ 6

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z realizacją usług będących przedmiotem umowy, tj. czynności związane z obsługą reklamacji, w całym okresie realizacji umowy.

 2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 1. zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 1. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ust. 1., dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 1. Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 osób do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1., jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust. 1. jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 1. W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

  1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych;

  2. Wykonawca trzykrotnie odmówi świadczenia usługi.

§ 8

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia,

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto,

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych brutto), licząc od terminu określonego odpowiednio w piśmie Zamawiającego

 1. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

 2. Maksymalna kwota kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 wynosi 5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

 3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

 4. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – umowa powierzenia danych osobowych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania nr: 55/PN/2018 oraz „Oferta cenowa” Wykonawcy.§ 10

 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Zamawiający Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ……………………… r. w Kielcach pomiędzy


Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, zwaną dalej „Administratorem”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Przetwarzający”
 1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

 1. Umowa Powierzenianiniejsza umowa;

 1. Umowa Główna – Umowa nr ZP-55/PN/2018 z dnia ……………………………….. r. „Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego – naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka i zakodowanie immobilizera”

 2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 1. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,

 1. PRZEDMIOT UMOWY

  1. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wskazane w pkt 4.1.-4.2. poniżej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową Powierzenia.

  2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres ………………………………………… lub na piśmie.

  3. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych i zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach niniejszej Umowy, jak za własne działania i zaniechania.

 1. CEL, ZAKRES I CHARAKTER PRZETWARZANIA

4.1.Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

4.2.Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane zwykłe pracowników Administratora.

4.3.Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4.1.-4.2. powyżej jest wykonanie Umowy Głównej.

4.4.Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, usuwanie, niszczenie. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.4.5.Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od Administratora.

 1. ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

  1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

  1. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z administratorem,

  2. zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,

  3. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

  1. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

 1. DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

  1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

  2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:

   1. przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

   2. przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

   3. przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.

  3. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.

  4. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

  5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
 1. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

  1. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (tzw. subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.

  2. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza Umowa Powierzenia.

  3. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

  4. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO

  1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

  2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.

  3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

 3. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

  1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.2.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

10.3.W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

10.4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.10.5.Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy głównej.

Administrator Przetwarzający

Umowa nr ZP-55/PN/2018 str. /
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna