ZałĄcznik nr 11Pobieranie 141,25 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar141,25 Kb.

Załącznik nr 9


WZÓR

..............................................................

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza uprawnionego

wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną

specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej

albo pieczęć podmiotu odwoławczego wymienionego w § 12 ust. 3

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ............ r. w sprawie badań lekarskich

kierowców osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz.U. Nr ...... , poz. ...........)


KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

I KIEROWCÓW

Data badania

dzień

miesiąc

rok

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ
Imię i nazwisko

Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok


Płeć**

M

K

Nr PESEL*)
Rok uzyskania prawa jazdy
Miejsce zamieszkania
kod pocztowy_---


2. PODLEGA BADANIU LEKARSKIEMU Z TYTUŁU**)

kategoria prawa jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajami

Ubiega się o prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem

Ubiega się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia

Skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu: 1. uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym byli zabici lub ranni,

 2. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholuSkierowany decyzją starosty: 1. w związku z zastrzeżeniami co do stanu zdrowia,

 2. osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy.Kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdami
Ponowne badanie lekarskie w związku z ograniczeniem zawartym w prawie jazdy, wynikającym ze stanu zdrowia kierowcy

Badanie kontrolne 1. kierowcy pojazdu uprzywilejowanego,

 2. instruktora lub egzaminatora,

 3. kierującego tramwajem
*) a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości

**) odpowiednie podkreślić

3.BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA

 1. Badanie podmiotowe (wywiad lekarski)


TAK

NIE

Jeżeli TAK, to wpisać opis

1.

Dolegliwości zgłaszane spontanicznie


2.

Urazy czaszki


3.

Urazy kkg, kkd, kręgosłupa


4.

Incydenty nagłej utraty świadomości


5.

Choroby układu nerwowego

(w tym padaczka)
6.

Choroby psychiczne


7.

Choroby narządu ruchu


8.

Choroby układu krążenia


9.

Cukrzyca


10.

Choroby układu oddechowego, w tym: zaburzenia oddychania podczas snu


11.

Choroby układu pokarmowego


12.

Choroby endokrynologiczne


13.

Choroby układu moczowego


14.

Przebyte hospitalizacje, w tym:

zabiegi operacyjne

15.

Przyjmowane leki:

 1. obecnie

 2. w ciągu ostatnich kilku lat


Inne problemy zdrowotne:

16.

Nałogi i uzależnienia
 1. palenie papierosów


 1. spożywanie alkoholu (częstość, ilość, rodzaj alkoholu, od jak dawna, czy się upija)


 1. przyjmowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych


17.

Leczenie w poradni specjalistycznejw jakiej? od kiedy?

18.

Czy jest rencistą?z jakiego powodu?

19.

Czy był sprawcą wypadku drogowego?ile razy? kiedy?.

................................ .......................................................

Data Podpis osoby badanej 1. Badanie przedmiotowe *)


  Narząd (układ)

  Brak zmian patologicznych

  Opis stwierdzonej patologii

  Budowa ciała

  Głowa:


  Blizny skórne i ubytki kostne czaszki, ruchomość gałek ocznych,

  Kształt i reakcje źrenic,

  Asymetria twarzy, zbaczanie języka
  Tarczyca  Układ oddechowy:

  • odgłos opukowy,

  • szmer oddechowy,

  • liczba oddechów................./ min.  Układ krążenia

  • miarowość,

  • tony serca: szmery,

  • tętno na tętnicach obwodowych,

  • tętno............./min.

  • RR( w spoczynku) ......................... mmHg  Brzuch:

  • bolesność; opory patologiczne,

  • przepukliny,

  • wątroba: nerki  Narząd ruchu:

  Badanie sprawności kończyn górnych  • siła mięśniowa,

  • chwytność rąk,

  • ograniczenie ruchomości stawów:

  palców i nadgarstków

  łokciowych,

  barkowych

  Badanie sprawności kończyn dolnych  • ograniczenie ruchomości stawów:

  stopy i skokowego,

  kolanowego i biodrowego

  Ruchomość kręgosłupa:


  • odcinka szyjnego,

  • odcinka lędźwiowego

  Badanie chodu

  Anomalie wrodzone lub pourazowe

  Układ nerwowy:

  Objawy móżdżkowe

  - koordynacja ruchowa

  Niedowłady, porażenia kkg,

  Niedowłady, porażenia kkd,

  Zaniki mięśniowe

  Objaw Babińskiego
  Stan psychiczny 2. Skierowania na badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................... ...........................................data (podpis i pieczęć lekarza uprawnionego)

*) w przypadku prawidłowego wyniku badania postawić znak X w rubryce “Brak zmian patologicznych”, a w przypadku patologii – podać szczegółowy opis.

4. BADANIE NARZĄDU WZROKU
Imię i nazwisko badanego ......................................................................... nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości ................................................

Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................................
Podlega badaniu lekarskiemu z tytułu (wpisać na podstawie części 2 karty badania lekarskiego – tylko w przypadku badania wykonywanego przez lekarza okulistę)

.......................................................................................................................................................................Wywiad chorobowyTAK

NIE


Jeżeli TAK,

to podać dane


Przebyte choroby, urazy i operacje
Korekcja okularowa


od ilu lat?
Soczewki kontaktowe


od ilu lat?
Badanie przedmiotowe


Oko prawe

Oko lewe

Opis patologii

Ostrość wzroku bez korekcji
Ostrość wzroku z korekcją

(podać korekcję i uzyskaną ostrość)Obuoczna ostrość wzroku po korekcji
Pole widzeniaRozpoznawanie barwWidzenie obuoczne
Widzenie zmierzchowe *)
Wrażliwość na olśnienie *)


Rozpoznanie: .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Wnioski: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................. . .............................................................

(data) (podpis i pieczęć lekarza okulisty

lub lekarza uprawnionego)5.BADANIE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI
Imię i nazwisko badanego ................................................................... nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości ..................................................

Miejsce zamieszkania ..............................................................................................................................


Podlega badaniu lekarskiemu z tytułu (wpisać na podstawie części 2 karty badania lekarskiego – tylko w przypadku badania wykonywanego przez lekarza laryngologa)

.......................................................................................................................................... ..............................

Wywiad chorobowy


Przebyte choroby

TAK

NIE

Jeżeli TAK, to podać dane

zawroty głowy

zaburzenia równowagi

przebyte zapalenie błędnika

choroba Meniere’a
przebyte urazy głowy:

z utratą przytomności

bez utraty przytomności

złamania kości czaszki
choroby narządu słuchu:

zapalenie uszu

przebyte operacje uszu


jakie? kiedy?

Upośledzenie słuchu

ubytek słuchu jednostronny

ubytek słuchu obustronny

posługiwanie się aparatem słuchowymBadanie otolaryngologiczne

Otoskopia ucho prawe ucho lewe

błona bębenkowa prawidłowa


sucha perforacja

perforacja z wyciekiem ropnym lub z ziarniną

stan po operacji(zwłaszcza radykalnej) ucha środkowego

Badanie akumetryczne słuchu

mowa potoczna

szept

ucho prawe

ucho lewe

ucho prawe

ucho lewe

Odległość

6 m

3 m

2 m

< 2 m

Badanie narządu równowagi

Oczopląs samoistny

Obecny

NieobecnyPróby statyczne: prawidłowa nieprawidłowa

Romberg


Romberg „uczulony”

Próba Flecka


Badania dodatkowe


Audiometria tonalna

Elektronystagmografia

Rozpoznanie: .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Wnioski: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
................................................. . .............................................................

(data) (podpis i pieczęć lekarza laryngologa)lub lekarza uprawnionego
6. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Należy dołączyć wyniki wszystkich przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych według schematu:

Badanie………………………………………………


Rozpoznanie…………………………………………
Opinia…………………………………………………
Data…………………………………………………..
Podpis i pieczęć lekarza

Badanie………………………………………………


Rozpoznanie…………………………………………
Opinia…………………………………………………
Data…………………………………………………..
Podpis i pieczęć lekarza

Badanie………………………………………………


Rozpoznanie…………………………………………
Opinia…………………………………………………
Data…………………………………………………..
Podpis i pieczęć lekarza

Badanie………………………………………………


Rozpoznanie…………………………………………
Opinia…………………………………………………
Data…………………………………………………..
Podpis i pieczęć lekarza 1. BADANIA POMOCNICZE

Należy dołączyć wyniki badań pomocniczych
ROZPOZNANIE KOŃCOWE:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................. ..................................................................data (podpis i pieczęć lekarza uprawnionego)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna