Załącznik nr 10Pobieranie 130,78 Kb.
Data04.11.2017
Rozmiar130,78 Kb.

Załącznik nr 10

WZÓR
Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć lekarza uprawnionego

wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną

praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej

albo pieczęć podmiotu odwoławczego wymienionego w § 12 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie badań osób ubiegających sięo uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Nr ....., poz...)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

OSOBY (UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO

KIEROWANIA POJAZDAMI)* / (KIEROWCY)*

Data badania

dzień

miesiąc

rok

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ
Imię i nazwisko

Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok


Płeć**

M

K

Nr PESEL


Rok uzyskania prawa jazdy
Miejsce zamieszkania
kod pocztowy----


2. PODLEGA BADANIU LEKARSKIEMU Z TYTUŁU**)

kategoria prawa jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajami

Ubiega się: 1. o prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem

 2. świadectwo kwalifikacjiUbiega się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia

Skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu: 1. uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym byli zabici lub ranni,

 2. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholuSkierowany decyzją starosty: 1. w związku z zastrzeżeniami co do stanu zdrowia,

 2. osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy.Kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdami
Ponowne badanie lekarskie w związku z ograniczeniem zawartym w prawie jazdy, wynikającym ze stanu zdrowia kierowcy

Badanie kontrolne 1. kierowcy, w stosunku do którego wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacji,

 2. instruktora lub egzaminatora
*) niepotrzebne skreślić

**) odpowiednie podkreślić3.BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA

 1. Badanie podmiotowe (wywiad lekarski)


TAK

NIE

Jeżeli TAK, to wpisać opis

1.

Dolegliwości zgłaszane spontanicznie


2.

Urazy czaszki


3.

Urazy kkg, kkd, kręgosłupa


4.

Incydenty nagłej utraty świadomości


5.

Choroby układu nerwowego

(w tym padaczka)
6.

Choroby psychiczne


7.

Choroby narządu ruchu


8.

Choroby układu krążenia


9.

Cukrzyca


10.

Choroby układu oddechowego, w tym: zaburzenia oddychania podczas snu11.

Choroby układu pokarmowego


12.

Choroby endokrynologiczne


13.

Choroby układu moczowego


14.

Przebyte hospitalizacje, w tym:

zabiegi operacyjne

15.

Przyjmowane leki:

 1. obecnie

 2. w ciągu ostatnich kilku lat


Inne problemy zdrowotne:

16.

Nałogi i uzależnienia
 1. palenie papierosów


 1. spożywanie alkoholu (częstość, ilość, rodzaj alkoholu, od jak dawna, czy się upija)


 1. przyjmowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych


17.

Leczenie w poradni specjalistycznejw jakiej? od kiedy?

18.

Czy jest rencistą?z jakiego powodu?

19.

Czy był sprawcą wypadku drogowego?ile razy? kiedy?

................................ .......................................................

Data Podpis osoby badanej 1. Badanie przedmiotowe *)


Narząd (układ)

Brak zmian patologicznych

Opis stwierdzonej patologii

Budowa ciała

Głowa:


Blizny skórne i ubytki kostne czaszki, ruchomość gałek ocznych,

Kształt i reakcje źrenic,

Asymetria twarzy, zbaczanie języka
TarczycaUkład oddechowy:

 • odgłos opukowy,

 • szmer oddechowy,

 • liczba oddechów................./ min.Układ krążenia

 • miarowość,

 • tony serca: szmery,

 • tętno na tętnicach obwodowych,

 • tętno............./min.

 • RR( w spoczynku) ......................... mmHgBrzuch:

 • bolesność; opory patologiczne,

 • przepukliny,

 • wątroba: nerkiNarząd ruchu:

Badanie sprawności kończyn górnych • siła mięśniowa,

 • chwytność rąk,

 • ograniczenie ruchomości stawów:

palców i nadgarstków

łokciowych,

barkowych

Badanie sprawności kończyn dolnych • ograniczenie ruchomości stawów:

stopy i skokowego,

kolanowego i biodrowego

Ruchomość kręgosłupa:


 • odcinka szyjnego,

 • odcinka lędźwiowego

Badanie chodu

Anomalie wrodzone lub pourazowe

Układ nerwowy:

Objawy móżdżkowe

- koordynacja ruchowa

Niedowłady, porażenia kkg,

Niedowłady, porażenia kkd,

Zaniki mięśniowe

Objaw Babińskiego
C. Skierowanie na konsultacje i/lub badania pomocnicze .........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................... ...........................................

data (podpis i pieczęć lekarza uprawnionego)*) w przypadku prawidłowego wyniku badania postawić znak X w rubryce “Brak zmian patologicznych”, a w przypadku patologii – podać szczegółowy opis.
4. BADANIE NARZĄDU WZROKU
Imię i nazwisko badanego ......................................................................... nr PESEL ................................
Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................................
Podlega badaniu lekarskiemu z tytułu (wpisać na podstawie części 2 karty badania lekarskiego – tylko w przypadku badania wykonywanego przez lekarza okulistę)

.......................................................................................................................................................................

Wywiad chorobowy
TAK

NIE

Jeżeli TAK,

to podać dane


Przebyte choroby, urazy i operacje
Korekcja okularowaod ilu lat?


Soczewki kontaktowe


od ilu lat?
Badanie przedmiotowe


Oko prawe

Oko lewe

Opis patologii

Ostrość wzroku bez korekcji
Ostrość wzroku z korekcją

(podać korekcję i uzyskaną ostrość)
Obuoczna ostrość wzroku po korekcjiPole widzenia


Rozpoznawanie barw


Widzenie obuoczne
Rozpoznanie: .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Wnioski: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................. . .............................................................

(data) ... ( podpis i pieczęć lekarza okulisty)5.BADANIE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI
Imię i nazwisko badanego ................................................................... nr PESEL ...................................

Miejsce zamieszkania ..............................................................................................................................


Podlega badaniu lekarskiemu z tytułu (wpisać na podstawie części 2 karty badania lekarskiego – tylko w przypadku badania wykonywanego przez lekarza laryngologa)

.......................................................................................................................................... ..............................


Wywiad chorobowy


Przebyte choroby

TAK

NIE

Jeżeli TAK, to podać dane

zawroty głowy

zaburzenia równowagi

przebyte zapalenie błędnika

choroba Meniere’a
przebyte urazy głowy:

z utratą przytomności

bez utraty przytomności

złamania kości czaszki
choroby narządu słuchu:

zapalenie uszu

przebyte operacje uszu


jakie? kiedy?

Upośledzenie słuchu

ubytek słuchu jednostronny

ubytek słuchu obustronny

posługiwanie się aparatem słuchowymBadanie otolaryngologiczne

Otoskopia ucho prawe ucho lewe

błona bębenkowa prawidłowa


sucha perforacja

perforacja z wyciekiem ropnym lub z ziarniną

stan po operacji(zwłaszcza radykalnej) ucha środkowego

Badanie akumetryczne słuchu (szeptem)


Odległość ucho prawe ucho lewe

6m

3m2m

< 2m

Badanie narządu równowagi

Oczopląs samoistny

Obecny

NieobecnyPróby statyczne: prawidłowa nieprawidłowa

Romberg


Romberg „uczulony”

Próba Flecka


Badania dodatkowe


Audiometria tonalna

Elektronystagmografia

Rozpoznanie: .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Wnioski: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
................................................. . .............................................................

(data) ( podpis i pieczęć lekarza otolaryngologa)6. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Należy dołączyć wyniki konsultacji specjalistycznych według schematu:

Rodzaj konsultacji:
Opis badania:

Rozpoznanie:


Wnioski:

............................ .......................................................

data (podpis i pieczęć lekarza udzielającego konsultacji)
 1. BADANIA POMOCNICZE

Należy dołączyć wyniki przeprowadzonych badań pomocniczych
ROZPOZNANIE KOŃCOWE:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ORZECZENIE LEKARSKIE:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................. ..................................................................data (podpis i pieczęć lekarza uprawnionego)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna