Załącznik Nr 2a. Definicje kryteriów zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju obszarów wiejskich kanału elblaskiego I lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie dodatkowych zadań I środków prow na lata 2007-2013Pobieranie 94,59 Kb.
Data10.11.2017
Rozmiar94,59 Kb.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca


w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Załącznik Nr 2a.

DEFINICJE KRYTERIÓW ZGODNOŚCI OPERACJI
z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLASKIEGO
i lokalnych kryteriów oceny operacji
w zakresie dodatkowych zadań i środków PROW na lata 2007-2013


 1. Definicje kryteriów zgodności operacji z LSR OW KE na lata 2009-2015

Operację uznaje się za zgodną z LSR, jeśli wpisuje się w wyodrębniony Cel 2.4. i przedsięwzięcia 2.4.1.
i 2.4.2. w zakresie dodatkowych zadań i środków PROW na lata 2007-2013.

Jeśli operacja wpisuje się w zblokowane cele i przedsięwzięcia LSR OW KE w zakresie dodatkowych zadań i środków, to może podlegać ocenie wg punktowych kryteriów oceny operacji. 1. Definicje kryteriów punktowych wg lokalnych kryteriów oceny operacji – wspólne dla wszystkich działań Osi 4 PROW na lata 2007-2013

 1. Innowacyjność, to jedna z głównych cech podejścia LEADER.

Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie 3 punkty jeśli wykaże, że realizacja operacji ma innowacyjny charakter w ujęciu co najmniej regionu, 2 punkty – w ujęciu co najmniej powiatu, 1 punkt – w ujęciu co najmniej gminy. Za innowacyjną uważana jest operacja, która spełnia przynajmniej jeden warunek charakteru innowacyjnego.

Charakter innowacyjny może polegać na: • powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego na obszarze co najmniej jednej gminy, powiatu, regionu,

 • zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze co najmniej jednej gminy, powiatu, regionu,

 • zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze co najmniej gminy,

 • nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosownym na obszarze co najmniej jednej gminy, powiatu, regionu,

 • nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju co najmniej gminy,

 • aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania na rzecz rozwoju lokalnego co najmniej jednej gminy, powiatu, regionu,

 • upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych na obszarze co najmniej jednej gminy, powiatu, regionu.

 1. Operacja_jest_zintegrowana_na_obszarze_wdrażania_LSR_OW_KE_pod_względem_funkcji.'>Operacja jest zintegrowana na obszarze wdrażania LSR OW KE pod względem funkcji. Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie 3 punkty, jeśli wykaże, że realizacja operacji łączy różne funkcje na obszarze wdrażania LSR, np.: zabytek pełni funkcję sakralną i turystyczną, kulturalną i edukacyjną; impreza pełni funkcję integracyjną i promocyjną, promocyjną i edukacyjną; plac zabaw jest udostępniony mieszkańcom i turystom co najmniej z obszaru LSR; świetlica pełni funkcję integracyjną i kulturalną, itp.

 2. Operacja jest zintegrowana na obszarze wdrażania LSR OW KE pod względem środków (specjalizacja tematyczna). Specjalizacja tematyczna może dotyczyć: gospodarstw, wsi, tras. Oznacza to, że projekty w ramach działań dotyczą jednej określonej specjalizacji tematycznej, np. kwiatów, drzew, nazwy, historii, osoby, np.:

 • gospodarstwa tematyczne: np. przygodowe - oferują gry, zabawy, kontakt ze zwierzętami, terapeutyczne - różne rodzaje terapii w środowisku naturalnym;

 • witematyczna to wieś, w której powstał nowy pomysł na jej rozwój, temat na nową opowieść, dzięki której społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem. Ta nowa opowieść prowadzić będzie do nowych zdarzeń, np. wieś, jako przestrzeń edukacji, twórczości i terapii.

W jednym naborze (terminie) będą ogłaszane konkursy we wszystkich rodzajach działań: 311. RwDN - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 312. TiRM - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 313. OiRW - „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413. MP - „Mały projekt”. Zintegrowanie pod względem środków polega na łączeniu w jednym naborze operacji tematycznych. Każdy Wnioskodawca może uzyskać odpowiednio:

 • 1 punkt, jeśli wpłynął co najmniej jeden wniosek na realizację operacji związanej z tematycznością w jakimkolwiek rodzaju działań PROW 2007-2013, np. 413. MP, albo, 313. OiRW, albo 312 TiRM, albo 311. RwDN. Jeśli wpłynie kilka wniosków związanych z tematycznością w danym rodzaju działań, każdy z nich może otrzymać 1 punkt.

 1. Operacja jest zintegrowana na obszarze wdrażania LSR OW KE pod względem środków (specjalizacja tematyczna). Specjalizacja tematyczna może dotyczyć: gospodarstw, wsi, tras. Oznacza to, że projekty w ramach działań dotyczą jednej określonej specjalizacji tematycznej, np. kwiatów, drzew, nazwy, historii, osoby, np.:

 • gospodarstwa tematyczne: np. przygodowe - oferują gry, zabawy, kontakt ze zwierzętami, terapeutyczne - różne rodzaje terapii w środowisku naturalnym;

 • witematyczna to wieś, w której powstał nowy pomysł na jej rozwój, temat na nową opowieść, dzięki której społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem. Ta nowa opowieść prowadzić będzie do nowych zdarzeń, np. wieś, jako przestrzeń edukacji, twórczości i terapii.

W jednym naborze (terminie) będą ogłaszane konkursy we wszystkich rodzajach działań: 311. RwDN - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 312. TiRM - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 313. OiRW - „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413. MP - „Mały projekt”. Zintegrowanie pod względem środków polega na łączeniu w jednym naborze operacji tematycznych. Każdy Wnioskodawca może uzyskać odpowiednio:

 • 2 punkty, jeśli wpłynęły dwa wnioski „tematyczne”, np. w działaniach 413. MP i 313. OiRW, 413. MP i 312.TiRM. Jeśli w danym naborze wpłynie kilka wniosków związanych z tematycznością
  w danym rodzaju działań, każdy z nich może otrzymać 2 punkty, pod warunkiem, że równocześnie wpłynie co najmniej jeden wniosek w innym rodzaju działań.

 1. Operacja jest zintegrowana na obszarze wdrażania LSR OW KE pod względem środków (specjalizacja tematyczna). Specjalizacja tematyczna może dotyczyć: gospodarstw, wsi, tras. Oznacza to, że projekty w ramach działań dotyczą jednej określonej specjalizacji tematycznej, np. kwiatów, drzew, nazwy, historii, osoby, np.:

 • gospodarstwa tematyczne: np. przygodowe - oferują gry, zabawy, kontakt ze zwierzętami, terapeutyczne - różne rodzaje terapii w środowisku naturalnym;

 • witematyczna to wieś, w której powstał nowy pomysł na jej rozwój, temat na nową opowieść, dzięki której społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem. Ta nowa opowieść prowadzić będzie do nowych zdarzeń, np. wieś, jako przestrzeń edukacji, twórczości i terapii.

W jednym naborze (terminie) będą ogłaszane konkursy we wszystkich rodzajach działań: 311. RwDN - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 312. TiRM - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 313. OiRW - „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413. MP - „Mały projekt”. Zintegrowanie pod względem środków polega na łączeniu w jednym naborze operacji tematycznych. Każdy Wnioskodawca może uzyskać odpowiednio:

 • 3 punkty, jeśli wpłynęły co najmniej trzy wnioski w różnych rodzajach w działań, np.: 413. MP, 313 OiRW i 312.TiRM lub 311. RwDN. Jeśli w danym naborze wpłynie kilka wniosków związanych z tematycznością w jednym rodzaju działań, każdy z nich może otrzymać 3 punkty, pod warunkiem, że równocześnie wpłynie co najmniej po jednym wniosku w dwu innych rodzajach działań.

 1. Operacja jest zintegrowana na obszarze wdrażania LSR OW KE pod względem środków (specjalizacja tematyczna). Specjalizacja tematyczna może dotyczyć: gospodarstw, wsi, tras. Oznacza to, że projekty w ramach działań dotyczą jednej określonej specjalizacji tematycznej, np. kwiatów, drzew, nazwy, historii, osoby, np.:

 • gospodarstwa tematyczne: np. przygodowe - oferują gry, zabawy, kontakt ze zwierzętami, terapeutyczne - różne rodzaje terapii w środowisku naturalnym;

 • witematyczna to wieś, w której powstał nowy pomysł na jej rozwój, temat na nową opowieść, dzięki której społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem. Ta nowa opowieść prowadzić będzie do nowych zdarzeń, np. wieś, jako przestrzeń edukacji, twórczości i terapii.

W jednym naborze (terminie) będą ogłaszane konkursy we wszystkich rodzajach działań: 311. RwDN - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 312. TiRM - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 313. OiRW - „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413. MP - „Mały projekt”. Zintegrowanie pod względem środków polega na łączeniu w jednym naborze operacji tematycznych. Każdy Wnioskodawca może uzyskać odpowiednio:

 • 4 punkty, jeśli wpłynęły co najmniej cztery wnioski w różnych rodzajach działań, 413. MP, 313 OiRW, 312.TiRM i 311. RwDN. Jeśli w danym naborze wpłynie kilka wniosków związanych z tematycznością w danym rodzaju działań, każdy z nich może otrzymać 4 punkty, pod warunkiem, że równocześnie wpłynie co najmniej po jednym wniosku w trzech innych rodzajach działań.

 1. Operacja dotyczy zabytku

ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).


Wnioskodawca może uzyskać 1 punkt jeśli operacja jest realizowana w działaniu 311. RwDN i 312. TiRM oraz 2 punkty jeśli operacja jest realizowana w działaniu 313. OiRW i 413. MP, jeśli dotyczy obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków Księga A, B lub C i poda Nr wpisu w odpowiednim Rejestrze Zabytków lub Księgach prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 1. Wymierne efekty realizacji operacji dotyczą określenia wskaźnika produktu, jego nazwy, liczby i miana.

Wskaźnik produktu oznacza bezpośredni, natychmiastowy efekt realizacji operacji mierzony konkretnymi wielkościami – policzalny. Odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Swoim zasięgiem nie powinien wykraczać poza przyjęty termin wdrażania danego przedsięwzięcia. Przykładami wskaźników produktu są mierzalne oraz zgodne z przyjętym harmonogramem projektu elementy, tj. liczba zrealizowanych szkoleń, liczba imprez sportowo – kulturalno – turystycznych, liczba nowych i rozwiniętych mikroprzedsiębiorstw, liczba gospodarstw rolnych z rozszerzoną działalnością nierolniczą, liczba wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych świetlic.


Wnioskodawca może uzyskać 2 punkty, jeśli poda nazwę przynajmniej jednego produktu jaki powstanie w wyniku realizacji operacji, jego liczbę i określi miano tego wskaźnika.

 1. Wymierne efekty realizacji operacji dotyczą określenia wskaźnika rezultatu, jego nazwy, liczby i miana.

Wskaźnik rezultatu oznacza bezpośredni natychmiastowy wpływ zrealizowanej operacji na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku zrealizowania projektu. Wskaźnik rezultatu informuje o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia oraz sytuacji beneficjenta projektu
w tym etapie. Powinny być one przedstawiane za etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Rezultaty muszą być spójne oraz logicznie powiązane z owymi produktami. Rezultaty są zawsze wynikiem oferowanych produktów. Do rezultatów projektu można zaliczyć: liczbę osób korzystającą z oferty szkoleniowej, l
iczba osób uczestniczących w imprezach rocznie, liczba gospodarstw ze wzrostem dochodu z działalności pozarolniczej, liczba zorganizowanych imprez w roku, liczba zatrudnionych osób.


Wnioskodawca może uzyskać 2 punkty, jeśli poda nazwę przynajmniej jednego rezultatu jaki powstanie w wyniku realizacji operacji, jego liczbę i określi miano tego wskaźnika.

 1. Wymierne efekty realizacji operacji dotyczą określenia wskaźnika oddziaływania, jego nazwy, liczby i miana.

Wskaźnik oddziaływania to długotrwałe pozytywne konsekwencje zrealizowanych operacji dla beneficjentów po zakończeniu ich udziału w projekcie. Wskaźnik oddziaływania ocenia efekty projektu w dłuższej perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia. Ten wskaźnik należy przedstawić po zrealizowaniu danej inicjatywy celem pokazania trwałych zmian jakie spowodowały w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Wskaźniki oddziaływania muszą być spójne oraz logicznie powiązane z produktami i rezultatami zrealizowanej operacji. Przykłady wskaźników oddziaływania to m.in.: liczba powracających uczestników zdarzeń w roku, wzrost wskaźnika przedsiębiorczości w gminach na terenie których działają mikroprzedsiębiorstwa, wzrost liczby uczestników imprez.

 1. Fiszka projektu – wypełniony przez beneficjenta opis przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie wg wzoru fiszki projektu opracowanego przez LGD KE, który stanowi Załącznik nr 19 do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.

Wnioskodawca może uzyskać 2 punkty, jeśli zgłosił do realizacji operację wg wzoru fiszki projektu.

 1. Wnioskodawca może uzyskać 1 punkt wg lokalnych kryteriów oceny operacji jeśli jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania lub przedstawicielem członka zwyczajnego lub przedstawicielem partnera LGD KE w rozumieniu zapisów o reprezentacji danego podmiotu prawnego.

Zgodnie ze statutem, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest osoba fizyczna i osoba prawna, która działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, złożyła deklarację członkowską, przedstawiła rekomendację partnera społecznego lub gospodarczego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich lub gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, związku międzygminnego lub innej osoby prawnej, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia i została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków.

Partnerami Stowarzyszenia uprawnionymi do uzyskania 1 punktu w ocenie operacji są osoby prawne, które są członkami zwyczajnymi LGD Kanału Elbląskiego, lub które udzieliły rekomendacji członkom zwyczajnym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.


 1. Definicje kryteriów punktowych wg lokalnych kryteriów oceny operacji – specyficzne dla poszczególnych działań Osi 4 PROW na lata 2007-2013

311. RwDN – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 1. Wnioskodawca uzyska 3 punkty, jeśli planuje zachować lub utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy (w przeliczeniu na pełny etat lub tzw. samozatrudnienie) stałe lub sezonowe w gospodarstwie, poza gospodarstwem lub inne i informacja ta będzie zgodna z zapisami w Ekonomicznym Planie Operacji, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego.

 2. Wnioskodawca uzyska 1 punkt, jeśli jest osobą do 26 roku życia lub planuje zachować albo utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy dla osoby do 26 roku (w przeliczeniu na pełny etat) stałe lub sezonowe w gospodarstwie, poza gospodarstwem lub inne i informacja ta będzie zgodna z zapisami w Ekonomicznym Planie Operacji, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Np. za zatrudnienie osoby do 26 roku życia na równowartość ½ etatu Wnioskodawca może uzyskać 0,5 pkt.

 3. Wnioskodawca uzyska 1 punkt, jeśli jest osobą powyżej 50 roku życia do 60 roku życia lub planuje zachować albo utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy dla osoby powyżej 50 roku życia. (w przeliczeniu na pełny etat) stałe lub sezonowe w gospodarstwie, poza gospodarstwem lub inne i informacja ta będzie zgodna z zapisami w Ekonomicznym Planie Operacji, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Np. za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia na równowartość ½ etatu Wnioskodawca uzyska 0,5 pkt.

 4. Wnioskodawca uzyska 1 punkt, jeśli jest kobietą lub planuje zachować albo utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy dla kobiety (w przeliczeniu na pełny etat) stałe lub sezonowe w gospodarstwie, poza gospodarstwem lub inne i informacja ta będzie zgodna z zapisami
  w Ekonomicznym Planie Operacji, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Np. za zatrudnienie kobiety na równowartość ½ etatu Wnioskodawca może uzyskać 0,5 pkt.Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski tel./fax 55 239 49 61

Lokalna Grupa Działania w Elblągu tel./fax 55 643 58 45

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 www.kanal-elblaski-lgd.pl

82-300 Elbląg e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.plKRS 0000251035

Bank obsługujący: PKO Bank Polski SA Oddział w Elblągu Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna