Załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 1/2017Pobieranie 83,63 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar83,63 Kb.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”załącznik nr 4

do ogłoszenia nr 1/2017
OPIS OPERACJI DLA WNIOSKODAWCY POD KĄTEM SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI ODPOWIADAJĄCY WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA

Rozwój działalności gospodarczej


IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WNIOSKODAWCY
SIEDZIBA/ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY
TYTUŁ OPERACJI
MIEJSCE REALIZACJI OPERACJIKRYTERIUM

OPIS

ODPOWIEDŹ WRAZ UZASADNIENIEM

CHARAKTER

UTWORZONYCH MIEJSC PRACY


Preferowani są wnioskodawcy deklarujący zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
MIEJSCA PRACYPreferuje się wnioskodawców deklarujących utworzenie co najmniej dwóch etatów w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (min. 2 etaty).KOMPLETNOŚĆ DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU WNIOSKÓWPreferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie operacji wszystkich niezbędnych dokumentów w oryginale lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.
INTENSYWNOŚĆ POMOCYPreferowane są podmioty wnioskujące o mniejszy procent dofinansowania niż 60% kosztów kwalifikowanych.
WPŁYW

OPERACJI NA STAN

ŚRODOWISKA

NATURALNEGO I

ZMIANY

KLIMATYCZNEKryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne, obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu np. odnawialne źródła energii,

lub pośrednio przyczynia się do ochrony środowiska lub klimatu np. poprzez wykorzystanie materiałów recyklingowych w realizacji operacji.

FUNKCJONOWANIE FIRMY NA RYNKUPreferowani są wnioskodawców doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia działalności.
INNOWACYJNOŚĆ OPERACJIPreferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako:

- dostarczenie usługi lub produktu

- i/lub zrealizowanie inwestycji

- i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowo- społecznych, przyrodniczych lub historycznych

- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia usługi/komunikacji

i/lub rozwój nowych rynków zbytu

- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania

dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
WPŁYW REALIZACJI OPERACJI NA PROMOCJĘ LSR I LGDPreferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD poprzez: oznaczenie przedmiotu operacji tabliczką lub naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGDAKTYWNOŚĆ WNIOSKODAWCYPreferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru operacji do dofinansowania.


Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działaniaul. Szkolna 2, 84 – 250 Gniewino, tel. 58 738 90 15

www.bursztynowypasaz.pl biuro@bursztynowypasaz.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna