Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego przygotowanego na potrzeby projektu : „Szkoła Przyszłości”Pobieranie 189,94 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar189,94 Kb.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego przygotowanego na potrzeby projektu : „Szkoła Przyszłości” - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego

nr RPPM.03.02.01-22-0046/15.


Specyfikacja dla szkolenia “Technologia chmury”.
 1. Szkolenie w ramach kursu “Technologia chmury” będzie prowadzone w wymiarze 16(szesnastu) godzin szkoleniowych dla każdej grupy, gdzie 1 godzina szkoleniowa będzie trwała 45 minut zegarowych.

 2. Grupa szkoleniowa będzie składała się z maksymalnie 12(dwunastu) osób. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu przez wskazanego pracownika Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i zgodzie osoby prowadzącej szkolenie w danej grupie, jest możliwe zwiększenie liczebności grupy do nieprzekraczalnego poziomu 15 (piętnastu) osób. Łącznie w ramach szkolenia “Technologia chmury” należy zrealizować zajęcia dla 10 (dziesięciu) grup szkoleniowych.

 3. Zapewniona przez podmiot prowadzący szkolenie ilość sprzętu (komputery i urządzenia mobilne) musi być wystarczająca do jednoczesnego prowadzenia zajęć w 3(trzech) grupach dla łącznej liczby 36 osób szkolonych. W przypadku opisanym w punkcie 2, który dopuszcza prowadzenie szkolenia w grupie 15-osobowej łączna ilość szkolonych osób nie przekroczy 36. Za wystarczającą ilość rozumie się 1 urządzenie mobilne lub 1 komputer dla każdego uczestnika szkolenia.

 4. Każdy uczestnik szkolenia powinien pracować na oddzielnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym.

 5. Ze względu na specyfikę szkolenia wykorzystywane urządzenia mobilne powinny dysponować ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 7”.  

 6. Zakres tematyczny szkolenia musi obejmować::

  1. Wprowadzenie do usług Google - zakładanie konta Google, zasady korzystania z konta Google, dostępne aplikacje i zasoby, użyteczne w edukacji aplikacje w Google Play - 2 godziny szkoleniowe.

  2. Obsługa i wykorzystanie Google Drive(Dysk Google) - korzystanie z dysku, synchronizacja z folderami na komputerze i urządzeniu mobilnym, udostępnianie zasobów - 1 godzina szkoleniowa.

  3. Obsługa i wykorzystanie w edukacji Google Docs (Dokumenty Google) - w szczególności powinien obejmować zagadnienia związane ze współdzieleniem dokumentów, śledzeniem historii zmian, przywracaniem i usuwaniem wybranych zmian w dokumencie oraz sposób zapisu zmian w dokumencie. Ponadto należy przekazać informacje związane z możliwością wykorzystania materiałów i dokumentów przygotowanych w typowych edytorach tekstów (Microsoft Word, LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, etc.) oraz omówić sposób wydruku przygotowanych dokumentów. W ramach szkolenia powinno zostać wykonane co najmniej jedno ćwiczenie pozwalające pokazać osobom szkolonym, a następnie przećwiczyć zagadnienia związane z pracą grupową - 1 godzina szkoleniowa.

  4. Obsługa i wykorzystanie w edukacji Google Sheets (Arkusze Google) - w szczególności szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane ze współdzieleniem arkuszy, śledzeniem historii zmian, przywracaniem i usuwaniem wybranych zmian w arkuszu oraz sposobem zapisu zmian w arkuszu. W trakcie szkolenia należy przekazać informacje dotyczące sposobu wykorzystania materiałów i arkuszy, które powstały w typowych arkuszach kalkulacyjnych (Microsoft Excel, LibreOffice Sheets, OpenOffice Sheets, etc.). Zajęcia powinny także obejmować zagadnienia związane z funkcjami, wykresami, analizą danych oraz wymianą danych pomiędzy arkuszami. W trakcie szkolenia powinno zostać przeprowadzone co najmniej jedno ćwiczenie pozwalające pokazać osobom szkolonym, a następnie przećwiczyć zagadnienia związane z pracą grupową - 1 godzina szkoleniowa.

  5. Obsługa i wykorzystanie w edukacji Google Slides (Prezentacje Google) - w szczególności szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane ze współdzieleniem prezentacji, śledzeniem historii zmian, przywracaniem i usuwaniem wybranych zmian oraz sposobem zapisu zmian w arkuszu. Należy przekazać informacje dotyczące sposobu wykorzystaniu materiałów i arkuszy, które powstały w typowych narzędziach do tworzenia prezentacji (Microsoft Powerpoint, LibreOffice Slides, OpenOffice Slides, etc.). Zajęcia powinny także obejmować zagadnienia związane z osadzaniem materiałów multimedialnych, a szczególności filmowych, w prezentacjach. W ramach szkolenia powinno zostać przeprowadzone co najmniej jedno ćwiczenie pozwalające pokazać osobom szkolonym, a następnie przećwiczyć zagadnienia związane z pracą grupową nad prezentacją multimedialną - 1 godzina szkoleniowa.

  6. Obsługa i wykorzystanie w edukacji Google Calendar (Kalendarz Google) - szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane z tworzeniem i konfiguracją kalendarza, udostępnianiem kalendarza innym użytkownikom, wprowadzaniem wydarzeń typu zajęcia, sprawdziany, itp. do kalendarza, prezentacją kalendarza na stronie www - 1 godzina szkoleniowa.

  7. Obsługa i wykorzystanie w edukacji Google Forms (Formularze Google) - szkolenie powinno obejmować takie zagadnienia, jak tworzenie testów z pytaniami otwartymi oraz testów jedno- i wielokrotnego wyboru, osadzanie w pytaniach materiałów multimedialnych, udostępnianie testów uczniom, automatyczne punktowanie testów, automatyczną prezentację wyników na stronie www - 4 godziny szkoleniowe.

  8. Obsługa i wykorzystanie w edukacji narzędzia Blogger (Blog Google) - szkolenie powinno pokazywać, na dowolnie wybranym przykładzie, wykorzystanie narzędzia Blogger do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w formie nauczania na odległość - 4 godziny szkoleniowe.

  9. Zastosowanie narzędzia Sites (Witryny) w dydaktyce - szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane z budową oraz publikacją własnej strony www wraz z przykładem - 1 godzina szkoleniowa.

  10. Zastosowanie w edukacji narzędzia Groups (Grupy dyskusyjne) - 1 godzina szkoleniowa.

 1. Wszystkie materiały, niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zostaną przekazane osobom prowadzącym nie mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej w formie prezentacji w formacie ppt i/lub pptx, i/lub odp, i/lub gslide oraz w formie elektronicznej w formacie PDF.

 2. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przekazany na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Wszelkie zmiany odnośnie harmonogramu będą przekazywane co najmniej 7 dni przed terminem danego szkolenia.

 3. Szkolenie będzie prowadzone we wskazanych salach w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (województwo pomorskie). Zmiana miejsca szkolenia jest możliwa wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego. Sale są wyposażone w projektory multimedialne ze złączem HDMI. Zamawiający zapewnia wystarczającą ilość gniazd zasilających 230VAC do jednoczesnego podłączenia 36 ładowarek do urządzeń mobilnych lub komputerów.

 4. Osobą do kontaktów organizacyjnych w zakresie sal oraz ich wyposażenia jest Agata Kroplewska (agata.kroplewska@byd.pl).

Specyfikacja dla szkolenia “Metoda projektów”.
 1. Szkolenie w ramach kursu “Metoda projektów” będzie prowadzone w wymiarze 16 (szesnastu) godzin szkoleniowych dla każdej grupy, gdzie 1 godzina szkoleniowa będzie trwała 45 minut zegarowych.

 2. Grupa szkoleniowa będzie składała się z maksymalnie 12 (dwunastu) osób. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu przez wskazanego pracownika Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i zgodzie osoby prowadzącej szkolenie w danej grupie, jest możliwe zwiększenie liczebności grupy do nieprzekraczalnego poziomu 16 (szesnastu) osób. Łącznie w ramach szkolenia “Metoda projektów” należy zrealizować zajęcia dla 10(dziesięciu) grup szkoleniowych.

 3. Zapewniona przez Zleceniobiorcę ilość sprzętu (komputery, urządzenia mobilne) musi być wystarczająca do jednoczesnego prowadzenia zajęć w 3(trzech) grupach dla łącznej liczby 36 osób szkolonych. W przypadku opisanym w punkcie 2, który dopuszcza prowadzenie szkolenia w grupie 16-osobowej łączna ilość szkolonych osób nie przekroczy 36. Za wystarczającą ilość rozumie się 1 urządzenie mobilne lub 1 komputer dla każdego uczestnika szkolenia.

 4. Każdy uczestnik szkolenia powinien pracować na oddzielnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym.

 5. Ze względu na specyfikę szkolenia wykorzystywane urządzenia mobilne powinny dysponować ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 7”.  

 6. Platformy mobilne oraz zestawy pomiarowe zostaną dostarczone w wystarczającej ilości (min. 1 szt. dla 2 osób szkolonych) przez Zamawiającego. W celu zapewnienia płynności szkolenia zakłada się dostarczenie tego wyposażenia w ilości nadmiarowej, w stosunku do wymagań minimalnych, wynoszącej 15%.

 7. Zakres tematyczny szkolenia musi obejmować::

  1. Wprowadzenie do metody projektów - szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia etapów pracy dydaktycznej metodą projektów, organizację pracy dydaktycznej metodą projektów, mocne i słabe strony metody projektów, rodzaje projektów z przykładami, przebieg pracy zespołu metodą projektów na wybranym przykładzie - 2 godziny szkoleniowe.

  2. Narzędzia sprzętowe i programowe wspomagające metodę projektów - 2 godziny szkoleniowe.

   • narzędzia na platformie Google: Calendar (Kalendarz Google), Sheets (Arkusze Google), Docs (Dokumenty Google), Blogger (Blog Google), Rysunki Google (tworzenie schematów blokowych, diagramów itp.),

   • wybrane narzędzie do zarządzania projektami, w miarę możliwości dostępne nieodpłatnie, np: gantter.com ; www.projectlibre.com,

   • wybrane narzędzia do szybkiego prototypowania układów elektronicznych - zamknięte (płatne) oraz dostępne na licencji otwartej (Open Hardware),

   • wykorzystanie programowalnych zabawek i zestawów edukacyjnych np. Lego NXT 2.0 i EV3.

  1. Projekt “Zbierane danych środowiskowych” - wykorzystanie dostarczonych przez Zamawiającego zestawów pomiarowych do wykonania ćwiczenia polegającego na badaniu stanu otoczenia ucznia (m.in. poziom hałasu, poziom oświetlenia, temperatura, ciśnienie), zgodnie z metodą projektów - 3 godziny szkoleniowe.

  2. Projekt “Sterowanie platformą mobilną” - wykorzystanie dostarczonych przez Zamawiającego platform mobilnych do wykonania ćwiczenia polegającego na sterowaniu platformą mobilną, zgodnie z metodą projektów oraz wykorzystanie środowiska mBlock - 2 godziny szkoleniowe.

  3. Analiza danych pomiarowych w środowisku Google Sheets - szkolenie powinno obejmować zagadnienie dotyczące wykorzystania Google Sheets do przetwarzania danych pochodzących z pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych. W przykładach powinny być wykorzystane dane pochodzące z projektu pod nazwą “Zbieranie danych środowiskowych” (pkt 2c). Zakres merytoryczny powinien obejmować m.in. implementację prostych statystyk(średnia, mediana, etc) oraz podstawy filtracji danych (średnia ważona, średnia ruchoma, filtr medianowy) - 1 godzina szkoleniowa.

  4. Analiza danych pomiarowych w środowisku Mathworks Matlab - szkolenie powinno obejmować zagadnienie dotyczące wykorzystania środowiska Matlab w zakresie definiowania zmiennych skalarnych i tablicowych, operacji na tablicach, operacji na plikach oraz przedstawiania danych w postaci graficznej. Ponadto powinny zostać pokazane przykłady wykorzystania środowiska w nauczaniu matematyki, fizyki, informatyki na poziomie ponadgimnazjalnym oraz przykłady wykorzystania w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. - 2 godziny szkoleniowe.

  5. Projektowanie i druk 3D w metodzie projektów - prezentowanie zagadnienia powinny dotyczyć zasady działania drukarki 3D, dostępnych technologii wydruku, materiałów wykorzystywanych przez drukarki 3D, możliwości wykorzystania drukarek 3D w nauczaniu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii wraz z przykładami, a także przykłady profesjonalnego wykorzystania drukarek 3D w nauce i przemyśle w dziedzinach naukowych matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Ponadto materiały powinny zawierać podstawy modelowania 3D wraz z przykładowymi implementacjami w wybranym oprogramowaniu CAD. Wykorzystywane w trakcie szkolenia modele 3D powinny być przygotowane w oprogramowaniu na licencji otwartej (np. DesignSpark Mechanical) i możliwe do wydrukowania na drukarce 3D o parametrach porównywalnych z drukarkami typu RepRap lub Prussia i3. - 3 godziny szkoleniowe.

  6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w metodzie projektów - powinny zostać zaprezentowanie co najmniej zasady wykorzystania hełmów EEG, narzędzi wirtualnej rzeczywistości (VR), zdalnie sterowanych oraz autonomicznych platform mobilnych do zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego - 1 godzina szkoleniowa.

8. Wszystkie materiały, niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zostaną przekazane osobom prowadzącym nie mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej w formie prezentacji w formacie ppt i/lub pptx, i/lub odp, i/lub gslide oraz w formie elektronicznej w formacie PDF.

9. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przekazany na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Wszelkie zmiany odnośnie harmonogramu będą przekazywane co najmniej 7 dni przed terminem danego szkolenia.

10. Sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zagadnień z punktów 2c i 2d zapewnia i dostarcza na miejsce szkolenia Zamawiający.

11. Dostęp do licencji oprogramowania Mathworks Matlab, w ilości 15 szt. zapewnia Zamawiający.

12. Jeżeli osoby prowadzące szkolenie potrzebują specyficznego oprogramowania do jego przeprowadzenia są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Zleceniodawcy tj. Marzenie Noińskiej-Macińskiej (marzena.noinska@byd.pl) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć dokumenty licencyjne potwierdzające możliwość wykorzystania tego oprogramowania w wymaganym przez Wykonawcę zakresie.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna