Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0,68 Mb.
Strona13/13
Data14.02.2018
Rozmiar0,68 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

VIII Gospodarka materiałowa


LP.

Wymagania systemu


Możliwość definiowania struktury magazynów, dodawania magazynów przez ZamawiającegoMożliwość wyboru metody obrotu w magazynie magazynu minimum według zasady FIFO, LIFO, wyboru dostawy do konkretnego wydania.Możliwość prowadzenia magazynu w cenach brutto.Możliwość rezerwowania towarów w magazynie na podstawie zapotrzebowań opisanych w części obsługa zakupu i rezerwowania bez powiązania z zapotrzebowaniem.Definiowanie przez Zamawiającego minimalnych i maksymalnych stanów na magazynie.Możliwość identyfikacji wydanych materiałów i towarów itp. z projektami prowadzonymi przez Zamawiającego.Możliwość identyfikacji towarów, materiałów itp. W magazynie na podstawie zamówień/umów oraz zapotrzebowań jednostek ZamawiającegoMożliwość grupowania towarów, materiałów itp. w magazynie na podstawie zapotrzebowań jednostek Zamawiającego.System musi zapewnić możliwość definiowania przez Zamawiającego minimum numeracji dokumentów magazynowych dla każdego magazynu oddzielnie.kartoteka towarowa musi zawierać informację o towarze minimum: nie powtarzalny indeks, nazwę towaru, jednostkę miary, informację dodatkowe CPV, PKWiU, cenę netto/bruttoSystem obsługuje przyjęcie towaru: zewnętrzne i wewnętrzne, w powiązaniu z zamówieniami znajdującymi się w systemie lub bez powiązaniaSystem obsługuje wydanie wewnętrzne i zewnętrzne w powiązaniu z zapotrzebowaniem z jednostek Zamawiającego lub bez powiązania.System obsługuje przesunięcia między magazynowe rozumiane jako zmniejszenie na jednym i zwiększenie na innym magazynie.System musi obsłużyć zwrot towaru do magazynu z jednostek ZamawiającegoMożliwość korekty dokumentów opisanych w punkach 12,13,14,15.System umożliwi rozliczenie dostaw realizowanych poza magazynem (dostawa bezpośrednia do jednostki Zamawiającego) z przechowywaniem danych minimum o przedmiocie dostawy (nazwa, ilość, cena netto, cena brutto), numerze zapotrzebowania, dacie dostawySystem obsłuży zamkniecie dostaw na podstawie dokumentu zakupu bez danych o przedmiocie dostawy tz rozliczenie wartościoweSystem umożliwia przeglądanie pełnej historii zrealizowanych transakcji magazynowych i poza magazynowych w powiązaniu z numerem zamówień, numerem zapotrzebowania i projektem pod który były realizowane dostawy/ usługiSystem zapewni obsługę obrotu opakowaniami z uwzględnieniem opakowań zwrotnych, opakowań zwrotnych objętych kaucją itp.System powinien obsłużyć magazyny depozytowe bez powiązania z innymi modułami (towary obce)System zapewni wydruk wszystkich dokumentów magazynowych na każdym etapie.System umożliwi wprowadzenie zmian w zakresie danych na formatkach wydruków dokumentów magazynowych przez ZamawiającegoSystem pozwoli na określenie grup pracowników posiadających możliwość pacy w module gospodarki magazynowej i wykonywania poszczególnych operacji.System umożliwi wprowadzenie bilansu otwarcia na magazynachSystem obsłuży inwentaryzacje magazynów w tym przy pomocy kodów kreskowych.System umożliwi wprowadzenie stanu faktycznego stwierdzonego podczas inwentaryzacjiSystem umożliwi przeprowadzenie likwidacji towarów w magazynie oraz przecenę towarów w magazynieSystem powinien być zintegrowany z pozostałymi modułami systemuDane zawarte w module gospodarki magazynowej będą wykorzystane w module składników majątku (np. podczas wystawiania dokumentów przekazania do użytkowania)System umożliwi wydruk etykiet zawierających minimum nazwę, cenę oraz jednostkę miarySystem zapewni wsparcie obrotu magazynowego z użyciem kodów kreskowych (nim. generowanie kodów, czytanie kodów)Opis wymagań w zakresie gospodarki magazynowej należy rozpatrywać łącznie z wymaganiami opisanymi w innych modułach powiązanych a w szczególności w module księgowości, module składników majątku oraz module finansowym

Raporty dla modułu logistyki i gospodarki materiałowej
W systemie zostaną utworzone raporty według wymagań Zamawiającego w zakresie danych zawartych w systemie.Raporty powinny być dostępne w formie umożliwiającej wydruk i export minimum opisanych formatów w module zakupy i gospodarka magazynowa
Minimalny zakres raportów (raporty przykładowe)Zestawienia syntetyczne i analityczne wg kodu CPV, PKWiU, SWW,Zestawienie przychodów wg źródeł finansowaniaZestawienie rozchodów wg źródeł finansowaniaSporządzanie zestawień wg PKWiU na potrzeby sprawozdań GUS.Cennik towarów od kontrahenta.

Cennik z uwzględnieniem typu i rodzaju cen oraz upustów zdefiniowanych u wybranego kontrahenta.

Lista towarów z wyborem kolumn zakres znajdujących się w kartotece towaru

Drukuje listę towarów z możliwością wyboru danych umieszczanych na wydruku.

Zakup towarów za okres:

 • podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość oraz koszt, netto, brutto lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika.Obroty magazynowe wg:

okresu


Wybranego magazynuStany magazynowe towarów na dzień:

nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość, rezerwacje, wartość, wartość w cenach zakupu netto/brutto.

Bieżące stany i rezerwacje towarów:

nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, stan handlowy, rezerwacje automatyczne, rezerwacje ręczne oraz stan całkowity.

Przekroczone stany minimalne towarów:

nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, stan handlowy i niedobór handlowy oraz stan całkowity i niedobór całkowity.

Przekroczone stany maksymalne towarów:

nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, oraz stan całkowity i nadmiar całkowity.

Towary zalegające w magazynach:

Zestawienie to zestawia wszystkie dostawy towarów sprzed podanej daty. nazwę zestawienia, dla każdej dostawy - kod i nazwę towaru, ilość i wartość towaru, datę dostawy, nazwę magazynu oraz nr dokumentu przyjęcia

Niezrealizowana dostawy:

Zestawienie podaje nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.

Niezrealizowany zakupy:

Zestawienie podaje nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.

Rejestr towarów do transportu:

Zestawienie podaje dane z dokumentów wydań: w zakresie danych znajdujących się w systemie szczegółowy zakres zostanie ustalony podczas wdrożenia

Zamówienia wysłane - zakres dat:

 • Zestawienie wybranych dokumentów,

 • Nie rozliczone dokumenty zakupu,

 • Nie zrealizowany zakup,

 • Nie zrealizowane zamówienia własne,

 • Nie zrealizowane umowy,

 • Rejestry dokumentów zakupu,

 • Mobilność ustawień parametrów systemu (priorytet) wg potrzeb użytkownikaINTRASTAT – raport w zakresie wymaganym prawem w podziale na okresy czasu wg stanu na dzień raportu


 1. Akty Prawne


Zgodność systemu z aktualnie obowiązującym prawem, a w szczególności:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.).

 2. Ustawa o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694).

 3. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 05.249.2104 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

 4. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 05.212.1766).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych.

Strona z1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna