Załącznik Nr 2 do Zakładowego Planu KontPobieranie 28,12 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar28,12 Kb.
Załącznik Nr 2 do Zakładowego Planu Kont

/ Zarządzenia Wewnętrznego Nr 29 2009 Dyrektora ZBK z dnia 22 grudnia 2009r. /

Wykaz i opis programów komputerowych użytkowanych w

Dziale ekonomiczno – Finansowym Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi


 1. Programy komputerowe wykorzystywane przy tworzeniu dowodów księgowych to oprogramowanie systemów księgowych:
 1. System FINANSOWO-KSIĘGOWY wersja 2.1 od 01.01.2007r. autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska Białej

Komputerowy system Finansowo-Księgowy umożliwia realizację następujących zadań:


 1. prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych zakładu na kontach bilansowych oraz pozabilansowych

 2. wprowadzanie danych dotyczących dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, bez potrzeby zamykania poprzedniego miesiąca

 3. prowadzenie kartoteki dowodów księgowych możliwością jej przeglądania

 4. przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie czasu

 5. przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym lub syntetycznym

 6. prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu

 7. wykonania analizy rozrachunkowej kont

 8. ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 9. ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn

 10. dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości
 1. System PŁACE wersja 6.1 od 01.01.2007r. autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Bielska Białej

Pakiet oprogramowania zapewniający pełną obsługę wypłat wynagrodzeń, zapewnia realizację następujących zadań:


 1. zakładanie i prowadzenie kartotek ewidencyjno-płacowych pracowników

 2. emitowanie wszystkich potrzebnych zestawień i wydruków m.in. odcinków płac, list płac netto ze specyfikacją banknotów, zestawień wypłat na rachunki rozliczeniowe, rozdzielnika kosztów, wielkości podatku dochodowego i wysokości składki ZUS

 3. Obliczanie średnich urlopowych i średnich do płacenia wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby

 4. Dokonywanie wypłat sporadycznych poza miesięczną listą płac

 5. Dokonywanie wypłat zaliczek na podstawie kwoty określonej dla każdego pracownika lub na podstawie kwot zmiennych oraz prowadzenie kartoteki wypłat i rozliczeń zaliczek

 6. Prowadzenie kart zasiłkowych

 7. Prowadzenie kartoteki ilości przepracowanych dni/godzin pracy w dni robocze i w dni ustawowo wolne od pracy

 8. Prowadzenie rozliczeń pracowników z tytułu: PKZP, ZFM lub innej pożyczki

 9. Wielokrotne przeliczanie wypłaty w celu wyeliminowania pomyłek

 10. Wprowadzanie nowych składników płacowych

 11. Współpraca z systemem KADRY

 12. Możliwość przesyłania danych do systemu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

 13. Zakładanie i prowadzenie kartotek pracowników zawierających dane potrzebne do tworzenia dokumentów PIT oraz wszystkich dokumentów dla ZUS
 1. System Program PŁATNIK wersja 7.02 eksploatowany od 2003 r. opracowany przez PROKOM z Warszawy (przekazywany przez ZUS), system umożliwia:
 1. zakładanie kartotek ubezpieczonych (wpisywanie danych osobowych, przeglądanie, aktualizacje nd. Zmiana dowodu osobistego, adresu…..)

 2. tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych tj. zgłoszenie, wyrejestrowanie pracownika, członka rodziny, zleceniobiorcy odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 3. tworzenie dokumentów rozliczeniowych tj. deklaracji i raportów imiennych zarówno bieżących jak i korygujących wraz z numerem wersji

 4. wysyłanie zestawu dokumentów ZUS (pobranie i rejestrowanie potwierdzenia przesyłki)

 5. uzyskanie i obsługa certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS

 6. automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego

 7. dwustronną wymianę informacji z ZUS

 1. System Środki Trwałe wersja 7.15 eksploatowany od 01.05.2008 r., autorstwa firmy REKORD Systemy informatyczne Sp. z o.o. z Bielska Białej.

System ŚRODKI   TRWAŁE umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Dostarcza koniecznych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. 

 

Pozwala on rejestrować wszystkie operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie dotyczące środków trwałych. System ma możliwość przekazywania danych do Systemu Finansowo - Księgowego.Podstawowa funkcjonalność:

 1. założenie (wprowadzenie BO) i aktualizację Kartoteki Środków Trwałych;

 2. bieżącą ewidencję zdefiniowanych dowolnie przez użytkownika dokumentów przychodowo - rozchodowych oraz ich pełną kontrolę formalną;

 3. prowadzenie ewidencji w układzie: PODATKOWA; BILANSOWA, INNA (np. NSKUP);

 4. automatyczne tworzenie dekretów do systemu finansowo - księgowego;

 5. księga inwentarzowa;

 6. sporządzenie planu amortyzacji;

 7. funkcja inwentaryzacji, zarówno drogą spisu z natury jak i weryfikacji;

 8. umożliwia  wielokrotne  przetwarzanie obrotów miesięcznych co ułatwia korektę błędnie wprowadzonych danych;

 9. uzyskanie szeregu zestawień. 
   

 1. System ING Business Online wersja 3.1 eksploatowany od 2009 r. dostarczony przez ING Bank Śląski z Katowic

System ING Business Online jest to system pozwalający na przesyłanie za pomocą łączy telefonicznych i Internetu zleceń bezpośrednio z siedziby ZBK do oddziału ING Banku Śląskiego w Czeladzi, obsługującego rachunki ZBK. System umożliwia:


 1. przygotowanie i przesyłanie zleceń płatniczych

 2. wgląd w bieżący stan wszystkich rachunków

 3. otrzymywanie wyciągów z rachunków

 4. otrzymywanie na bieżąco informacji o operacjach na rachunkach
 1. System NSARCZ wersja 10.610 eksploatowany od 2004 r. autorstwa firmy WOI Sp. z o.o. Gdańsk. System umożliwia:
 1. wystawianie faktur VAT sprzedaży

 2. prowadzenie kartotek czynszowych

 3. rozliczanie wody

 4. sprawozdawczość (wydruki i przeglądanie stanów finansowych lokali, itd.)

 5. operacje finansowe na kartotekach najemców (wpłaty, przeglądanie itp.)

 6. przeszukiwanie zbioru

 7. drukowanie kart lokalu


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna