Załącznik Nr 4Pobieranie 0,69 Mb.
Strona1/6
Data06.04.2018
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6
POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2015/2016

EGZAMIN DYPLOMOWY
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
1. KIERUNEK BUDOWNICTWO
1.1 studia stacjonarne

   1. Specjalność

- Budownictwo wodne i morskie

K - Część kierunkowa

(profile dyplomowania i odpowiadające im przedmioty kierunkowe)


   • Budownictwo morskie

   • Budownictwo wodne


W - Część wybieralna

   • Budownictwo wodne*

   • Budownictwo morskie *

   • Porty, roboty czerpalne i podwodne

   • Regulacja rzek i drogi wodne

   • FundamentowanieUwaga!

*zagadnienia te nie dotyczą profili dyplomowania, w których występują przedmioty kierunkowe o tej samej nazwieCzęść Kierunkowa
PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo morskie (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

1. Obciążenia budowli morskich.

2. Falochrony.

3. Nabrzeża, pirsy i pomosty.

4. Konstrukcje pełnomorskie.

5. Obliczanie i projektowanie konstrukcji brzegu morskiego.

6. Samodzielne konstrukcje odbojowe i cumownicze.

7. Konstrukcje stoczniowe.

8. Konstrukcje morskiego oznakowania nawigacyjnego.

9. Śluzy morskie.

10. Tunele podmorskie.

11. Rurociągi podmorskie.

12. Ochrona środowiska morskiego.

13. Eksploracja i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

14. Konstrukcje podwodne związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

15. Badania modelowe morskich konstrukcji hydrotechnicznych.


PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo wodne (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Hydrotechniki

1. Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

2. Zasady wyznaczania przepływu miarodajnego wielkiej wody oraz wymiarowanie urządzeń upustowych.

3. Główne elementy jazu i ich zadania.

4. Ogólna charakterystyka zamknięć wodnych.

5. Wielkość wyporu pod budowlą piętrzącą i sposoby jego zmniejszania.

6. Kryteria ogólnej stateczności budowli piętrzącej.

7. Ogólne zasady budowy stopnia wodnego (etapy wykonawstwa).

8. Stosowane materiały i sposoby wykonawstwa zapór ziemnych.

9. Wymiarowanie zapór ziemnych - dobór szerokości korony, nachyleń skarp oraz bezpiecznego wzniesienia korony ponad poziomem piętrzenia.

10. Konstrukcja uszczelnień zapór ziemnych, umocnienia skarp.

11. Rola drenażu i filtrów odwrotnych w konstrukcjach budowli piętrzących.

12. Zasady uszczelniania podłoża pod budowlami piętrzącymi.

13. Ogólne zasady projektowania zapór betonowych typu ciężkiego.

14. Zapory betonowe filarowe i lukowe - warunki budowy i zasady konstrukcji.

15. Aparatura kontrolno-pomiarowa instalowana na obiektach piętrzących, ocena stanu bezpieczeństwa


Część wybieralna

Budownictwo morskie (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego
1. Obciążenia budowli morskich.

2. Falochrony.

3. Nabrzeża, pirsy i pomosty.

4. Konstrukcje pełnomorskie.

5. Obliczanie i projektowanie konstrukcji brzegu morskiego.

6. Samodzielne konstrukcje odbojowe i cumownicze.

7. Konstrukcje stoczniowe.

8. Konstrukcje morskiego oznakowania nawigacyjnego.

9. Śluzy morskie.

10. Tunele podmorskie.

11. Rurociągi podmorskie.

12. Ochrona środowiska morskiego.

13. Eksploracja i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

14. Konstrukcje podwodne związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

15. Badania modelowe morskich konstrukcji hydrotechnicznych.
Budownictwo wodne (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Hydrotechniki
1. Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

2. Zasady wyznaczania przepływu miarodajnego wielkiej wody oraz wymiarowanie urządzeń upustowych.

3. Główne elementy jazu i ich zadania.

4. Ogólna charakterystyka zamknięć wodnych.

5. Wielkość wyporu pod budowlą piętrzącą i sposoby jego zmniejszania.

6. Kryteria ogólnej stateczności budowli piętrzącej.

7. Ogólne zasady budowy stopnia wodnego (etapy wykonawstwa).

8. Stosowane materiały i sposoby wykonawstwa zapór ziemnych.

9. Wymiarowanie zapór ziemnych - dobór szerokości korony, nachyleń skarp oraz bezpiecznego wzniesienia korony ponad poziomem piętrzenia.

10. Konstrukcja uszczelnień zapór ziemnych, umocnienia skarp.

11. Rola drenażu i filtrów odwrotnych w konstrukcjach budowli piętrzących.

12. Zasady uszczelniania podłoża pod budowlami piętrzącymi.

13. Ogólne zasady projektowania zapór betonowych typu ciężkiego.

14. Zapory betonowe filarowe i lukowe - warunki budowy i zasady konstrukcji.

15. Aparatura kontrolno-pomiarowa instalowana na obiektach piętrzących, ocena stanu bezpieczeństwa
Porty, roboty czerpalne i podwodne (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

1. Port jako ogniwo w systemie transportowym.

2. Klasyfikacja i charakterystyka ładunków występujących w transporcie morskim.

3. Charakterystyka specjalizacyjna statków morskich.

4. Rejony przeładunku towarów masowych.

5. Rejony przeładunku kontenerów.

6. Rejony przeładunku paliw płynnych.

7. Zbiorniki magazynowe na paliwa i gazy skroplone.

8. Porty jachtowe.

9. Roboty czerpalne.

10. Zasady doboru sprzętu pogłębiarskiego.

11. Odprowadzanie oraz składowania urobku pogłębiarskiego na lądzie i pod wodą.

12. Roboty podwodne - nurkowanie.

13. Roboty podwodne - wykonawstwo.

14. Zasoby mineralne dna morskiego.

15. Zastosowanie materiałów wybuchowych w robotach podwodnych.


Regulacja rzek i drogi wodne (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego
1. Śródlądowe drogi wodne Polski.

2. Śródlądowe drogi wodne Europy.

3. Klasyfikacja dróg wodnych śródlądowych.

4. Tabor przewozowy.

5. Warunki ruchu statku na drodze wodnej.

6. Zasady projektowania śródlądowych dróg wodnych.

7. Kanały żeglowne.

8. Obiekty hydrotechniczne na kanałach żeglownych.

9. Śluzy żeglugowe.

10. Systemy napełniania i opróżniania śluz komorowych.

11. Obliczenia hydrauliczne śluz komorowych.

12. Zamknięcia śluz.

13. Podnośnie i pochylnie.

14. Przepustowość drogi wodnej i śluzy.

15. Porty śródlądowe.
Fundamentowanie (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego
1. Metody wyznaczania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów oraz interpretacja wyników badań.

2. Przepływ wody w podłożu gruntowym oraz jego wpływ na właściwości gruntów.

3. Stan naprężenia i odkształcenia w podłożu gruntowym.

4. Nośność podłoża gruntowego jednorodnego i uwarstwionego.

5. Metody wyznaczania parcia i odporu gruntu na ściany oporowe.

6. Stateczność skarp i zboczy.

7. Zasady konstruowania i obliczeń stateczności fundamentów bezpośrednich.

8. Metody wzmacniania podłoża gruntowego.

9. Zastosowania geosyntetyków w budownictwie hydrotechnicznym.

10. Ścianki szczelne i szczelinowe.

11. Pale i fundamenty na palach.

12. Fundamenty na studniach,

13. Podstawowe zasady posadowienia podpór mostowych.

14. Konstrukcje z gruntu zbrojonego.

15. Budowle ziemne - zasady obliczeń.

1.1.2. Specjalność – KBI
K - Część kierunkowa

(profile dyplomowania i odpowiadające im przedmioty kierunkowe) • Budownictwo ogólne

 • Konstrukcje metalowe

 • Konstrukcje betonowe

 • Mosty stalowe

 • Mosty betonowe

 • Modelowanie konstrukcji inżynierskich

W - Część wybieralna

 • Budownictwo ogólne realizowane metodami uprzemysłowionymi

 • Modelowanie w budownictwie

 • Budownictwo przemysłowe II

 • Fizyka budowli II

 • Diagnostyka konstrukcji murowych, betonowych i drewnianych

 • Nowoczesne konstrukcje drewniane

 • Inżynierskie konstrukcje betonowe

 • Mosty stalowe*

   • Mosty betonowe*

   • Modelowanie konstrukcji inżynierskich*

 • Konstrukcje metalowe*

 • Konstrukcje betonowe*

   • Teoria konstrukcji

   • Fundamentowanie


Uwaga! *zagadnienia te nie dotyczą profili dyplomowania, w których występują przedmioty kierunkowe o tej samej nazwie
Część Kierunkowa
PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo ogólne (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej 1. Kombinacje obciążeń w budownictwie w Stanie Granicznym Nośności (SGN) oraz Stanie Granicznym Użytkowania (SGU) wg PN – porównanie.

 2. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne - zasady prowadzenia przewodów na wysokości budynku i wyprowadzenia trzonów kominowych ponad połać dachową – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 3. Przekroje poprzeczne stropów na belkach drewnianych oraz na belkach stalowych z rozwiązaniem oparcia na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej, rodzaje kotwień czołowych i bocznych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 4. Stropy gęstożebrowe: DZ, TERIVA, FERT oraz Akerman - oparcie stropów na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej w zależności od grubości i rodzaju muru, obciążenie stropów gęstożebrowych ścianami działowymi, przekroje poprzeczne żeber poszerzonych, zasady obliczeń i konstruowania, obliczenia statyczne stropu gęstożebrowego dla schematu swobodnego podparcia oraz jedno- i dwustronnego częściowego utwierdzenia, zasady konstruowania żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 5. Przekroje poprzeczne murów: jednorodnych, jednowarstwowych i trójwarstwowych - zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie wg modelu przegubowego i modelu ciągłego, zasady wyznaczania wartości współczynnika redukcji nośności muru na ściskanie, zasady obliczeń statycznych muru na docisk miejscowy, zasady zbrojenia poprzecznego filarów międzyokiennych, sposoby i zalecenia konstruowania dylatacji poziomej i pionowej warstwy osłonowej muru trójwarstwowego, dobór materiału warstwy osłonowej ze względu na uwarunkowania techniczne -– szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 6. Dach drewniany stromy: krokwiowy, jętkowy, płatwiowo – kleszczowy - schemat statyczny, wykres momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych, zasady konstruowania połączenia na jaskółczy ogon oraz współczesne sposoby łączenia elementów konstrukcyjnych drewnianych dachów stromych, schematy statyczne drewnianej płatwi gerberowskiej i płatwi zespolonej, szczegół przegubu drewnianego i zasada jego konstruowania – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 7. Dach drewniany stromy: jedno- i dwu- wieszarowy - przekrój poprzeczny dachu, szczegóły węzłów konstrukcyjnych, wskazanie elementów ściskanych, rozciąganych i zginanych łączenie elementów drewnianych na wrąb czołowy przedni, zasady stosowania wrębu czołowego przedniego podwójnego, zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym, przekrój pionowy ściany kolankowej żelbetowej monolitycznej z pokazaniem zbrojenia – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.
 1. Stropodachy: niewentylowany, wentylowany, odwrócony: zasady konstruowania, przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo - ścienny w obrębie gzymsu, różnica pomiędzy kominkiem dyfuzyjnym a otworem wentylacyjnym stropodachu, różnica pomiędzy stropodachem przewietrzanym a odpowietrzanym, zasady konstruowania stropodachu kanalikowego – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 2. Schody: żelbetowe monolityczne: płytowe, żelbetowe monolityczne na belkach spocznikowych, żelbetowe monolityczne wspornikowe - schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, przebieg zbrojenia – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 3. Zasady konstruowania belek spocznikowych ukrytych w schodach żelbetowych monolitycznych płytowych, zasady konstruowania schodów żelbetowych w tzw. „wieży strażackiej” – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 4. Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19, stalowo-ceramiczne Kleina, N15, Porotherm wysoki i niski, stalowy zespół belkowy – przekrój poprzeczny, schemat statyczny, zasady doboru elementów, zasady konstruowania wieloboku obciążeń dla nadproży okiennych o zróżnicowanym usytuowaniu otworów okiennych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 5. Ławy fundamentowe: ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe – przekrój poprzeczny, zasady konstruowania. Stopy fundamentowe: żelbetowe monolityczne, w tym grupowe – przekrój poprzeczny, zasady konstruowania – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 6. Hydroizolacja murów zagłębionych w gruncie w zależności od poziomu wody gruntowej - zasady stosowania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 7. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w budownictwie ogólnym – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 8. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego - szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi pożarem, parametry dróg ewakuacyjnych, zasady doboru drzwi wejściowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.PROFIL DYPLOMOWANIA: Konstrukcje metalowe (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie


 1. Projektowanie konstrukcji w stanie nadkrytycznym

 2. Mechanizmy zniszczenia węzłów kratownic wykonanych z kształtowników o przekroju zamkniętym

 3. Zasady współpracy obudowy z konstrukcją nośną

 4. Wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy analizą I i II rzędu.

 5. Wymienić sposoby zapobiegania drganiom stalowych kominów.

 6. Scharakteryzować rodzaje przestrzennych systemów konstrukcyjnych budynków wysokich.

 7. Metody ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych

 8. Zbiorniki na paliwa płynne, rodzaje i stosowane rozwiązania konstrukcyjne

 9. Obciążenia belek podsuwnicowych.

 10. Wyjaśnić na czym polega zapewnienie niezawodności konstrukcji

 11. Wyjaśnić zasadę pracy połączeń sprężonych zakładkowych i doczołowych

 12. Co to jest węzeł podatny, podać cechy charakterystyczne węzłów podatnych

 13. Wyjaśnić pojęcie ciągliwości międzywarstwowej

 14. Pojęcie przegubu plastycznego i plastycznej redystrybucji momentów zginających

 15. Porównaj metody nieniszczących badań powierzchniowych połączeń spawanych pod kątem zjawisk fizycznych będących podstawą danej metody.


PROFIL DYPLOMOWANIA: Konstrukcje betonowe (K)

Katedra Konstrukcji Betonowych


 1. Wyznaczanie momentu granicznego mimośrodowo ściskanego żelbetowego słupa o poprzecznym przekroju prostokątnym przy znanej sile ściskającej.

 2. Sprawdzenie nośności słupów ściskanych i zginanych w dwóch płaszczyznach według Eurokodu.

 3. Efekty drugiego rzędu w słupach żelbetowych i metody ich wyznaczania (metoda nominalnej krzywizny i metoda nominalnej sztywności)

 4. Definicja silosów w aspekcie smukłości komór i sposobu opróżniania.

 5. Uproszczona metoda obliczania momentów w bunkrach o prostokątnym przekroju poprzecznym.

 6. Parcie materiału sypkiego w silosach wg Janssena (wyprowadzenia wzoru i wykresy parcia pv oraz ph).

 7. Metody obliczeniowe w projektowaniu tarczownic żelbetowych.

 8. Uproszczona metoda obliczania dachów wiszących o pojedynczej krzywiźnie.

 9. Obliczanie sił południkowych i równoleżnikowych w kopułach kulistych (ciężar własny, śnieg, wiatr).

 10. Metoda analogii belkowej w projektowaniu powłok walcowych długich, kształtowanie zbrojenia powłoki i przepony.

 11. Stany graniczne konstrukcji sprężonych.

 12. Zasady trasowania cięgien sprężających w konstrukcjach kablobetonowych. statycznie wyznaczalnych (obwiednia górna i dolna usytuowania cięgien w przekroju)

 13. Problemy kształtowania konstrukcji sprężonych statycznie niewyznaczalnych na przykładzie belki dwuprzęsłowej (trasowanie cięgien, metoda Guyona).

 14. Morfologia rys w konstrukcjach betonowych (przyczyny zarysowań, rodzaje rys)

 15. Metodyka określania klasy betonu i jednorodności na podstawie wyników badań niszczących i nieniszczących.


PROFIL DYPLOMOWANIA: Mosty stalowe (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Wymień i omów elementy budowli mostowej.

 2. Cechy geometryczne budowli mostowej z uwagi na położenie w stosunku do przeszkody i z uwagi na położenie niwelety jezdni w stosunku do konstrukcji przęsła.

 3. Omów schematy statyczne konstrukcji mostów.

 4. Omów obciążenia konstrukcji mostowych .

 5. Sposoby analizy konstrukcji kratownicowych przęseł mostowych – statyka i wymiarowanie.

 6. Sposoby analizy konstrukcji blachownicowych przęseł mostowych – statyka i wymiarowanie.

 7. Konstrukcja przęsła kratownicowego mostu kolejowego z jezdnią otwartą z jazdą górą i z jazdą dołem (górą zamknięte i górą otwarte). Wymienić elementy i omówić ich rolę w konstrukcji.

 8. Typy jezdni mostów kolejowych i mostów drogowych - materiały i konstrukcja.

 9. Omówić problematykę obliczeń dźwigara stalowego z zespoloną, żelbetową płytą jezdni.

 10. Omówić problematykę obliczeń dźwigara stalowego ze stalową płytą ortotropową jezdni.

 11. Omówić pojęcie karbu i zagadnienie nośności zmęczeniowej.

 12. Połączenia warsztatowe i montażowe dla przęseł stalowych – typy i obliczenia.

 13. Cięgna stalowe w mostach – typy i zastosowanie.

 14. Wyposażenie mostów: dylatacje, łożyska, izolacje, nawierzchnie, balustrady, bariery, odwodnienie.

 15. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów stalowych.

PROFIL DYPLOMOWANIA: Mosty betonowe (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Naszkicuj przyczółek mostowy / filar mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym i omów ich części składowe.

 2. Obliczanie sił wewnętrznych w mostach betonowych o ustroju rusztowym.

 3. Mosty łukowe: typowe schematy statyczne, stateczność dźwigarów głównych, technologie budowy.

 4. Wymiarowanie mostowych elementów żelbetowych na zginanie.

 5. Składniki nośności mostowych dźwigarów żelbetowych na ścinanie.

 6. Oddziaływanie skurczu i pełzania w betonowych i zespolonych konstrukcjach mostowych. Uproszczone metody obliczeniowego uwzględniania zjawisk reologicznych.

 7. Obliczanie momentów zginających w mostach płytowych na podstawie powierzchni wpływu.

 8. Zasady zbrojenia i sprężania betonowych dźwigarów płytowych, w tym płyt ukośnych.

 9. Dla wolno podpartej belki sprężonej cięgnami o zadanej trasie narysuj wykresy sił normalnych, tnących i momentów zginających pochodzących od samego sprężenia.

 10. Fazy budowy a stan naprężeń normalnych w przekroju poprzecznym mostowego dźwigara z betonu sprężonego.

 11. Straty siły sprężającej w dźwigarze mostowym z betonu sprężonego.

 12. Strunobetonowe dźwigary sprężone stosowane w polskim mostownictwie: technologie budowy i sposoby obliczeń przęseł mostów wznoszonych z tych prefabrykatów.

 13. Technologia betonowania / montażu nawisowego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, kształtowanie tras kabli sprężających, zakres rozpiętości.

 14. Technologia nasuwania podłużnego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, kształtowanie tras kabli sprężających, zakres rozpiętości.

 15. Zasady łożyskowania mostów, rozwiązania techniczne łożysk.


PROFIL DYPLOMOWANIA: Modelowanie konstrukcji inżynierskich (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Podać rozkłady naprężeń w paśmie płytowym, płytach kwadratowych i prostokątnych o różnych sposobach podparcia.

 2. Podać rozkłady naprężeń w tarczach i pasmach tarczowych. Porównać przedstawione rozkłady naprężeń z rozwiązaniami dla belek.

 3. Omówić hipotezy wytrzymałościowe. Dla wybranego przykładu określić zapas bezpieczeństwa, osobno wg hipotez Treski i HMH, gdy dana jest graniczna wartość naprężeń w stanie jednoosiowym.

 4. Omówić metodę projektowania według naprężeń dopuszczalnych i stanów granicznych na wybranym przykładzie (elementy ściskane, zginane lub mimośrodowo ściskane).

 5. Omówić drgania swobodne nietłumione i tłumione układów dyskretnych.

 6. Omówić zjawisko rezonansu na przykładzie układu nietłumionego i tłumionego o jednym stopniu swobody.

 7. Omówić drgania układów dyskretnych o wielu stopniach swobody (problem własny, częstości i postaci drgań własnych, itp.).

 8. Omówić zasady kształtowania siatki MES (wybór typu elementu skończonego, łączenie różnych typów elementów, uwzględnienie warunków brzegowych, itp.).

 9. Na przykładzie elementu MES w PSN (PSO) uzasadnić, że MES jest metodą przybliżoną.

 10. Omówić element belkowy MES odnosząc się do macierzowej metody przemieszczeń.

 11. Na wybranym przekładzie podaj i omów wzór na lokalną macierz sztywności elementu MES.

 12. Omówić badanie stateczności konstrukcji metodami macierzowymi (układy dyskretne i ciągłe).

 13. Przedstawić wpływ imperfekcji w analizie stateczności konstrukcji.

 14. Wyjaśnić różnice w obliczeniach konstrukcji według teorii I rzędu i teorii wyższych rzędów.

 15. Omów rodzaje nieliniowości w elementach konstrukcyjnych i konstrukcjach budowlanych. Podać przykłady konieczności stosowania rozwiązań nieliniowych za pomocą programów MES.


Część wybieralna
Budownictwo ogólne realizowane metodami uprzemysłowionymi (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej 1. Różnice między wielkim blokiem a wielką płytą – porównanie.

 2. Klasyfikacja poziomów uprzemysłowienia budownictwa.

 3. Cel i zakres stosowania wieńcy w budownictwie prefabrykowanym. Różnica między wieńcem żelbetowym monolitycznym a wieńcem ukrytym. Zasady konstruowania i stosowania wieńcy ukrytych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 4. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanej budynku według systemu Szczecińskiego – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 5. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanej budynku według systemu Wk-70 – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 6. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanej budynku według systemu OWT-67 – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 7. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanej budynku według systemu WUFT – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 8. Charakterystyka konstrukcji prefabrykowanej budynku według lokalnego systemu MOREK – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 9. Zasady konstruowania stropów międzykondygnacyjnych w systemach budownictwa prefabrykowanego.

 10. Sposoby opierania prefabrykowanych podestów międzypiętrowych klatki schodowej.

 11. Zasady projektowania wentylacji zbiorczej, schemat podłączeń.

 12. Różnica pomiędzy progiem przeciwdeszczowym a kanałem dekompresyjnym. Zasady konstruowania, przekroje pionowe.

 13. Usuwanie wad „nowych” technologii przez ocieplenie budynku metodą BSO (dawniej metoda lekka - mokra) – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 14. Usuwanie wad „nowych’’ technologii przez ocieplenie budynku metodą ciężką – mokrą – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

 15. Usuwanie wad „nowych” technologii przez ocieplenie budynku metodą suchą Acekol-Kolorys oraz Bistyp – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.


Modelowanie w budownictwie (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej


 1. Właściwości betonu, stali i żelbetu.

 2. Przyczepność zbrojenia do betonu.

 3. Obliczanie i zbrojenie stropów płaskich.

 4. Płyty krzyżowo - zbrojone.

 5. Obliczanie płyt krzyżowo - zbrojonych według nośności granicznej.

 6. Obliczanie MES płyt fundamentowych na sprężystym podłożu.

 7. Nośność prostokątnych belek żelbetowych poddanych jednoczesnemu skręcaniu, zginaniu i ścinaniu.

 8. Kryteria zniszczenia dla betonu.

 9. Belki ściany.

 10. Zbrojenie węzłów zbiorników żelbetowych.

 11. Stosowanie modeli kratownicowych do wymiarowania konstrukcji żelbetowych.

 12. Efekty skali w elementach betonowych.

 13. Efekty skali w belkach żelbetowych.

 14. Modele dyskretne do modelowania betonu.

 15. Modele dyskretne do modelowania gruntu.


Budownictwo przemysłowe II (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
1. Wpływ drgań na otoczenie (budynki, człowieka, maszyny).

2. Cechy dynamiczne materiałów budowlanych.

3. Zjawisko zmęczenia w materiałach budowlanych.

4. Zjawisko tłumienia w materiałach budowlanych.

5. Fale naprężeniowe w ośrodku sprężystym.

6. Ściśliwość gruntów i osiadanie budowli pod wpływem obciążeń dynamicznych.

7. Właściwości dynamiczne gruntów budowlanych.

8. Dynamiczne współczynniki podłoża gruntowego..

9. Drgania układów o jednym stopniu swobody.

10. Równanie MES w obszarze statycznym i dynamicznym i metody jego rozwiązywania.

11. Metody rozwiązywania równania MES w obszarze statycznym i dynamicznym.

12. Równania drgań bloków fundamentowych na sprężystym podłożu.

13. Zbrojenie fundamentów blokowych i fundamentów ścianowych na obciążenia nieudarowe.

14. Zbrojenie fundamentowych blokowych na obciążenia udarowe.

15. Działanie i obliczanie wibroizolacji fundamentów pod maszyny.

Fizyka Budowli II (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej


 1. Stacjonarne przewodzenie ciepła w przegrodzie wielowarstwowej.

 2. Zjawiska fizyczne w procesie wymiany ciepła i ich znaczenie w budynkach.

 3. Warstwa termiczna w konwekcyjnej wymianie ciepła i opór przejmowania ciepła na powierzchni przegrody.

 4. Ryzyko kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz ryzyko rozwoju pleśni.

 5. Kondensacja międzywarstwowa pary wodnej w przegrodach budowlanych.

 6. Mostki cieplne w budynkach: rodzaje, przykłady.

 7. Parametry cieplne materiałów budowlanych i ich wpływ na stacjonarne i niestacjonarne przewodzenie ciepła.

 8. Wpływ lokalizacji warstwy izolacji termicznej w przegrodzie (od zewnątrz i od wewnątrz) na ochronę cieplną budynku i ryzyko kondensacji pary wodnej.

 9. Izolacje cieplne i wodochronne w dachach drewnianych. Omówienie przykładowych rozwiązań.

 10. Model energetyczny budynku. Omówienie zysków i strat ciepła w budynku. Metody zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię.

 11. Wyjaśnić pojęcia: ciepło, strumień ciepła, gęstość strumienia ciepła, całkowity opór cieplny przegrody termicznej, współczynnik przenikania ciepła przegrody termicznej.

 12. Porównanie styropianu i wełny mineralnej jako materiałów termoizolacyjnych: struktura, właściwości, zastosowanie, wady i zalety.

 13. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię; omówić podstawowe techniki i technologie.

 14. Rodzaje warunków brzegowych w zagadnieniu przewodzenia ciepła. Sposób uwzględnienia konwekcyjnej i radiacyjnej wymiany ciepła na powierzchni przegrody.

 15. Dynamiczne parametry cieplne przegród budowlanych: współczynnik przesunięcia fazowego i współczynnik tłumienia.Diagnostyka konstrukcji murowych, betonowych i drewnianych (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
1. Podział remontów. Różnica pomiędzy remontem a modernizacją – porównanie.

2. Podstawowe zasady kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

3. Zasady i zakres realizacji tzw. przeglądów rocznych i przeglądów 5-cio letnich. Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

4. Różnica między zarysowaniem a pęknięciem. Metody pomiary rozwarcia rysy.

5. Morfologia rys ścian budynków – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

6. Zasady wyboru metody wzmocnienia elementu konstrukcyjnego – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

7. Metody wzmacniania filarów międzyokiennych i słupów – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

8. Metody wzmacniania nadproży okiennych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

9. Metody wzmacniania stropów na belkach drewnianych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

10. Metody wzmacniania stropów na belkach stalowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

11. Metody wzmacniania stropów żebrowo – płytowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

12. Metody wzmacniania stropów żelbetowych płytowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

13. Metody wzmacniania biegów schodowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

14. Metody wzmacniania ław i stóp fundamentowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.15. Metody wzmacniania drewnianych więźb dachowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

Nowoczesne konstrukcje drewniane (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej


 1. Projektowanie fundamentów w budynkach szkieletowych drewnianych.

 2. Projektowanie stropów w budynkach szkieletowych drewnianych.

 3. Projektowanie ścian w budynkach szkieletowych drewnianych.

 4. Projektowanie schodów i nadproży w budynkach szkieletowych drewnianych.

 5. Projektowanie dachów w budynkach szkieletowych drewnianych.

 6. Wymiarowanie elementów drewnianych z uwagi na ścinanie.

 7. Wymiarowanie elementów z drewna klejonego warstwowo.

 8. Wymiarowanie elementów drewnianych o przekroju złożonym.

 9. Wymiarowanie słupów drewnianych z przewiązkami.

 10. Wymiarowanie słupów drewnianych ze skratowaniem.

 11. Wiązary drewniane trójkątne.

 12. Wiązary drewniane prostokątne.

 13. Węzły i przekroje poprzeczne w wiązarach kratowych.

 14. Stany graniczne nośności wg Eurokodu 5.

 15. Stany graniczne użytkowalności wg Eurokodu 5.


Inżynierskie Konstrukcje betonowe (W)

Katedra Konstrukcji Betonowych


 1. Obliczanie zbiorników walcowych wg koncepcji Paszkowskiego

 2. Obliczanie grubości ścianki zbiornika walcowego z uwagi na zarysowanie

 3. Składowe temperatury uwzględniane w zbiornikach na ciecze

 4. Projektowanie zbiorników na obciążenia termiczne – schematy obliczeniowe

 5. Wpływ wiatru na siły w słupach zbiorników wieżowych

 6. Schematy obliczeniowe ścian bocznych i dna w zbiornikach na słupach

 7. Koncepcja konstrukcyjna i etapy budowy zbiornika Reimberta

 8. Koncepcja konstrukcyjna zbiornika Intzego

 9. Obliczanie tarczownic żelbetowych w kierunku poprzecznym i podłużnym

 10. Koncepcja obliczania tarczownic wg metody Ehlersa

 11. Przebieg naprężeń ścinających w przekroju poprzecznym tarczownicy żelbetowej

 12. Charakterystyka stanu błonowego i zgięciowego powłok

 13. Obliczanie sił błonowych w kopułach kulistych

 14. Projektowanie pierścienia dolnego kopuł kulistych

 15. Metoda analogii belkowej w projektowaniu powłok walcowych długich

Mosty stalowe (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Wymień i omów elementy budowli mostowej.

 2. Cechy geometryczne budowli mostowej z uwagi na położenie w stosunku do przeszkody i z uwagi na położenie niwelety jezdni w stosunku do konstrukcji przęsła.

 3. Omów schematy statyczne konstrukcji mostów.

 4. Omów obciążenia konstrukcji mostowych .

 5. Sposoby analizy konstrukcji kratownicowych przęseł mostowych – statyka i wymiarowanie.

 6. Sposoby analizy konstrukcji blachownicowych przęseł mostowych – statyka i wymiarowanie.

 7. Konstrukcja przęsła kratownicowego mostu kolejowego z jezdnią otwartą z jazdą górą i z jazdą dołem (górą zamknięte i górą otwarte). Wymienić elementy i omówić ich rolę w konstrukcji.

 8. Typy jezdni mostów kolejowych i mostów drogowych - materiały i konstrukcja.

 9. Omówić problematykę obliczeń dźwigara stalowego z zespoloną, żelbetową płytą jezdni.

 10. Omówić problematykę obliczeń dźwigara stalowego ze stalową płytą ortotropową jezdni.

 11. Omówić pojęcie karbu i zagadnienie nośności zmęczeniowej.

 12. Połączenia warsztatowe i montażowe dla przęseł stalowych – typy i obliczenia.

 13. Cięgna stalowe w mostach – typy i zastosowanie.

 14. Wyposażenie mostów: dylatacje, łożyska, izolacje, nawierzchnie, balustrady, bariery, odwodnienie.

 15. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów stalowych.


Mosty betonowe (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Naszkicuj przyczółek mostowy / filar mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym i omów ich części składowe.

 2. Obliczanie sił wewnętrznych w mostach betonowych o ustroju rusztowym.

 3. Mosty łukowe: typowe schematy statyczne, stateczność dźwigarów głównych, technologie budowy.

 4. Wymiarowanie mostowych elementów żelbetowych na zginanie.

 5. Składniki nośności mostowych dźwigarów żelbetowych na ścinanie.

 6. Oddziaływanie skurczu i pełzania w betonowych i zespolonych konstrukcjach mostowych. Uproszczone metody obliczeniowego uwzględniania zjawisk reologicznych.

 7. Obliczanie momentów zginających w mostach płytowych na podstawie powierzchni wpływu.

 8. Zasady zbrojenia i sprężania betonowych dźwigarów płytowych, w tym płyt ukośnych.

 9. Dla wolno podpartej belki sprężonej cięgnami o zadanej trasie narysuj wykresy sił normalnych, tnących i momentów zginających pochodzących od samego sprężenia.

 10. Fazy budowy a stan naprężeń normalnych w przekroju poprzecznym mostowego dźwigara z betonu sprężonego.

 11. Straty siły sprężającej w dźwigarze mostowym z betonu sprężonego.

 12. Strunobetonowe dźwigary sprężone stosowane w polskim mostownictwie: technologie budowy i sposoby obliczeń przęseł mostów wznoszonych z tych prefabrykatów.

 13. Technologia betonowania / montażu nawisowego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, kształtowanie tras kabli sprężających, zakres rozpiętości.

 14. Technologia nasuwania podłużnego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, kształtowanie tras kabli sprężających, zakres rozpiętości.

 15. Zasady łożyskowania mostów, rozwiązania techniczne łożysk.Modelowanie konstrukcji inżynierskich (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów


 1. Podać rozkłady naprężeń w paśmie płytowym, płytach kwadratowych i prostokątnych o różnych sposobach podparcia.

 2. Podać rozkłady naprężeń w tarczach i pasmach tarczowych. Porównać przedstawione rozkłady naprężeń z rozwiązaniami dla belek.

 3. Omówić hipotezy wytrzymałościowe. Dla wybranego przykładu określić zapas bezpieczeństwa, osobno wg hipotez Treski i HMH, gdy dana jest graniczna wartość naprężeń w stanie jednoosiowym.

 4. Omówić metodę projektowania według naprężeń dopuszczalnych i stanów granicznych na wybranym przykładzie (elementy ściskane, zginane lub mimośrodowo ściskane).

 5. Omówić drgania swobodne nietłumione i tłumione układów dyskretnych.

 6. Omówić zjawisko rezonansu na przykładzie układu nietłumionego i tłumionego o jednym stopniu swobody.

 7. Omówić drgania układów dyskretnych o wielu stopniach swobody (problem własny, częstości i postaci drgań własnych, itp.).

 8. Omówić zasady kształtowania siatki MES (wybór typu elementu skończonego, łączenie różnych typów elementów, uwzględnienie warunków brzegowych, itp.).

 9. Na przykładzie elementu MES w PSN (PSO) uzasadnić, że MES jest metodą przybliżoną.

 10. Omówić element belkowy MES odnosząc się do macierzowej metody przemieszczeń.

 11. Na wybranym przekładzie podaj i omów wzór na lokalną macierz sztywności elementu MES.

 12. Omówić badanie stateczności konstrukcji metodami macierzowymi (układy dyskretne i ciągłe).

 13. Przedstawić wpływ imperfekcji w analizie stateczności konstrukcji.

 14. Wyjaśnić różnice w obliczeniach konstrukcji według teorii I rzędu i teorii wyższych rzędów.

 15. Omów rodzaje nieliniowości w elementach konstrukcyjnych i konstrukcjach budowlanych. Podać przykłady konieczności stosowania rozwiązań nieliniowych za pomocą programów MES.Konstrukcje metalowe (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie


 1. Projektowanie konstrukcji w stanie nadkrytycznym

 2. Mechanizmy zniszczenia węzłów kratownic wykonanych z kształtowników typu RHS

 3. Mechanizmy zniszczenia węzłów kratownic wykonanych z kształtowników typu CHS

 4. Omówić elementy składowe przepony dachowej (tarczy), niezbędne do uzyskania efektu współpracy pokrycia z konstrukcją nośną.

 5. Wymienić czynniki wpływające na podatność tarczy z blachy trapezowej na ścinanie.

 6. Wymienić wady i zalety konstrukcji, w których wykorzystuje się współpracę obudowy ze szkieletem nośnym.

 7. Wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy analizą I i II rzędu.

 8. W jakich elementach konstrukcyjnych w procedurze wymiarowania uwzględnia się efekty II-ego rzędu.

 9. Wyjaśnić (wykorzystując szkice) co to jest efekt P- oraz P-.

 10. W jakich przypadkach zawsze można stosować analizę I rzędu.

 11. Wymienić sposoby zapobiegania drganiom stalowych kominów.

 12. Oddziaływania środowiskowe na konstrukcje wysokie.

 13. Scharakteryzować rodzaje przestrzennych systemów konstrukcyjnych budynków wysokich.

 14. Zbiorniki na paliwa płynne, rodzaje i stosowane rozwiązania konstrukcyjne

 15. Metody ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna