Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt istotnych postanowień umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegoPobieranie 44,79 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar44,79 Kb.

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego
Projekt istotnych postanowień umowy

O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawarta w dniu …………….. pomiędzy: Gminą Parchowo z siedzibą przy ulicy Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, NIP 842-166-37-88,

reprezentowaną przez: Andrzeja Dołębskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Barbary Chylewskiej – Skarbnik Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”


a ……………………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści Umowy "Wykonawcą"


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tą problematykę min. ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. , poz. 290 z późn. zm.), nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego w sprawie „Zaprojektuj i wybuduj – Przebudowa drogi Chośnica – Baranowo na terenie gminy Parchowo”

 2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanej inwestycji.

§2

1.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w specjalności drogowej.
 1. Wykonawca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie należytego wykonania niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż ……………………………… (kopia polisy OC w załączeniu). Nadto wykonawca zobowiązuje się do tego, że ubezpieczenie to będzie obowiązywać przez cały okres trwania niniejszej umowy.


§3

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w okresie realizacji wskazanej inwestycji tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 roku , z uwzględnieniem obowiązku wynikającego z § 4.§4

1. Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie w szczególności do wykonywania niżej wymienionych czynności:
 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zgłoszeniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 1. zapewnienie osób posiadających odpowiednie uprawnienia w specjalności drogowej;

 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

 5. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

 6. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

 7. sporządzania lub sprawdzania protokołów konieczności oraz weryfikacji kosztorysów zamiennych;

 8. zapewniania w trakcie choroby, urlopów, zdarzeń losowych osobę na zastępstwo z właściwymi kwalifikacjami;

 9. kontroli realizacji inwestycji uwzględniającego odbiory częściowe, oraz odbiór końcowy, współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących realizacji robót, kontroli kosztów i płatności dla Wykonawcy;

 10. przestrzegania i wdrażania procedur, a zwłaszcza zasad prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotyczy to egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania:

 • treści, formy i zakresu wystawianych przez Wykonawcę faktur, analiza i kontrola płatności,

- sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót z wyodrębnieniem części nakładów rzeczowych i finansowych dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Wyodrębnienie tych kosztów dokonane zostanie na podstawie wytycznych Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej i Zamawiającego. Zamawiający poda Inspektorowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń;

 1. przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, uczestnictwo w komisji dokonującej odbioru robót, przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy.

 2. Wykonawca zobowiązany jest również do:

 • przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętego nadzorem;

 • udzielenia na żądanie Zamawiającego;

 1. informacji o stanie realizacji robót;

 2. sporządzania dokumentacji fotograficznej;

 3. sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji:

 • potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;

 • sporządzania sprawozdań ustnych lub pisemnych na każde żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na dwa tygodnie;

 • dokonania odbioru robót w terminie 7 dni od zawiadomienia o gotowości odbioru;

 • sprawdzenie przedmiarów i kosztorysów przedstawionych przez Wykonawcę;

 • złożenie oświadczenia o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i SIWZ.


§5

 1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………… zł. brutto (słownie …….…………………. złotych w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………….%, co stanowi kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….. złotych)

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

 3. Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia fakturami częściowymi wystawionymi po odbiorach częściowych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi etapowo: płatności będą dokonywane częściowo proporcjonalnie do odebranego zakresu prac.

 4. W przypadku braku uwag rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określonym w §1.

 5. Należność uregulowana zostanie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie …………… dni od daty przedłożenia faktury, po uprzednim jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu do zapłaty.

§6

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności. Odpowiedzialność ta obejmuje tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie wszelkie utracone korzyści.

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie wszelkie utracone korzyści.

 1. Wykonawca odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje, w tym również za działania skierowanych na budowę osób.

 2. Wykonawca jest również odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie z Wykonawcą Inwestycji, a w szczególności odpowiada za:

 • dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

 • dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub wydłużenie jej harmonogramu;
 • dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnień i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót budowlanych.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie realizacji nadzoru nad realizacją Projektu w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym- za przekazanie i przygotowanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją wskazanego zakresu, w terminie umożliwiającym analizę przez Zamawiającego, dokonanie ewentualnych poprawek, a następnie przedłożenie Instytucji Zarządzającej w określonych przez nią terminach. Odpowiedzialność ta obejmuje tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie wszelkie utracone korzyści.

§7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a). Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni.
b). Jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, sprzeczny z umową i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

c). W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania układowego.

d). Jeżeli wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności na dzień odstąpienia od umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a). Jeżeli Zamawiający nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni.

b). Jeżeli Zamawiający wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a). W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny realizacji usługi według stanu na dzień odstąpienia.

b). Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru realizacji usługi przerwanej oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą stosowane w następujących przypadkach: 1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

 2. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

 3. w przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających m.in. z zapisów §4, nie uczestniczeniu w spotkaniach roboczych oraz załatwienia spraw omawianych na spotkaniach roboczych zapisanych w notatkach służbowych lub protokołach, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości po 200 zł za każdy dzień opóźnienia– lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 1. Kary umowne mogą być kumulowane. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

 2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, obejmującej tak szkodę rzeczywistą jak i ewentualnie wszelkie utracone korzyści.

§8

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian:

a). zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.

Termin realizacji zadania może zostać przesunięty o ilość dni uniemożliwiających wykorzystanie robót budowlanych w związku z w/w okolicznościami oraz zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe jedynie w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.

b). zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy - z powodu wystąpienia okoliczności losowych (śmierci, choroby, zmiany pracodawcy). W takim przypadku Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże osoby o wymaganych kwalifikacjach.


 1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy i normy Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawa zamówień publicznych.§10

Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.§11

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy w trakcie jej obowiązywania lub po jej zakończeniu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd powszechny miejscowy i rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego


§12

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.


§14

1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy2. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


Zamawiający Wykonawca


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna