Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017Pobieranie 123,08 Kb.
Data07.11.2017
Rozmiar123,08 Kb.Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017

Prezesa ARiMR z dnia 15 marca 2017 r.


Znak sprawy:
UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY TECHNICZNEJ NR ……

zawarta w dniu ...................................20............ r. w .................................................................

pomiędzy:

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,

zwanym dalej „Ministrem”,

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................,

działającego(-ą) na podstawie ………………………………………………………………….

a

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,z siedzibą w Warszawie, 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70,

Numer Identyfikacyjny 1 :............................................................................................................

zwaną dalej „Beneficjentem”

reprezentowaną przez:

.......................................................................................................................................................

działającego(-ą) na podstawie ………………………………………………………………… .

zwanymi łącznie „Stronami”.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), Strony postanawiają, co następuje:§ 1

Określenia i skróty

Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o przyznaniu pomocy technicznej, zwanej dalej „umową”, oznaczają: 1. Agencja – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę agencji płatniczej, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);

 2. dni - dni kalendarzowe;

 3. EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 4. koszty kwalifikowalne operacji – koszty związane z realizacją operacji, które zostały poniesione i zapłacone ze środków Beneficjenta, oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107) zwanego dalej „rozporządzeniem” mogą podlegać refundacji ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 5. Minister – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 6. operacja – projekt lub grupę projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem lub na jej odpowiedzialność, przyczyniających się do realizacji celów pomocy technicznej, określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanych w danym okresie lecz nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r.;

 7. płatność końcowa - płatność dokonywaną na podstawie wniosku o płatność składanego po zrealizowaniu całej operacji;

 8. płatność pośrednia - płatność dokonywaną na podstawie wniosku o płatność składanego po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym;

 9. pomoc techniczna – pomoc finansową przyznawaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, polegającej na refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107), umowie oraz przepisach odrębnych;

 10. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa
  w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r.
  o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
  (M.P. poz. 541) wraz ze zmianami ogłoszonymi w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 496) oraz w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 161);

 11. rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107);

 12. rozporządzenie o limitach - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 335);

 13. rozporządzenie w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106);

 14. rozporządzenie 640/2014 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014
  z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
  i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
  (Dz. Urz. UE L 181
  z 20.06.2014 r., str. 48, z późn. zm.);

 15. rozporządzenie 808/2014 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18, z późn. zm.);

 16. rozporządzenie 809/2014 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014
  z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z późn. zm.);

 17. rozporządzenie 1303/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);

 18. rozporządzenie 1305/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);

 19. rozporządzenie 1306/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);

 20. ustawa – ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60);

 21. ustawa o zmianie ustawy – ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5);

 22. ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191);

 23. ustawa pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

 24. wniosek o płatność – wniosek o płatność pośrednią lub wniosek o płatność końcową;

 25. wyprzedzające finansowanie realizacji operacji - finansowanie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. 848 i 1948) lub w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych;

 26. zadanie jedną lub kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, obejmujących dostawę, robotę lub usługę mającą być przedmiotem nabycia, pochodzącą od jednego dostawcy lub wykonawcy o ściśle określonym przeznaczeniu lub funkcjonalności, przy czym dostawa może obejmować zarówno jeden przedmiot, jak i całą partię, robota może składać się z jednej roboty bądź kilku robót budowlanych, a usługa może składać się z jednej usługi bądź kilku rodzajów usług.

§ 2

Zakres przedmiotowy umowy

Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i trybu rozliczania, wypłacania i zwracania pomocy technicznej przyznawanej Beneficjentowi.


§ 3

Postanowienia ogólne

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji (nazwa):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................w ramach schematu: 2

I. Wzmocnienie systemu wdrażania Programu,

II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020,3

której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy.

2. W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele:4

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

3. Operacja realizowana będzie na terenie:................................................................................. .§ 4

Termin realizacji operacji

1. Termin realizacji operacji jednoetapowej obejmuje okres od…………… do………….… . / Termin realizacji operacji wieloetapowej obejmuje3 ………5 etapy/etapów z czego:3 1. pierwszy etap od ……..……..do ……………..……;5

 2. drugi etap od ……………..….do ……………….…..3

2. Realizacja operacji lub jej etapu, obejmuje:

1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy;

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6 ust. 2 pkt 11, w tym dokonanie płatności za dostawy lub usługi, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem zachowania terminów realizacji operacji określonych w ust. 1;

3) udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy poprzez przedstawienie faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności w całości;

4) osiągnięcie celów operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 3.

§ 5

Środki finansowe przyznane na realizację operacji

1. Beneficjentowi zostaje przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz na warunkach określonych w ustawie, przepisach o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy i przepisach rozporządzenia, pomoc techniczna w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, tj.:............................zł, (słownie złotych:.................................), w tym:

1) ze środków EFRROW w wysokości ...............................................................................zł, (słownie złotych: ...........................................................................), tj. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;

2) ze współfinansowania krajowego w wysokości ………………….………………..…..zł,

(słownie złotych:.............................................…..), tj. 36,37% kosztów kwalifikowanych pochodzących z krajowych środków publicznych.

2. Pomoc techniczna będzie przekazana Beneficjentowi jednorazowo jako płatność końcowa, w wysokości określonej w ust.1/ w ......... transzach:6 1. pierwsza transza w wysokości.................................. zł, (słownie:......................................................................);

 2. druga transza w wysokości ...................................... zł,

(słownie: .....................................................................).7

3. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta środków na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji z budżetu państwa kwota refundacji odpowiada wysokości wkładu ze środków EFRROW oraz części współfinansowania, na którą nie otrzymano środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji.§ 6

Zobowiązania Beneficjenta

 1. Beneficjent zrealizuje operację zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 2. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do:

 1. osiągnięcia celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 3;

 2. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, a w przypadku pomieszczeń wyremontowanych lub zmodernizowanych w ramach operacji – ich wykorzystywania przez pracowników podmiotu uprawnionego spełniających warunek, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 10 pkt 1 rozporządzenia, co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 umowy;

 3. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013, przez prowadzenie ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 4. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, w tym kopii wniosku o przyznanie pomocy technicznej i wniosku/wniosków o płatność – przez okres realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej;

 5. umożliwienia przedstawicielom Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i audytowych;

 6. obecności i uczestnictwa osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie audytów i kontroli, o których mowa w pkt 5, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, o których mowa w pkt 5;

 7. sporządzenia i przekazania sprawozdania końcowego z realizacji operacji;

 8. przekazywania i udostępniania Ministrowi oraz innym uprawnionym podmiotom danych niezbędnych do sporządzania dokumentacji sprawozdawczej związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych;

 9. udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej;

 10. informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy technicznej otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 3, a w przypadku operacji, w której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, również przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

 11. ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową;

 12. niezwłocznego informowania Ministra o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta, lub zmianą operacji w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy technicznej lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 17 lub umowie;

 13. niezwłocznego poinformowania Ministra o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

 14. zwrotu środków w całości lub w części, wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z § 12 ust. 5, w przypadku stwierdzenia, że są one nienależne lub zostały wypłacone w nadmiernej wysokości;

 15. prowadzenia ewidencji pojazdu od dnia rozpoczęcia realizacji operacji do dnia jej zakończenia, jeżeli operacja dotyczy refundacji kosztów związanych z zakupem paliwa oraz kosztów eksploatacji pojazdu.3

§ 7

Termin złożenia wniosku o płatność

1. Pomoc techniczna będzie wypłacona Beneficjentowi na podstawie pisemnego wniosku o płatność, składanego wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku, odpowiednimi dla rodzaju operacji, na formularzu opracowanym przez Agencję i dostępnym na stronie internetowej Agencji.

2. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność bezpośrednio w Centrali Agencji w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5, wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty tej pomocy po zakończeniu realizacji operacji/poszczególnych etapów operacji3, w terminie/ w terminach3:


 1. pierwszy wniosek w terminie od dnia …..........…..do dnia………..……;

 2. drugi wniosek w terminie od dnia ……….……….do dnia……………. . 8

§ 8

Wniosek o płatność – etap rozpatrywania

1. Rozpatrując wniosek o płatność Agencja sprawdza zgodność realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz postanowieniach umowy, w szczególności pod względem spełnienia warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji oraz finansowania operacji.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Beneficjent zobowiązany jest do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku, gdy Beneficjent pomimo przekazania uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie usunął wszystkich braków, zobowiązany jest do usunięcia tych braków w terminie 21 dni od dnia otrzymania ponownego wezwania.

4. Jeżeli pomimo ponownego uzupełnienia Beneficjent nie usunął wszystkich braków, wniosek o płatność jest rozpatrywany w takim zakresie, w jakim został on wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

5. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może przedłużyć termin wykonania czynności określonych w ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż o 21 dni od dnia następnego po dniu o którym mowa w ust. 2 i 3.

6. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone kontrole na miejscu oraz kontrole w trybie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu zweryfikowania zgodności informacji zawartych we wniosku o płatność i  dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień, z zastrzeżeniem § 9 ust. 13.

7. Wezwanie Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, o których mowa w ust. 2 i 3, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 9, do czasu wykonania przez Beneficjenta tych czynności.

8. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Agencja informuje Beneficjenta o naliczeniu środków do wypłaty w całości lub części wnioskowanej kwoty pomocy technicznej lub o odmowie jej wypłaty.

9. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

10. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na wypłatę pomocy technicznej, Agencja dokona wypłaty pomocy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

11. W razie uchybienia terminu wykonania przez Beneficjenta czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja, na pisemną prośbę Beneficjenta, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli:

1) w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, wniósł prośbę o przywrócenie terminu;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla której termin był określony;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

§ 9

Warunki wypłaty pomocy technicznej

1. Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej zostaną wypłacone, jeżeli Beneficjent: 1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł i opłacił związane z tym koszty zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie;

 2. zrealizował lub zrealizuje zobowiązania określone w umowie;

 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;

 4. złożył wniosek o płatność nie później niż w terminie określonym w § 7 ust. 2.

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy technicznej mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty.

3. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 oraz nie zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 2, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy technicznej, Agencja odmawia wypłaty całości pomocy.

4. Rozliczenie wyprzedzającego finansowania realizacji operacji następuje poprzez pomniejszenie kwoty pomocy technicznej do wypłaty o kwotę stanowiącą udział krajowych środków publicznych.

5. Podstawą do wyliczenia kwoty pomocy technicznej do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty kwalifikowalne z uwzględnieniem § 6 ust. 2 pkt 11 jednak w wysokości nie wyższej niż suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, przy uwzględnieniu limitu środków finansowych przyznanych Beneficjentowi w rozporządzeniu o limitach.

6. Beneficjent, do składanego wniosku o płatność dołącza w szczególności kopie faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac oraz innych dokumentów potwierdzających realizację operacji, w tym dowodów zapłaty poniesienia kosztów, a także sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu.

7. W przypadku, gdy w składanym wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione w wysokości wyższej niż 10% w stosunku do wartości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy technicznej przysługującej do wypłaty, koszty te będą uwzględniane:

1) w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Agencja na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta uzna za zasadne przyczyny poniesienia wyższych kosztów oraz stwierdzi racjonalność ich poniesienia,

2) w wysokości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, jeżeli Agencja na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta nie zaakceptuje poniesienia wyższych kosztów lub uzna, iż zostały one poniesione w sposób nieracjonalny.

8. W sytuacji, gdy poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym zostały poniesione w wysokości do 10% wyższej w stosunku do wartości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, podlegają one  ocenie Agencji w celu stwierdzenia ich racjonalności, bez pisemnych wyjaśnień Beneficjenta.

9. W sytuacji, gdy rzeczy lub usługi wymienione w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego zostały nabyte w ilości do 10% wyższej w stosunku do ilości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, podlegają one  ocenie Agencji w celu stwierdzenia ich racjonalności, po uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od Beneficjenta.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 - 9, wysokość pomocy technicznej nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 1.

11. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy technicznej jest wyższa o więcej niż 10 % od kwoty obliczonej przez Agencję na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę obliczoną przez Agencję pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą obliczoną przez Agencję na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia 809/2014 pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy technicznej wnioskowanej we wniosku o płatność12. W przypadku:

 1. nieprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji konieczności jego przeprowadzenia, koszty nabycia dostaw, usług lub robót budowlanych poniesione z pominięciem tego postępowania, zostaną uznane za niekwalifikowalne;

 2. gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp - kwotę pomocy technicznej do wypłaty ustala się z uwzględnieniem kary administracyjnej nałożonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia 3, 9,;

 3. gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną stwierdzone niezgodności, dotyczące stosowania przepisów ustawy pzp w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia 27 lipca 2016 r. - kwotę pomocy technicznej do wypłaty ustala się z uwzględnieniem kary administracyjnej nałożonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia3,9;

 4. nieprzeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, albo przeprowadzenia tego postępowania niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a10 ustawy i w rozporządzeniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, oraz w art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy11 lub niedokonania zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą – kwotę pomocy do wypłaty ustala się z uwzględnieniem kary administracyjnej nałożonej zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 7 rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia3;

 5. gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Agencja stwierdzi, że Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna zgodnie z zasadami i w wysokości określonymi w § 7 rozporządzenia w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i załączniku nr 1 do tego rozporządzenia12;

 6. niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminach wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 10 - zostanie zastosowana kara administracyjna, stosownie do załącznika nr 3 do rozporządzenia;

 7. nieuwzględnienia zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 w oddzielnym systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie kosztów kwalifikowalnych albo gdy do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013, koszty danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10 %;

 8. jeżeli ogólna ocena prowadzi do ustalenia przez Agencję poważnej niezgodności albo, jeżeli zostanie ustalone, że Beneficjent przedstawił fałszywe dowody w celu otrzymania pomocy technicznej lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył niezbędnych informacji, odmawia się wypłaty pomocy technicznej lub pomoc podlega zwrotowi w całości. Dodatkowo Beneficjent zostaje wykluczony z pomocy technicznej w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność oraz w kolejnym roku kalendarzowym, zgodnie z art. 35 ust. 5 i 6 rozporządzenia 640/2014.

13. W przypadku wytypowania operacji do kontroli na miejscu w kontroli uczestniczy, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Ministra, który może przedstawić w raporcie z czynności kontrolnych uwagi do realizacji kontroli na miejscu przez Agencję.

14. Kopia dokumentacji z weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta może być, na żądanie Ministra, przekazana do MRiRW.

15. Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej zostaną wypłacone Beneficjentowi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność.

§ 10

Oświadczenia Beneficjenta

1. Beneficjent oświadcza, że nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Agencji o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wydanego w stosunku do Beneficjenta po zawarciu umowy.

2. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu ze wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 640/2014.

§ 11

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: 1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5;

 2. niezłożenia wniosku o płatność w określonym w umowie terminie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5;

 3. nieosiągnięcia celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 3;

 4. odstąpienia przez Beneficjenta:

 1. od realizacji operacji lub jej etapu,

 2. od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy technicznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 2;

 1. odmowy wypłaty całości pomocy technicznej na podstawie przesłanek określonych w § 9 ust. 3;

 2. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy technicznej lub realizacją operacji lub niespełnienia warunków określonych w § 6 ust. 2 pkt 5, 6 i 12;

 3. wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy technicznej, o którym mowa w art. 35 ust. 5 i 6 rozporządzenia 640/2014;

 4. orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po zawarciu umowy;

 5. złożenia przez Beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy technicznej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega całość wypłaconej kwoty pomocy technicznej.

2. Beneficjent może zrezygnować z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy oznacza brak roszczeń w stosunku do każdej ze Stron, pod warunkiem, że Beneficjent nie otrzymał płatności pośredniej lub końcowej.

§ 12

Zwrot wypłaconej pomocy technicznej

1. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z Programem, przepisami ustawy, rozporządzenia oraz umową lub przepisami odrębnymi, a w szczególności wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1. zaistnienia okoliczności skutkujących wypowiedzeniem umowy, o których mowa w § 11;

 2. niespełnienia przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowiązań określonych umową, w tym:

 1. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, których koszty zostały objęte refundacją, oraz wykorzystywania tych rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 umowy, przy czym w takich przypadkach kwoty nienależnie wypłacone odzyskiwane są w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymagań w tym zakresie w trakcie realizacji operacji oraz w terminie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej,

 2. nieprzechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym, że nie więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy,

 3. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej - przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli uniemożliwiło ocenę warunków zachowania wypłaconej pomocy technicznej, których spełnienie miało być sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli,

 4. nieudostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych
  do przeprowadzenia ewaluacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 9, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy;

 1. innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych lub orzeczeń sądowych stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy technicznej, czynów zabronionych przepisami odrębnymi, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega nienależnie lub nadmiernie wypłacona kwota pomocy technicznej.

2. W przypadku otrzymania pomocy technicznej na realizację operacji w nadmiernej wysokości, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tej części pomocy technicznej, która została nadmiernie pobrana.

3. Z uwzględnieniem regulacji ujętych w ust. 1, Beneficjent może zachować prawo do całości albo części pomocy technicznej:

1) w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 9 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub

2) jeżeli uzyskał zwolnienie, o którym mowa w § 14 ust. 1.

4. Beneficjent zwraca nienależnie lub nadmiernie pobraną kwotę pomocy technicznej powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 5.

5. Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, za okres między terminem zwrotu środków przez Beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości zadłużenia lub odliczenia.

6. Beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy technicznej w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o konieczności zwrotu środków, a po upływie tego terminu – do zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy technicznej wraz z należnymi odsetkami.

7. Zwrotu środków finansowych, o których mowa w ust. 4 i 6, Beneficjent dokona na rachunek bankowy Agencji, przeznaczony dla środków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta w ramach PROW 2014-2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000. Beneficjent zobligowany do zwrotu pomocy technicznej w tytule wpłaty podaje numer umowy oraz zaznacza, iż dokonuje zwrotu środków finansowych nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy technicznej PROW 2014-2020.§ 13

Zmiana umowy

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 5 ust. 1 kwoty pomocy technicznej.

2. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:

1) zmian w danej pozycji kosztów kwalifikowalnych związanych ze:

a) zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów a zwiększeniem zakresu i wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego,

b) zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów a zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego;

2) zmian zakresu rzeczowego, określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7;

3) zmian terminu realizacji operacji lub etapów operacji;

4) zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

3. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 2, dokonywane są po pozytywnej ocenie wniosku o aneks, który należy złożyć w MRiRW, najpóźniej w terminie na złożenie wniosku o płatność, wskazanym w § 7 ust. 2.

5. W sytuacji, gdy Beneficjent złoży wniosek o aneks w terminie na złożenie wniosku o płatność, terminy określone w § 7 ust. 2 nie będą miały zastosowania. Nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie wskazany w zawieranym aneksie do umowy, w przypadku pozytywnej oceny wniosku o aneks. W przypadku negatywnej oceny wniosku o aneks, MRiRW wraz z pismem informującym o odmowie uwzględnienia zmian w umowie przekaże aneks, w którym zostanie wskazany nowy termin złożenia wniosku o płatność.§ 14

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności

 1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 6, § 7 oraz § 9 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013 oraz art. 4 rozporządzenia 640/2014, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania.

 2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa wniosek do MRiRW, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku.

 3. W przypadku zaistnienia w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej uzasadnionych okoliczności dotyczących konieczności przeniesienia własności lub posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, których koszty zostały objęte refundacją, Beneficjent może wystąpić do Ministra o wyrażenie zgody na zmianę postanowień umowy dotyczących zobowiązań Beneficjenta określonych w § 6 ust. 2 pkt 2.

 4. Beneficjent zgłasza zamiar dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, na 30 dni przed planowaną zmianą, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 5. Minister po rozpatrzeniu pisma Beneficjenta, o którym mowa w ust. 4, wyraża zgodę na zmianę postanowień umowy dotyczących zobowiązań, o których mowa w ust. 3, wskazuje warunki związane z dokonaniem przez Beneficjenta wnioskowanych zmian albo przedstawia okoliczności faktyczne i prawne wykluczające wyrażenie zgody na przeniesienie własności lub posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w związku z realizacją operacji, których koszty zostały objęte refundacją.

§ 15

Postanowienia w zakresie korespondencji

1. Strony ustalają, że korespondencja miedzy nimi, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy, następować będzie w formie pisemnej na adresy:

1) Beneficjenta:

.................................................................................................................................................

2) Agencji:

.................................................................................................................................................

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Strony wzajemnie zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresów wskazanych w umowie, bez konieczności zmiany umowy.

4. Korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 adresy, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną, w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu.

§ 16

Środki zaskarżenia przysługujące od rozstrzygnięcia sprawy


 1. Beneficjentowi przysługuje jednorazowe prawo złożenia w Agencji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego:

1) pisemnej informacji o zaistnieniu przesłanek do wypowiedzenia umowy i konieczności zwrotu określonej kwoty pomocy, w przypadku, gdy zwrot ten jest wymagany lub

2) pisemnej informacji o odmowie wypłaty pomocy lub częściowej korekcie kwoty pomocy do wypłaty lub

3) pisemnej informacji o konieczności zwrotu określonej kwoty pomocy, w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.


 1. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie terminu, określonego w ust. 1, skutkuje pozostawieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia i skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku konieczności odzyskania wypłaconej Beneficjentowi kwoty pomocy technicznej.

 2. Agencja rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie
  30 dni od dnia wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem.

 3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 4. Jeżeli Beneficjent nie złoży uzupełnień lub wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja dokona rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o posiadane dokumenty.

 5. Wezwanie Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, do czasu uzyskania uzupełnień lub wyjaśnień lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

 6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie czynności kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu
  z czynności kontrolnych, o czym Agencja poinformuje Beneficjenta.

 7. Wszystkie spory pomiędzy Ministrem a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

 8. Termin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożono w Agencji.


§ 17

Akty prawne mające zastosowanie

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy: 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459);

 2. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191);

 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60);

 5. ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. 848 i 1948);

 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

 7. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419 oraz z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5);

 8. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.);

 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
  i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
  (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.);

 10. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.);

 11. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);

 12. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią
  i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
  nr 485/2008
  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);

 13. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
  (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.);

 14. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549 oraz z 2017 r. poz. 107);

 15. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 335);

 16. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

§ 18

Załączniki

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.§ 19

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Minister a trzy egzemplarze Beneficjent.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
.................................................................... .....................................................................

MINISTER BENEFICJENT1 Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2 Należy wybrać jeden ze schematów.

3 Niewłaściwe usunąć.

4 Należy wpisać zakładane cele szczegółowe operacji, określone we wniosku o przyznanie pomocy technicznej.

5 Należy wpisać odpowiednią liczbę etapów.

6


7 Wpisać kwoty kolejnych transz, jeżeli dotyczy.

8 Wpisać kolejne terminy składania wniosku o płatność, jeżeli dotyczy.

9 Dotyczy postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 107), tj. przed dniem 18 stycznia 2017 r.

10 Zasad określonych w art. 43a ustawy nie stosuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy technicznej zawartymi przed dniem 18 stycznia 2017 r., a w przypadku podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych również do kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy technicznej zawartymi po dniu 18 stycznia 2017 r., jeżeli przed dniem 18 stycznia 2017 r. zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego te koszty zostało przekazane do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty.

11 Art. 10 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy dotyczy sposobu udostępniania zapytań ofertowych różnym podmiotom do dnia umożliwienia przez Agencję udostępniania tych zapytań przez ich zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję.

12 Dotyczy postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 107), tj. po dniu 18 stycznia 2017 r..

str.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna