Załącznik nr 3: Harmonogram płatności1 nazwa I adres Beneficjenta (Miejscowość I data) nazwa I nr Projektu RokPobieranie 0,81 Mb.
Strona1/4
Data20.05.2018
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2   3   4
Załącznik nr 3: Harmonogram płatności1

……………………………….. …………………..Nazwa i adres Beneficjenta (Miejscowość i data)

……………………………….

Nazwa i nr Projektu


Rok

Kwartał

Miesiąc2

Wydatki kwalifikowalne3

Dofinansowanie


Suma kwartał X


-Razem dla rok XXXXOgółemć

Załącznik nr 4: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

……………………………….. ..………………….…..Nazwa i adres Beneficjenta (Miejscowość i data)

……………………………….

Nazwa i nr Projektu

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT4

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację projektu, w imieniu Beneficjenta (nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny) …………. oświadczam, iż w związku z realizacją powyższego projektu, Beneficjentowi, ani żadnemu innemu podmiotowi uczestniczącemu w projekcie, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, a także w okresie trwałości Projektu, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku5 przez Beneficjenta lub inne podmioty, o których mowa powyżej (zarówno w fazie realizacyjnej, operacyjnej, jak i w okresie trwałości Projektu).

Beneficjent zobowiązuje się również, w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu, do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

…..……………………………………………

Pieczęć i podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych do
podejmowania decyzji wiążących w stosunku
do reprezentowanego podmiotu
6

W przypadku JST – także podpis i pieczęć
Skarbnika
7

Załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Zbiór: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach RPO WP 2014-2020

Zakres danych osobowych, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.

NazwaNazwa wnioskodawcy (beneficjenta)Forma prawnaForma własnościNIPREGONPKDKRSAdres siedziby:

Ulica


Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

WojewództwoPowiat

Gmina


Telefon

Fax


Adres e-mail

Adres strony www

Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcyOsoba do kontaktów roboczych:

Imię


Nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Numer faksu

Adres

Ulica


Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

PartnerzyNazwa organizacji/instytucjiForma prawnaForma własnościNIPREGONAdres siedziby:

Ulica


Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

WojewództwoPowiat

Gmina


Telefon

Fax


Adres e-mail

Adres strony www

Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partneraSymbol partneraNumer rachunku bankowegoDane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie

1.

Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.

NazwaKrajNazwa instytucjiNIPREGONTyp instytucjiWojewództwoPowiatGminaMiejscowośćUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyObszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)Telefon kontaktowyAdres e-mailData rozpoczęcia udziału w projekcieData zakończenia udziału w projekcieCzy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucjiRodzaj przyznanego wsparciaData rozpoczęcia udziału we wsparciuData zakończenia udziału we wsparciuKwota wynagrodzeniaNumer rachunku bankowegoDane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane uczestników indywidualnych

Lp.

NazwaKrajRodzaj uczestnikaNazwa instytucjiImięNazwiskoPESELNIPPłećWiek w chwili przystępowania do projektuWykształcenieWojewództwoPowiatGminaMiejscowośćUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyObszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)Telefon kontaktowyAdres e-mailData rozpoczęcia udziału w projekcieData zakończenia udziału w projekcieStatus osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektuWykonywany zawódZatrudniony w (miejsce zatrudnienia)Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcieZakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwaRodzaj przyznanego wsparciaData rozpoczęcia udziału we wsparciuData zakończenia udziału we wsparciuData założenia działalności gospodarczejKwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczejPKD założonej działalności gospodarczejOsoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkańOsoba z niepełnosprawnościami*Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracującychW tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniuOsoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniuOsoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym
do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektuKwota wynagrodzeniaNumer rachunku bankowegoDane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

* Dane wrażliwe.

Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów

Lp.

NazwaImięNazwiskoAdres e-mailRodzaj użytkownikaIdentyfikator użytkownikaMiejsce pracyNazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)NIPREGONNumer telefonuNazwa wnioskodawcy/beneficjentaKwota wynagrodzeniaNumer rachunku bankowegoAdres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.

NazwaImięNazwiskoKrajPESELNazwa Instytucji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)NIPREGONForma zaangażowaniaOkres zaangażowania w projekcieWymiar czasu pracyGodziny czasu pracyStanowiskoData zaangażowania w projekcieKwota wynagrodzeniaNumer rachunku bankowegoAdres zamieszkania (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)

Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

Lp.

NazwaImięNazwiskoNazwa instytucji/organizacji (Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo)NIPREGONAdres e-mailTelefonSpecjalne potrzeby

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.

Nazwa
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programówImięNazwiskoMiejsce pracyAdres e-mailLogin
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)ImięNazwiskoTelefonAdres e-mailKrajPESEL
WnioskodawcyNazwa wnioskodawcyForma prawnaForma własnościNIPKrajAdres:

Ulica


Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

Fax


Adres e-mail
Beneficjenci/PartnerzyNazwa beneficjenta/partneraForma prawna beneficjenta/partneraForma własnościNIPREGONAdres:

Ulica


Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

MiejscowośćTelefon

Fax


Adres e-mailKrajNumer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.

NazwaKrajNazwa instytucjiNIPTyp instytucjiWojewództwoPowiatGminaMiejscowośćUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyObszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)Telefon kontaktowyAdres e-mailData rozpoczęcia udziału w projekcieData zakończenia udziału w projekcieCzy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucjiRodzaj przyznanego wsparciaData rozpoczęcia udziału we wsparciuData zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych

Lp.

NazwaKrajRodzaj uczestnikaNazwa instytucjiImięNazwiskoPESELPłećWiek w chwili przystępowania do projektuWykształcenieWojewództwoPowiatGminaMiejscowośćUlicaNr budynkuNr lokaluKod pocztowyObszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)Telefon kontaktowyAdres e-mailData rozpoczęcia udziału w projekcieData zakończenia udziału w projekcieStatus osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektuPlanowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparciaWykonywany zawódZatrudniony w (miejsce zatrudnienia)Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcieInne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwaRodzaj przyznanego wsparciaData rozpoczęcia udziału we wsparciuData zakończenia udziału we wsparciuData założenia działalności gospodarczejKwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczejPKD założonej działalności gospodarczejOsoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzeniaOsoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkańOsoba z niepełnosprawnościamiOsoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracującychW tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniuOsoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniuOsoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna