Załącznik nr 3 do siwzPobieranie 0,53 Mb.
Strona1/6
Data09.04.2018
Rozmiar0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy

ul. Krakowska 91

na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
dla ZOZ w Dębicy

Umowy zostaną zawarte przy udziale – konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153 i EIB S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Jęczmienna 21, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA


 1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe:

Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego


  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,

  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,

Ubezpieczenie majątku Zamawiającego

  1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

  2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,

  3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i aparatury medycznej w systemie wszystkich ryzyk,

  4. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  2. Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

 1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy:

  1. Zadanie 1: od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

  1. Zadanie 2: zgodnie z tabelą OC nr 1

 1. Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona dla zadań w postaci 6 rat, płatnych zgodnie z harmonogramem:

Rata I płatna do dnia 30-01-2012

Rata II płatna do dnia 30-03-2012

Rata III płatna do dnia 30-05-2012

Rata IV płatna do dnia 30-07-2012

Rata V płatna do dnia 30-09-2012

Rata VI płatna do dnia 30-11-2012 1. Suma ubezpieczenia w ryzykach majątkowych zawiera / podana jest wraz z podatkiem VAT, dlatego też wartość odszkodowań z umów ubezpieczeń majątkowych obejmie również podatek VAT.

 2. Przyjmuje się, iż miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, w których to znajduje się mienie Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego (dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej).

 3. Ustala się, iż wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla Zamawiającego/ Ubezpieczającego.

 4. Ile w treści SIWZ Zamawiający nie wskazał limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek limitów wymaga zgody Zamawiającego.

 5. Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny):

  1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje interesy Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego w przedmiocie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód, cesji bankowych itp.

  2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje ubezpieczycieli,
   w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia,
   ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.

  3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w części w stosunku do ubezpieczającego jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów.

  4. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów.

  5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub przywołana firma Zakładu Ubezpieczeń (Koasekuratora Prowadzącego), zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów.

  6. Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ponoszą odpowiedzialność solidarną.

 6. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy:

  1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów szczególnych.


Zadanie 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego


 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 1. Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 10).

 1. Zakres ubezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 3 poz. 10)

 1. Suma gwarancyjna

Równowartość w złotych kwoty 46.500 euro na jedno zdarzenie i 275.000 euro na wszystkie zdarzenia


 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 1. Przedmiot ubezpieczenia:

  1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością statutową, w szczególności związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przez Zamawiającego.

  2. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych (osobowych i rzeczowych) obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.

  3. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej) wykonywanych na innej podstawie niż umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 10) - odpowiedzialność podstawowa w pełnym zakresie.

  4. W ramach niniejszego ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem lub udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej) wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie w jakim nie będą one pokryte z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na wyczerpanie sumy gwarancyjnej określonej zarówno na jedno jaki i na wszystkie zdarzenia - odpowiedzialność nadwyżkowa.

  5. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z określoną we wniosku i w umowie ubezpieczenia działalnością, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub posiadanym mieniem, zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia („działania i/lub zaniechania Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia”).

  6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność

 2. Zakres terytorialny

Polska

 1. Suma gwarancyjna:

500 000,00 zł na jedno i 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia

 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:

  1. Wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach). Wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz.U. z 2008 r. nr 234 poz.1570)

  2. powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową oraz zakażeń (w tym gronkowiec), związane z przygotowywaniem posiłków w tym związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi,

  3. szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami, za które Szpital ponosi odpowiedzialność ustawową w ramach łączącego strony stosunku prawnego, w tym np. słuchacze, studenci, wolontariusze, osoby odpracowujące karę pozbawienia wolności, stażyści, pracownicy skierowani z powiatowego Urzędu Pracy,

  4. będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych,

  5. będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich,

  6. związane z naruszeniem zasad higieny i aseptyki,

  7. powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia (jedynie w zakresie OC deliktowe)

  8. powstałe w ruchomościach oraz nieruchomościach z których ubezpieczający/ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu lub innego stosunku prawnego - limit 100 000,00 zł

  9. szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, i innych mediów lub urządzeń związanych z dostarczaniem oraz przetwarzaniem energii elektrycznej,

  10. będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Zamawiającego i zakażeń szpitalnych, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC pracodawcy) oraz innym osobom tj. w szczególności: wolontariuszom, praktykantom oraz studentom

  11. będące wynikiem działania podwykonawców o ile odpowiedzialność ustawowa za szkodę ponosi Szpital, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu ( m.in. : lekarze kontraktowi, usługi związane z utylizacją odpadów)

  12. w mieniu przechowywanym (pacjentów) – limit odpowiedzialności 10 000,00 zł

  13. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w przypadku kiedy staną się pacjentami Szpitala

  14. klauzula nadwyżkowa - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej  na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń (ubezpieczenie nadwyżkowe nad sumę gwarancyjną na jedno zdarzenie oraz wszystkie zdarzenia). Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów OWU a stanowiące, iż ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeniem obowiązkowym świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej - limit odpowiedzialności 500 000,00 zł

  15. powstałe wskutek wykonywania diagnostyki laboratoryjnej – wyłącznie na potrzeby wewnętrzne szpitala,

  16. powstałych na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania maszyn, urządzeń technicznych oraz aparatury medycznej w ramach odpowiedzialności cywilnej zamawiającego,

  17. powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń innym podmiotom,

  18. OC za szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych i farmakologicznych,

  19. szkody powstałe w związku z działalnością apteki szpitalnej (działającej wyłącznie na potrzeby pacjentów) i szkody wyrządzone przez farmaceutów z rozszerzeniem o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych

  20. szkody wynikające z faktu nie wykonania, zaniechania wykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych,

  21. szkody powstałe w związku z posiadanym mieniem,

  22. szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz leczenia izotopami,

  23. szkody wyrządzone w pojazdach znajdujących się na parkingach Szpitala, w tym w pojazdach należących do osób, za które odpowiedzialność ponosi Szpital bez względu na formę zatrudnienia – limit szkody wyrządzone w pojazdach pracowników 50 000,00 zł

 2. Stawki i składka ubezpieczeniowa:

Stawki ubezpieczeniowe zostaną zastosowane do powyższych sum ubezpieczenia i będą niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

 1. Franszyzy i udziały własne:

 1. Franszyza integralna dla szkód powstałych z tytułu udzielania świadczeń medycznych
  w wysokości 1 000,00 zł

 1. udział własny dla szkód powstałych z tytułu udzielania świadczeń medycznych
  w wysokości 5% w każdej szkodzie osobowej i rzeczowej,

 2. franszyzy redukcyjnej dla pozostałych szkód w wysokości 500 PLN.

 1. Ponadto do umów ubezpieczenia OC będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:

 1. Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może zostać złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności.

 2. Klauzula przelewu bankowego - Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.

 3. Klauzula pro rata temporis - Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.


Ubezpieczenie majątku Zamawiającego


 1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
 1. Zakres ubezpieczenia – pełny

  1. Zakres ubezpieczenie obejmuje między innymi następujące ryzyka:

 1. pożaru/ognia, dymu, sadzy,

 2. bezpośredniego uderzenia pioruna,

 3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie uderzenie pioruna - limit określono w pkt.4.6) 500 000,00 zł

 4. upadku statku powietrznego,

 5. wybuchu/eksplozji, implozji,

 6. wiatru, huraganu itp.,

 7. powodzi, spływu wód po zboczach,

 8. gradu, deszczu nawalnego,

 9. naporu śniegu lub lodu,

 10. topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach lub innych elementach - nie dotyczy to sytuacji kiedy do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych,

 11. pękanie mrozowe – uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu znajdujących się
  w budynku/lokalu:

- przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów;

- instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej,- urządzeń wodociągowych

 1. osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny,

 2. szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych,

 3. uderzenia pojazdu

 4. upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie, limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

 5. katastrofy budowlanej – limit określono w pkt. 1.2.d) 500 000,00 zł

 6. huku ponaddźwiękowego,

 7. graffiti, wandalizmu (dewastacja) – limity określono w pkt. 4.5) 10 000,00 zł

 8. zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową.

  1. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają szkody powstałe wskutek:

  1. akcji ratowniczo gaśniczej i innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,

 1. uderzenia pojazdu za które uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pojazdu (drogowego lub szynowego, maszyny samobieżnej itp.) z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

 2. działania ciężaru śniegu lub lodu, zalania wskutek topnienia zalegające śniegu lub lodu, szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew wskutek zalegania śniegu,

 3. ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego – limit 500 000,00 zł

 4. w zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody na skutek wycieku / cofania się wody lub ścieków z publicznej jak i niepublicznej kanalizacji,

 5. szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – limit 10 000,00 zł 1. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Typ wartości

Suma ubezpieczenia

Budynki i budowle - niepalne

Sumy stałe

Księgowa Brutto

37 465 523,85

Budynki i budowle - palne

Sumy stałe

Księgowa Brutto

3 387 215,37

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

Sumy stałe

Księgowa Brutto

10 961 881,54

Środki obrotowe

Sumy stałe

Księgowa Brutto

1 400 000,00

Niskocenne składniki majątku

Na pierwsze ryzyko

500 000,00

Mienie osób trzecich

Na pierwsze ryzyko

10 000,00

Mienie osobiste pracowników

Na pierwsze ryzyko

10 000,00

Wartości pieniężne

Na pierwsze ryzyko

20 000,00
 1. Franszyzy redukcyjne i udziały własne:

 1. Franszyza integralna – brak

 1. Franszyza redukcyjna –500 zł

 1. Klauzule bezwzględnie obowiązujące :

 1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę dyrektora, jego zastępców;

 2. Klauzula automatycznego pokrycia - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

 • nowo nabyte środki trwałe,

 • wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji,

 • zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

 • Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia

 • Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w polisie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.

 • Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ¾ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ¼ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w drugim półroczu.

 • W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna