Załącznik Nr 15Pobieranie 53,7 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar53,7 Kb.

Załącznik Nr 13


do Regulaminu Organizacyjnego

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Węgrowie
REGULAMIN DZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGOROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy organizowanie i prowadzenie działalności finansowej oraz prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
§ 2
W skład Działu Finansowo - Księgowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział finansowo – księgowy.

2. Dział płac.

3. Dział majątku trwałego.
§ 3
1.Pracownicy Działu Finansowo - Księgowego:
1) Główny Księgowy - Kierownik Sekcji,

2) zastępca Głównego Księgowego,

3) stanowisko pracy ds. księgowości finansowej,

4) stanowisko pracy ds. analiz ekonomicznych,

5) stanowisko ds. gospodarki materiałowej,

6) kasjer.


2. Pracownicy Działu płac:


 1. stanowisko pracy ds. płac-osoba koordynująca,

 2. stanowisko pracy ds. płac.


3. Pracownicy Działu majątku trwałego:
1) stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych, inwentaryzacji i kasacji.

§ 4
Pracą Działu Finansowo - Księgowego kieruje Główny Księgowy, a podczas

jego nieobecności Zastępca Głównego Księgowego.


§ 5
Do zakresu działań Działu Finansowo - Księgowego należy:
1. W zakresie Działu Finansowego:

1) opracowanie przy współpracy z innymi działami planu finansowego,

2) prowadzenie rachunkowości Zakładu,

3) nadzór nad windykacją należności,

4) rozliczanie delegacji i zaliczek,

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych

i finansowych z planami finansowymi,

7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8) gospodarka materiałowa,

9) sporządzanie w terminie sprawozdań finansowych,

10) rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie VAT i PIT,

11) zobowiązanie pracowników do odpowiedzialności materialnej.


2. W zakresie spraw płacowych:

 1. wstępna kontrola dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia list płac i

list zasiłkowych,

 1. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłków do ZUS,

 3. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz dochodach pracowników do zasiłków,

 4. przeliczanie potrąceń, przygotowywanie przelewów z potrąceń z wynagrodzenia,

 5. przygotowywanie przelewów na ROR-y pracowników,

 6. sporządzenie kopii z wynagrodzeń, składek do ZUS opłaconych przez pracownika i pracodawcę oraz innych potrąceń z list płac w formie pasków, wydawanie pasków pracownikom Zakładu,

 7. sporządzanie wykazów, zestawień płacowych,

 8. opracowywanie sprawozdań dotyczących płac do GUS i innych,

 9. kompletowanie dokumentacji do urlopów wychowawczych i macierzyńskich,

 10. sporządzanie raportów rozliczeniowych RCA, RSA, RZA,

 11. rozliczenie składek z ZUS, wyliczanie składek finansowych z budżetu państwa – zasiłki macierzyńskie, wychowawcze i urlopy,

 12. obsługa programu „ Płatnik”,

 13. sporządzanie druku ZUS Rp7 – pracownik działu płac wypełnia do ZUS zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dokument kluczowy przy ustalaniu m.in. kapitału początkowego,

 14. obliczanie kapitału początkowego,

 15. uzgadnianie z Działem Finansowo - Księgowym dokumentów płatniczych ZUS-DRA, podatku PIT-4, Urzędem Skarbowym i innymi właściwymi instytucjami,

 16. właściwe segregowanie i przechowywanie dokumentów płacowych.

3. W zakresie majątku trwałego:

1) ewidencja środków trwałych,

2) obrót środkami trwałymi,

3) amortyzacja środków trwałych,

4) inwentaryzacja środków trwałych – przestrzeganie terminów przeprowadzania inwentaryzacji, współudział w przeprowadzaniu inwentaryzacji i rozliczenie.


4. Działem płac kieruje osoba koordynująca, która podlega bezpośrednio

Głównemu Księgowemu.ROZDZIAŁ IIDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY STANOWISKA PRACY
§ 6

Główny Księgowy
1. Główny Księgowy podlega Dyrektorowi Zakładu.

2. Główny Księgowy realizuje samodzielnie powierzone mu zadania i ponosi

odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Zakładu w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji Głównego Księgowego,

2) działalność finansową Zakładu zgodnie z polityką rachunkową,

3) terminowe sporządzanie projektu budżetu jednostki, bilansów, analiz i sprawozdań,

4) organizację i koordynację pracy jednostek organizacyjnych Zakładu niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

5) nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych,

6) nadzór nad kontrolą wewnętrzną i systemem wewnętrznej informacji ekonomicznej.

3. Główny Księgowy pełni funkcję kierownika Działu Finansowo - Księgowego.


§ 7
Zastępca Głównego Księgowego - Kierownik Działu finansowo - księgowego
Do zadań Zastępcy Głównego Księgowego należy:

 1. Pełnienie obowiązków Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

 2. Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont.

 3. Prowadzenie analityki do środków pieniężnych i rachunków bankowych.

 4. Prowadzenie analityki do kosztów rodzajowych.

 5. Prowadzenie analityki do kapitałów, funduszy specjalnych i wyniku finansowego.

 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej finansowania inwestycji.

 7. Uzgadnianie na koniec każdego miesiąca kont analitycznych.

 8. Uzgadnianie kosztów rodzajowych dotyczących wynagrodzeń i pochodnych z poniesionymi wydatkami.

 9. Sprawdzanie delegacji służbowych pod względem formalnym i rachunkowym.

 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

 11. Sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej i sporządzanie deklaracji podatku

dochodowego od osób prawnych.

12. Pełnienie funkcji kierownika Działu Finansowo – Księgowego.

13. Bezpośrednim przełożonym Zastępcy Głównego Księgowego jest Główny Księgowy.
§ 8
Pracownik ds. księgowości finansowej w Dziale Finansowo - Księgowym
Do zadań pracownika ds. księgowości finansowej należy:

1. Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym Planem Kont.

2. W oparciu o program „FK” w systemie „SIMPLE.ERP” prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym, syntetycznym i analitycznym.

3. Kompletowanie wg przyjętego systemu dokumentów księgowych i właściwe

ich przechowywanie oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

4. Bieżąca i okresowa analiza sald na kontach.

5. Sporządzanie wydruków dziennika, księgi głównej i innych przewidzianych w zakładowym zarządzeniu w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

6. Sporządzanie sprawozdań związanych z wykonywaną pracą.

7. Prowadzenie analityki przychodów i kosztów.

8. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i uzgodnienie z kontem analitycznym.

9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT 7.

10. Przygotowanie przelewów do faktur wymagających takiej formy zapłaty.

11. Prowadzenie rejestru przelewów i przekazanie go do Koordynatora Zarządzania Zaopatrzeniem.

12. Bezpośrednim przełożonym Pracownika ds. księgowości finansowej jest Główny Księgowy.


§ 9
Pracownik ds. analiz ekonomicznych
Do zadań pracownika ds. analiz ekonomicznych należy:

1. Bieżąca analiza wskaźników podziału kosztów.

2. Prowadzenie analityki kosztów wg miejsca ich powstawania.

3. Bieżąca analiza kosztów i przekazywanie swoich uwag Głównemu Księgowemu.

4. Sporządzanie sprawozdań wg potrzeb jednostki.

5. Bezpośrednim przełożonym Pracownika ds. analiz ekonomicznych jest

Główny Księgowy.

§ 10
Pracownik ds. inwentaryzacji i kasacji
Do zadań pracownika ds. inwentaryzacji i kasacji należy:


 1. Prowadzenie analityki do konta-środki trwałe.

 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemie „SIMPLE.ERP”.

 3. Sprawdzenie stanu inwentarza z księgami inwentarzowymi.

 4. Sporządzanie notatki ze sprawozdania.

 5. Sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych.

 6. Przekazanie do księgowania miesięcznych wykazów amortyzacji zgodnie z planem.

 7. Prowadzenie analityki do niskowartościowych składników majątki trwałego. Księgowanie wszystkich przychodów przedmiotów nietrwałych i rozchodów ( kasacja, przekazanie nieodpłatne, przeniesienie).

 8. Uzgodnienie ewidencji pozabilansowej z ewidencją księgową.

 9. Przygotowywanie wniosków do kasacji, umorzenie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. Udział w Komisjach Kasacyjnych.

 10. Sporządzanie wywieszek-spisu inwentarza znajdującego się w poszczególnych pomieszczeniach. Aktualizacja tych spisów.

 11. Oznakowanie wszystkich środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu i znakowanie nowo otrzymanych przedmiotów nietrwałych i środków trwałych.

 12. Przygotowywanie inwentaryzacji.

 13. Przygotowanie propozycji Komisji Inwentaryzacyjnej, udział w Komisji przy spisie rocznym i spisach wyrywkowych.

 14. Sprawozdawczość w zakresie środków trwałych i przedmiotów niskiej wartości.

 15. Wykonywanie wszystkich innych prac związanych z gospodarka inwentarzową.

16. Sporządzenie umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

17. Bezpośrednim przełożonym Pracownika ds. inwentaryzacji i kasacji jest Główny Księgowy.


§ 11

Kasjer
Do zadań Kasjera należy:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem kasy takich jak:

 1. sporządzanie raportów kasowych w programie „FK” w systemie „SIMPLE.ERP”,

 2. wypisywanie czeków,

 3. rozliczanie pogotowia kasowego,

 4. dokonywanie wypłat na podstawie dowodów zatwierdzonych pod względem formalnym i rachunkowym przez odpowiedzialne osoby a także zatwierdzone wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora SP ZOZ,

 5. wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem kasjera a wynikających z obowiązujących przepisów,

6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.


 1. Bezpośrednim przełożonym Kasjera jest Główny Księgowy.§ 12
Pracownik ds. gospodarki materiałowej
Do zadań pracownika ds. gospodarki materiałowej należy:

 1. Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych dotyczących gospodarki materiałowej zgodnie z obowiązującym Planem Kont.

 2. Kontrola wszystkich dowodów „magazyn wyda” otrzymanych z poszczególnych magazynów, podział tych dowodów na poszczególne części odpowiednie do sporządzenia sprawozdania o miejscu powstania kosztów.

 3. Sprawdzanie otrzymanych od poszczególnych magazynów zestawień wydanych materiałów, czy zgodne są z przesłanymi dowodami „magazyn wyda” i księgowanie na kontach syntetycznych.

 4. Sporządzanie i uzgadnianie stanów magazynowych prowadzonych przez magazyniera ze stanami księgowymi na koniec miesiąca.

 5. Prowadzenie analityki do materiałów i towarów.

 6. Uzgodnienie na koniec każdego miesiąca rozchodu poszczególnych magazynów z analityką.

 7. Bezpośrednim przełożonym Pracownik ds. gospodarki materiałowej jest Główny Księgowy.

DZIAŁ PŁAC – STANOWISKA PRACY§ 13
Pracownik Działu Płac- osoba koordynująca


 1. Kierownik Działu Płac podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Finansowo - Księgowego.

 2. Do zadań Kierownika Działu Płac należy:

 1. kierowanie i organizowanie pracy Działu Płac,

 2. nadzór na d prawidłowym prowadzeniem dokumentacji Działu,

 3. instruktaż i szkolenie pracowników w zakresie płac i zasiłków,

 4. kontrola pracy pracowników Działu,

 5. terminowe sporządzanie list płac na wypłaty wynagrodzeń,

 6. prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

 7. terminowe rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 8. obliczanie i potrącanie zaliczek na podatek, rozliczenie deklaracji podatkowych,

 9. kontrola zaświadczeń o zarobkach do rent, emerytur, kapitału początkowego, świadczeń przedemerytalnych,

10) sporządzanie sprawozdań z zakresu płac,

11) przygotowywanie wynagrodzeń do refundacji płac.


§ 14
Pracownik ds. płac


 1. Inspektor ds. płac podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Płac.

 2. Do zadań Inspektora ds. płac należy:

1) sporządzanie list płac, list zasiłkowych, na podstawie danych kadrowych otrzymanych od Działu Kadr w systemie „SIMPLE.ERP”,

2) prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych,

3) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz pobieranych

zasiłków rodzinnych,

4) sporządzanie przelewów i potrąceń z listy płac,

5) kompletowanie dokumentów do zasiłków, obliczanie wysokości zasiłków,

6) przeliczanie godzin nocnych, świątecznych, nadliczbowych, dyżurów

lekarskich,

7) przeliczanie wynagrodzeń do rent, emerytur, kapitału początkowego,

świadczeń przedemerytalnych,

8) obliczanie i potrącanie zaliczek na podatek od osób fizycznych oraz

sporządzanie PIT,

9) obliczanie potrąceń od wynagrodzeń i rozliczenia składek ZUS,

10) przygotowywanie, wydawanie pasków od wynagrodzeń,

11) obsługa programu „Płatnik”,

12) rzetelne, prawidłowe i terminowe opracowywanie dokumentówsłużbowych i księgowo – płacowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna