Załącznik nr 6 – wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowaniePobieranie 429,36 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar429,36 Kb.


Załącznik nr 6 – wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie
KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO I POZAKONKURSOWEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014 - 2020

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:

NR KONKURSU:

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:


CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)1.

Wniosek wypełniono w języku polskim.


Tak

Nie

2.

Wniosek złożono w odpowiedzi na konkurs.

Wnioskodawca złożył wniosek w odpowiedzi na odpowiedni konkurs ogłoszony przez IOK. Oznacza to wskazanie poprawnego numeru konkursu w odpowiednim polu formularza wniosku o dofinansowanie.Tak

Nie

3.

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie:

d) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Tak

Nie

4.

Kwalifikowalność projektu.

Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:

- czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),

- czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte
lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f)


Tak

Nie

5.

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania / poddziałania / typu projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020.Tak

Nie

6.

Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy).

W przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie czy spełnione zostały wymogi dotyczące:

- utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

- braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spoza sektora finansów publicznych został dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów


w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020

Tak

Nie

NIE DOTYCZY

7.

Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym,


w którym wydatki są najwyższe.

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania
na realizację projektów).

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym


i zatwierdzonym roku obrotowym.

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane


są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.


Tak

Nie

NIE DOTYCZY

8.

Okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków.

Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.Tak

Nie

9.

Zakaz podwójnego finansowania.

Wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI.Tak

Nie

10.

Rozliczanie uproszczonymi metodami.

W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego1 nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR2 , w ramach kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca wskazuje w treści wniosku na rozliczenie projektu jedną z metod uproszczonych, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z Regulaminem konkursu.Tak

Nie

Nie dotyczy

11.

 • Lokalizacja biura projektu

Biuro projektu będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres realizacji projektu. W treści wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wszystkie trzy kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) jak również to, że biuro projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu będą posiadali możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.

Tak

Nie

12.

 • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego.

W ramach projektu oceniane będzie czy:

- w przypadku osób fizycznych uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego.


Tak

Nie

13.

Zgodność projektu z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego oraz zasadami unijnymi, w tym:

 • zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania czy mechanizmu racjonalnych usprawnień) określoną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika z Rozporządzenia 1303/2013.Tak

Nie

14.

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Tak

Nie

15.


Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum.

Tak

Nie

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:

 1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),

 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.

1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

0

1

2

4.

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

0

1

2

5.

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte
w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.

0

1

 • Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.

Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w wytycznych horyzontalnych tj. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Tak

Nie

16.

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy).Tak

Nie

17.

Zgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.

Zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.Tak

Nie

18.

Wartość kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych nie przekracza dopuszczalnego poziomu procentowego.

Zgodność budżetu projektu z procentowym limitem kosztów w ramach cross-financingu


i środków trwałych dla danego Działania/Poddziałania.

Tak

Nie

NIE DOTYCZY

Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu?

Tak – wypełnić część B

Nie – UZASADNIĆ I odrzucić projekt (PRZEJŚĆ DO CZĘŚCI e)

UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)


CZĘŚĆ B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

(wypełnia IOK zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020


dla danego konkursu)
1.

Zgodność z przewidywanym zapotrzebowaniem.

Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia projektowego nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych powinna odpowiadać faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi opieki na obszarach, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc opieki. Oznacza to, że ewentualna ograniczona aktywność zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 ma na tym obszarze inną genezę niż niemożność zapewnienia dzieciom opieki instytucjonalnej lub pozainstytucjonalnej. Projekt powinien uwzględniać zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i trwałości rezultatu projektu.Tak

Nie

2.

Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi


w wieku do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość
jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Tak

Nie

NIE DOTYCZY

3.

Maksymalny okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 24 miesiące, przy czym dofinansowanie z EFS może objąć w tym okresie wszystkie koszty związane z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych miejsc opieki.Tak

Nie

4.

Maksymalny okres finansowania formy pozainstytucjonalnej

Okres finansowania wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (względem konkretnego dziecka i opiekuna) są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.Tak

Nie

NIE DOTYCZY

5.

W projekcie określono właściwą wysokość wkładu własnego

W ramach projektu przewidziano wkład własny w kwocie stanowiącej minimum 9% wydatków kwalifikowalnych.Tak

Tak, ale warunkowo

Nie

6.

Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę w ramach cross-financingu

W odniesieniu do planowanych w projekcie w ramach cross-financingu inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 Wnioskodawca uzasadnia, że:

a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób;

b)potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną.Tak

Tak, ale warunkowo

Nie

NIE DOTYCZY

7.

Efektywność zatrudnieniowa

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektu obejmującego aktywizację zawodową został określony w Komunikacie Ministerstwa Rozwoju z dn. 12.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych i wynosi:

dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;

dla kobiet – 39%;

dla osób z niepełnosprawnościami – 33%

dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym) – 38%.

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo,


z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę
w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej EFS.

Tak

Nie

NIE DOTYCZY

8.

Standardy i warunki opieki nad dziećmi

Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane


w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w:

• ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);

• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925);

• oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Tak

Tak, ale warunkowo

Nie9.

Maksymalna liczba złożonych wniosków

Podmiot (Wnioskodawca / partner) występuje maksymalnie 2 razy w ramach danego konkursu.

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania danego podmiotu
w charakterze beneficjenta bądź partnera.
Tak

Nie10.

Warunki i procedury udzielania wsparcia w formie aktywizacji zawodowej

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie ze standardem udzielania wsparcia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 określonym w Regulaminie konkursu

oraz

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Tak

Nie

NIE DOTYCZY
Czy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?

Tak – wypełnić część C


Tak, ALE WARUNKOWO (podać warunek w części F ) – wypełnić część C

Nie – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ projekt (przejść do części e)
UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)

CZĘŚĆ C.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.1. ADEKWATNOŚĆ DOBORU, SPOSOBU POMIARU I OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020) ORAZ ZGODNOŚĆ CELU GŁÓWNEGO PROJEKTU Z ZAŁOŻENIAMI RPO WŁ 2014-2020

Zasady oceny:

- Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.

- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.

- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych wskaźników są większe od zera, czy wartości docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.

- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).

- Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanego/nych w RPO WŁ 2014-2020 problemów jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić.

- Weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020


i jeśli dotyczy innymi celami sformułowanymi w dokumentach strategicznych

- Weryfikacja czy cel główny projektu został sformułowany w sposób prawidłowy


z uwzględnieniem reguły SMART.

6/10 lub 3/5*

* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN


Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Liczba punktów
przyznana warunkowo

(punkty warunkowe można przyznać jedynie, kiedy przyznano bezwarunkowo przynajmniej 60% punktów za każde kryterium w części C)Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
(w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części F karty)
Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.2. ADEKWATNOŚĆ DOBORU GRUPY DOCELOWEJ DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020 ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;

- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu

w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;

- barier, które napotykają uczestnicy projektu;

- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.9/15

Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C. 3. TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU *

Zasady oceny:

We wniosku o dofinansowanie, w przypadku projektów których kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł, powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:

- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;

- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);

- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
3/5* lub 0/0
* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN

Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.4. SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU
ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:

- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;

- planowanego sposobu realizacji zadań;

- sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób


z niepełnosprawnościami;

- wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020


lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;

- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)

- trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).12/20

Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Liczba punktów
przyznana warunkowo

(punkty warunkowe można przyznać jedynie kiedy przyznano bezwarunkowo przynajmniej 60% punktów za każde kryterium w części C)Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
(w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części F karty)
Kryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.5. ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

-potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane


do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);

-potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy


i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;

-zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy


(o ile dotyczy).
9/15

Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.6. ADEKWATNOŚĆ POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALZIACJI PROJEKTU,

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów
(o ile dotyczy) prowadzonej:

1. w obszarze wsparcia projektu,

2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz

3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu

oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy).

9/15

Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.7. ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO ZAKRESU ZADAŃ
W PROJEKCIE

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym: sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej doświadczenia


i potencjału.
3/5
Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalnaKryterium merytoryczne

oraz


minimalna / maksymalna
liczba punktów ogółem

C.8. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU

Zasady oceny:

Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:

- kwalifikowalność wydatków,

- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,

- racjonalność i efektywność wydatków projektu,

- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),

- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu.


12/20
Liczba
punktów przyznana wyłącznie bezwarunkowo

Liczba punktów
przyznana warunkowo
(punkty warunkowe można przyznać jedynie kiedy przyznano bezwarunkowo przynajmniej 60% punktów za każde kryterium w części C)

Uzasadnienie oceny
w przypadku bezwarunkowego
przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
(w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części F karty)

Suma punktów przyznanych bezwarunkowo
i warunkowo (jeśli dotyczy) za ogólne
kryteria merytoryczne- część C :

BEZWARUNKOWO

WARUNKOWO

(O ILE DOTYCZY)

Czy przyznano bezwarunkowo przynajmniej 60% punktów za każde kryterium w części C ?

TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D i E

NIE – WYPEŁNIĆ
CZĘŚĆ D i E
CZĘŚĆ D.

KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

(wypełnia IOK zgodnie
z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 dla danego konkursu)

Kryterium jest
spełnione całkowicie

niespełnione
kryterium nr 1: Projekt jest realizowany na obszarze o niskim wskaźniku dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową liczba punktów:

10 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Kryterium nr 2: Kompleksowość wsparcia:

10 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Kryterium nr 3: Wsparcie obszarów wiejskich:
10 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Kryterium nr 4: Minimalna liczba osób objęta wsparciem:

10 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Kryterium nr: 5 Zgodność z działaniami rewitalizacyjnymi: 10 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Kryterium nr 6: Adaptacja rozwiązań:

5 pkt

– …… pkt


– 0 pkt

Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów premiujących:UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU,
GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA NIESPEŁNIONE)


CZĘŚĆ E.

LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C i D:

BEZWARUNKOWO

WARUNKOWO

(O ILE DOTYCZY)


CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (uzyskał pozytywną ocenę w części A, B i C), ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?
TAK


TAK, ALE WARUNKOWO

(podać warunek w części F)Nie –odrzucić projekt

CZĘŚĆ F.

NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części E zaznaczono odpowiedź „TAK, ALE WARUNKOWO”)
 1. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU
1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne
Poz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Uzasadnienie


2. Kwestionowane wysokości wydatków
Poz. nr

Nazwa pozycji

Wartość pozycji

Proponowana wartość

Uzasadnienie
3. Proponowana kwota dofinansowania:

…………………………………………………………………………….PLN
 1. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Z CZĘŚCI B I C
Lp.

Numer kryterium, którego dotyczy warunek

Warunek

Uzasadnienie
1.

...


III. INNE (oczywiste omyłki)
Lp.

Opis
1....


..................................... .....................................podpis oceniającego data


CZĘŚĆ G.

OGÓLNE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE – PODLEGA OCENIE TYLKO W PRZYPADKU PROJEKTÓW KIEROWANYCH DO NEGOCJACJI

1.

Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. W przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Formalno-Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.

Tak

Nie - uzasadnić i odrzucić projekt

UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCEGO (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)


..................................... .....................................podpis członka KOP data

1 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

2 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna