Załącznik nr 12 do lsr procedura odwoławcza od decyzji radyPobieranie 153,8 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar153,8 Kb.

Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 627 416 891, fax: 627 416 892 , e-mail: swdp@pleszew.pl, www.lgd.pleszew.pl


Załącznik nr 12 do LSR
PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY


 1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady Decyzyjnej.

 2. Odwołanie ma postać wniosku do Rady Decyzyjnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada Decyzyjna.

 3. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o niewybraniu operacji do dofinansowania ma prawo w terminie 10 dni kalendarzowych (od daty wysłania zawiadomienia) złożyć pisemny wniosek w biurze LGD o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu z posiedzenia Rady Decyzyjnej w siedzibie biura LGD.

 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu przez Radę Decyzyjną w przypadku, gdy:

 1. wpłynie do biura Stowarzyszenia w terminie określonym w pkt. 3 – decyduje data wpływu do biura,

 2. złożone będzie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd.pleszew.pl lub w biurze Stowarzyszenia – Czermin 47, 63-304 Czermin

 3. zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji,

 4. zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

 1. Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej musi zostać szczegółowo uzasadnione.

 2. W terminie 7 dni od wpływu do biura LGD pisemnego odwołania od decyzji Rady odbywa się posiedzenie, na którym Rada Decyzyjna rozpatruje złożone odwołania.

 3. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.

 4. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków.

 5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz.

 6. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady Decyzyjnej, na którym wniosek był rozpatrywany.ODWOŁANIE OD DECYZJI RADY DECYZYJNEJ*

Potwierdzenie przyjęcia przez LGDNumer wniosku


Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacjiDZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE:

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
IMIĘ i NAZWISKO / NAZWA WNIOSKODAWCY:ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY:
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej)
TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:
ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:
WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD SWDP

Miejscowość:
Data:
Czytelny podpis:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

 • Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD

 • Pola białe wypełnia wnioskodawca

 • Wniosek będzie uznany za poprawny tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól, w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury odwoławczej.

*odwołanie od decyzji Rady należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna