Załącznik nr 4 doPobieranie 1,93 Mb.
Strona1/6
Data21.06.2018
Rozmiar1,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6

S Ą D R E J O N O W Y

dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY

OG-3501-6/14


na:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw systemu wentylacji – klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa (przy ul. Ogrodowej 51A i Al. Solidarności 58) w okresie 12 miesięcy.

Zatwierdzam

………………..

UWAGA: specyfikacja istotnych warunków zamówienia służy wyłącznie do przygotowania oferty i bez zgody zamawiającego nie należy jej wykorzystywać w innym celu.

_________________________WARSZAWA__________________________

marzec 2014 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
I. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Zamawiający:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa

Adres: 00 - 873 Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

Tel. (22) 531-42-00, Fax.: (22) 531 44 00

Godziny urzędowania – w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00

NIP: 527-14-02-687, Regon: 001256049


Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Zarządzeniem Nr 15/2014 z 13 marca 2014r.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:OG-3501-6/14

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
 1. Trybpostępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro. Obliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,2249 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).
 1. Wyjaśnienia dotyczące postępowania
 1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym pytania i odpowiedzi na pytania, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane za pomocą faksu dla swej ważności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
  z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ustawy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień w trybie przewidzianym w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, oraz że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz publikuje na stronie internetowej www.hipoteka.waw.pl oraz http://www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-mokotowa.html.

 6. Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim.

 7. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Bujalski –specjalista ds. gospodarczych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, Al. Solidarności 58, pok. 6, tel. (0-22) 531-44-78 w godz. 8.00-16.00 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy).

 8. Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 11. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

 12. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z istotnych modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej www.hipoteka.waw.pl oraz http://www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-mokotowa.html.


II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:


  1. Konserwacja, przeglądy i naprawy systemu wentylacji – klimatyzacji w budynku użytkowanym przez Zamawiającego przy Al. Solidarności 58 oraz przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych i użytkowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w budynkach przy ul. Ogrodowej 51 A i Al. Solidarności 58 w Warszawie. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa i precyzuje projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

  2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV zawartym w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i konserwację układów chłodzących – kod CPV 50730000-1.

  3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ.

  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  7. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych oraz zawierających propozycje wariantowe.

  8. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia.

  9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych
   w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

  10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia:
 1. miesięcy od daty podpisania umowy.III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad i wymagań:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wymaga się, aby oferta została przygotowana z uwzględnieniem merytorycznej treści zawartej w oryginalnych formularzach:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) oświadczenia złożonego zgodnie z art. 44 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej, w języku polskim.

4. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, np. wyciągu z odpowiedniego rejestru.

5. Ofertę należy złożyć w kopercie (opakowaniu) oznaczonej napisem:


„Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw systemu wentylacji – klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa (przy ul. Ogrodowej 51A i Al. Solidarności 58) w okresie 12 miesięcy.

OG-3501-6/14

Nie otwierać przed dniem 24.03.2014 r., godz. 10.30
oraz opatrzonej nazwą i adresem firmy lub imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz jego adresem.

6. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

7. Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty winny być parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Powyższe warunki spełniają funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia.

8. Do formularza oferty stanowiącego, załącznik nr 1 do SIWZ, należy dołączyć wymagane zgodnie z treścią SIWZ dokumenty.

9. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert jest skuteczne, przy czym:


 • zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i zawierać pełen komplet dokumentów i załączników o ile były wymagane przez Zamawiającego. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;

 • powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

Naruszenie powyższych zasad i wymagań dotyczących sposobu przygotowania oferty, z wyjątkiem określonych w ust. 7, spowoduje odrzucenie oferty.

IV. WYMAGANIA I DOKUMENTACJA
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 - 2 ustawy;

 2. spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;

 3. wykonają zamówienie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i projekcie umowy;

Niespełnienie któregokolwiek spośród ww. warunków spowoduje wykluczenie z postępowania. 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, tj. dotyczącej: wykonawców będących osobami fizycznymi, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. wykazu co najmniej trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług odpowiadających zakresowi usług stanowiących przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 50% oferowanej wartości zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; dowodami w powyższym zakresie są:

- poświadczenie,

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;


Wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ponadto wymagane jest złożenie przez Wykonawcę: 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;

 2. polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.

 3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie, tj. wraz z ofertą, nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 SIWZ lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


3. Oferty wspólne:


 1. Dopuszczalne jest składanie ofert wspólnych przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.

 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymogi dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 i 2 SIWZ, odnoszą się do każdego z Wykonawców występujących wspólnie, chyba, że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 4. Wymagane jest ponadto złożenie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III ust. 6.


V. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VI. TERMINY
1. Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa, 00-240 Warszawa, Al. Solidarności 58, pok. 6 w terminie do dnia 24.03.2014 r., do godz. 10.00.

2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2014 r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58 pok. 6. 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1.

 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.


VII. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:

· nazwy (firmy) i adresy Wykonawców;

· cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach.

4. W dniu otwarcia ofert zostanie stwierdzone ponadto czy oferta została złożona w terminie.

5. Oferty otwierane będą według następującego porządku:

1) koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert wycofanych nie będą otwierane;

2) koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert zmienionych nie będą otwierane;

3) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 1. W otwarciu ofert mogą brać udział Wykonawcy lub ich przedstawiciele.

 2. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekazuje się im niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2 i 3.

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem Rozdziału VII SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.


VIII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK
W razie konieczności Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.
IX. ODRZUCENIE OFERTY


 1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, w ściśle określonych przypadkach, zgodnie z art. 89 ustawy.

 2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 4. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


X. WALUTA OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY


 1. Wskazana w ofercie cena winna być podana w układzie: cena netto + VAT = cena brutto.

 2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

 3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN) i zawierać wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

 4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą.


XI. SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERTY
1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Zarządzeniem Nr ……/2014 przedstawiając Dyrektorowi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa propozycję oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryterium ustalone w SIWZ.

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić.

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy.


XII. KRYTERIA WYBORU OFERT
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Dla dokonania oceny ofert Komisja będzie porównywała oferowaną przez Wykonawców cenę za realizację przedmiotu zamówienia:


Cena ofertowa

-max. 100 pkt.

-waga kryterium 100%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona poprzez podzielenie najniższej ceny ofertowej przez cenę oferty rozpatrywanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100, zgodnie z wzorem
cena oferty najtańszej x 100

cena oferty badanej

Ofercie, w której cena będzie najniższa każdy członek Komisji przetargowej przyzna 100 punktów. Tak obliczona liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium wynoszącą 100%.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazanym wyżej wzorem. Ocenę ostateczną stanowić będzie suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji wg powyższego kryterium.XIII. ZAWARCIE UMOWY


 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zawiera najniższą cenę).

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty
i łączną punktację;

b) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,


 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych
  w art. 94 ustawy. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawiera umowę
  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 3. Projekt umowy wraz ze szczegółowym zakresem usługi stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
  W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy, zawartych w projekcie umowy.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.


XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179 – 198).
XV. INFORMACJE KOŃCOWE
W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy oraz obowiązujących do niej aktów Wykonawczych.

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz oferty,

załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 3 – formularz oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

załącznik nr 4 – projekt umowy wraz ze szczegółowymi zakresami usług konserwacyjnych.

załącznik nr 5 – formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 6 – wykaz głównych usług.

Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA:

........................................................

........................................................

........................................................

tel/fax.: ............................................

O F E R T A
Przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OG-3501-6/14, na konserwacje, , przeglądy i napraw systemu wentylacji – klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa (przy ul. Ogrodowej 51A i Al. Solidarności 58) w okresie 12 miesięcy:


 1. Oferujemy wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i napraw systemu wentylacji - klimatyzacji, zgodnie z opisem wskazanym w załączniku Nr 1, 2, do umowy oraz warunkami określonymi w SIWZ oraz projekcie umowy, za 1 miesiąc świadczenia usługi w cenie:

- netto: ...................................... zł

( słownie: ................................................................................................................................ zł)

- brutto: ......................................zł

( słownie: .............................................................................................................................. zł )
oraz łącznie za 12 miesięcy świadczenia usługi w cenie:
- netto: ...................................... zł

( słownie: ................................................................................................................................ zł)

- brutto: ......................................zł

( słownie: .............................................................................................................................. zł )
 1. Oferujemy wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z opisem wskazanym w załączniku Nr 3, do umowy oraz warunkami określonymi w SIWZ oraz projekcie umowy, za wykonanie usługi w cenie:

- netto: ...................................... zł

( słownie: ................................................................................................................................ zł)

- brutto: ......................................zł

( słownie: .............................................................................................................................. zł )


na cenę składają się następujące elementy:

Lp.

Nazwa/typ urządzenia

Lokalizacja

Numer inwentarzowy

Ilość urządzeń

Cena ryczałtowa netto/brutto za 1 przegląd (konserwację)

Cena ryczałtowa netto/brutto za 2 (dwa) przeglądy (konserwacje) w okresie obowiązywania umowy

1.

Split typu Daikin

Warszawa, Al. Solidarności 58

pok. 330


653-1-1

1

netto
brutto


netto
brutto


2.

Ascom typ AWM-ZOF-AFAF

Warszawa, Al. Solidarności 58

pok. 8


653-1-2

1

netto
brutto


netto
brutto


3.

Split typu Daikin

FAQ100BUV1B

RR100B7W1B


Warszawa, Al. Solidarności 58

pok. 9


653-1-5

1

netto
brutto


netto
brutto


4.

Toshiba typ RAV SP1404ATE

RAV SM1402CTWarszawa, Al. Solidarności 58

pok. 9


653-1-14

1

netto
brutto


netto
brutto


5.

Split typu FTXS25

Warszawa, Al. Solidarności 58

pok. 14


653-1-19

1

netto
brutto


netto
brutto


6.

Fuji 7VC/RO7VC

Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

pok. 618


653-1-3

1

netto
brutto


netto
brutto


7.

Fuji RS-7FC/RO-7FC

Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

pok. 325


653-1-4

1

netto
brutto


netto
brutto


8.

Fuji RSG07LE/ROG07LE

Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

sala 717A653-1-18

1

netto
brutto


netto
brutto


9.

Urządzenia klimatyzacyjne na bazie Split

Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

pok.: 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 713, 714, 716, 717, korytarz VII p. (2 szt.), 609A, 225, 16653-1-7

16

netto
brutto


netto
brutto


10.

Vesser

Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

pok. 16

1

netto
brutto


netto
brutto


11.

Splity typu Daikim

(BRC1B51/61)Warszawa, ul. Ogrodowa 51A

pok. 329

2

netto
brutto


netto
brutto


OGÓŁEM

27

netto
brutto


netto
brutto

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji, w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy. Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia zgodnie z Umową (załącznik nr 4 do SIWZ), w tym koszty transportu, koszty robocizny, części zamiennych, dojazdu pracowników oraz innych opłat i ewentualnych utrudnień związanych z wykonaniem usługi, a ceny brutto zawierają wszystkie w/w koszty i podatek VAT.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania niniejszej oferty.

 4. Oświadczam/y jednocześnie, że firma nasza:

 1. spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 ustawy;

 2. nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 3. zapoznała się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 1. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skierujemy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne uprawnienia i świadectwa, dopuszczające do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

 2. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie*:

1) …………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………..…………………

3) ………………………………………………………………..………………………………

* w wypadku niewskazania zakresu powierzonych podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie powierza wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom. 1. Na wykonane usługi udzielamy .... miesięcy gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy) od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez pracownika Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, zaś na zastosowane części, materiały i urządzenia ..... miesięcy gwarancji lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta.

 2. Czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii lub usterki wymagającej natychmiastowego usunięcia będzie nie dłuższy niż …… minut (max. 90 minut) od momentu zgłoszenia.

 3. Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z zamawiającym upoważniony/a będzie Pan/Pani ..................................................., tel/fax ........................................................

 4. Dokumenty znajdujące się w niniejszej ofercie na stronach: ............., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prosimy o zachowanie ich niejawności w stosunku do innych uczestników postępowania.

 5. Niniejszą ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

 6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1. Załącznik Nr …………………………………………………………………..

 2. Załącznik Nr …………………………………………………………………..

 3. Załącznik Nr …………………………………………………………………..

 4. Załącznik Nr …………………………………………………………………..

 5. Załącznik Nr …………………………………………………………………..

.................................................................... .....................................................................

(Uprawnionyprzedstawiciel/e)


.....................................................................

(nazwafirmyiadres)
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
O Ś W I A D C Z E N I E
złożone zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ………………………………………….. ................................................................................................................................................................................
ja (imię i nazwisko) ………………………...................................................................................................
zamieszkały ……...........................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa firmy) ……………………………............................................................
jako (stanowisko służbowe) ..........................................................................................................................
oświadczam, że Wykonawca ten:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy);

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);

 4. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 1. zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptuje je;

 1. oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez Zamawiającego (art. 85 ust 1 pkt 1ustawy);

 1. w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.

Miejscowość ........................ , dnia ........................ 2014 r.


...............................................................

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ……………………………… na …………………………………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum):

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).


.................................................. dnia ……… ...........................................

(miejscowość, data) (podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

U M O W A NR ........................

zawarta w dniu .............roku w Warszawie


pomiędzy:

Sądem Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51A, zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działa:


………………………..

a

………………………… zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą", w imieniu której działa:


.......................................... -.....................................
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OG-3501-6/14 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 134.000 euro, przyjmując kurs: 1 euro = 4,2249 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692), i wyboru oferty Wykonawcy, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1 1. Przedmiotem umowy są usługi polegające na:

a) dokonywaniu przeglądów, konserwacji i napraw systemu wentylacji-klimatyzacji zainstalowanego w obiekcie użytkowanym przez Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 58.

b) konserwacji, okresowych przeglądach technicznych oraz naprawach awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Zamawiającego: przy ul. Ogrodowej 51A, Al. Solidarności 58. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

 2. Szczegółowy opis systemu wentylacji-klimatyzacji zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy, szczegółowy opis urządzeń klimatyzacyjnych zawiera załącznik nr 3 do umowy.

 3. Konserwacja systemu wentylacji-klimatyzacji obejmuje nadzór nad pracą urządzenia, który ma gwarantować utrzymanie go w ruchu cięgłym w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe działanie.

 4. Prace obejmujące przedmiot umowy muszą być prowadzone zgodnie z Instrukcjamii sewisowymi.

§ 2 1. Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy – od dnia ………………………….. do dnia ……………………………..

§ 3 1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie systemu wentylacji-klimatyzacji należy:

 1. przeprowadzanie 1 raz w tygodniu obserwacji pracy central oraz w razie potrzeby czyszcenie lub wymiana filtrów w porozumieniu z producentami urządzeń – w zakresie central „IV Produkt” – 7 kpl.;

 2. przeprowadzanie 1 raz w tygodniu obserwacji pracy ww. central oraz przepływów wody do chłodnic, w razie potrzeby czyszczenie lub wymiana filtrów w porozumieniu z producentami urządzeń - w zakresie central chłodniczych „Menerga”- 2 kpl.;

 3. przeprowadzanie 1 raz w tygodniu kontroli systemu dysz oraz stożka rozprysku wody, kontrolowanie systemu odkraplacza pod kątem zamontowanych płyt ceramicznych, sprawdzanie systemu odpływu z tac ociekowych, skroplin celem usunięcia zanieczyszczeń w zakresie nawilżaczy kanałowych „Swegon” - 4 kpl;

 4. sprawdzanie i wymiana na bieżąco wkładów polipropylenowo- sznurkowych, uzupełnianie tabletek solnych itp. - w zakresie stacji uzdatniania wody dla potrzeb nawilżaczy oraz agregatów chłodniczych;

 5. konserwacja układu automatyki firmy „Stauer” dla wszystkich urządzeń;

 6. ścisła współpraca z serwisami fabrycznymi urządzeń wymienionych w pkt. 1) -5) celem zachowania gwarancji;

 7. odnotowywanie wykonanych prac w książkach konserwacji, będących w posiadaniu Zamawiającego;

 8. powiadamianie Zamawiającego o występujących awariach i jednoczesne ich zgłaszanie do producentów sprzętu celem eliminacji usterek w ramach uprawnień gwarancyjnych;

 9. zabezpieczenie systemu przed dalszymi uszkodzeniami w razie wystąpienia awarii;

 10. wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej;

 11. wykonywanie prac konserwacyjnych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania tych uprawnień;

 12. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w czasie świadczenia usługi na terenie obiektu Zamawiającego oraz przepisów wewnętrznych związanych z ochroną obiektu.

 1. Szczegółowe zasady wykonania usługi precyzują załączniki nr 1 i 2 do umowy:

 1. Załącznik nr 1 -„Instrukcja serwisowa zamontowanych urządzeń systemu wentylacji-klimatyzacji” ,

 2. Załącznik nr 2 - „Instrukcja serwisowa zamontowanych urządzeń w stołówce oraz pomieszczeniach przynależnych do stołówki”.

 1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych należą wszelkie czynności związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania instalacji oraz elementów wchodzących w ich skład, wykonywanych w ramach sprawowanej obsługi serwisowej, tj. m.in.:

 1. okresowe przeglądy techniczne i konserwację,

 2. naprawy wszelkich usterek wykrytych podczas przeglądów, w tym: wymianę akcesoriów i podzespołów,

 3. naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii powstałych w czasie eksploatacji, w tym wymianę wadliwych części,

 4. wykonywanie prac nie objętych umową, nie przewidzianych do wykonania w chwili zawierania umowy, a związanych z funkcjonowaniem sieci i instalacji,

 5. skierowania do wykonywania i nadzorowania wykonania umowy osób nie karanych za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz posiadających uprawnienia do dokonywania konserwacji, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

 6. powiadomienia z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie przeglądu, wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

 7. zapewnienia materiałów (oryginalnych, wolnych od wad, nieregenerowanych), urządzeń, środków niezbędnych do realizacji prac,

 8. przestrzegania przepisów BHP i p.poż. w czasie wykonywania usługi, podjęcia działań koniecznych do ochrony osób i rzeczy w miejscu lokalizacji urządzeń,

 9. należytego zabezpieczenia obrębu wykonywanych prac, a w razie jakichkolwiek zniszczeń czy uszkodzeń do ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego),

 10. sporządzania protokołu odbioru prac po dokonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy.

 1. Szczegółowy wykaz elementów objętych konserwacją oraz zakres prac konserwacyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 4


 1. Prace dotyczące systemu wentylacji-klimatyzacji będą wykonywane zgodnie z § 3 ust. 1.

 2. Prace, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, wykonywane będą raz na 6 (sześć) miesięcy w uzgodnionym przez strony terminie.

 3. Naprawy awaryjne i prace dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 i 4 świadczone będą wyłącznie na odrębne zlecenie po uzgodnieniu i złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu przed przystąpieniem do realizacji prac.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna