Załącznik Nr 12Pobieranie 21,41 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar21,41 Kb.


Data wpływu:
Podpis:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Północne Mazowsze”(adres)

WNIOSEK

o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w ramach projektu grantowego


Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

Adres do korespondencji

(jeśli inny niż wskazany powyżej)
Telefon

e-mail

Faks

Tytuł/nazwa operacji

Numer wniosku nadany przez LGD

Nazwa i numer konkursu w odpowiedzi na który złożono wniosek
Data złożenia wniosku do Biura LGD

Data otrzymania przez Wnioskodawcę pisma informującego o wyniku oceny
Odwołanie wnoszony jest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie:

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie pomocy

□ Oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

□ Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju□ Oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru


W poniższych odpowiednich częściach odwołania należy w sposób czytelny i zwięzły podać uzasadnienie wszczęcia procedury odwoławczej do zaznaczonego zakresu.

Lista uwag i zarzutów Wnioskodawcy w związku z negatywną weryfikacją formalną wniosku wraz
z uzasadnieniem:


(Beneficjent powinien zwięźle uzasadnić dlaczego nie zgadza z negatywną weryfikacją formalną wniosku, skutkującą odrzuceniem wniosku z dalszej procedury oceny)


Lista uwag i zarzutów Wnioskodawcy w związku z negatywną weryfikacją zgodnością operacji z warunkami określonymi w Programie (PROW na lata 2014-2020)

(Beneficjent powinien zwięźle uzasadnić dlaczego nie zgadza z negatywną oceną zgodności wniosku z PROW na lata 2014-2020, skutkujące odrzuceniem wniosku z dalszej procedury oceny)

)


Lista zarzutów Wnioskodawcy w związku z negatywną oceną zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem:

(Beneficjent powinien zwięźle uzasadnić dlaczego nie zgadza z negatywną oceną zgodności planowanej operacji
z celami lub przedsięwzięciami określonymi w LSR, skutkujące odrzuceniem wniosku z dalszej procedury oceny.Lista zarzutów Wnioskodawcy w związku z dokonaną przez Radę LGD oceną według wybranych lokalnych kryteriów wyboru:

(Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym wszystkie zarzuty dotyczące poszczególnych kryteriów)z których oceną się nie zgadza wraz z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie błąd oraz wskazać własne stanowisko dotyczące danego kryterium wraz z uzasadnieniem)


Lista zarzutów Wnioskodawcy w odniesienia do procedury wyboru i/lub procedury wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem:*

(Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym wszystkie zarzuty dotyczące procedury wyboru/wniesienia protestu, np. przekroczenie terminów, wraz z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony błąd, oraz wskazać własne stanowisko w tej sprawie wraz z uzasadnieniem tego stanowiska)


(*) jeśli dotyczy

Data: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………

Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania*
(*) W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy należy załączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna