Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0,68 Mb.
Strona1/13
Data14.02.2018
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: AEZ/S-088/2014

Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią

Spis treści


Spis treści 1

I.Wymagania systemowe 2

II.Moduł Księgowości 9

Księga Główna 9

Kasa/Bank 21

Należności i zobowiązania 25

Zakup/sprzedaż 32

Deklaracje VAT 38

Wymagania księgowości dla gospodarki materiałowej 38

Kontrola finansowa i zarządzanie projektami 39

III.Moduł Finansowy 46

Rejestry 46

Sprzedaż modułu finansowego 49

IV.Moduł kadrowo-socjalny 49

Moduł kadrowo-socjalny 49

Moduł płacowy 89

V.Inwentaryzacja 103

VI.Środki trwałe 104

Obsługa zakupu 115

VIII Gospodarka materiałowa 118IX.Akty Prawne 123


 1. Wymagania systemowe


LP.

Wymagania systemu

Wymagania ogólne
Oprogramowanie musi być dostarczone w ostatniej, aktualnej wersji z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami opublikowanymi przez producenta.Dostarczony system musi istnieć i być dostosowany do wymagań funkcjonalnych i potrzeb opisanych przez Zamawiającego.System musi mieć modułową konstrukcję, umożliwiająca niezależne uruchamianie dodatkowych funkcjonalności.System i wszystkie jego moduły muszą być ze sobą zintegrowane co jest rozumiane jako automatyczna wymiana i współdzielenie informacji (kartoteki, rejestry, słowniki, wprowadzone dokumenty, operacje, inne) tworzonych w różnych modułach.System musi działać w architekturze dwuwarstwowej (technologii klient-serwer).System musi być zgodny z aktami prawnymi obowiązującymi w państwowej Szkole Wyższej:

 • Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi wynagrodzeń (wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności) i pochodnych od wynagrodzeń;

 • obowiązującymi przepisami o podatkach w szczególności: podatku dochodowym od osób fizycznych od osób prawnych, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, ustawą VAT oraz z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 • wewnętrznymi aktami prawnymi. obowiązującymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania oprogramowania do zmian prawa dotyczących Zamawiającego.System musi odwzorowywać strukturę organizacyjną Zamawiającego (która jest kluczowa w procesie rozliczania kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne) w zakresie:

 • Jednostek, Kierowników jednostek, pracowników;

 • Wymagana jest automatyczna aktualizacja struktury w przypadku jej zmiany (np. zmiany nazwy jednostki, adresu, kierownika) we wszystkich elementach, gdzie została wykorzystana;

 • Musi być obsługiwana historia zmian struktury organizacyjnejSystem musi odwzorowywać strukturę źródeł finansowania zamawiającego – jako kluczowy czynnik w procesach zachodzących w organizacji zamawiającego – determinujące sposoby księgowania (dekrety), rodzaje rachunków z których realizowane są płatności etc..System musi pozwalać na śledzenie kosztów dla wielu różnych projektów prowadzonych u zamawiającego, również projektów finansowanych z Unii EuropejskiejDla kluczowych danych - system musi posiadać stosowne słowniki np. :

 • miar,

 • walut,

 • tytułów zawodowych i naukowych

 • rodzajów umów,

 • rodzajów urlopów,

 • innych pojęć zdefiniowanych na etapie wdrożenia


W systemie musi istnieć możliwość zmiany waluty podstawowej z PLN na EURO i dalszej pracy w EURO.System musi posiadać dokumentację w języku polskim (w postaci wydruku lub na nośniku CD / DVD).

Wymagania sprzętowo-systemowe
System musi działać pod kontrolą systemu MS Windows 2008 Server.System musi działać w oparciu o posiadany przez Zamawiającego System Zarządzania Bazami Danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise oraz musi wykorzystywać standardowe mechanizmy systemu.Oprogramowanie na stacjach roboczych musi działać pod kontrolą systemu MS Windows XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bitowych) .System musi wspierać rozwiązania klastrowe.Wszystkie moduły muszą pracować w obrębie jednej bazy danych i wykorzystywać jedną technologię programistyczną.System musi umożliwiać wykonywanie pełnego backupu bazy danych w trybie on-line i off-line. wg ustalonego harmonogramu oraz w dowolnej chwili na żądanie użytkownika (administratora).System musi posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych.System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej)Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 1 TB danychSystem musi współdziałać z drukarkami obsługiwanymi przez systemy MS Windows XP/Vista/7/8 (32 i 64 bitowe), w tym drukarkami sieciowymi i drukarkami pracującymi w systemie wydruku centralnego.

Wymagania w zakresie uwierzytelniania i uprawnień
System musi posiadać mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem.System musi wykorzystywać zintegrowany system uwierzytelniania oparty o usługi katalogowe Windows 2008 Active Directory z funkcją jednokrotnego logowania (Single Sign On).W systemie wymagany jest mechanizm nadawania wielopoziomowych uprawnień (pełny dostęp, zapis, odczyt) do pojedynczych funkcji i pól systemu.Wymagana jest możliwość przechodzenia z jednego modułu do innego bez konieczności ponownego logowania.System musi mieć mechanizm wielostopniowego zatwierdzania (akceptacji) dokumentów systemu.

Wymagania odnośnie licencjonowania systemu
Licencja udzielona przez wykonawcę na System, zapewni jednoczesną pracę 90 pojedynczych użytkowników z dostępem do wszystkich funkcji i modułów.System musi zapewnić wprowadzenie (zarejestrowanie) nieograniczonej liczby użytkowników nazwanych.

Wymagania odnośnie monitorowania i bezpieczeństwa systemu
System musi posiadać mechanizm śledzenia zmian dla kluczowych - wybranych pól systemu.System musi posiadać mechanizm rejestrowania i raportowania kluczowych operacji w systemie.W systemie wymagana jest walidacja poprawności i kompletności wprowadzanych danych dla wskazanych pól w systemie., np. poprawność numeru PESEL. W przypadku danych niezgodnych lub niekompletnych SYSTEM informuje o tym za pomocą komunikatów.System musi mieć mechanizmy kontroli spójności danych tj. powinien nie dopuścić do wprowadzania danych (alert), które są ze sobą sprzeczne .np województwo i powiat etc.System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych)System musi umożliwić w sposób jawny prezentację danych osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika.System umożliwia definiowanie grup użytkowników i przypisywania do nich użytkowników systemuSystem umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników. Uprawnienia dotyczą wykonania określonych operacji w systemie jak również dostępu do określonych zasobów systemu , tabela okno, pole. Możliwość nadawania uprawnień na określony czas .

Wymagania w zakresie wsparcia interfejsu i wersji językowej
Wszystkie moduły, okna, menu, komentarze, pomoc oraz dokumentacja muszą być dostępne w języku polskim.System powinien posiadać interfejs graficzny dla wszystkich modułów.System musi umożliwiać jednoczesną aktywną pracę w kliku obszarach roboczych.System powinien umożliwiać użytkownikowi definiowanie skrótów do najczęściej używanych funkcjonalności.System musi obsługiwać definiowalne symbole i maski numeracji dokumentówSystem musi zapewnić wielodostępność i mechanizmy kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczający możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji, podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika.

Wymagania w zakresie aktualizacji oprogramowania
Wymagany jest mechanizm informowania administratorów systemu o poprawkach lub nowych wersjach systemu.Aktualizacja powinna być prosta np. poprzez udostępnienie przez Wykonawcę serwera, z którego można pobrać aktualną wersję systemu oraz publikowane do niego poprawki (tzw. Service Pack).Na pisemne życzenie Zamawiającego może zostać przygotowany i wysłany na adres Zamawiającego nośnik zawierający aktualną wersję programu oraz uaktualnienie oprogramowania.

Wymagania w zakresie filtrowania i raportowania danych
W raportach w systemie wymagane jest drukowanie wszystkich lub określonych zakresów raportu. Podgląd wygenerowanego raportu.We wszystkich modułach systemu musi być dostępny generator raportów umożliwiający tworzenie raportów (w tym modyfikowanie wyglądu dokumentów). W systemie musi być mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów, oraz tworzenia raportów ad-hoc.Musi istnieć możliwość zarządzania raportami tj. wykonywania kopii, udostępniania wygenerowanych schematów raportów innym użytkownikom lub grupom użytkowników.Wymagana jest współpraca systemu z pakietem biurowym posiadanym przez Zamawiającego w zakresie eksportu generowanych danych i raportów. (np. wyświetlanych na ekranie danych w postaci tabelarycznej).W systemie wymagana jest możliwość automatycznego wysyłania generowanych raportów za pomocą poczty elektronicznej (preferowany MS Outlook). .System musi dawać możliwość generowania raportów do formatu PDF.System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office lub równoważnego

Wymagania w zakresie serwisowania i pomocy technicznej
Wykonawca zapewni usługi zdalnej pomocy technicznej.Wykonawca zapewni konsultacje telefoniczne w zakresie działania systemu w języku polskim. Koszt rozmowy telefonicznej nie może przekroczyć kosztów połączenia operatora telefonicznego.Pomoc techniczna do wszystkich modułów obejmujących system musi być dostępna pod jednym wskazanym w umowie numerem telefonu oraz adresem e-mail.

Wymagania w zakresie środowiska programistycznego
Zalecana jest jednolita technologia środowiska programistycznego użytego we wszystkich modułach systemu.Wymagane jest aby dostarczany system posiadał środowisko rozwojowe umożliwiające zamawiającemu samodzielną rozbudowę funkcjonalną bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych, w zakresie interfejsu użytkownika, raportowania i integracji z systemami informatycznymi zamawiającego. Rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji RSystem musi umożliwiać stworzenie i konfigurację środowiska testowo-rozwojowego (nielimitowana ilość użytkowników ) bez konieczności wykupywania dodatkowych licencji.

Wymagania systemu komunikacji i standardów wymiany danych
W systemie musi istnieć możliwość zarządzania procesami akceptacji dokumentów poprzez mechanizm typu workflow.Wymagane jest udostępnienie systemu dla użytkowników korzystających z systemu rzadko, np. poprzez interfejs WWW lub usługi terminalowe.W systemie musi istnieć możliwość dostępu do struktury bazy danych i korzystania z edytora zapytań SQL.System w ramach funkcjonalności musi umożliwiać integrację z innymi bazami danych i aplikacjami Zamawiającego, w tym Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Microsoft Exchange 2007/2010, który jest wykorzystywany do zarządzania zasobami i komunikacji wewnętrznej.System musi pozwalać na obsługę usług sieciowych (ODBC, Web Services).System musi posiadać możliwość rozbudowy interfejsu użytkownika poprzez udostępnianie API.System musi zapewniać wsparcie dla standardu XML.

Wymagania funkcjonalne poszczególnych modułów systemu.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna