Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705Pobieranie 30,46 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar30,46 Kb.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego dot. projektu pt. „Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap”
Umowa
zawarta dnia ……………….. r. w Pile pomiędzy:

„Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - KRS ;pod nr KRS 0000100851, NIP: 764-23-60-318, REGON: 572069224, o kapitale zakładowym 120.000,00 zł, zwaną w dalszej części “Kupującym”,

reprezentowaną przez:

Zygmunta Malinowskiego - Prezesa Zarządu,


a
……………………………………… z siedzibą ………………………………………… wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………… w Krajowego Rejestru Sądowym w …………………………. pod nr …………………., NIP: ……………………., REGON: ……………………., o kapitale zakładowym w wysokości …………………..zwaną/ym „Sprzedawcą”, reprezentowaną/ym przez: ………………………………………….
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap. W szczególności na przedmiot zamówienia składają się dostawa bezterminowych licencji uprawniających do eksploatacji oprogramowania w zakresie funkcjonalnym określonym w przedmiocie zamówienia (zał. nr 2) oraz wykonanie usług wdrożeniowych i szkoleniowych niezbędnych do właściwej pracy oprogramowania. Przez ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) rozumie się – system informatyczny służący wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych, natomiast przez HIS (Hospital Information System) rozumie się – szpitalny system informatyczny.

2. Na mocy niniejszej umowy Kupujący kupuje, a Sprzedawca sprzedaje określony w §1 ust. 1 przedmiot umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

3. Sprzedawca – zgodnie z opisem przedmiotu umowy i ofertą Sprzedawcy – zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 oraz dostarczyć stosowne, wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty itp. w miejscu wskazanym przez Kupującego oraz przeszkolić wskazany przez Kupującego personel.
§2


 1. Termin wykonania przedmiotu Umowy:

Część I: Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap – do 31 marca 2012 r.

Część II: Zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap – do 30 września 2012 r. 1. Datą wykonania każdej z części przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru.


§3

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy dostarczenie Wykonawcy danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 1 do umowy.

 2. Wykonawca, zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt pozyskać wszystkie pozostałe dane, które nie zostały ujęte w ust. 1, związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1.


§4

 1. Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu Umowy, dokonają przedstawiciele Kupującego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół odbioru końcowego.

 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie umowy, Kupujący odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową.

 3. Kupujący dopuszcza możliwość częściowego odbioru i częściowej płatności pod warunkiem uzgodnienia przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego, w takim przypadku wysokość kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 lit. b wynosi 30%.


§5

 1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, wykonania Umowy, Kupujący zapłaci Sprzedawcy łączną wartość w wysokości: ………………… zł (słownie: …………………….. zł …/100) netto, podatek VAT w wysokości: ………………… zł (słownie: …………………….. zł …/100) tj. łącznie wartość brutto w wysokości: ………………… zł (słownie: …………………….. zł …/100) brutto.

 2. Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane w wykonaniem przedmiotu umowy.

 3. Podstawę wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy oraz dostarczenie stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp. W przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 podstawą wystawienia przez Sprzedawcę faktury częściowej VAT stanowić będzie protokół częściowego odbioru zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

 4. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT .

 5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

 6. Sprzedawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

 7. Kupującemu przysługuje prawo przeniesienia w każdym czasie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez zgody Sprzedawcy, jedynie za jego pisemnym powiadomieniem.


§6

1. Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej rękojmi na dostarczony przedmiot Umowy, na warunkach Kodeksu cywilnego [rękojmia].

2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości minimum na okres wskazany dla danego rodzaju przedmiotu umowy określonego w załączniku do Umowy – opis przedmiotu zamówienia, nie mniejszy jednak niż na 12 miesięcy. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Sprzedawca nie jest producentem sprzętu-oprogramowania, a warunki gwarancji producenta sprzętu-oprogramowania przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Sprzedawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu-oprogramowania. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Sprzedawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Sprzedawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Kupującemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Sprzedawcy.

3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Kupującego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje:


 1. Czas reakcji serwisu od momentu otrzymania informacji o błędzie krytycznym – maksymalnie 4 godz.

 2. Czas na usuniecie błędu krytycznego maksymalnie 48 godzin.

 3. Czas reakcji serwisu od momentu otrzymania informacji o usterce – maksymalnie 4 godz.

 4. Czas na usuniecie usterki maksymalnie 14 dni.

Gdzie błąd krytyczny (awaria oprogramowania) to błąd uniemożliwiający korzystanie przez Kupującego z funkcji podstawowych systemu informatycznego lub nieprawidłowe przetwarzanie danych przez system informatyczny w zakresie funkcji podstawowych na wszystkich stacjach roboczych, skonfigurowanych do pracy z systemem informatycznym, w co najmniej jednej lokalizacji, a usterka (błąd aplikacji) to zgłoszona przez Kupującego, a wcześniej zweryfikowana przez niego wstępnie pod kątem zasadności, niezdolność pracy systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami, występująca na każdej stacji roboczej w co najmniej jednej lokalizacji.

5. Sprzedawca wyraża zgodę na samodzielną rozbudowę przez Kupującego sprzętu bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Sprzedawcę, jeżeli nie jest to sprzeczne z gwarancją udzieloną przez producenta.


§7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 3.

2. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8


 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą Stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe pracowników Kupującego, dane finansowe Kupującego oraz jego kontrahentów.


§9

 1. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy – Aneksu.

 2. W zakresie nie uregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności dotyczące umowy sprzedaży.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Kupującego.

 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki: 1. Oferta sprzedawcy z dnia …………………..

 2. Obowiązki Zamawiającego – załącznik nr 1
Kupujący:

Sprzedawca:

……………………………..

……………………………..
z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna