Załącznik Nr 1do uchwały wzc nr 16/15 z dnia 16 grudnia 2015 rPobieranie 32,35 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar32,35 Kb.

Załącznik Nr 1do uchwały WZC Nr 16/15

z dnia 16 grudnia 2015 r.


Lokalne kryteria wyboru operacji

dla przedsięwzięcia1.1 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Kryteria stosowane w procedurze:w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Waga

Minimalny i maksymalny wynik oceny

Sposób oceny

Ocena merytoryczna

Spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w diagnozie problemy stojące u podstaw realizacji projektu są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi w celu szczegółowym LSR, którego osiągnięcie zakłada realizacja operacji

Wnioskodawca wykazał spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR poprzez wskazanie w projekcie:

brak problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 0 pkt.

od jednego do dwóch problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 1 pkt.

do czterech problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 2 pkt.więcej niż cztery problemy/wyzwania wskazane w LSR – 3 pkt.

3

0-9

indywidualnie


Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Kryterium premiuje projekty, w których wnioskodawca przewidział i opisał w projekcie realizację działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Wnioskodawca nie przewidział w realizacji projektu działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 0 pkt.
Wnioskodawca przewidział i opisał w realizacji projektu działania służące ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 1 pkt.

2

0-2

indywidualnie

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu LSR

Kryterium premiuje operacje, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu LSR

Realizacja operacji nie spowoduje podniesienia wskaźnika produktu i rezultatu dla danego przedsięwzięcia przynajmniej o jedną jednostkę miary – 0 pkt.
Realizacja operacji spowoduje podniesienie wskaźnika produktu i rezultatu dla danego przedsięwzięcia przynajmniej o jedną jednostkę miary – 1 pkt.

5

0-5

indywidualnie

Preferencja dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Kryterium premiuje projekty realizowane w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Projekt realizowany w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. lub więcej mieszkańców – 0 pkt.
Projekt realizowany w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

3

0-3

indywidualnie

Innowacyjność

Projekt zakłada realizację działań innowacyjnychi, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

Nie – 0 pkt.
Tak – 1 pkt.


5

0-5

indywidualnie

Wkład własny

Udział wkładu własnego jest większy niż minimum założone dla danego przedsięwzięcia, wskazane w ogłoszeniu o naborze

mniej niż 2 %– 1 pkt.
od 2% do 5 % – 2 pkt.
więcej niż 5 % – 3 pkt.

2

0-6

indywidualnie

Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSRii

Kryterium premiuje projekty, które zakładają:  • zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby grupy docelowej lub zakresowi tematycznemuMożliwość rozwiązania opisanych w projekcie problemów poprzez realizację zaplanowanych działań – 0 albo 1 pkt.

Adekwatność zaplanowanych działań w kontekście grupy docelowej lub wymiennie adekwatność zaplanowanych działań w kontekście zakresu tematycznego – 0 albo 1 pkt.

Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT – 0 albo 1 pkt.

albo


Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie przyczynia się do wzbogacenia oferty czasu wolnego lub zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa – 0 albo 2 pkt.

Punkty sumują się.3

0-12

porównawczo

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

42
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:iii

17


i Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych

ii Nie dotyczy oceny i wyboru operacji własnych

iii Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla operacji własnych LGD wynosi: 30 pkt., minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji własnej LGD: 13 pkt.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna