Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyPobieranie 2,29 Mb.
Strona1/15
Data18.11.2017
Rozmiar2,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD współfinansowanego
ze środków EFS wraz załącznikami do umowy

WZÓR1)

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w ………………… [miejsce zawarcia umowy] w dniu ….................. pomiędzy:Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy,
58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5B, zwaną/ym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowaną przez:


……………………………………………….............................................................................

a
.....................................................................................................[nazwa i adres Beneficjenta2), NIP


, a gdy posiada - również REGON],
zwaną/ym dalejBeneficjentem”, działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów3 .....................................................................................................[nazwa i adres Partnerów],

reprezentowanym przez:

..............................................................……...............................................................4

§ 1.


Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” oraz dane pozyskane przez Wnioskodawcę, Beneficjenta, Partnerów5 od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu oraz Porozumieniami:

 1. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Instytucją Pośredniczącą;

 2. w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych
  w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą;

 1. „Działaniu” oznacza to Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego;

 2. „Instytucji Pośredniczącej” – należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

 3. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020); obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie i kontrolę Programu;

 4. „Nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
  z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 1303/2013”;

 5. „Operacji”- przez operację gospodarczą rozumie się każde zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić wartościowo i które wywiera wpływ na aktywa i/lub pasywa jednostki (powoduje zmiany w aktywach i/lub pasywach), w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi
  w księgach rachunkowych tej jednostki. Dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej jest dowód księgowy (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości – t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), który stanowi podstawę do dokonania zapisu w księgach rachunkowych (ewidencji). Definicja ta nie dotyczy operacji wykonywanych na danych osobowych, zdefiniowanych w pkt. 1;

 6. „Osi Priorytetowej” oznacza to Oś Priorytetową 8 Rynek pracy;

 7. „Poddziałaniu” oznacza to Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne/ Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF/Poddziałanie 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ/Poddziałanie 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AW6;

 8. „Powierzającym” oznacza to Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 2014-2020 przetwarzanie danych osobowych w ramach bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, zaś w odniesieniu do zbioru centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oznacza Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator powierzył Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020, a ten następnie powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnych Porozumień w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przetwarzanie danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego;

 9. „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.);

 10. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania/Poddziałania7 określony we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPDS.0....0....00-02-0..../...., zwanym dalej „Wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

 11. „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym;

 12. „Regulaminie konkursu” oznacza to dokument opracowany przez Instytucję Organizującą Konkurs, określający zasady przeprowadzenia konkursu oraz wskazujący prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie wyboru wniosków;

 13. „SL2014” oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywaną
  w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;

 14. stawce jednostkowej” oznacza to stawkę dla danego towaru lub usługi, dla którego/której szczegółowy zakres oraz cena jednostkowa określone zostały w wytycznych o których mowa
  w § 4 ust.6 pkt. 2 umowy lub innych wytycznych horyzontalnych lub wytycznych programowych lub aktach delegowanych KE (zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 281) lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej Projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.


 15. „stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej” oznacza to stronę internetową pod adresem: www.rpo.dwup.pl;

 16. „SzOOP” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęty Uchwałą
  Nr 1179/V/15 Zarządu Województwa z dnia 14 września 2015 r.8;

 17. „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika Projektu w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;

 18. „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.);

 19. „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);

 20. „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.);

 21. „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;

 22. „Zamówieniu publicznym” należy przez to rozumieć każdą umowę odpłatną, której przedmiotem są usługi, dostawy, i/lub roboty budowlane, przewidzianą w Projekcie realizowanym w ramach Programu, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy

§ 2.


 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent wraz z Partnerem/ami9 zobowiązuje/ się do jego realizacji, w łącznej kwocie  nieprzekraczającej …… zł (słownie: …) i stanowiącej nie więcej niż …… całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1) płatność ze środków europejskich w kwocie … zł (słownie …);

         2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie … zł (słownie …).Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnerów10 w związku z realizacją Projektu.

 1. Całkowita wartość Projektu wynosi…(słownie:…..).

 2. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ……… (słownie: … ),
  co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:


 1. .w kwocie … zł (słownie …);

 2. .w kwocie … zł (słownie …).

W przypadku niewniesienia przez Beneficjenta i Partnerów11 wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Pośrednicząca może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 1, obniżyć proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w ww. kwocie może zostać uznany za niekwalifikowalny12.

 1. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się
  do
  okresu realizacji projektu i o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie
  z obowiązującymi
  przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 113umowy.

 2. Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym/-i przez Beneficjenta lub Partnerów14 oświadczeniem/-ami, stanowiącym/-i załącznik/-i nr 3 do umowy.15

 3. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu, o których mowa w Wytycznych wskazanych w § 4 ust. 6 pkt. 2 umowy, nie mogą łącznie przekroczyć … %16 poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć … % kwoty środków, o której mowa
  w ust. 1 pkt 117 oraz muszą zostać poniesione wyłącznie w zakresie i zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku.

 4. Szczegółowe zasady określania i rozliczania wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu są zawarte w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 umowy oraz w Regulaminie konkursu.

 5. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych, o których mowa w §4 ust. 6 pkt 2 umowy, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

§ 3.

 1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.

 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

 3. Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają18 prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

§ 4.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we Wniosku, w tym do:

  1. osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku, a także stosowanie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wskaźników horyzontalnych zawartych w WLWK 2014 dla EFS19 – w przypadku ich wystąpienia w projekcie. Beneficjent powinien mieć
   na uwadze, że niewykonanie wskaźnika zadeklarowanego we wniosku, może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości;

  2. realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku;

  3. zapewnienia realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone
   we Wniosku i/lub Regulaminie konkursu;

  4. zachowania trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek;

  5. zbierania danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z zapisami Wytycznych, o których mowa w ust. 6 pkt 3;

  6. przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

  7. zapewnienia stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi o których mowa w ust. 6 pkt 4, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 25 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem.

 1. Projekt rozliczany jest przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji końcowego wniosku
  o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Zgodnie z tą regułą, Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne, w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 lub
  w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego w zatwierdzonym Wniosku. Szczegółowy opis stosowania reguły proporcjonalności jest zawarty w Wytycznych, o których mowa w ust. 6 pkt 2.

 2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
  o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub
  o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych we Wniosku wskaźników projektu.

 3. Projekt będzie realizowany przez: ................20

 4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem oraz zgodnie
  z zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Programem, SzOOP, oraz Regulaminem konkursu
  obowiązującymi dla danego konkursu.

 5. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych horyzontalnych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj.21:

 1. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.;

 2. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.;

 3. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia
  i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r.;

 4. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015r.;

 5. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20.07.2015r.;

 6. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2015r.;

 7. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28.05.2015 r.;

 8. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.;

 9. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
  z dnia 22.07.2015 r.

i ewentualnie inne wytyczne tematyczne.

 1. Beneficjent oświadcza w imieniu swoim i Partnerów22, że zapoznał się z treścią Wytycznych, o których mowa w ust. 6 oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu,
  w zakresie, w jakim dotyczą Beneficjenta, Partnerów23 i Projektu z uwzględnieniem ust. 8 i 9.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania Wytycznych, o których mowa w ust. 6 w wersji aktualnej na dzień dokonywania odpowiednich czynności lub operacji związanych z realizacją projektu, z zastrzeżeniem ust. 9.

 3. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektów Beneficjent zobowiązuje się stosować Wytyczne, o których mowa ust. 6 pkt 2 w wersji obowiązującej w dniu poniesienia danego wydatku.

 4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta drogą korespondencyjną
  o wszelkich zmianach Wytycznych
  , o których mowa w ust. 6 . Przyjmuje się, że skuteczna będzie korespondencja wysłana na adres Beneficjenta wskazany w §34 ust.1, z uwzględnieniem §34 ust.2 umowy.

 5. W przypadku, gdy Beneficjent złoży pisemne oświadczenie woli w ciągu 7 dni od otrzymania pisma informującego o zmianie Wytycznych, zgodnie z ust. 10, iż nie przyjmuje ich do stosowania, stosuje się odpowiednio § 26 ust. 2 pkt 6 umowy. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały zmienione Wytyczne. Zachowanie terminu na wniesienie oświadczenia woli ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o zmianie Wytycznych oraz potwierdzenia nadania oświadczenia woli w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce, zawierającej oświadczenie woli lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej doręczenie osobiste oświadczenia woli.

 6. Zmiany Wytycznych, o których mowa w ust.6, nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.

 7. W przypadku finansowania w Projekcie wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień - w momencie pojawienia się w Projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent przedstawia Instytucji Pośredniczącej uzasadnienie konieczności poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem). Dokonanie przesunięcia środków na ten cel w ramach budżetu Projektu - z zastosowaniem elastyczności budżetu Projektu, wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

 8. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie
  o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Trwałość powinna być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych
  w projekcie miejsc opieki.

§ 5.24

 1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszej umowy w zakresie zarządzania Projektem.

 3. Szczegółowe zasady określania i rozliczania kosztów pośrednich Projektu są zawarte
  w Wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 umowy oraz w Regulaminie konkursu.

§ 6.

 1. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

 2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich
  za działania wynikające z niniejszej umowy
  25.

Uproszczone metody rozliczania wydatków

§ 7.26

 1. Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi w ramach Projektu zgodnie
  z Wnioskiem oraz Wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 umowy.


 2. Instytucja Zarządzająca określa w regulaminie konkursu szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową dla danego towaru lub usługi.

 3. Instytucja Zarządzająca ustala dla Projektu następujące stawki jednostkowe:

1) [nazwa] w kwocie ………… zł;

2) [nazwa] w kwocie ………….zł.

 1. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 3 są:

   1. załączone do wniosku o płatność: ……..;

   2. dostępne podczas kontroli na miejscu: ……..;

 1. Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach realizowanego projektu.


Płatności

§ 8.


 1. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych
  i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o którym mowa
  w § 5 umowy27.

 2. W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) przez „oddzielny system księgowości albo odpowiedni kod księgowy", o którym mowa w przepisach art. 125 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia nr 1303/2013, należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę (Beneficjenta) ksiąg rachunkowych (nie zaś odrębne księgi rachunkowe). W ramach tych ksiąg, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla operacji w ramach projektu.

 3. W przypadku Beneficjenta, który nie prowadzi pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dopuszczalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie do celów ewidencji dla operacji w ramach Projektu narzędzi księgowych, które Beneficjent jest zobowiązany stosować na podstawie obowiązujących przepisów, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w rozumieniu art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 2012 poz. 361 z późn. zm.). W przypadku tego typu Beneficjenta, wymóg zapewnienia oddzielnej ewidencji dla Projektu może być spełniony jedynie poprzez wprowadzenie odpowiedniego (wyodrębnionego) kodu księgowego28 dla wszystkich transakcji dotyczących Projektu.

 4. W przypadku Beneficjenta, który nie ma obowiązku, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, zobowiązany jest on — dla potrzeb Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 — do prowadzenia Zestawienia (wyodrębnionej ewidencji) dokumentów dotyczących wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu (poprzez regularne jego sporządzanie i wypełnianie celem bieżącego ewidencjonowania, monitorowania i kontroli wykorzystania środków w ramach Projektu), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 i 11 do umowy. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Projektu ww. Zestawienie powinno zostać niezwłocznie wydrukowane (zaleca się prowadzenie Zestawienia w wersji elektronicznej) i podpisane oraz opatrzone datą przez osobę je sporządzającą, oraz drugą osobę zatwierdzającą (jeżeli dotyczy), a następnie dołączone do dokumentacji dotyczącej realizowanego Projektu. Wydrukowane Zestawienie wraz z wersją elektroniczną podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej umowie.

 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-2, dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner29.

§ 9.


    1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy jest wypłacane w formie zaliczki
     w wysokości i terminie określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 10 umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów30.

    2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu
     z Instytucją Pośredniczącą i przekazuje za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 17 ust. 8 umowy, przy czym formularz wersji papierowej harmonogramu płatności jest zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy.

    3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014
     w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.

    4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta31 ………………………………………………………………….

    5. Beneficjent oraz Partnerzy32 nie mogą przeznaczyć otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia powyższego, stosuje się § 14 umowy.

    6. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym
     za poprawność rozliczeń finansowych, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiednią część dofinansowania na pokrycie jego wydatków, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie.33

    7. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne34.

    8. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4. W przypadku zmiany rachunku bankowego, wymagana jest aktualizacja poprzez zawarcie aneksu do umowy.

    9. Odsetki bankowe od przekazanego Beneficjentowi dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w ust. 10, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

    10. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą, na jej prośbę i w terminie przez nią określonym, o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą
     w terminie do dnia 30 listopada tego roku. Zwrotu dokonuje się na następujący rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej35……………………………………………………………………

    11. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 10, w części niewydatkowanej przed upływem 14 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy
     o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w ust. 10.

    12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi
     w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w ust. 10.

    13. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna