Załącznik Nr 2Pobieranie 336,1 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar336,1 Kb.


Projekt "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług" jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.02.01-32-001/10
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II nr 22a

70-453 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIATP/371/209/13

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”


CPV


48460000-0


Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami

Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3: Projekt umowy


Informacje ogólne


 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

  1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

 2. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych – 8 części

 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 6. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

 7. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.

 8. Umowa ramowa – nie dotyczy.
ROZDZIAŁ 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka działając


w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

 4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę wraz z podaniem daty poświadczenia. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.

 5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 8. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 1. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:


Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II nr 31

70-453 Szczecin
Oferta na dostawę i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług””

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nie otwierać przed 25.11.2013 r. godz. 12.00
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 2. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

  1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 10. Wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  2. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z wykonawców występujących wspólnie składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale I - część III pkt. 1.1-1.8. (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP). W odniesieniu do pozostałych dokumentów, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie składają również łącznie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

  1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 6. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

 7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 8. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

 • Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert),

 • Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

 • po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.II. Odrzucanie ofert
1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • będzie niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,

 • Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,

 • jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 • będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny

 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.


III. Dokumenty wymagane w ofercie


 1. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2).

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  8. Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3)


Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w pkt. a - c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.


 1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Inne dokumenty.

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:

2.1. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu.

2.2 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnakopia dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, punkt IX, podpunkt 2.3).
IV. Wykluczenie z postępowania

Wykluczenie Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
V. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: 14 dni od podpisania umowy
 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

Cena brutto – 100 %

 1. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriówKryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

C = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100

gdzie:


Cn - cena najniższa (brutto)

Cb - cena badana (brutto)

Maksymalną ilość punktów w ramach każdej części w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.  1. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

  2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi wartość netto oraz wartość brutto zamówienia (dla każdej z części odrębnie) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

 2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca i zostanie wprowadzona do umowy.

 3. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

 4. Wykonawcy zagraniczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określą cenę netto na formularzu oferty. Zamawiający dokona odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem dokonania prawidłowej oceny.

 5. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 1. Wymagania dotyczące wadium
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

 1. 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) dla części 1

 2. 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) dla części 2.

 3. 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) dla części 3.

 4. 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) dla części 4.

 5. 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) dla części 5.

 6. 500 PLN (słownie: pięćset złotych) dla części 6.

 7. 500 PLN (słownie: pięćset złotych) dla części 7.

 8. 500 PLN (słownie: pięćset złotych) dla części 8.

Wadium może być wniesione w :

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).

 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego:

w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin

nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,

a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 1. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).

 2. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą.

Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 13.30.

 1. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a PZP.

 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 6. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

   1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

   2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

   3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

   4. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie.

   1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 1. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


 1. Składanie i otwarcie ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.

 2. Termin składania ofert upływa 25.11.2013 r. o godz. 11.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Sekcji Zamówień Publicznych US, pok. nr 010, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.
 1. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji ogłosi:

 • imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

 • ceny ofert,

 • Terminy dostaw

 • Warunki gwarancji

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.

 4. Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

 7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy.

 8. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą telefaxu wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 9. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na jego stronie internetowej. 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 2. Dopuszcza się możliwość wnioskowania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pomocą faxu lub formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin.

 3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.

 4. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów: 91 444 10 65.

 5. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedzi będą zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i zmiana ta jest dla nich wiążąca. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

 7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 8. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaże się to konieczne.

 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 10. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W zakresie formalnym:

Wojciech Bereszko tel. 91 444 11 51
XIV. Środki odwoławcze
W prowadzonym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 ustawy PZP.

___________________________________________________________________________
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Ustalenia końcowe

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

 3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 są niedopuszczalne.

 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron.

 5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. Termin wykonania zamówienia nie może jednak w żadnym wypadku wykraczać poza rok 2013. 1. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.


ROZDZIAŁ 2

Opis przedmiotu zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia na zestaw wyposażenia (specjalistycznego) administracyjnego na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”

Zadanie nr 1. Dostawa i wdrożenie oprogramowanie do zarządzania transportem (TMS)

Wartość brutto PLN: 155.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

1

 • system klasy TMS (wraz z mapą) spełniający wymagania podane w dalszej części Zadania w najnowszej wersji dostępnej w języku polskim w dniu dostawy – bezterminowa licencja na 28 stanowisk roboczych w wersji edukacyjnej

 • system klasy TMS (wraz z mapą) – 1 licencja komercyjna

 • 5 letnia licencja edukacyjna na 28 stanowisk mapy Polski oraz Europy wraz z coroczną aktualizacją

 • kablowe czytniki kodów kreskowych współdziałające z systemem – 28 szt.

 • szkolenia dla minimum 5 użytkowników (w wymiarze 1 dnia każdego roku użytkowania)

 • przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej

Wymagania ogólne:

 • automatyczne planowanie zbiorów optymalnych tras z wykorzystaniem mapy węzłowej, uwzgledniających wymagania:

  • ładowność pojazdów

  • wymagane wyposażenie pojazdów (winda, izoterma, itp.)

  • okna czasowe realizacji dostaw

  • czas pracy kierowcy

 • algorytm grupowania zleceń:

  • grupowanie zleceń wg adresu dostawy, współrzędnych geolokalizacyjnych, odległości pomiędzy punktami

  • ustalenie limitu łączonych zleceń pod względem ilości zleceń i ładowności pojazdu

 • automatyczne wyliczenie kosztów podczas zakończenia planowania

 • automatyczne wyliczenie czasu trwania trasy z uwzględnieniem średniej prędkości pojazdu,

 • czasu obsługi w punkcie, szybkości rozładunku

 • graficzne modelowanie obszarów dystrybucji/działania

 • wizualizacja wektorowa lub szczegółowych tras rzeczywistych

 • optymalizacja z analiza porównawcza kilku alternatywnych scenariuszy

 • możliwość ręcznej, intuicyjnej modyfikacji tras

 • możliwość przeprowadzenia ponownej modyfikacji i optymalizacji zaplanowanej już trasy

 • możliwość przeprowadzenia optymalizacji pod katem różnych scenariuszy (np. trasy z oknami czasowymi dostaw, bez okien czasowych dostaw)

 • mechanizmy obsługi dodatkowych usług jak również ograniczeń czasowych

 • obsługa sieci (również partnerskich) łącznie z zaawansowanymi rozliczeniami finansowymi opartymi na cennikach rozliczeń wewnętrznych

 • pokazywanie logistykowi podczas planowania rentowności każdej trasy

 • wizualizacja danych na mapach

 • integracja z różnymi systemami GPS i pokazywanie danych o realizacji trasy w porównaniu z danymi planowanymi

 • interaktywna komunikacja z odbiorcami (automatyczna wysyłka maili i sms do odbiorców dostaw z informacją planowanej awizacji bądź spóźnieniach)

 • wysyłanie do kierowcy na urządzenie przenośne planu trasy

 • minimum cztery mechanizmy planowania:

  • optymalizator

  • planer ręczny

  • generator tras na podstawie szablonów

  • planer wizualny na mapie

 • zautomatyzowane procesy wystawiania faktur, zaproszeń do faktury, planowania.

Wymagania szczegółowe w poszczególnych obszarach tematycznych: 1. Planowanie transportu

 • obsługa spedycji krajowej i międzynarodowej,

 • obsługa zleceń: FTL krajowe, FTL międzynarodowe, Drobnicowe, Częściowe (PTL), Transportowe, Spedycyjne, inne definiowalne przez użytkownika

 • statusy na poziomie tras, zleceń, paczek, faktur, listów paletowych

 • mechanizmy kontroli danych teleadresowych:

 • eliminacja zdublowanych adresów poprzez określenie jednoznacznego klucza (wyszukiwanie po nr, nazwie, ulicy, miejscowości, kraju)

 • inteligentna zamiana adresu w zleceniu na adres już istniejący w bazie danych

 • automatyczna zamiana nazwy błędnej miejscowości wg jednego z 3 kluczy: z kodem / bez kodu / wyjątek

 • mechanizm wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania błędnego adresu

 • mechanizm alterowania o błędnych kodach pocztowych / miejscowościach

 • rejestry kontrahentów (zleceniodawcy, odbiorcy/nadawcy, płatnicy, przewoźnicy, oddziały, huby)

 • geolokalizacja kontrahentów

 • baza pojazdów i kierowców

 • brak ograniczeń co do ilości wprowadzanych kontrahentów

 • różne mechanizmy planowania:

 • Planer ręczny (w którym logistyk widzi listę niezaplanowanych zleceń, listę utworzonych przejazdów. Planowanie polega na dodaniu do przejazdu zlecenia). Na mapie ręczne wyznaczanie trasy na mapie zintegrowanej z systemem za pomocą funkcji drug&drop.

 • Planer ręczny z wizualizacja zleceń na mapie (zlecenia są wyświetlane na mapie jako punkty dostawy. Logistyk za pomocą myszki przeciąga zlecenia na nowy/już istniejący przejazd a następnie nadaje im kolejność realizacji)

 • generator tras na bazie zdefiniowanych szablonów tras o Możliwość dynamicznej zmiany tras w stosunku do zakładanych szablonów (automatyczny wybór nowego szablonu)

 • optymalizator

 • przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kredytu kupieckiego przewoźnika i kwalifikacji przewoźnika i kierowcy

 • wizualizacja tras na mapie

 • szybkie wyznaczanie trasy

 • automatyczne obliczanie długości trasy

 • przydzielanie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdów, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy

 • harmonogramy dostępności kierowców i pojazdów

 • podstawowe wydruki:

 • Listy przewozowe

 • Zbiorczy list przewozowy

 • Zlecenie transportowe dla przewoźnika/podwykonawcy

 • CMR

 • Wykaz wyjazdów

 • wydruk mapy dla kierowcy z zaplanowaną trasą

 • możliwość załączania dokumentów elektronicznych do zlecenia i trasy

 • C.O.D, P.U.D, przesyłki celne i ADR,

 • rozliczenie zrealizowanych tras (zlecenia, ładunki)

 • zarzadzanie jakością usług i monitorowanie miejsc powstawania błędów

 • Monitorowanie statusu realizacji zleceń – T&T

 • Proaktywny Track&Trace (T&T)
 1. Struktura logistyczna

 • modelowanie struktury logistycznej

 • regiony

 • oddziały

 • huby

 • modelowanie stref magazynowych

 • reguły realizacji zlecenia

 • obsługa dowolnej struktury transportu w tym: podjęcia, transporty liniowe, dystrybucja
 1. Usługi z wartością dodaną

 • ustawienie parametrów czasowych usług logistycznych

 • czasowe parametry logistyczne odbiorów i dostaw

 • gwarantowane godziny dostaw

 • wykluczenia czasowe realizacji VAS

 • obsługa hubów przeładunkowych (cross dock)

 • automatyczny przydział strefy magazynowej w hubach

 • potwierdzanie załadunków i rozładunków ładunków za pomocą czytników kodów kreskowych

 • obsługa skanerów

 • przyjęcie towaru do magazynu: skanowanie zbiorczego listu przewozowego, skanowanie i wydruk etykiet

 • zakończenie rozładunku (automatyczna zmiana statusów i etapów przejazdów)

 • wydanie towaru z magazynu (skanowanie etykiet, wydruk brakujących etykiet)

 • inwentaryzacja opakowań

 • obsługa drukarek etykiet

 • inwentaryzacja palet w hubach

 • śledzenie statusu opakowań - T&T opakowań

 • rozliczenia wewnętrzne dla oddziałów

 • obsługa sieci partnerów

 • wydruki:

 • etykiety SSCC

 • Zbiorczy listu przewozowy dla samochodów liniowych

 • Specyfikacja ADR

 • raport wypełnienia pojazdu
 1. Rozliczenia

 • rozliczanie zrealizowanych tras (zlecenia, ładunki, załączone dokumenty, opakowania zwrotne)

 • zarzadzanie opakowaniami zwrotnymi (nośniki)

 • cenniki przewoźników (kosztowe)

 • stawka za km w określonych przez użytkownika przedziałach kilometrowych

 • dopłata za punkt powyżej określonej liczby adresów

 • stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy

 • cennik strefowo-kilometrowy

 • cenniki lub szablony cenników przypisane do pojazdów

 • automatyczne rozliczenie przewoźników/podwykonawców: dokumenty, opakowania zwrotne, faktury

 • generator zaproszenia do faktury dla podwykonawców

 • rejestracja faktur przewoźników (kosztów)

 • rozliczenia kosztów przejazdów na zlecenia wg różnych algorytmów

 • waga

 • objętość

 • nośniki

 • cennik przejazdu

 • długość trasy

 • wartość ładunku

 • iloczyn wagi i odległości
 1. zarzadzanie opakowaniami zwrotnymi (nośniki): wydruki sald paletowych dla oddziałów, klientów, przewoźników, generowanie dokumentów paletowych

 • cenniki klientów (przychodowe) - progresywne, łączenie zleceń, zaokrąglanie wartości, waluta, termin obowiązywania

 • cennik przedziałowy za wagę, objętość, ilość nośników określonego typu, wagę przeliczeniową, liczba nośników podstawowych, liczba i rodzaj opakowań jednostkowych

 • zmienna opłata paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor)

 • zmienny dodatek walutowy CAF (Currency Adjustment Factor)

 • opłaty stałe

 • za usługę COD (Cash on Delivery)

 • za dodatkowe wyposażenie EAF (Equipment Adjustment Factor)

 • za kody instrukcji IAF (Instructions Adjustment Factor)

 • za wymianę nośników

 • fakturowanie ręczne i generator faktur

 • fakturowanie ręczne: Faktury krajowe, Faktury zagraniczne, Faktury w EURO dla kontrahentów z polski, Korekty, Noty księgowe, Noty obciążeniowe, Noty uznaniowe

 • generator faktur uwzgledniający cykle fakturowania

 • wielowalutowość

 • kontrola terminów wystawiania faktur
 1. Zarzadzanie flotą

 • rejestr floty własnej i obcej

 • rejestracja danych pojazdu: parametry pojazdu, dane finansowe, wyposażenie dodatkowe itp.

 • rejestr kierowców własnych i obcych

 • przydział kierowców do pojazdów

 • możliwość podpinania dokumentów elektronicznych, certyfikatów, zdjęć do pojazdu i kierowcy

 • harmonogramy dostępności kierowców i pojazdów

 • terminarz dla pojazdów (przeglądy, naprawy, legalizacje, opłaty, ubezpieczenia,..)

 • terminarz dla kierowców (badania, urlopy, ważność dokumentów, ..)

 • ocena przewoźnika i/lub podwykonawcy

 • automatyczna rejestracja kosztów tras na podstawie cenników

 • wielowariantowa rejestracja kilometrów, np. puste, ładowne

 • rejestracja kosztów eksploatacji (naprawy, wymiany, przeglądy, ubezpieczenia, leasing) na każdy pojazd i kierowcę

 • ewidencja kosztów tankowań

 • rejestr wypadków

 • rejestracja kosztów pracowniczych (delegacje, diety, wynagrodzenia...)

 • rejestr szkód
 1. GPS

 • monitorowanie aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie na podstawie GPS

 • aktualne parametry pojazdu – wizualizacja stanu czujników

 • obsługa identyfikacji kierowców w systemie

 • archiwizowanie i wizualizowanie historii tras pojazdów i pracy kierowców wg GPS (monitorowanie przebiegu, stanu silnika, poziomu paliwa, zmian kierowcy, inne czujniki dostępne z systemu GPS)

 • import tankowań z GPS i raportowanie rozbieżności w stosunku do danych z faktur

 • graficzne porównanie trasy zaplanowanej i zrealizowanej

 • raporty do zarządu o odchyleniach tras zaplanowanych i zrealizowanych

 • pro aktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy

 • alertowanie o braku komunikacji GPRS z pojazdem

 • alertowanie o nieuprawnionym otwarciu czujników
 1. Serwis internetowy

 • sekcja dla klienta

 • rejestracja kontrahentów

 • drukowanie listów przewozowych i etykiet paletowych

 • rejestracja zleceń przez www

 • T&T (śledzenie historii przesyłki – co sie stało z przesyłka od nadania do dostawy do miejsca odbioru)

 • wstępna kalkulacja zlecenia wg standardowych lub dedykowanych cenników,

 • mechanizm weryfikacji kompletności i poprawności wprowadzonych danych,

 • przegląd wystawionych faktur

 • sekcja dla przewoźnika

 • baza kierowców i pojazdów

 • przydzielanie przewoźnikowi zleceń, akceptacja zleceń przez przewoźnika, interaktywne informowanie o zmianach w trasie

 • potwierdzanie realizacji dostaw, awizacja bram załadunkowych przez przewoźnika

 • raport przydzielonych zleceń

 • T&T
 1. Analityka i KPI:

Kilkadziesiąt raportów pogrupowanych w grupy:

 • Analiz finansowych

 • CRM

 • Wskaźniki transportowe

 • Wskaźniki wykorzystania przebiegu, taboru,

 • Wskaźniki ładowności

 • Wskaźniki prędkości technicznej i eksploatacyjnej

 • Wskaźniki kosztowe

 • Analiza marży zlecenia

 • Floty

 • Operacyjne

 • Rozliczenia z przewoźnikami

 • Rozliczenia nośników

 • Zarzadzania jakością i wydajnością
 1. Mapy elektroniczne – serwer map

 • obsługa zewnętrznych map,

 • prezentacja tras na mapach w różnych przekrojach,

 • geolokalizacja,

 • wizualizacja danych i tras historycznych oraz sytuacji bieżącej

 • trasowanie i rutowanie
 1. Serwer komunikacji SMS

 • komunikacja dwustronna z kierowcą, klientem i systemem za pośrednictwem SMS

 • odbiór i śledzenie statusów aktywności zlecenia na bieżąco z systemu SMS (załadunek, rozładunek)

 • wysyłanie zleceń do przewoźnika/podwykonawcy

 • wysyłanie zleceń do kierowcy

 • pełna ewidencja wysyłanych i odbieranych komunikatów w kontekście danego zlecenia, trasy,

 • kierowcy, dyspozytora

 • awizacja dostaw mailem/SMS

 • wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym budynku Service Interlab mieszczącym się przy ul. Cukrowej w Szczecinie

 • minimum 5-letni okres aktualizacji i serwisu oferowanego systemu w wersji komercyjnej oraz edukacyjnych (w tym opieka serwisowa i help desk w wymiarze 1 godziny miesięcznie)

Zadanie nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego modelowaniu i symulacji procesów (równoważne z rodziną oprogramowania ARIS)

Wartość brutto PLN: 235.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

2

 • bezterminowe licencje (28 stanowisk roboczych + serwer) w wersji edukacyjnej oprogramowania służącego do:

  • zaawansowanego modelowania procesów (równoważne z ARIS Business Architect)

  • symulowania modelowanych procesów (równoważne z Aris Business Simulator)

  • eksportowania i publikowania stworzonych modeli (równoważne z Aris Business Publisher),

  • oprogramowania serwerowego (równoważne z ARIS Business Server)

spełniające wymagania podane w dalszej części Zadania w najnowszej wersji dostępnej w języku polskim w dniu dostawy

 • szkolenia dla minimum 7 użytkowników 1. Zaawansowane narzędzie modelowania procesów

Wymagania architektoniczne:

1. Produkt musi działać przynajmniej w środowisku MS Windows XP oraz MS Windows 7.

2. Produkt musi również działać w następujących przeglądarkach Internetowych: • IE 6 oraz w nowszych wersjach

 • Firefox 3.x oraz w nowszych wersjach, począwszy od 6.x

 • Google Chrome

3. Produkt musi zapewniać jednoczesne podłączenie do dwóch lub więcej repozytoriów ARIS oraz jednoczesne logowanie do dwóch lub więcej baz danych w ramach tego samego lub różnych repozytoriów.

4. Produkt musi zapewniać ręczne przenoszenie zawartości folderów, grup modeli, pojedynczych modeli oraz definicji obiektów zawartych w modelach przy użyciu techniki „drag and drop”.

5. Produkt musi zapewniać eksplorację bazy danych na poziomie folderów bazy danych, modeli oraz wystąpień i definicji obiektów, z możliwością zmiany poziomu w każdym momencie
Podstawowe wymagania modelowania:

1. Produkt musi zapewniać wielopoziomowe modelowanie struktur organizacyjnych, architektur procesów, architektur aplikacji oraz struktur danych.

2. Produkt musi zapewniać podłączanie wielu modeli do obiektów diagramu nadrzędnego lub równorzędnego, w celu tworzenia hierarchii modeli i przekrojów poziomych. Dla zapewnienia pełnej elastyczności, musi być zapewniona możliwość podłączania do jednego obiektu modeli różnych typów, wielu modeli tego samego typu, jak również wariantów modeli.

3. Produkt musi zapewniać modelowanie procesów w notacji łańcuchów wartości (Value-Added Chain Diagram) oraz w notacji łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain).

4. Produkt musi zapewniać modelowanie procesów w notacji BPMN 2.0, w zakresie zgodnym z analitycznym podzbiorem zgodności (Analytic Conformance Sub-class).

5. Produkt musi zapewniać podłączanie plików takich jak MS Word, MS Excel lub PDF do modeli lub definicji obiektów.

6. Produkt musi zapewniać automatyczne lub ręczne tworzenie macierzy powiązań między obiektami wchodzącymi w skład modeli.

7. Produkt musi umożliwiać tworzenie kopii definicji obiektów.

8. Produkt musi umożliwić różnicowanie powiązań między obiektami modelu, z możliwością wyboru rodzaju powiązania oraz wprowadzania dodatkowych informacji na temat powiązania.

9. Produkt musi zapewniać podpowiedź w trakcie modelowania, czy zamierzony obiekt modelu został już zdefiniowany wcześniej czy też nie, w celu uniknięcia dublujących się definicji.

10. Produkt musi zapewniać płynną nawigację w ramach jednego widoku pomiędzy wybranym obiektem znajdującym się w ramach danego modelu a wszystkimi jego wystąpieniami na innych modelach.

11. Produkt musi zapewniać tworzenie, przeglądanie i edycję wariantów modeli, z możliwością śledzenia ich powiązań.

12. Produkt musi zapewniać graficzne porównania wybranych wariantów modeli.

13. Produkt musi zapewniać tworzenie, przeglądanie i edycję wariantów definicji obiektów, z możliwością śledzenia ich powiązań.

14. Produkt musi umożliwiać wersjonowanie modeli.

15. Produkt musi umożliwiać graficzne porównania wybranych wersji modeli.

16. Produkt musi umożliwiać automatyczne formatowanie układu obiektów w ramach modeli.

17. Produkt musi umożliwiać edycję symboli obiektów w ramach modeli.

18. Produkt musi umożliwiać rozlokowanie wartości wybranych atrybutów obiektów na powierzchni dowolnego modelu.
Zaawansowane wymagania modelowania

1. Produkt musi zapewniać automatyczną generację modeli w oparciu o wybrany model źródłowy.

2. Produkt musi zapewniać konsolidację dublujących się definicji obiektów.

3. Produkt musi umożliwiać tworzenie własnych symboli graficznych dla typów obiektów.


Wymagania przetwarzania

1. Produkt musi zapewniać tworzenie, edycję i uruchamianie skryptów sprawdzających zgodność semantyczną na poziomie bazy danych, folderu, grupy wybranych modeli lub grupy wybranych definicji obiektów.

2. Produkt musi umożliwiać tworzenie własnych skryptów sprawdzających zgodność semantyczną.

3. Produkt musi zapewniać tworzenie, edycję i uruchamianie makr JavaScript o dowolnym przeznaczeniu przed, w trakcie i po realizacji operacji na modelach.

4. Produkt musi zapewniać uruchamianie skryptów JavaScript dokumentujących zawartość bazy danych w dowolnym przekroju, na poziomie bazy danych, folderu, grupy modeli lub grupy definicji obiektów.

5. Produkt musi zapewniać tworzenie i edycję skryptów JavaScript dokumentujących zawartość bazy danych bez potrzeby kodowania, z użyciem mechanizmu WYSIWIG.

6. Produkt musi zapewniać kodowanie skryptów JavaScript dokumentujących zawartość bazy danych z użyciem warsztatu programisty, zapewniającym wsparcie w usuwaniu błędów.
Wymagania administrowania

1. Produkt musi umożliwiać tworzenie nowych, własnych typów atrybutów dla typów obiektów i modeli, służących w szczególności do przechowywania danych w formacie tekstu, daty, czasu, liczby, wartości wybranych z listy oraz odsyłacza do pliku lub adresu Internetowego.

2. Produkt musi umożliwiać tworzenie własnych grup atrybutów.

3. Produkt musi umożliwiać tworzenie nowych, własnych typów modeli.

4. Produkt musi umożliwiać ręczne tworzenie różnych podzbiorów typów modeli, typów obiektów, typów powiązań oraz typów atrybutów, ograniczających zakres zawartości bazy danych dostępnej użytkownikom.

5. Produkt musi umożliwiać automatyczne tworzenie podzbioru typów modeli, typów obiektów, typów powiązań oraz typów atrybutów, zgodnego z zawartością bazy danych.


Wymagania zarządzania użytkownikami

1. Produkt musi zapewniać przydzielanie uprawnień dostępu użytkownikom na poziomie całej bazy danych oraz na poziomie dowolnego folderu lub folderów wchodzących w skład jej struktury.

2. Produkt musi zapewniać przydzielanie każdemu użytkownikowi jednego lub więcej podzbiorów typów modeli, typów obiektów, typów powiązań oraz typów atrybutów.

3. Produkt musi także zapewniać możliwość przydzielenia wybranym użytkownikom dostępu do bazy danych w pełnym zakresie zawartości.

4. Produkt musi zapewniać tworzenie grup użytkowników, z analogicznym mechanizmem przydzielania uprawnień i podzbioru składników bazy jak w przypadku indywidualnych użytkowników.


 1. narzędzie symulacji modeli procesów

Wymagania architektoniczne

Produkt musi współdziałać z narzędziem projektowania procesów, zarówno w środowiskach MS Windows, jak i poprzez przeglądarki Internetowe. W szczególności:

1. Produkt musi działać przynajmniej w środowisku MS Windows XP oraz MS Windows 7.

2. Produkt musi również działać przynajmniej w następujących przeglądarkach Internetowych:


 • IE 6 oraz w nowszych wersjach

 • Firefox 3.x oraz w nowszych wersjach, począwszy od 6.x

 • Google Chrome

Wymagania funkcjonalne

1. Produkt musi umożliwić symulację modeli procesów przechowywanych w bazie danych, z punktu widzenia czasu, zasobów oraz kosztów.

2. Produkt musi umożliwić symulację modeli w notacji notacji łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain) oraz w notacji BPMN.

3. Produkt musi zapewniać symulację w oparciu o kalendarz oraz harmonogram zmian.

4. Produkt musi zapewniać obliczanie wyników statystycznych dla całego procesu, jak i funkcji wchodzących w jego skład.

5. Produkt musi zapewniać uwzględnienie czasu na rozruch i przygotowanie procesów w ramach symulacji.

6. Produkt musi zapewniać animację obiektów wchodzących w skład symulowanych modeli, jak również bieżący widok wyników (atrybutów) statystycznych dotyczących obiektów w trakcie symulacji.

7. Produkt musi zapewniać wgląd na bieżąco w wyniki obliczeń statystycznych dla całego procesu, jak i funkcji wchodzących w jego skład.

8. bieżący widok wykresów dla dowolnych wyników statystycznych w trakcie symulacji.

9. Produkt musi zapewniać bieżący widok wykresów dla dowolnych wyników statystycznych w trakcie symulacji.

10. Produkt musi zapewniać eksport końcowych wyników statystycznych do pliku MS Excel.
 1. narzędzie publikacji modeli

Wymagania architektoniczne

Produkt musi zapewniać eksport zawartości wybranej bazy danych wchodzącej w skład zamawianego oprogramowania przechowywanie tej zawartości we własnej bazie danych, w celu dynamicznej publikacji modeli w przeglądarce Internetowej na życzenie użytkownika.
Podstawowe wymagania funkcjonalne

1. Produkt musi zapewniać dynamiczne odtwarzanie (publikację) modeli wszystkich dozwolonych typów, w granicach uprawnień użytkowników.

2. Produkt musi zapewniać nawigację w oparciu o strukturę folderów wyeksportowanej zawartości bazy danych.

3. Produkt musi zapewniać także nawigację pomiędzy obiektami i modelami zgodnie z ich powiązaniami zdefiniowanymi w źródłowej bazie.

4. Produkt musi zapewniać dynamiczne powiększanie i zmniejszanie wyświetlanego modelu, jak również nawigację po jego powierzchni w oparciu o podgląd całego modelu.

5. Produkt musi zapewniać konfigurowalne specyfikowanie właściwości modelu i wchodzących w jego skład obiektów.

6. Produkt musi zapewniać, na życzenie użytkownika, dynamiczne tworzenie widoków modeli łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain), w szczególności:


 • Widok samych funkcji/kroków procesu i ich powiązań

 • Widok procesu jako tabeli funkcji, z wyborem alfabetycznej ich kolejności lub zgodnie z kolejnością wykonywania

7. Widok macierzy powiązań między podstawowymi elementami procesu, takimi jak funkcje, role/stanowiska, aplikacje i dokumenty.
Zaawansowane wymagania funkcjonalne

1. Produkt musi zapewniać obsługę plików takich jak MS Word, MS Excel lub PDF podłączonych do modeli lub definicji obiektów w bazie danych ARIS, także w przypadku, gdy pliki te przechowywane są w ramach systemu zarządzania dokumentami (DMS).

2. Produkt musi zapewniać uruchamianie przez użytkownika skryptów dokumentacyjnych JavaScript w kontekście wybranego modelu lub obiektu.

3. Produkt musi zapewniać pełne lub selektywne przeszukiwanie wyeksportowanej zawartości z punktu widzenia typów modeli, typów obiektów oraz z użyciem ciągu znaków jako kryterium wyszukiwania.

4. Produkt musi także zapewniać przeszukiwanie plików takich jak MS Word, MS Excel lub PDF podłączonych do modeli lub definicji obiektów w bazie danych, z użyciem ciągu znaków.

5. Produkt musi zapewniać, na życzenie użytkownika, dynamiczne tworzenie macierzy o konfigurowalnych aspektach, w oparciu o modele przechowywane w całej wyeksportowanej zawartości lub w wybranych folderach.

6. Produkt musi zapewniać eksport dynamicznie utworzonej macierzy do pliku MS Excel.

7. Produkt musi zapewniać dynamiczną, natychmiastową zmianę języka wyświetlanej zawartości.

Wymagania administracyjne

1. Produkt musi zapewniać zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników w oparciu o prawa dostępu przydzielane na poziomie folderów w bazach danych.

2. Produkt musi zapewniać integrację z mechanizmami LDAP.

3. Produkt musi zapewniać możliwość wyboru języka eksportu zawartości z bazy danych, jak również możliwość eksportu języka w kilku językach jednocześnie.

4. Produkt musi zapewniać wybór predefiniowanego graficznego szablonu i profilu zawartości przed rozpoczęciem eksportu.

5. Produkt musi zapewniać zarządzanie eksportami danych z bazy danych do bazy własnej zarówno na poziomie całego repozytorium, jak i na poziomie poszczególnych baz danych. • wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym budynku Service Interlab mieszczącym się przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie

 • minimum 5-letni okres aktualizacji i serwisu oferowanego systemu (w tym opieka serwisowa i help desk w wymiarze 1 godziny miesięcznie)

Zadanie nr 3. Dostawa i wdrożenie oprogramowanie do symulacji procesów w złożonych systemach (równoważne z oprogramowaniem ARENA Academic Simulation Software)

Wartość brutto PLN: 60.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

3

 • Oprogramowanie do symulacji procesów w złożonych systemach (w szczególności produkcyjnych) równoważne z oprogramowaniem ARENA Academic Simulation Software w najnowszej wersji dostępnej w dniu dostawy – licencja na 28 stanowisk roboczych

 • szkolenia dla minimum 3 użytkowników • wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym budynku Service Interlab mieszczącym się przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie lub przekazanie instrukcji instalacji wraz z oprogramowaniem

 • minimum 4-letni okres aktualizacji i serwisu oferowanego systemu w wersji komercyjnej oraz edukacyjnych

Zadanie nr 4. Dostawa i wdrożenie oprogramowanie do modelowania ruchu ulicznego równoważne z oprogramowaniem VISUM/VISIM/VISWALK

Wartość brutto PLN: 240.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

4

 • 1 licencja na oprogramowanie dla prowadzącego zajęcia w wersji edukacyjnej w najnowszej wersji dostępnej w języku polskim w dniu dostawy:

 • 30 licencji na oprogramowanie dla studentów w wersji edukacyjnej w najnowszej wersji dostępnej w języku polskim w dniu dostawy:

 • 1 licencja edukacyjna oprogramowania kalkulacji emisji związków niebezpiecznych równoważne z VISSIM EnViver Professional w najnowszej wersji dostępnej w języku polskim w dniu dostawy

 • szkolenia dla minimum 5 użytkowników w wymiarze 3 dni

Wymagana do licencji dla prowadzącego zajęcia:

 • równoważne z VISUM - 600 rejonów, 30.000 węzłów, 75.000 odcinków

 • równoważne z VISIM - 50 skrzyżowań, sieć 100x100 km

 • równoważne z VISWALK - 10.000 pieszych

Wymagania do licencji edukacyjnych dla studentów:

 • równoważne z VISUM - 100 rejonów, 2.500 węzłów, 6.500 odcinków

 • równoważne z VISIM - 3 skrzyżowania, sieć 1.5 x 1,5 km

 • równoważne z VISWALK - 1.000 pieszych

Wymagania do licencji równoważnej z VISSIM EnViver:

 • kalkulacja przynajmniej związków CO2, NOx i PM10

 • odpowiada na pytanie dotyczące jakości powietrza oraz scenariuszów predykcji ruchu

 • wdrożenie systemu w pracowni komputerowej oraz laboratorium magazynowym budynku Service Interlab mieszczącym się przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie

 • minimum 5-letni okres aktualizacji i serwisu oferowanych systemów

Zadanie nr 5. Dostarczenie 1 egzemplarza oprogramowania z licencją edukacyjną, sieciową na 32 stanowiska, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym oraz 1 egzemplarz oprogramowania z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 5 stanowisk, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego

Wartość brutto PLN: 55.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

5

Dostarczenie 1 egzemplarza oprogramowania z licencją edukacyjną, sieciową na 32 stanowiska, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym oraz 1 egzemplarz oprogramowania z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 5 stanowisk, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego;

Dodatkowo przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń (wprowadzenie do GIS, Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS oraz wykonywanie analiz) dla 5 osób w siedzibie Zamawiającego. Dostarczenie oprogramowania ArcGIS Teaching LabPak Advance lub oprogramowania równoważnego; ArcGIS Teaching & Research LabKit Advance lub oprogramowania równoważnego oraz rozszerzenia Network Analyst do ArcGIS Teaching LabPak Advance oraz ArcGIS Teaching & Research LabKit Advance lub oprogramowania równoważnego w oparciu o poniższe specyfikacje.oprogramowanie ma służyć jako platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Zadaniem oprogramowania jest również przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji.

Funkcjonalność oprogramowania obejmuje:

 • zaawansowane geoprzetwarzanie;

 • możliwość konwersji danych;

 • edycję wielodostępną;

 • edycję plików shape, warstw informacyjnych i geobaz osobistych;

 • wersjonowanie;

 • tworzenie klas obiektów definiowanych przez użytkownika;

 • tworzenie opisów połączonych z obiektami;

 • wymiarowanie;

 • tworzenie rastrów w wielodostępnej geobazie;

 • możliwość generalizacji i agregacji danych;

 • zarządzanie zaawansowaną symbolizacją kartograficzną;

 • obliczenia statystyczne;

 • możliwość geoprzetwarzania za pośrednictwem klasycznych interfejsów użytkownika (ARC, ARCEDIT, ARCPLOT, ARC Macro Language [AML] i innych).

Tworzenie i edycja danych:

 • bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi;

 • łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych;

 • tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych;

 • łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych;

 • tworzenie i edycję warstw informacyjnych Arclnfo, plików INFO, wielodostępowej geobazy, obiektów geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji;

 • integrację obiektów w danych typu coverage i geobazie;

 • tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi klasami obiektów oraz pomiędzy różnymi tabelami

 • tworzenie wersjonowania Geobazy;

 • edycję wersji opartej na DBMS;

 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami geobazy wielodostępowej;

 • tworzenie i edycja wymiarowania oraz klasy obiektów opisowych geobazy;

 • tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji.

Wizualizacja i zarządzanie danymi:

 • ładowanie danych do geobazy wielodostępowej;

 • tworzenie podtypów atrybutów w klasie obiektów geobazy;

 • tworzenie domen atrybutów.

Tworzenie map:

 • interakcję z mapą - bogaty zbiór narzędzi interakcji pozwalający na łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji, takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami zewnętrznymi;

 • drukowanie map - narzędzia do obsługi wysokiej jakości wydruków map, obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku;

 • symbolizację i etykietowanie map - wykorzystanie i komponowanie tysięcy symboli oraz oferta zaawansowanego środowiska etykietowania, obejmującego automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów.

Zaawansowane analizy przestrzenne:

 • wykorzystanie rozległego zestawu narzędzi do analiz w pełnej strukturze, co ułatwia tworzenie, użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania;

 • tworzenie modeli analiz przy użyciu mechanizmu „przeciągnij i upuść”; 

 • tworzenie skryptów analiz danych; 

 • wyszukiwanie danych na podstawie zapytań o atrybuty lub lokalizację; 

 • tworzenie buforów (łączenie wielu zbiorów danych w jeden, bazując na wartościach atrybutów);

 • tworzenie raportów przy użyciu standardowych narzędzi.

Opis funkcjonalny rozszerzenia Network Analyst: rozszerzenie umożliwiające prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych takich jak: śledzenie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania.

Funkcjonalności rozszerzenia:

 • wyszukiwanie najbardziej efektywnych tras podróży;

 • wyznaczanie najbliższych lokalizacji;

 • definiowanie obszarów dostępności w określonym czasie;

 • generowanie macierzy kosztów przebycia drogi z każdej lokalizacji do wszystkich pozostałych lokalizacji w sieci;

 • wykorzystanie istniejących danych GIS;

 • ograniczenie wyników zapytań przez określenie czasów dostaw;

 • pracę z łatwym w użyciu graficznym interfejsem użytkownika;

 • modelowanie złożonych problemów z wykorzystaniem ModelBuilder.
Zadanie nr 6. Dostarczenie 1 egzemplarza bezpłatnego oprogramowania z licencją edukacyjną sieciową na 32 stanowiska, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym oraz 1 egzemplarz oprogramowania z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 1 stanowisko, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego, dostarczenie 1 egzemplarza rozszerzenia Cube Voyager albo równoważnego z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 1 stanowisko, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym rozszerzenia działającego przy specjalistycznym oprogramowaniu badawczo-analitycznym

Wartość brutto PLN: 40.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

6

Dostarczenie 1 egzemplarza bezpłatnego oprogramowania z licencją edukacyjną sieciową na 32 stanowiska, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym oraz 1 egzemplarz oprogramowania z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 1 stanowisko, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym specjalistycznego oprogramowania badawczo-analitycznego, dostarczenie 1 egzemplarza rozszerzenia Cube Voyager albo równoważnego z licencją naukowo-badawczą, stanowiskową na 1 stanowisko, bezterminową z aktywnym przez 1 rok od momentu zakupu programem serwisowym rozszerzenia działającego przy specjalistycznym oprogramowaniu badawczo-analitycznym.

Dodatkowo przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia w siedzibie zamawiającego. Dostarczenie oprogramowania CUBE Base lub oprogramowania równoważnego w oparciu o poniższe specyfikacje.oprogramowanie ma umożliwiać analizę i ocenę wpływu różnego rodzaju inwestycji transportowych i realizowanych działań w ramach polityki transportowej. Przygotowywanie informacji w oparciu o zasady modelowania, techniki GIS, statystyki i porównania, oraz wysokiej jakości grafiki (w tym opisowe) i animacje.

Opis funkcjonalny oprogramowania:

 • oprogramowanie modułowe, zintegrowane, w pełni funkcjonalne;

 • realizacja funkcji w zakresie procesu planowania, oceny i analizy popytu na przewozy pasażerskie i towarowe;

 • możliwość mikrosymulacji;

 • przygotowywanie raportów;

 • możliwość tworzenia modeli i dokumentacji;

 • zarządzanie danymi;

 • możliwość ulepszania, rozwoju i porównywania scenariuszy;

 • udostępnianie interaktywnych danych wejściowych i analiz;

 • ułatwiona współpraca między danymi, modelami oraz systemem GIS;

Wymagania użytkowe oprogramowania:

 • Scenario Manager (zarządzanie scenariuszami) – umożliwiające na podstawie danych i parametrów modelu łatwe kreowanie, zarządzanie i testowanie różnych scenariuszy;

 • Application Manager (menadżer aplikacji) - wykorzystanie systemu schematów blokowych dla tworzenia, kodowania, dokumentowania i zarządzania modelem;

 • Cube Reports (raporty Cube) – podstawowe rozszerzenie, które jest uwzględnione w pakiecie, umożliwiające łatwe tworzenie tabel, wykresów, nakładanie tabel w oparciu o dane wyjściowe i wejściowe modeli i symulacji, wyposażone w narzędzia służące tworzeniu raportów w oparciu o współpracę z systemem GIS.

Środowisko pracy z programem i korzystanie z zewnętrznych danych:

 • zintegrowane działanie i współpraca z ArcGIS (ArcGIS Engine);

 • oprogramowanie bazując na ArcGIS umożliwia modelowanie w oparciu o geoprzetwarzanie, edycję oraz wykorzystanie narzędzi analizy jak również bieżące projekcje.

Opis funkcjonalny rozszerzenia Cube Voyaeger lub równoważnego działającego przy bazowym oprogramowaniu:

 • tworzenie prognoz podróży;

 • tworzenie modeli aktywności podróżnych;

 • zaawansowana metodologia umożliwiająca analizę wąskich gardeł;

 • możliwość przechowywania danych binarnych i danych w oparciu o system GIS;

 • możliwość modelowania autostrad (w oparciu o następujące metody: wszystko albo nic, ograniczenia przepustowości, ograniczenia przepustowości na skrzyżowaniach, dane stochastyczne);

 • możliwość modelowania wszystkich typów skrzyżowań;

 • zdolność do tworzenia modeli równowagi w oparciu o określone przez użytkownika funkcje kosztów, które mogą się zmieniać zależnie od poszczególnych segmentów rynku;

 • możliwość modelowania transportu publicznego na podstawie tabeli podróży i stworzonego algorytmu dotyczącego odbywanych podróży;

 • możliwość określania kosztów uogólnionych w podróżach transportem publicznym;

 • możliwość korzystania z funkcji CHOICE oraz XCHOICE, które umożliwiają wdrażanie różnego rodzaju modeli.

 • Aktualizacja oprogramowania:

 • Wsparcie dla użytkowników;

 • Pomoc w przypadku zagubienia kluczu dostępu do oprogramowania.
Zadanie nr 7. Dostarczenie 1 egzemplarza detektora ruchu drogowego działającego w ramach systemów wideodetekcji, którego części składowe to: 1 egzemplarz detektora ruchu drogowego bez kamery, 1 egzemplarz detektora ruchu drogowego z kamerą, 1 egzemplarz bloku zasilania dla detektora bez kamery, 1 egzemplarz bloku zasilania dla detektora z kamerą oraz 1 egzemplarz masztu teleskopowego, bezpłatne szkolenia w siedzibie firmy oraz podstawowe bezpłatne oprogramowanie w zestawie z detektorem. Detektor Autoscope RTMS lub podobny w oparciu o poniższe specyfikacje.

Wartość brutto PLN: 38.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

7

Dostarczenie 1 egzemplarza detektora ruchu drogowego działającego w ramach systemów wideodetekcji, którego części składowe to: 1 egzemplarz detektora ruchu drogowego bez kamery, 1 egzemplarz detektora ruchu drogowego z kamerą, 1 egzemplarz bloku zasilania dla detektora bez kamery, 1 egzemplarz bloku zasilania dla detektora z kamerą oraz 1 egzemplarz masztu teleskopowego, bezpłatne szkolenia w siedzibie firmy oraz podstawowe bezpłatne oprogramowanie w zestawie z detektorem. Detektor Autoscope RTMS lub podobny w oparciu o poniższe specyfikacje.

 • Działanie w oparciu o niezależny sensor mikrofalowy;

 • Wykonywanie szerokiej gamy pomiarów statystycznych;

 • Zapewnienie gromadzenia danych i bezobsługowej pracy;

 • Wykorzystanie danych w systemach zintegrowanych jako źródło wielu informacji.

Przeznaczenie:

 • Prowadzenie rozległych statystyk i nadzoru przepływu ruchu drogowego;

 • Wykorzystanie jako źródło alarmu przekroczenia prędkości w systemach zintegrowanych;

 • Zintegrowany system sterowania  ruchem drogowym;

 • Systemu wizualizacji i informacji o zdarzeniach i zatorach;

 • Gromadzenie danych o ruchu drogowym;

 • Mobilne stacje statystyczne służące pomiarom ruchu.

Cechy funkcjonalne:

 • Obsługa do 12 pasów jednocześnie;

 • Zintegrowany system kontroli przepływu ruchu;

 • Parametryzacja natężenia ruchu i udziału stref;

 • Zliczanie pojazdów na wielu pasach jednocześnie;

 • Statystyczny pomiar prędkości na wielu pasach jednocześnie;

 • Dokładny pomiar prędkości na pasie;

 • Klasyfikacja długości pojazdów;

 • Klasyfikacja prędkości pojazdów;

 • Praca w zintegrowanym bezprzewodowym systemie komunikacji SPIDER;

 • Mobilność aplikacji;

 • Szeroki wachlarz protokołów komunikacyjnych;

 • Dedykowane tryby pracy: poprzeczny, czołowy;

 • Dedykowane poszczególnym strefom wyjścia logiczne;

 • 8Mb pamięci wewnętrznej umożliwiające gromadzenie rocznych danych statystycznych w danej lokalizacji;

 • Lokalna pomoc w języku Polskim;

 • Udzielanie informacji o zatorach;

 • Możliwość wykrywania wypadków;

 • Możliwość udzielania informacji dla podróżnych.

Zastosowanie:

 • Prowadzenie rozległych statystyk i nadzoru przepływu ruchu drogowego;

 • Wykorzystanie jako źródło alarmu przekroczenia prędkości w systemach zintegrowanych;

 • Systemy zintegrowanego sterowania ruchem drogowym;

 • Systemy wizualizacyjne i informacyjne o zdarzeniach i zatorach;

 • Pozyskiwanie i gromadzenie danych o ruchu drogowym;

 • Mobilne stacje statystyczne.

Zasilanie i pobór mocy:

 • 12 do 24 VDC lub VAC;

 • 220 VAC

 • Przy 12 VDC: 3W, 400 mA;

 • Przy 24 VDC: 3W, 200mA.

Parametry wiązki detektora:

 • Częstotliwość pracy 24.125 Ghz;

 • Moc 10mW;

 • Kąt rozchodzenia wiązki w poziomie 12°;

 • Kąt rozchodzenia wiązki w pionie 50°;

 • Zasięg 0 do 76 metrów;

 • Ilość stref detekcji: 12.

Komunikacja:

 • Dedykowany port  MS-crimp wieloprzewodowy umożliwiający wieloraką  konfigurację opcji zasilania oraz wejść i wyjść;

 • Port szeregowy RS-232/RS-485;

 • Opcjonalnie drugi port szeregowy lub TCP/IP-UDP;

 • Opcjonalnie obsługa protokołu NTCIP 1209;

 • Wbudowana komunikacja bezprzewodowa:
  - DSS
  - GPRS lub CDMA (opcjonalnie).

Normy:

 • CE;

 • FCC;

 • CSA.
Zadanie nr 8. Dostarczenie mobilnego systemu detekcji ruchu, którego części składowe to: 2 egzemplarze urządzenia umożliwiającego realizację mobilnej detekcji ruchu, węże pneumatyczne, zestaw mocowań do nawierzchni utwardzonych, zestaw mocowań do poboczy nieutwardzonych, kabel USB, 1 egzemplarz oprogramowania Traffic Executive lub równoważnego do komunikacji i analizy danych, szkolenia w siedzibie Zamawiającego. Dostarczenie mobilnego systemu Roadside Unit MetroCount5600 lub równoważnego w oparciu o poniższe specyfikacje.

Wartość brutto PLN: 32.000

Lp.

Przedmiot zamówienia:

Wymagania szczegółowe oprogramowania:

Warunki serwisowe:

8

Dostarczenie mobilnego systemu detekcji ruchu, którego części składowe to: 2 egzemplarze urządzenia umożliwiającego realizację mobilnej detekcji ruchu, węże pneumatyczne, zestaw mocowań do nawierzchni utwardzonych, zestaw mocowań do poboczy nieutwardzonych, kabel USB, 1 egzemplarz oprogramowania Traffic Executive lub równoważnego do komunikacji i analizy danych, szkolenia w siedzibie Zamawiającego. Dostarczenie mobilnego systemu Roadside Unit MetroCount5600 lub równoważnego w oparciu o poniższe specyfikacje.

 • Mobilny system monitoringu ruchu drogowego;

 • Możliwość uzyskania danych statystycznych na temat ruchu drogowego;

 • Analiza danych statystycznych przy wykorzystaniu kompatybilnego oprogramowania Traffic Executive;

 • Tworzenie zróżnicowanych raportów i grafik uwzględniając takie elementy jak: dane dotyczące prędkości pojazdów, wielkość ruchu, rodzaj pojazdów, przerwy w ruchu itp.;

 • Statystyka ruchu na podstawie liczby osi pojazdów będących przedmiotem statystki (od rowerów po pojazdy ciężarowe);

 • Kontrola nad dokonywanymi pomiarami;

 • Sensory umieszczone w detektorze umożliwiają rozróżnianie rodzajów pojazdów (od rowerów do ciężkich pojazdów ciężarowych).

Cechy funkcjonalne:

 • Wewnętrzna pamięć urządzenia od 512 kB do 2MB;

 • Możliwość zebrania danych do 1 000 000 osi liczonych pojazdów;

 • Do 290 dnia działania (w temperaturze 25° Celsjusza) na jednym zestawie baterii (wbudowany system oszczędzania baterii);

 • Automatyczny wyłącznik urządzenia w przypadku przepełnienia pamięci, wyładowania baterii, braku nowych danych w ciągu 7 dni;

 • Podwójne fizyczne zabezpieczenie urządzenia (wewnętrzne pudełko wykonane z PVC oraz zewnętrzne pudełko wykonane z nierdzewnej stali);

 • Wodoszczelność;

 • Dokonywanie pomiarów przy wykorzystaniu sensorów umieszonych w dwóch gumowych, pneumatycznych rurach;

 • Wyposażenie urządzenia w diody LED informujące o stanie urządzenia (bez konieczności podłączania do komputera);

 • W pełnie mobilne urządzenie, które bez problemu można lokować w różnych miejscach, dodatkowo wyposażone w blokadę uniemożliwiającą zniszczenie sprzętu.

Parametry urządzenia:

 • Wymienna bateria alkaliczna (zestaw) 6V 18Ah, 4D

 • Pobór mocy: tryb pracy – 1.8 mA, tryb wyłączony – mniej niż 100µA;

 • Wsparcie RAM – bateria niklowo-kadmowa 3.6V;

 • Prędkość transmisji: 9,600 lub 38,000bps;

 • Odstęp czujnika: 800mm do 1200 mm;

 • Temperatura operacyjna: od -10° do 60° Celsjusza przy ograniczonym zużyciu baterii w warunkach ekstremalnych;

 • Możliwa wilgotność powietrza: od 0 do 95% (bez kondensacji);

 • Oprogramowanie Traffic Executive lub równoważne w zestawie.

ROZDZIAŁ 3
PROJEKT UMOWY TP/374/…../13

zawarta w dniu .............................. w Szczecinie pomiędzy:


Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

 • ................................................................................................................

 • ................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a.....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ........................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego TP/371/174/13 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
zawarta została umowa następującej treści:

§ 1


    1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” zgodnie ze wskazaniami z załącznika nr 1 do umowy, dla zadania …………… po łącznej cenie:

Brutto: …………………………………………………………………..

(cena brutto słownie: ……………………………………………………………)    1. Umowa zawarta w ramach projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”, nr umowy UDA-RPZP.01.02.01-32.001/10-00.

    2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

    3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.


§2

 1. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot zamówienia, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do umowy.

 2. Wykonawca oswiadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności wymaganej od profesjonalistów, by funkcjonował on bezawaryjnie.

 3. Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenie.


§3

       1. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na odpowiednim nośniku cyfrowym.

       2. Potwierdzeniem należytego wykonania jest każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru bez uwag.

       3. Kolejne wersje aktualizacji zostaną dostarczone na nośnikach cyfrowych (CD lub DVD), na które Wykonawca udzieli 30 dniowej gwarancji na trwałość nośników.

       4. Wykonawca zapewni wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne dla przeprowadzenia efektywnej instalacji w formie papierowej lub elektronicznej.

       5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym szczegółowe dane dotyczące zawartości składników, zawartości oraz możliwości funkcjonalnych, a także sposobu instalacji i uruchomienia określa SIWZ.

       6. Zamawiający zobowiazuje się do niezbędnej współpracy z Wykonawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji przez niego umowy, w szczególności Zamawiaajacy dokona czynności, np. rejestracji, o i le będą niezbędne dla korzystania z przedmiotu umowy.

       7. Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji zobowiązany jest:

  1. w przypadku wad nośnika (instalacyjnego lub aktualizacyjnego) lub jego uszkodzenia do wymiany nośnika na wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia,

  2. w przypadku braku wszystkich modułów lub braku możliwości korzystania z oprogramowania w sposób opisany w ofercie Wykonawcy, do uzupełnienia tych modułów lub braków w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

  3. w przypadku uszkodzenia zabezpieczenia dostępowego (programowego lub sprzętowego) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia lub wymiany tego zabezpieczenia bezpłatnie, w terminie3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

8. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zasad użytkowania oprogramowania określonych w dostarczonych materiałach szkoleniowych oraz zasad wynikłych ze stałej modernizacji baz, o których poinformuje go Wykonawca.
§ 4

 1. Przedmiot umowy objęty jest 24 miesięczną gwarancją na nośnik zgodnie z zapisami umowy licencyjnej. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

 2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady oraz uszkodzenia techniczne powstałe w trakcie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do usunięcia wad oraz uszkodzeń technicznych lub do wymiany przedmiotu umowy na własny koszt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu uiszczonej za nie należności.


§5

 1. Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wystawienia faktury VAT.

 2. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.


§6

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny przelewem, na konto Wykonawcy

w banku:

na rachunek: ………………………………..,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT oraz obustronnie podpisanymi protokołami odbioru. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po wykonaniu całości przedmiotu.


§7

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowyZamawiającego reprezentować będzie:

………………………………………………………

Wykonawcę reprezentować będzie:

………………………………………………………


§8

    1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

 1. nieterminowego wykonania zamówienia lub wykonania go niezgodnie z zamówieniem
  pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości 0,5%
  za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto przedmiotu umowy,

 2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
  gwarancji - w wysokości 0,5% licząc od wartości brutto przedmiotu umowy, za
  każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako
  termin do usunięcia wad,

 3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o
  których mowa w § 9 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
  Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10% wynagrodzenia
  umownego netto określonego w § 1 ust. 1,

 4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
  Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego
  w § 1 ust. 1.

    1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
     wysokość poniesionej szkody wynikającej z odstąpienia od umowy przewyższała wysokość kar umownych.

    2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.


§9

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.


§10

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia, skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.


§11

 1. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 są niedopuszczalne.

 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron.

 3. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 1. Możliwa jest zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia umownego z jednoczesnym utrzymaniem standardu wykonania zamówienia.

 2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowiącej integralną część.

 3. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


§ 12

  1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych.


§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 dla każdej ze stron umowy.


……………………………

/Sekcja Zamówień Publicznych/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam

Szczecin, ................... .........................................

/Zamawiający/

załącznik nr 2 do umowyPROTOKÓŁ ODBIORU


 1. PRZEDMIOT PRZEKAZANIA:

  1. w ramach umowy nr:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. MIEJSCE ODBIORU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DATA ODBIORU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. USTALENIA:

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia jest zgodny pod względem ilościowym i jakościowym oraz ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia (rozdział II SIWZ).

 1. UWAGI (rzetelnie opisać w przypadku niespełnienia przez dostawcę pkt. 4): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona odbierająca Strona przekazująca

czytelny podpis czytelny podpis

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna