Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0,68 Mb.
Strona6/13
Data14.02.2018
Rozmiar0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Kontrola finansowa i zarządzanie projektami

Wymagania Ogólne


1.

Możliwość rejestracji projektów wraz z ich elementami składowymi, Możliwość tworzenia projektów krótko i długoterminowych.

2.

Możliwość definiowania budżetów różnych projektów (np. grantów, statutu, usług medycznych, itd.) z możliwością ich przenoszenia na lata następne i możliwością korygowania w czasie jego realizacji.

3.

Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, wsparcie w zakresie mapowania indeksów z importowanego pliku z indeksami listy towarowej w obszarze gospodarki magazynowej, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów.

4.

Planowanie kosztów inwestycji rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich

5.

Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizacje projektu, czas trwania)

7.

Możliwość planowania i rozliczania projektu w wymiarze źródeł finansowania

8.

Możliwość rozliczania budżetów projektów dokumentami walutowymi, Możliwość prowadzenia odpisów w różnych walutach ewentualnie możliwość przewalutowania kosztów zadanym kursem (np. budżety w projektach unijnych określane są w walucie).

9.

W rozliczeniach gotówkowych umożliwienie księgowania wg daty dokumentu a nie daty raportu kasowego (np. rozliczenie delegacji w sytuacji, kiedy kończy się grant).

10.

Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)

11.

Mechanizm umożliwiający zasilenie budżetu komórki budżetowej o wartość realizowanych projektów

12.

Obsługa zestawu dokumentów projektowych, możliwość integracji systemu Zarzadzania projektami z zewnętrznym zbiorem dokumentów

13.

Możliwość raportowania wg założonych parametrów: projektu, grupy projektów, jednostki, pozycji budżetu, okresu, kosztów rodzajowych, itd.

Planowanie projektu


1.

Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych. Dane podstawowe to:

  1. typ projektu

  2. nazwa projektu

  3. terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu

  4. Kierownik Projektu

2.

Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów, Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt

3.

Podział na rodzaje realizowanych projektów (wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów

4.

W zależności od typu projektu możliwość określenia indywidualnej ścieżki obsługi i raportowania.

5.

Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i operacji.

6.

Możliwość przypisania osobom z zespołu projektowego uprawnień do określonego rodzaju projektu (w tym możliwość blokad na edycję określonej cechy w już wygenerowanych projektach.

7.

Ewidencja zmian osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie.

8.

Możliwość wskazania konta bankowego, z jakiego ma być zrealizowany koszt na etapie potwierdzania środków (np. w projektach strukturalnych, grantach rozwojowych, stypendiach naukowych).

9.

Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: ( wersja umowna, bazowa), możliwość definicji własnego słownika wersji projektu.

10.

Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z określeniem komórki wiodącej.

11.

Możliwość tworzenia nowych projektów poprzez (kopiowanie szablonu projektu) z funkcją zerowania lub rekalkulacji o zadany wskaźnik.

Planowanie budżetu projektu


1.

Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań

2.

Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych

3.

Możliwość definiowania kryteriów rozdziału kosztów z opcją automatycznego określania limitów (np. ogólna kwota limitu dzielona określonymi procentami na rodzaje kosztów).

Możliwość automatycznego dzielenia danego budżetu według określonego klucza,4.

Możliwość podziału budżetu na etapy (harmonogram realizacji) z przypisaniem zasobów niezbędnych do realizacji zadań, możliwość budowania grup branżowych zasobów

5.

Możliwość planowania użycia sprzętu i materiałów w określonym projekcie/etapie projektu/zadaniu

6.

Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych

7.

Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania

8.

Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów projektu oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów

9.

Możliwość określania walidacji na poszczególne parametry budżetu

10.

Definicja kosztów podrzędnych i algorytmów wyliczania tych kosztów, Obsługa kosztów pośrednich wraz z definicja algorytmu wyliczenia tych kosztów

11.

Budżetowanie w podziale na zadania, źródła finansowania, rodzaje kosztów, kompetencje osób realizujących, rodzaje działalności )

12.

Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie

13.

Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków

14.

Podział zadań projektu na dowolne okresy budżetowe

15.

Planowanie i rozliczanie usług podwykonawcach z obsługa zabezpieczeń gwarancyjnych na wykonane pracy

16.

Rozliczanie ilościowe i ryczałtowe za wykonane w ramach projektu prace

17.

Możliwość definicji planu fakturowania dla prac, zleconych do podwykonawców

18.

Definicja dowolnych cech dla zadań i zasobów w budżecie projektu

19.

Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu

20.

Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)

Planowanie harmonogramu przychodów / płatności


1.

Tworzenie harmonogramu sprzedaży dla zakresu prac  ustalonych w harmonogramie realizacji projektu

2.

Możliwość powiązania budżetu kosztów  z planem przychodów - ewidencja planu sprzedaży rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)

3.

Możliwość rozdziału sprzedaży i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości sprzedaży przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do sprzedaży)

4.

Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów

5.

Możliwość definicji planu fakturowania dla wpływów

6.

Możliwość definicji planu przepływów dla strony przychodowej budżetu

7.

Możliwość przypisania indeksu usługi do pozycji planu przychodów

8.

Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto

9.

Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych

Rozliczenie budżetu projektu


1.

Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów,  automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców,

2.

Tworzenie protokołu rozliczenia zadań projektu (protokołu przerobowego) do zamawiającego

3.

Rejestracja sprzedaży do zamawiającego – na podstawie wygenerowane z harmonogramu sprzedaży protokołu przerobowego

4.

Możliwość rejestracji dostawy materiałów na magazyn projektu – dokumenty PZ oraz zużycia materiałów z magazynu

5.

Możliwość monitorowania wykonania określonych rodzajów kosztów (w różnych, możliwych do dowolnego zdefiniowania okresach) w stosunku do założonego planu/limitu wartościowo/procentowo.

6.

Możliwość wykonywania zestawień kosztów poniesionych przez dany MPK w ramach projektu/grupy projektów w korelacji z budżetem zadaniowym i z podziałem na koszty rodzajowe – za dowolny okres ( np. aparatura dla jednostki dla statutu z okresu 3 lat).

7.

Możliwość definicji ścieżki rozliczania budżetów zależności od rodzaju kosztów/zasobów

8.

Możliwość uzgodnienia (porównania i wykazania różnic) kosztów realizacji projektu z zapisami (kontami) księgowymi oraz z wydzielonymi kontami bankowymi.

9.

Możliwość raportowania wykonania planu rzeczowo-finansowego/ budżetu zadaniowego lub jego elementów w określonym przedziale czasowym.

Powiązanie modułu zarządzanie projektami z modułami systemu ERP


1.

Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP lub systemu obiegu dokumentów

2.

Możliwość powiązania dokumentów z projektami na dowolnym etapie obiegu faktury

3.

Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury

4.

Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi

5.

Możliwość rozliczania budżetu projektu obrotami kont księgowych

6.

Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami magazynowymi

7.

Możliwość rozliczania budżetu projektu z list płac dla kosztów osobowych

Sprawozdawczość i raportowanie


1.

Generowania raportów statycznych oraz opartych o mechanizm tabel przestawnych

2.

Tworzenie zestawień wg wielu różnych zadanych parametrów

3.

Możliwość budowania raportów i widoków dla danych pochodzących z różnych modułów systemu jak i systemów zewnętrznych

4.

Możliwość zamknięcia projektu z zablokowaniem możliwości edycji projektu - ustawienie projektu jako archiwalny

5.

Raportowanie w ujęciu czasowym

6.

Łatwy export zestawień i raportów do arkusza kalkulacyjnego

7.

Możliwość generowania raportów i zestawień wymaganych przez jednostki nadzorujące

8.

Umożliwia określenie blokad na wysokość oraz harmonogram poszczególnych rodzajów kosztów,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna