Załącznik nr 3 do siwz macierz dyskowa (2 sztuki)Pobieranie 57,39 Kb.
Data10.01.2018
Rozmiar57,39 Kb.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Macierz dyskowa (2 sztuki)

Nazwa producenta: ……………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………


Lp.

Nazwa  komponentu, inne wymagania

Opis wymagań minimalnych

Parametry techniczne oferowanego produktuObudowa

 1. Obudowa ze wszystkimi komponentami umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu rack 19.

 2. Wysokość pojedynczej obudowy:

 • kontrolera nie większa niż 2U

 • Półka z dyskami 2,5 cala nie większa niż 2U

1. spełnia/nie spełnia *

 1. Wysokość kontrolera ……U (max 2U)

Półki z dyskami 2,5 cala o wysokości…… U (max 2U)Kontroler

 1. Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 16GB RAM cache każdy, które zapewnią sumarycznie 32GB RAM cache, pracujące w trybie Active-Active. Oprogramowanie kontrolerów musi zapewniać automatyczne przełączanie zasobów między systemami. Każdy z systemów musi spełnić wymóg minimalnej ilości dysków (punkt 4).
 1. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego lub jako zrzut na pamięć flash. Wydajność baterii musi gwarantować bezpieczne zapisanie zawartości cache na dyskach w sposób gwarantujący zachowanie spójności danych.

 1. spełnia/nie spełnia *

- pamięć cache na kontroler: …… GB (min. 16GB)

 1. spełnia/nie spełnia *Dyski

Liczba obsługiwanych dysków przez macierz:

 • Obudowa kontrolera : minimum 24 dyski 2,5-calowe,

 • Obsługiwane zarówno półki dyskowe z minimum 12 dyskami 3,5” jak i półki dyskowe z minimum 24 dyskami 2,5”.

spełnia/nie spełnia *Obsługa dysków

Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak i 3,5”.

Macierz dyskowa musi umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 10k i HDD 7,2k rpm wyposażonych w interfejsy SAS 12Gbps (SAS, NL-SAS).

System musi ponadto wspierać dyski:


 • SAS min: 1200GB, 1800GB,

 • SATA/NL-SAS min : 2TB, 4TB, 6TB,

 • SSD min: 200 GB, 400 GB.

System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 145 dysków.

spełnia/nie spełnia *Pamięć cache

 1. Macierz musi posiadać minimum 768 GB ssd-cache na macierz, obsługującej zapis i odczyt dostępnej dla wszystkich wolumenów macierzy.

 2. Minimalne dyski do utworzenie ssd-cache 400 GB SSD.

 1. spełnia/nie spełnia *

- pamięć ssd-cache na macierz: …….. GB (min. 768 GB)

 1. spełnia/nie spełnia *Pojemność

Wymagane jest dostarczenie macierzy dyskowej posiadającej minimum 25 dysków o minimalnej pojemności 1,2TB SAS, o prędkości obrotowej 10 tyś. obr/min, z interfejsem 12Gb/s.


Ilość dysków SAS …… (min. 25) o pojemności .….. (min. 1,2TB)Interfejsy hosta

Oferowana macierz musi posiadać minimum:

 • 2 porty FC dla każdego kontrolera, obsadzone modułami światłowodowymi SFP+ 16 Gb/s,

 • 1 port 1Gb/10GbE (do zarządzania) dla każdego kontrolera,

 • 2 porty SAS 12 Gb/s (do podłączenia półek dyskowych) dla każdego kontrolera

Jeśli porty w macierzy wymagają instalacji odpowiednich wkładek do realizacji ww. połączeń, zamawiający wymaga ich dostarczenia.

Dodatkowo macierz musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 8 portów 16Gb FC.
spełnia/nie spełnia *RAID

Macierz musi obsługiwać RAID: 5, 6, 10.


spełnia/nie spełnia *Obsługiwane protokoły

Macierz musi obsługiwać natywny protokół FC – jeśli wymagane są licencje Wykonawca dostarczy je wraz z macierzą.

spełnia/nie spełnia *Niezawodność macierzy

Krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, moduły komunikacyjne w półkach dyskowych, zasilacze muszą być redundantne, tak aby awaria pojedynczego elementu nie uniemożliwiała funkcjonowania całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy bez przerywania dostępu do danych.

Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych.spełnia/nie spełnia *Interfejs użytkownika

Graficzny interfejs dostępny przez przeglądarkę oraz interfejs tekstowy przez szyfrowane połączenie.

Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje.

Dane o parametrach wydajnościowych macierzy muszą być dostępne w postaci wykresów w interfejsie GUI.

Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych, z jednej konsoli administracyjnej.spełnia/nie spełnia *Oprogramowanie zarządzające

Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI.

Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.

Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje.


spełnia/nie spełnia *Aktualizacje mikrokodu

Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji.

spełnia/nie spełnia *Konfiguracja przestrzeni dyskowej

Macierz musi zapewniać funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla całej macierzy w maksymalnej konfiguracji.

Macierz musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na wykorzystanie dysków SSD w celu akceleracji operacji zapisu i odczytu danych, polegającą na automatycznej migracji, bądź buforowaniu bloków danych dysków logicznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikacje.

Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych.

Macierz musi obsługiwać LUN Masking i Lun mapping. Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych. Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi być ona dostarczona dla podłączanych systemów operacyjnych.

Macierz musi posiadać funkcjonalność zarówno zwiększania jak i zmniejszania rozmiaru wolumenów.


spełnia/nie spełnia *Kopie migawkowe

Macierz powinna zapewniać wykonywanie kopii migawkowych. Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. Jeśli wymagana jest licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności, wykonawca dostarczy ją wraz z macierzą.

Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest przedmiotem postępowania.spełnia/nie spełnia *

Monitorowanie pracy

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie w zakresie dostarczanej macierzy dyskowej zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność monitorowania co najmniej w zakresie:

 • Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana;

 • Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne,

 • Wydajności – mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych;

 • Utylizacji kontrolerów.

Oprogramowanie powinno umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych.

spełnia/nie spełnia *

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®.

Macierz musi zostać dostarczona z oprogramowaniem do aplikacji umożliwiającym integrację z: • Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

 • Vmware VASA

spełnia/nie spełnia *

Inne

Musi zostać dostarczone kompletne rozwiązanie wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami, kablami, szynami RACK, oprogramowaniem i dokumentacją. Wszystkie wymienione w niniejszej tabeli parametry i funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym rozwiązaniu. Jeśli w tym celu wymagane są jakieś licencje to muszą zostać dostarczone wraz z macierzą. Wszystkie dostarczone licencje powinny być bezterminowe. Wymienione podzespoły, muszą umożliwić podłączenie macierzy w istniejącej infrastrukturze zamawiającego.

spełnia/nie spełnia *

Warunki gwarancji

 • 60 miesięcy gwarancji producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji, obejmująca serwis sprzętowy oraz wsparcie dla nowych wersji oprogramowania. Gwarancja liczona jest od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru dostawy.

 • Standardowy czas przystąpienia do naprawy – początek następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii.

 • Standardowy czas naprawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia przystąpienia do naprawy.

 • Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego (24x7).

 • Naprawy i wymiany podzespołów w miejscu eksploatacji, bezpłatne w ramach umowy serwisu.

 • Usługa aktualizacji oprogramowania macierzowego.

 • Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.

 • Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia ponosi Wykonawca.

 • Macierz musi mieć możliwość automatycznego informowania o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną (minimum mail).

 • Macierz musi posiadać subskrypcje dla dostarczonego z macierzą oprogramowania oraz zapewniony dostęp do portalu serwisowego producenta umożliwiające uzyskanie dokumentacji technicznej urządzenia i systemu operacyjnego, informacji o gwarancji, licencjach, zgłoszeniach serwisowych, numerach seryjnych, aktualizacji firmware, aktualizacji systemu, instalacyjnych wersji agentów i aplikacji, bazy wiedzy przez cały okres objęcia gwarancją.

spełnia/nie spełnia *Dodatkowe warunki gwarancji punktowane w ramach kryteriów oceny ofert:

1.

obsługa serwisowa prowadzona w całości w języku polskim, prowadzenie zdarzeń serwisowych przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia *

2.

maksymalny czas przystąpienia do naprawy dla awarii krytycznej (urządzenie nie działa, nie można wykonywać podstawowych działań) do 1 godziny

spełnia/nie spełnia *

……………………………………………………………… ……………………………………………………

(miejsce, data) (podpis)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna