Załącznik nr 2 do ogłoszenia nabóR nr 22/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz BiebrzańskiPobieranie 260,97 Kb.
Strona1/3
Data13.02.2018
Rozmiar260,97 Kb.
  1   2   3Załącznik nr 2 do ogłoszenia

NABÓR nr 22/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru

Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
CEL 1.1. Poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Infrstruktura ochrony środowiska (EFRR)

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


z zakresu: Typ projektu 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Suchowola, 14.12.2017 r.

Spis treściSłownik pojęć 3

Podstawy prawne 3

Informacje ogólne 6

I. Termin składania wniosków 7

II. Miejsce składania wniosków 7

III. Sposób składania wniosków 8

IV. Forma wsparcia 10

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 11

V.1 Zakres tematyczny operacji 11

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 11

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 13

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 14

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 14

V.3.1. Grupa docelowa 14

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 17

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 18

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 20

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 21

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 21

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 22

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 24

V.3.9. Wkład własny 26

V.3.10. Podatek od towarów i usług 26

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 27

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 28

V.3.13. Reguła proporcjonalności 29

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 29

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 29

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 29

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 33

VI. Finanse 33

VII. Inne ważne informacje 34

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 35
UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych Ministerstwa Rozwoju, LGD


(pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna