Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów pwsz w Płocku w sprawie warunkówPobieranie 446 Kb.
Strona1/3
Data20.12.2019
Rozmiar446 Kb.
  1   2   3Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów PWSZ w Płocku w sprawie warunków,

jakim powinny odpowiadać programy kształcenia

Program studiów (2017/2018)

Ogólna charakterystyka studiów

Wydział prowadzący kierunek studiów:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI

Kierunek studiów:(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

INFORMATYKA

Poziom kształcenia:(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Profil kształcenia:(ogólnoakademicki, praktyczny)

PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH I OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Forma studiów:(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

STUDIA STACJONARNE

Liczba semestrów:

7

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów:

210

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

2670

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

INŻYNIER - INFORMATYKA

Specjalność:

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku:

Absolwent będzie posiadać wiedzę ogólną i specjalistyczną o charakterze praktycznym, niezbędną do podjęcia studiów drugiego stopnia lub do podjęcia pracy jako specjalista informatyk. Student zyskuje wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, projektowania i programowania gier komputerowych. Poznaje zagadnienia i zdobywa umiejętności używania narzędzi do grafiki dwu- oraz trójwymiarowej. Wiedza z zakresu technik programowania umożliwia pracę na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość zagadnień graficznych oraz programistycznych ( m.in. grafik komputerowy, programista grafiki wizualnej, programista ).

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią PWSZ w Płocku:

Kształcenie na specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier daje możliwość młodzieży pochodzącej z miasta Płocka i sąsiadujących miejscowości, bez względu na status materialny. Zdobycie wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz przygotowanie praktyczne umożliwiające znalezienie pracy zawodowej. Poprzez podniesienie poziomu wykształcenia studenci uzyskają możliwość dostępu do aktualnej wiedzy i wpływu na rozwój regionu płockiego i całego Mazowsza.

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:

W procesie definiowania efektów kształcenia i programu studiów brali udział interesariusze zewnętrzni - pracodawcy oraz wewnętrzni – studenci. Zespół opracowujący program kształcenia to: prof. zw. dr hab. Kazimierz Włodarczyk, prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Marek Śmietański, dr Robert Kowalczyk, dr Romuald Małecki, dr Sebastian Wojczyk, dr Wiesław Królikowski, dr Aleksandra Tomaszewska, dr Paweł Kaczmarczyk- Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki, dr inż. Wojciech Bieniecki, dr inż. Tomasz Koszmider, mgr inż. Marek Bońkowski, mgr inż. Maria Kapturska, mgr inż. Robert Kapturski, mgr inż. Agnieszka Wasilewska, mgr inż. Renata Skwarna, mgr Katarzyna Racka. Osobą przewodniczącą i nadzorującą pracę nad koncepcją kształcenia jest Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Dr Mariola Szewczyk- Jarocka.

Wymagania wstępne ( oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:

Uchwała Nr 33/ 2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2017/ 2018.Moduły/ Grupy kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia

Moduły/ Grupy kształcenia

Przedmioty

Liczba punktów

ECTS

Charakter zajęć obligatoryjny/

fakultatywny

Przynależność do obszaru kształcenia (w przypadku

przyporządkowania

kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia)

Zakładane efekty kształcenia.

Student:

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta

Moduł

Kształcenia/ Grupa IRepetytorium z matematyki elementarnej

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Student zna podstawowe prawa logiki, funkcje elementarne i ich własności.

Student potrafi rysować wykresy funkcji elementarnych, przekształcać je i określać własności tych funkcji.

Student potrafi rozwiązywać równania, nierówności dotyczące poszczególnych funkcji elementarnych.

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się.

Student potrafi działać w sposób kreatywny.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa II

Algebra liniowa z geometrią


5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Student ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu algebry liniowej i geometrii.

Student umie obliczać wyznaczniki, rzędy macierzy, macierz odwrotną oraz stosować podstawowe działania na macierzach.

Student umie rozwiązywać układy równań liniowych, posługiwać się pojęciem przestrzeni i podprzestrzeni liniowej, sprawdzać liniową niezależność wektorów.

Student zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.


Zaliczenie z oceną,

Egzamin.


Moduł kształcenia/Grupa III

Logika i teoria mnogości

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Student zna podstawowe pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości, rachunku kwantyfikatorów.

Student potrafi operować aparatem pojęciowym logiki i teorii mnogości.

Student potrafi stosować reguły i metody wnioskowania.

Student zachowuje się sposób odpowiedzialny i etyczny. Student odczuwa potrzebę poszerzenia swoich kompetencji poprzez ciągłe zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami w obszarze matematyki i jej zastosowaniem.Sprawdzian pisemny z ewentualnym dodatkowym sprawdzianem ustnym (w przypadku wątpliwości)

Moduł kształcenia/Grupa IV

Analiza matematyczna 1

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia z zakresu analizy matematycznej 1.

Umie obliczyć granicę ciągu liczbowego i zbadać zbieżność szeregu liczbowego.

Potrafi zastosować pochodną do badania przebiegu zmienności funkcji.

Potrafi obliczać całki oznaczone i nieoznaczone.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Potrafi pracować indywidualnie.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa V

Analiza matematyczna 2

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia z zakresu analizy matematycznej 2.

Umie obliczyć całkę niewłaściwą pierwszego i drugiego rodzaju.

Potrafi wyznaczać ekstrema bezwarunkowe i warunkowe.

Potrafi obliczać całki podwójne.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Potrafi pracować indywidualnie.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa VI

Matematyka dyskretna

3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Student ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa.

Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu algebry liniowej, logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa.

Potrafi rozwiązywać problemy matematyczne przy wykorzystaniu wybranych algorytmów matematyki dyskretnej.

Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.


Kolokwium.

Egzamin pisemny.

Moduł kształcenia/Grupa VII

Metody probabilistyki i statystyki


3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Student ma usystematyzowaną wiedzę ze statystyki i metod probabilistycznych.

Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki i metod probabilistycznych do rozwiązywania zadań.

Student potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie. Rozumie odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa VIII

Podstawy programowania

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Zna podstawowe konstrukcje programistyczne.

Zna podstawowe typy danych oraz zasady ich używania.

Potrafi praktycznie zastosować poznane mechanizmy programowania (zmienne,wyrażenia, instrukcje sterujące, funkcje).

Potrafi pisać proste programy w wybranym języku proceduralnym.

Potrafi czytać i analizować pisać proste programy w wybranym języku.

proceduralnym – aspekty jakości programowania w kontekście pracy w grupie.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa IX

Środowisko pracy informatyka

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych / obszar nauk technicznych

Charakteryzuje architekturę systemów operacyjnych z rodziny Windows i Linux, prezentuje ich klasyfikację i opisuje przykłady. Prezentuje klasyfikację oprogramowania i zasady legalnego i bezpiecznego korzystania z oprogramowania.

Identyfikuje, analizuje i poprawia konfigurację sprzętową, systemową, sieciową i programową systemów pracujących w środowiskach Linux i Windows.

Dla systemów Windows i Linux korzysta z oprogramowania graficznego oraz poleceń tekstowych w wykonywaniu podstawowych czynności administracyjnych i użytkowych.

Korzysta z oprogramowania Office w celu tworzenia złożonych dokumentów tekstowych oraz zaawansowanych obliczeń.

Potrafi zarządzać systemem plików oraz wyszukiwać pliki w systemie Linux.

Umiejętność pracy samodzielnej i grupowej.

Świadomość odpowiedzialności Informatyka za bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników systemów komputerowych.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa X

Architektura systemów komputerowych

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Charakteryzuje architekturę systemów komputerowych, ich strukturę logiczną i fizyczną, a także rodzaje pamięci.

Charakteryzuje operacje sprzętowe procesora, cykl rozkazowy, rodzaje adresowania.

Analizuje proste programy w assemblerze i kodzie maszynowym.

Wykonuje działania na danych liczbowych w stosowanych w informatyce formatach liczbowych.

Analizuje i upraszcza układy bramek logicznych.

Samodzielnie rozwiązuje zadania z zakresu technologii obliczeniowej.

Samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny trendów w rozwoju sprzętu komputerowego.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XI

Lingwistyka matematyczna

3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Potrafi rozpoznań dany język formalny i odpowiednio go sklasyfikować.

Zna różne typy automatów akceptujące dane języki formalne.

Umie odczytać język formalny generowany przez automat skończony i na odwrót, skonstruować automat akceptujący dany język formalny.

Potrafi zastosować konkretne typy gramatyk do badania języków formalnych.

Umie korzystać z analizatorów składniowych i leksykalnych.

Dostrzega przydatność technologii informatycznych w życiu codziennym.Kolokwium zaliczeniowe + projekt

Moduł kształcenia/Grupa XII

Bazy danych 1

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie zasady projektowania i techniki zarządzania bazami danych.

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania systemów informatycznych.

Potrafi projektować i implementować relacyjne bazy danych.

Potrafi samodzielnie się kształcić .

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.


Egzamin, kolokwium, projekt

Moduł kształcenia/Grupa XIII

Programowanie podstawowe

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące paradygmatu programowania strukturalnego.

Analizuje problemy i potrafi zaimplementować ich rozwiązania w postaci programów komputerowych przy użyciu znanych mechanizmów programowania strukturalnego w języku C++.

Potrafi pracować w sposób kreatywny. Potrafi dostosować odpowiednie narzędzie do przedstawionego problemu.


Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XIV

Systemy operacyjne

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Charakteryzuje architekturę systemów operacyjnych, prezentuje ich klasyfikację iopisuje przykłady.

Charakteryzuje budowę i działanie systemu przerwań i metody komunikacjisystemu operacyjnego z urządzeniami.

Charakteryzuje algorytmy szeregowania procesów i współdzielenia zasobów przezprocesy.

Charakteryzuje metody zarządzania pamięcią operacyjną oraz algorytmy przydziałupamięci.

Przeprowadza symulacje procedury obsługi przerwania, rozwiązuje zadaniaszeregowania procesów i przydziału pamięci.

Rozwiązuje zadania przetwarzania informacji tekstowej, zarządzania procesami i wątkami oraz podstawowych zadań administracyjnych z wykorzystaniem skryptów powłoki systemowej, języków skryptowych i języka C dla systemów Windows i Linux.

Zagadnienia z zakresu administracji systemami operacyjnymi rozwiązujesamodzielnie oraz w grupie.

Samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny trendów w rozwojusystemów operacyjnych.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XV

Wstęp do metod numerycznych

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Potrafi zdefiniować i interpretować podstawowe pojęcia analizy numerycznej.

Zna podstawowe metody i techniki obliczeniowe wspomagające rozwiązywanie problemów matematycznych przedstawione na wykładzie oraz potrafi dobrać odpowiednią metodę rozwiązywania do konkretnego problemu.

Zna odpowiednie własności i pojęcia służące do opisu i klasyfikowania metod obliczeniowych.

Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu analizy numerycznej, w szczególności odróżnia zadanie obliczeniowe, algorytm rozwiązywania zadania i numeryczną realizację algorytmu.

Ma świadomość problemów pojawiających się podczas wykonywania obliczeń w arytmetyce zmiennoprzecinkowej.

Jest w stanie samodzielnie zaimplementować najbardziej elementarne algorytmy numeryczne przedstawione na wykładzie.

Umie opracować wyniki obliczeń uzyskane jako przybliżone rozwiązania problemu obliczeniowego.

Potrafi implementować bardziej złożone algorytmy numeryczne oraz interpretować wyniki, pracując w zespole.laboratorium - zaliczenie z oceną

wykład - egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XVI

Aktywny Internet

3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, technik i języków, programowania umożliwiającą projektowanie prostych aplikacji użytkowych.

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych technologii internetowych.

Zna i rozumie zasady projektowania i techniki zarządzania bazami danych.

Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XVII

Bazy danych 2

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie zasady projektowania i techniki zarządzania bazami danych, zna podstawowe zasady projektowania systemów informatycznych.

Potrafi projektować i implementować relacyjne bazy danych, potrafi projektować oraz optymalizować systemy informatyczne.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy


Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XVIII


Algorytmy i struktury danych

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu algorytmiki umożliwiającą efektywne rozwiązywanie problemów informatycznych.

Potrafi analizować, dobierać, implementować i oceniać wybrane algorytmy i struktury danych.

Implementuje wybrane algorytmy w środowisku programistycznym.

Potrafi samodzielnie i w grupie rozwiązywać problemy algorytmiczne.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XIX

Sieci komputerowe 1

3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i bezpieczeństwa sieci komputerowych.

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania systemów informatycznych

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie.

Potrafi formułować specyfikację systemów oraz projektować systemy informatyczne i modelować przepływ danych w tych systemach

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XX

Komunikacja człowiek - komputer

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Posiada podstawową wiedzę na temat modeli komunikacji człowiek-komputer oraz przykładowych parametrów oceny jakości komunikacji człowiek-komputer.

Zna zasady projektowania aplikacji zorientowanego na użytkownika i implementacji graficznego interfejsu użytkownika.

Projektuje i realizuje makiety aplikacji desktopowych z GUI

implementuje interakcję w aplikacjach z GUI.

implementuje zagadnienia przetwarzania i prezentacji danych tekstowych i obrazowych w językuprogramowania.

Tworzy grafikę komputerową w języku programowania.

Komunikuje się z klientem oprogramowania podczas procesu projektowania aplikacji

Nabywa umiejętność pracy w zespole nad zagadnieniami projektowaniaoprogramowania przyjaznego użytkownikowi.Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXI

Języki i paradygmaty programowania

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych

Zna metody obliczeniowe oraz techniki programowania, które pomagają w rozwiązywaniu podstawowych problemów matematycznych.

Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, technik i języków programowania umożliwiającą pisanie prostych programów użytkowych.

Potrafi samodzielnie dobrać odpowiedni język programowania do zaimplementowania określonego problemu z dziedziny programowania deklaratywnego lub imperatywnego.

Potrafi dobierać, implementować i oceniać wybrane algorytmy i struktury danych w wybranym języku programowania funkcyjnym i logicznym.

Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu programowania deklaratywnego w różnych językach programowania.


Egzamin, zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXII

Systemy wbudowane

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna podstawowe zasady budowy aplikacji i sposób jej funkcjonowania w systemie operacyjnym.

Zna sposoby definiowania zasobów aplikacji.

Potrafi wykorzystać możliwości mikrokomputerów

Potrafi obsługiwać środowisko programowe do tworzenia aplikacji.

Potrafi zaprojektować prosty interfejs użytkownika.

Potrafi zaprojektować prostą aplikację wykorzystującą podstawowe zasoby urządzenia.

Ma świadomość dynamicznego rozwoju systemu i związaną z tym konieczność samodzielnego dokształcania się.


Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XXIII

Sztuczna inteligencja

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych / obszar nauk technicznych

Ma ogólną wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji.

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki.

Potrafi samodzielnie przygotować pisemnie oraz ustnie raport rozwiązania zadanego zagadnienia informatycznego teoretycznego lub praktycznego w języku polskim i obcym.

Potrafi umiejscowić zagadnienia informatyczne w obszarze zjawisk społecznych i rzeczywistości gospodarczej.

Dostrzega przydatność technologii informatycznych w życiu codziennym. Rozumie potrzebę popularyzowania podstawowej wiedzy informatycznej i umiejętności korzystania z technologii komputerowej.


Egzamin, zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXIV

Automaty i języki formalne

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych

Student posiada wiedzę z zakresu języków formalnych i gramatyk generujących języki formalne.

Student posiada wiedzę dot. teorii automatów – prostych modeli komputerów.

Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów.

Student potrafi konstruować języki formalne o zadanych własnościach oraz za pomocą gramatyk.

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

Student potrafi konstruować automaty różnego typu i badać ich własności.

Student potrafi logicznie myśleć, w sposób kreatywny i optymalny opracowywać algorytmy konstrukcji dot. automatów i języków.


Zaliczenie z oceną

Grafika komputerowa

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu grafiki komputerowej.

Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia grafiki komputerowej oraz interfejsów użytkownika.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXV

Programowanie w Javie 1

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Student zna założenia paradygmatu programowania strukturalnego i obiektowego (abstrakcja, hermetyzacja, polimorfizm, dziedziczenie).

Student zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym w Javie: klasa, obiekt, pole składowe klasy, metoda, konstruktor, destruktor, klasa abstrakcyjna oraz z przetwarzaniem plików i obsługą relacyjnych baz danych.

Student potrafi programować w języku Java zgodnie z założeniami programowania strukturalnego i obiektowego.
Student potrafi pisać proste aplikacje okienkowe w Javie komunikujące się z relacyjnymi bazami danych i plikami w celu wymiany danych.

Student potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie programowania obiektowego w celu rozwiązania danego problemu.Kolokwium + projekt zaliczeniowy

Programowanie obiektowe w C++

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Student zna założenia paradygmatu programowania obiektowego – abstrakcja, hermetyzacja, polimorfizm, dziedziczenie.

Student zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym: klasa, obiekt, pole składowe klasy, metoda, konstruktor (domyślny, z argumentami, kopiujący), destruktor, funkcja zaprzyjaźniona z klasą.

Student potrafi programować w języku C++ zgodnie z założeniami programowania obiektowego.

Student potrafi napisać klasę dla obiektu ze świata rzeczywistego z odpowiednim zestawem pól składowych i metod.

Student potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie programowania obiektowego w celu rozwiązania danego problemu.


Kolokwium + projekt zaliczeniowy

Moduł kształcenia/Grupa XXVI

Inżynieria oprogramowania

3

Obowiązkowy

Obszar nauk technicznych

Student zna podstawowe metodyki tworzenia oprogramowania.

Student potrafi modelować zagadnienia związane z tworzeniem oprogramowania przy pomocy diagramów UML.

Student potrafi dobrać i uzasadnić wybór metodyki dla różnych projektów informatycznych.


Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XXVII

Zarządzanie projektem informatycznym

5

Obowiązkowy

Obszar nauk technicznych

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami informatycznymi oraz opisywać elementy zarządzania projektem informatycznym.

Zna typy logicznych powiązań między zadaniami oraz rozumie zależności między czasem trwania zadania, ilością pracy i zasobami.

Zna wybrane elementarne miary stosowane w procesie zarządzania projektem informatycznym.

Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania projektem informatycznym, w szczególności odróżnia wybrane aspekty oraz dokumenty projektu.

Potrafi przygotować wybrane elementarne dokumenty projektowe.

Potrafi ilustrować wybrane elementy procesu zarzadzania projektem informatycznym za pomocą odpowiedniego oprogramowania wspomagającego.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.

Dostrzega przydatność technologii informatycznych w życiu codziennym.laboratorium - zaliczenie z oceną

wykład –egzamin z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXVIII

Inżynierski projekt zespołowy 1

4

Obowiązkowy

Obszar nauk technicznych

Student zna etapy tworzenia oprogramowania oraz możliwości ich dokumentowania za pomocą diagramów UML.

Student potrafi posługiwać się wybranymi diagramami UML w praktyce (wymagania, projekt).

Student potrafi przygotować niewielką aplikację na zamówienie (implementacja).

Student potrafi pracować w grupie.
Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXIX

Podstawy elektroniki i elektrotechniki

5

Obowiązkowy

Obszar nauk technicznych

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu techniki cyfrowej oraz architektury i organizacji systemów komputerowych.

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania systemów informatycznych. Ma podstawową wiedzę na temat elektrotechniki i elektroniki.

Umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie.

Dostrzega przydatność technologii informatycznych w życiu codziennym. Rozumie potrzebę popularyzowania podstawowej wiedzy informatycznej i umiejętności korzystania z technologii komputerowej.


Egzamin, zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXX

Inżynierski projekt zespołowy 2

6

Obowiązkowy

Obszar nauk technicznych

Student zna zagadnienia związane z refaktoryzacją i systemami kontroli wersji.

Student potrafi korzystać z podstawowych funkcji systemów kontroli wersji.

Student potrafi rozbudować zastaną aplikację o nowe funkcje.

Student potrafi pracować w grupie.Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa XXXI

Fizyka dla informatyków

4

Do wyboru

Obszar nauk technicznych

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, w szczególności zjawisk związanych z elektrycznością, magnetyzmem i elektroniką.

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje,

poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opnie.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych i kreatywnie wykorzystywać posiadaną wiedzę.2 kolokwia

Algebra dla informatyków

4

Do wyboru

Obszar nauk technicznych

Student ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu teorii liczb, grafów, wielomianów, liczb zespolonych oraz przekształceń liniowych

Student umie wykonywać podstawowe działania na liczbach zespolonych, a także wielomianach.

Student umie rozwiązywać zadania związane z teorią przekształceń liniowych (sprawdzanie, czy dane przekształcenie jest przekształceniem liniowym, wyznaczanie jądra, obrazu przekształcenia liniowego) oraz potrafi omówić wybrane algorytmy grafowe.

Student zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.


Zaliczenie z oceną.


Moduł kształcenia/Grupa XXXII


Wstęp do projektowania gier

4

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Student wie jak uniezależnić działanie gry od prędkości procesora, potrafi zmieniać prędkość gry.

Potrafi zaimplementować proste gry komputerowe różnych typów.

Potrafi zaimplementować prosty system kolizji.

Student jest świadomy znaczenia gier komputerowych w obecnym świecie.Egzamin, zaliczenie z oceną na podstawie projektu

Moduł kształcenia/Grupa XXXIII

Wstęp do LaTeXa

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma wiedzę na temat składu dokumentów, grafiki wektorowej oraz zaawansowanego składu dokumentów matematycznych.

Posiada umiejętność stosowania specjalistycznych narzędzi edycyjnych i graficznych dla opracowania dokumentacji technicznej (inżynierskiej i naukowej).

Rozumie potrzebę popularyzowania podstawowej wiedzy informatycznej i umiejętności korzystania z technologii komputerowej.

Moduł kształcenia/Grupa XXIV

Nowoczesne metody tworzenia gier komputerowych

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Posiada usystematyzowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania gier komputerowych.

Posiada umiejętność projektowania i tworzenia gier komputerowych, a także modelowania rzeczywistości wirtualnej.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem gier komputerowych i kreatywnie wykorzystywać posiadaną wiedzę.

Dostrzega znaczenie gier komputerowych jako narzędzia edukacji i rozrywki będąc świadomym zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych.Egzamin

Podstawy grafiki 2D

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów.

Posiada umiejętność graficznego opracowania interfejsów użytkownika dla aplikacji stacjonarnych i WWW z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów oprogramowania.

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień związanych z grafiką komputerową i kreatywnie wykorzystywać posiadaną wiedzę.

Postrzega grafikę komputerową jako dziedzinę sztuki.


Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XXXV

Grafika w grach komputerowych

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna podstawy teorii dotyczącej tworzenia obiektów 3D które mają być wykorzystane w grach komputerowych

Potrafi tworzyć od podstaw elementy graficzne które mogą być wykorzystane w grach komputerowych

Potrafi wykorzystywać oraz tworzyć tekstury i materiały wykorzystywane w silniku graficznym

Student potrafi przenieść pomysł/projekt do gry komputerowejZaliczenie z oceną na podstawie projektu

Podstawy grafiki 3D

4

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna podstawy teorii dotyczącej tworzenia obiektów 3D.

Potrafi tworzyć od podstaw elementy graficzne które mogą być wykorzystane w scenach 3D.

Potrafi wykorzystywać oraz tworzyć tekstury i materiały wykorzystywane w scenach 3D. I

Student potrafi przenieść pomysł/projekt do gry komputerowej.Zaliczenie z oceną na podstawie projektu

Moduł kształcenia/Grupa XXXVI

Zaawansowane możliwości LaTeXa

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna zasady składania dokumentów technicznych, naukowych,

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku.

Posiada umiejętność stosowania specjalistycznych narzędzi edycyjnych i graficznych dla opracowania dokumentacji technicznej (inżynierskiej i naukowej).

Umie przygotowywać zaawansowane prezentacje (naukowe i techniczne) multimedialne przy użyciu odpowiednich pakietów LaTeX-owych

Potrafi tworzyć mniej zaawansowane rysunki wektorowe w METAPOST.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się.Egzamin

Metapost

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma wiedzę na temat składu dokumentów, grafiki wektorowej oraz zaawansowanego składu dokumentów matematycznych.

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku.

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykorzystania grafiki wektorowej w dokumentach naukowych.

Potrafi wykorzystać poznane techniki do tworzenia skomplikowanych konstrukcji geometrycznych

Potrafi tworzy prezentacje z wykorzystaniem elementów grafiki wektorowej

Posiada usystematyzowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej dwu i trójwymiarowej, w tym matematycznych i fizycznych podstaw grafikiEgzamin

Moduł kształcenia/Grupa XXXVII

Programowanie gier na urządzenia mobilne

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna podstawy teorii dotyczącej programowania gier.

Potrafi projektować interfejsy użytkownika oraz graficzne elementy gry komputerowej.

Potrafi programować gry komputerowe działające na systemach mobilnych.

Student potrafi opracować grę komputerową działającą na systemach mobilnych.Egzamin

Programowanie aplikacji multimedialnych

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna zasady pisania multimedialnych aplikacji www.

Potrafi projektować interfejsy użytkownika oraz graficzne elementy aplikacji multimedialnej.

Potrafi programować interaktywne aplikacje.

Student potrafi samodzielne zaprojektować i napisać aplikacje multimedialną www działającą według wyznaczonych wytycznych.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XXXVIII

Zaawansowane metody tworzenia grafiki 3D

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna zaawansowane metody tworzenia tekstur, materiałów oraz podstawy tworzenia efektów specjalnych.

Potrafi tworzyć od podstaw tekstury i zaawansowane materiał 3D.

Potrafi tworzyć efekty specjalne oraz w podstawowym zakresie obrabiać materiał filmowy.

Potrafi tworzyć materiały o dobrej topologi.

Student potrafi przenieść pomysł/projekt do świata grafiki 3D.


Zaliczenie z oceną.


Podstawy gier logicznych

5

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Zna teorie związane po programowaniem gier logicznych

Posiada umiejętności potrzebne do pisania algorytmów odpowiadających za działanie gier logicznych

Potrafi wykorzystać odpowiednie algorytmy do programowania sztucznej inteligencji w prostych grach logicznych

Rozumie znaczenie wykorzystywanych algorytmów w decyzjach podejmowanych przez komputer w grach logicznych.
Zaliczenie z oceną.


Moduł kształcenia/Grupa XXXIX

Administracja platformami e-learningowymi

2

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/Obszar nauk technicznych

Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych technologii internetowych,

Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych i desktopowych.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.Zaliczenie z oceną.


Moduł kształcenia/Grupa XL

Język obcy 1 2 3 4

8

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Zna ogólny język akademicki oraz terminologię specjalistyczną z zakresu kierunku studiów umożliwiającą komunikację z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

Rozwija umiejętności tworzenia spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku angielskim na tematy dotyczące danego kierunku kształcenia, typowe tematy z życia codziennego oraz tematy związane z pracą zawodową.

Rozwija umiejętności tworzenia i dokonywania interpretacji tekstów w języku angielskim związanych z kierunkiem kształcenia oraz dokonywania analiz.

Umie posługiwać się biegle językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia znajomości języka obcego przez całe życie, uzupełniania swoich kompetencji, wiedzy i umiejętności, a także potrafi inspirować nauką innych.


Zaliczenie zoceną - Semestr II, semestr III, semestr IV, Egzamin - semestr V.

Moduł kształcenia/Grupa XLI

Wychowanie fizyczne 1 2

0

Do wyboru

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia, utrzymania właściwej postawy ciała, sprawności fizycznej, a także zasad organizacji zajęć ruchowych.

Posiada wiedzę z zakresu wybranych dyscyplin sportowych dot. techniki, taktyki, przepisów i sposobu sędziowania oraz rekreacji ruchowej.

Posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podejmowania działań służących prawidłowemu rozwojowi aktywności fizycznej.

Opanował umiejętności ruchowe z zakresu wybranych gier zespołowych, sportów indywidualnych i innych form aktywności ruchowej przydatnych do samousprawniania się, samokontroli i udziału w zorganizowanych formach zajęć oraz do organizacji gier i zabaw ruchowych i sportowych.

Potrafi zastosować potencjał motoryczny do realizacji zadań technicznych i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno-rekreacyjnej.

Posiada umiejętności włączania się w prozdrowotny styl życia, kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej.

Promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej.

Troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego stosując różnorodne formy aktywności fizycznej, sportowo-rekreacyjnej dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego.

Chętnie podejmuje się organizacji różnych form aktywności fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim miejscu zamieszkania lub regionie.


Zaliczenie z oceną.


Moduł kształcenia/Grupa XLII

Przedsiębiorczość i kultura pracy

2

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Student posiada usystematyzowaną z podstaw przedsiębiorczości.

Student posiada usystematyzowaną z etyki i etykiety obowiązującej pracownika i pracodawcę.

Student potrafi napisać i wypełnić dokumenty niezbędne do uzyskania pracy i funkcjonowania firmy.

Student potrafi rozpoznać zachowania etyczne pracownika i pracodawcy.

Student wie jak poprawnie zachować się w relacji pracownik –pracodawca oraz przedsiębiorca – kontrahent.

Student rozumie wagę zachowania w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki.

Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.


Kolokwium zaliczeniowe , CV, list,motywacyjny

Moduł kształcenia/Grupa

XLIIIOchrona własności intelektualnej

1

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Ma elementarną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych i prawa patentowego oraz zna i rozumie zasady ochrony prawnej efektów działalności twórczej człowieka.

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi samodzielnie formułować własne opinie na podstawie adekwatnie dobranej literatury, systematycznie uzupełnia braki w swojej wiedzy z różnych dziedzin wiedzy.

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa

XLIV


Zarządzanie firmą

2

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania.

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki .

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie.

Rozumie, iż jednym z elementów nowoczesnego zarządzania jest nieustanne samodoskonalenie.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.


Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa/Grupa XLV

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

1

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki.

Potrafi umiejscowić zagadnienia informatyczne w obszarze zjawisk społecznych i

Rzeczywistościgospodarczej.

Umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.

Dostrzega zagrożenia społeczne i prawne związane z ingerencją informatyzacji w różne dziedziny życia i umie im przeciwdziałać.

Rozumie wagę zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki. Prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu informatyka.


zaliczenie z oceną.

Moduł kształcenia/Grupa/Grupa XLVI

Psychologia

3

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologicznych.

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania zagadnień psychologicznych w praktyce informatycznej.

Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie.

Potrafi umiejscowić zagadnienia informatyczne w obszarze zjawisk społecznych i psychologicznych.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, z wykorzystaniem obszaru psychologii.

Rozumie wagę zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki.Egzamin

Moduł kształcenia/Grupa XLVII

Praktyki zawodowe 1

5

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie. Ma doświadczenie i umiejętności informatyczne, potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie. Umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Rozumie odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie, potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie.Zaliczenie na podstawie arkusza oceny praktyki – załączonego i będącego częścią sprawozdania – dokumentacja odbycia praktyki przez studenta

Moduł kształcenia/ Grupa XLVIII

Praktyki zawodowe 2

7

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Zna i rozumie problemy zawodowe i społeczne informatyki. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie. Ma doświadczenie i umiejętności informatyczne, potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie. Umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Rozumie odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie, potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie.Zaliczenie na podstawie arkusza oceny praktyki – załączonego i będącego częścią sprawozdania – dokumentacja odbycia praktyki przez studenta

Moduł kształcenia/Grupa XLXIX

Projekt dyplomowy 1


6

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki. Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, technik i języków programowania umożliwiającą projektowanie prostych aplikacji użytkowych. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu algorytmiki umożliwiającą efektywne rozwiązywanie problemów informatycznych. Zna i rozumie zasady projektowania i techniki zarządzania bazami danych. Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie. Potrafi samodzielnie przygotować pisemnie oraz ustnie raport rozwiązania zadanego zagadnienia informatycznego teoretycznego lub praktycznego w języku polskim. PBD: Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia aplikacji desktopowych lub internetowych
SKiSSO: Potrafi formułować specyfikację systemów oraz projektować systemy informatyczne i modelować przepływ danych w tych systemach
GK: Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia grafiki komputerowej oraz interfejsów użytkownika. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.

Zaliczenie z oceną

Moduł kształcenia/Grupa/Grupa XLXX

Projekt dyplomowy 2

6

Obowiązkowy

Obszar nauk ścisłych/ Obszar nauk technicznych

Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki. Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie paradygmatów programowania, technik i języków programowania umożliwiającą projektowanie prostych aplikacji użytkowych. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu algorytmiki umożliwiającą efektywne rozwiązywanie problemów informatycznych. Zna i rozumie zasady projektowania i techniki zarządzania bazami danych. Potrafi samodzielnie kształcić się poprzez pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł krajowych oraz zagranicznych. Potrafi integrować pozyskane informacje, poddawać je interpretacji, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie. Potrafi samodzielnie przygotować pisemnie oraz ustnie raport rozwiązania zadanego zagadnienia informatycznego teoretycznego lub praktycznego w języku polskim. PBD: Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia aplikacji desktopowych lub internetowych
SKiSSO: Potrafi formułować specyfikację systemów oraz projektować systemy informatyczne i modelować przepływ danych w tych systemach
GK: Potrafi wykorzystać poznane techniki i języki programowania do tworzenia grafiki komputerowej oraz interfejsów użytkownika. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces uczenia się. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.

Zaliczenie z oceną

Directory: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Wojna z putinem the war against putin
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Obowiązek informacyjny poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (00-536) przy al. Ujazdowskich 49
2019 -> Zapytania ofertowego
2019 -> Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, poir. 01. 01. 01-00-0842/16-00
2019 -> Anna Wolska-Bagińska Ochrona danych osobowych świadka I pokrzywdzonego w procesie karnym
2019 -> Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia

Pobieranie 446 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna