Załącznik nr 2Pobieranie 0,54 Mb.
Strona1/5
Data11.11.2017
Rozmiar0,54 Mb.
  1   2   3   4   5
Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 157

Prezydenta Miasta Łomży

z dnia 30.09.2005roku

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĘDU .

I WYKAZ KONT BILANSOWYCH i POZABILANSOWYCH -1. Konta bilansoweZespół O - Majątek trwały
011 - Środki Trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

015 - Mienie zlikwidowanych jednostek

020 - Wartości niematerialne i prawne

030 - Długoterminowe aktywa finansowe

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

080 - Inwestycje ( środki trwałe w budowie)
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa

130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych

132 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

137 - Rachunki środków funduszy pomocowych

138 - Rachunki środków na prefinansowanie

139 - Inne rachunki bankowe

140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Zespól 2 - Rozrachunki i roszczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe

227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 - Pozostałe rozrachunki

268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

290 - Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 - Materiały i towary

310 - Materiały

340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 - Koszty według rodzajów

401 - Amortyzacja

Zespół 6 - Produkty
640 - Rozliczenie międzyokresowe kosztów
Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
750 - Przychody i koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody i koszty

761 - Pokrycie amortyzacji
Zespół 8 - Fundusze , rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

853 - Fundusze pozabudżetowe

854 - Fundusze pozabudżetowe - PFRON

855 - Fundusz mienia zlikwidowanego jednostek

860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
II Konta pozabilansowe

996 - Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych

997 - Zaangażowanie środkow funduszy pomocniczych

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

291 - Mandaty gotówkowe

292 - Bloczki opłat targowych

293 - Udzielone poręczenia kredytowe i pożyczkowe

011- 1 - Środki trwałe w zarządzie

011- 2 - Środki trwale oddane w nieodpłatne użytkowanie

011-3 - Środki trwale oddane w odpłatne użytkowanie

013 -1 - Drobny inwentarz

090 - Obce środki trwałe

II Nazwa konta oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń , sposób
wyceny aktywów i pasywówZespół 0 - "Majątek trwały"


Konta zespołu 0 „Majątek trwały służą do ewidencji :

 1. rzeczowego majątku trwałego,

 2. wartości niematerialnych i prawnych ,

 3. finansowego majątku trwałego ,

 4. umorzenia majątku

 5. inwestycji.


011 - Środki trwałe - konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

wartości początkowej własnych środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki ,

które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014 ,016 i 017.

Ewidencji podlegają środki trwałe wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych z podziałem

na poszczególne działy budżetu jak również i grunty.

Konto przeznaczone jest do ewidencji wartości początkowej środków trwałych.

Na stronie Wn księguje się wszystkie zwiększenia stanu i wartości początkowej, a na stronie

Ma wszelkie zmniejszenia.(z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na

koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Na stronie Wn księguje się w szczególności:

- przychody z zakończonej i rozliczonej inwestycji wycenione według kosztu

wytworzenia (Ma konto 080)

Dowód księgowy - OT

- zakup gotowych środków trwałych wycenione według ceny nabycia (Ma konto

080)


Dowód księgowy – OT

- nieodpłatne otrzymanie (Ma konto 800 .02),

Dowód księgowy – PT

- ujawniona nadwyżka (Ma konto 240) według ceny na podstawie kosztorysów lub

komisyjnego szacunku (wartość godziwa),

Dowód księgowy – PT


- zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty inwestycji ulepszają-

cej środka trwałego o koszty inwestycji ulepszającej (Ma konto 080),

Dowód księgowy – PT

- urzędowe zwiększenie wartości początkowej (Ma konto 800),- aktualizacja

Dowód księgowy – PK łącznie z wykazem środków trwałych podlegających urzędowemu

zwiększeniu wartości początkowej.


Na stronie Ma konta księguje się w szczególności:

- Likwidacja,

- do wysokości dotychczasowego umorzenia (Wn konto 071),

- wartość nie umorzona według ceny ewidencyjnej (Wn konto 800),

Dowód księgowy – LN

- Sprzedaż środka trwałego,

- dotychczasowe umorzenie (Wn konto 071),

- wartość nieumorzona według ceny ewidencyjnej (Wn konto 800) również (Ma

konto 760) według wartości godziwej.

Dowód , faktura VAT, PK oraz akt notarialny w przypadku

nieruchomości.

- Urzędowe zmniejszenie wartości początkowej (Wn 800) – aktualizacja

Dowód księgowy PK łącznie ze sporządzonym wykazem środków trwałych podlegających

urzędowemu zmniejszeniu wartości początkowej. Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza

stan środków trwałych o wartości początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku

aktualizacji wyceny lub inwestycji ulepszających .

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

1. ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

2 . ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powie­rzono środki trwałe,


 1. należyte obliczenie amortyzacji i umorzenia od środków trwałych podlega­jących

umorzeniu.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środ­ków trwałych w wartości początkowej brutto.Zapisy strony Wn konta 011 „Środki trwałe „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1.Przyjęcie do używania środka uzyskanego z :

- zakończenia budowy inwestycji 080

- zakupu gotowych dóbr ( nie wymagających montażu ) 080,130, 132,201,300

- nieodpłatnego otrzymania środków trwałych 800

- ujawnionych nadwyżek , zakończonych inwestycji wspólnej 240

2. Zwiększenie wartości środka trwałego o koszty ulepszenia 080

3. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych

w wyniku aktualizacji ich wyceny 800

Zapisy strony Ma 011 Środki trwałe

Treść operacji Konto przeciwstawne

1 Środki trwale postawione w stan likwidacji :

- do wysokości naliczonego umorzenia 071

- w wysokości wartości netto 800 .02

2. Ujawnione niedobory środków trwałych :

- wartość netto 240

- wartość naliczonego umorzenia 071

3. Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych

w wyniku aktualizacji wyceny : 800

4.Nieodpłatnie przekazanie środków trwałych :

- w wartości netto 800

- w wartości naliczonego umorzenia 071

5 Wartość sprzedanych środków trwałych :

- wartość netto 800

- wysokość naliczonego umorzenia 071

013 - Pozostałe środki trwałe - Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz

zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych nie podle­

-gających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017 wydanych do używa­nia na potrzeby

działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo-wyodrębnionej, które

podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie

zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących

się w używaniu (z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072 "Umorzenie pozostałych

środków trwałych i wartości niematerialnych i praw­nych ".

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: • środki trwałe przyjęte do używania z magazynu, zakupu lub inwestycji,

 • nadwyżki środków trwałych w używaniu,

 • nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

 • wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji; zniszczenia lub zużycia,

 • sprzedaży oraz nieodpłatnego prze­kazania, oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej ,

 • ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znaj­dują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości po­czątkowej.Zapisy strony Wn konta 013 „ Pozostałe środki trwałe „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1 Przyjęcie pozostałych środków trwałych :

- jako wyposażenie z inwestycji 080

- z zakupu 101,130, 137, 201, 300

Otrzymane nieodpłatnie :

- nowe pozostałe środki trwałe 800

- używane w dotychczasowej wartości ewidencyjnej 072

3. Ujawnione nadwyżki 240Zapisy strony Ma konta 013 „ Pozostałe środki trwale „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Rozchód pozostałych środków trwałych

- zużycia ,zniszczenia 072

- sprzedaży 072

- niedoborów i szkód 240

2.Nieodplatne przekazanie 072015 - Mienie zlikwidowanych jednostek- konto służy do ewidencji stanu

oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub

nadzo­rujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie ko­munalnym lub innej podległej jednostce

organizacyjnej (np: zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym).

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności

- wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce

organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub

jednostki,

-korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu

zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej

jednostce organizacyjnej lub sprzedanego,
-wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności: • wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub , innym jednostkom.

 • korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającego z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki , będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego , a nie przekazanego spółkom , innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby , albo też zagospodarowanego w inny sposób.Zapisy strony Wn konta 015 „ mienie zlikwidowanych jednostek „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Przyjęcie przez organ założycielski lub nadzorujący

mienia przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego

wg wartości wynikającej z bilansu likwidacyjnego 855

2. Przyjęcie mienia zwróconego przez spółką lub inną

jednostkę 226Zapisy strony Ma konta 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek „

1.Przekazanie mienia pozostałego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie

lub innej jednostce , spółce do odpłatnego korzystania w wartości

wynikającej z umowy ze spółką ale jeszcze nie spłaconego 226

2. Likwidacja mienia przeprowadzona przez organ założycielski

lub nadzorujący 855

3. Wartość mienia przekazanego spółkom jako udział Skarbu Państwa

lub przekazanego nieodpłatnie innym jednostkom 855020 - Wartości niematerialne i prawne - konto służy do ewidencji stanu

oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do

których zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywanym okresie

używania dłuższym niż 1 rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz inne

nabyte prawa majątkowe.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie

zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem

umorzenia uj­mowanego na koncie 071 "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych" lub

072 "Umorzenie pozo­stałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw­nych".

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie

umorzenia wartości niematerial­nych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób

odpowie­dzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan war­tości niematerialnych i

prawnych w wartości początkowej.Zapisy strony Wn 020 „ Wartości niematerialne i prawne „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1.Przychód wartości niematerialnych i prawnych

- z inwestycji( podlegających amortyzacji i umorzeniu ) 080 . 130 ,

-zakupione ze środków bieżących ( podlegają jednorazowemu

umorzeniu w 100 % wartości ) 130 ,

. Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne :

- amortyzowane - umarzane stopniowo 800.

- umarzane w 100 % wartości w miesiącu przyjęcia do używania 800

- używane i umorzone w 100 % 071 , 072Zapisy strony Ma 020 „ Wartości niematerialne i prawne „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Rozchód wartości niematerialnych i prawnych

- amortyzowanych -umarzanych stopniowo

a) wartość umorzenia 071

b) wartość netto 800

- umarzanych w 100 % wartości 072


Konto 020 służy do ewidencji zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zapłaty podatku dokonanej w formie niepieniężnej .

Na stronie Wn konta 020 księguje się :

 • zapłatę podatku dokonanego poprzez przeniesienie własności praw

majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych ,

Konto zamyka się saldem oznaczającym zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zapłaty podatku .

030 - Długoterminowe aktywa finansowe - konto służy do ewidencji

długotrwałych aktywów finansowych a w szczególności : • akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych,

 • akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,

 • innych długotrwałych aktywów finansowych tj przekazane udziały spółkach w formie kapitału zakładowego oraz w formie przekazanych środków trwałych. , w korespondencji z kontem 130, jeżeli udział przekazany jest w formie gotówki lub konta 800.01 lub 800.02 w przypadku przekazania udziału w formie środków trwałych lub inwestycji.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu długotrwałych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna za­pewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finans­owych , według tytułów.

030 .01 - udziały w obcych podmiotach gospodarczych

030 .02 - udziały w spółkach komunalnych miasta

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów fi­nansowych.

Zapisy strony Wn 030 „ Długoterminowe aktywa finansowe „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Podwyższenie wartości udziałów i papierów

wartościowych 750

2.Zakup długoterminowych papierów wartościowych

w cenie nabycia 130, 135 ,240

Zapisy strony Ma 030 „ Długoterminowe aktywa finansowe „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1.Sprzedaż udziałów i długoterminowych papierów wartościowych

( wg ceny ewidencyjnej skorygowanej o trwałą utratę wartości ) 750

2. Obniżenie wartości papierów wartościowych na skutek trwałej

utraty wartości 750

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych- konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według

stawek amortyzacyjnych.

Stosuje się stawki wynikające z opublikowanych przepisów dotyczących umorzeń.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401 .

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn - wszelkie

zmniejszenia umorzenia wartości począt­kowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw­nych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według za­sad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont 011 i 020 prowadzi się odrębną ewidencję szczegółową.

Konto 071 prowadzi się odrębnie dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Konto może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umo­rzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zapisy strony Wn konta 071 „ Umarzanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych „.

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Naliczenie umorzenia środków trwałych wycofanych


z eksploatacji :

- w wyniku postawienia w stan likwidacji na skutek

zniszczenia , zużycia 011

- w wyniku sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania 011

- rozchodowanie z tytułu stwierdzonego niedoboru 240

2.Spisanie wartości niematerialnych i prawnych w pełni

umorzonych 020

3. Zmniejszenie umorzenia w wyniku aktualizacji wyceny

środków trwałych 800

Zapisy strony Ma konta 071 „Umarzanie środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych „

Treść operacji Konto przeciwstawne

1. Naliczona amortyzacja środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych 401

2.Umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych

nieodpłatnie 800

3.Zwiększenie wartościowej aktualizacji wyceny środków

trwałych 800

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych - konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wyda­nia ich do używania, z tytułu dokonanego umorzenia. Umorzenia księguje się w korespondencji z kontem 400 .

Na koncie 072 ujmuje się umorzenie: 1. książek i innych zbiorów bibliotecznych,

 2. środków dydaktycznych, w tym także środków transportu, służących do nauczania i wychowania w szkołach i placów­kach oświatowych,

 3. w instytucjach kultury, także aparatury video, sprzętu nagłaśniającego, projektorów filmowych, fil­mowych stołów montażowych, magnetowidów studyjnych i instrumentów muzycznych,

3) odzieży i umundurowania,

4) mebli i dywanów

5) pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej wielkości określonej w przepisach o wartości środków trwałych , które podlegają w 100% ich wartości umorzenia w miesiącu oddania do używania.

Umorzenie tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w pełnej ich wartości pod datą wydania do używania: . .

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn - wszelkie zmniejszenia umorzenia wartości począt­kowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw­nych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się w szczególności:

- odpisy umorzenia środków trwałych oraz wartości niemate­rialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych oraz przekazanych nieodpłatnie,


 • odpisy umorzenia środków trwałych oraz wartości niemate­rialnych i prawnych stanowiących niedobór lub szkodę

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się w szczególności:

-odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciąża­jące odpowiednie koszty,

-odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-odpisy umorzenia dotyczące nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłat­nie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umo­rzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych/ wyposażenia / oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna