Załącznik nr 4 do ogłoszenia przyjętego Uchwałą Zarządu nr 24/18/Z z dnia 03. 10. 2018 rPobieranie 32,84 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar32,84 Kb.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia przyjętego Uchwałą Zarządu nr 24/18/Z z dnia 03.10.2018 r.

Formularz 4/G/P-2.2.2


Oświadczenie Wnioskodawcy

o okresie realizacji operacji

W związku z ubieganiem się przez [nazwa Wnioskodawcy …………………………….…….]


o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
na realizację Projektu: [nazwa Projektu ………………………………………………..] oświadczam,
że okres realizacji operacji będzie wynosił

nie więcej/ więcej* niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie.
*) niepotrzebne skreślić

………………………………………….. ……….......……………………………………/miejscowość i data/ /podpis i pieczątka Wnioskodawcy/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna