Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów I usługPobieranie 187,79 Kb.
Strona1/2
Data01.04.2018
Rozmiar187,79 Kb.
  1   2

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS

Białystok, listopad 2016 roku

Przedstawiony Wykaz określa koszty najczęściej występujące w projektach, co oznacza,
iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Oznacza to, że dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektów kosztów w nim niewskazanych.

Wszelkie koszty, które nie zostały ujęte w katalogu powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności.Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania, przez osoby weryfikujące, stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. Określenie stawek maksymalnych nie zwalnia osób weryfikujących wniosek o dofinansowanie projektu z weryfikacji zasadności i racjonalności wszystkich stawek/kosztów, również tych mieszczących się poniżej maksymalnego poziomu ustalonego przez IZ RPOWP 2014-2020.

Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie, ponieważ podczas weryfikacji będą brane pod uwagę takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, wielkość zespołu projektowego.


Fakt zaakceptowania danej stawki we wniosku o dofinansowanie nie może być podstawą
do zakwestionowania przez Beneficjenta decyzji IZ RPOWP 2014-2020 w zakresie niekwalifikowalności danego wydatku na etapie zatwierdzania wniosku o płatność i/lub kontroli (w przypadku gdy wystąpią podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). Każdorazowe przekroczenie danej kwoty przez Beneficjenta wymaga uzasadnienia. Ponadto Beneficjenta obowiązują zasady określone w Ogłoszeniu o naborze wniosków na podstawie szczegółowych wytycznych do danego obszaru tematycznego, np. w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
W przypadku, gdy Beneficjent zaplanuje zakup sprzętu/ zakup usługi o wyższych parametrach niż wskazane w szczegółowym opisie wydatku i jednocześnie niemieszczący się w kwocie określonej daną stawką, powinien zamieścić wystarczające uzasadnienie przedmiotowego wydatku we wniosku o dofinansowanie w części VII.6 Uzasadnienie kosztów. Każdorazowo weryfikacji podlegać będzie zamieszczone uzasadnienie, w szczególności pod kątem właściwego wskazania zasadności i racjonalności planowanego wydatku.
W przypadku stawek wynagrodzenia personelu merytorycznego IZ RPOWP 2014-2020 przyjęła założenie, iż koszt kwalifikowalny dotyczy łącznej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty netto wraz z obciążeniami po stronie pracownika i pracodawcy (tzw. "brutto brutto"). W przypadku sekcji Staże podane kwoty są kwotami brutto.
Weryfikacja wydatków ujętych w budżetach projektów dokonywana będzie z perspektywy ich efektywności i racjonalności kosztowej, w szczególności weryfikowane będą:

 • zasadność realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie;

 • proporcjonalność/stosunek wartości poszczególnych zadań przewidzianych
  w projekcie do wartości całego budżetu oraz w relacji do zakładanych rezultatów i efektów (np. poprzez przeliczenie pozycji budżetu na uczestnika, itp.);

 • czy koszt jednostkowy usługi realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega od cen towarów lub usług oferowanych w podobnych projektach lub oferowanych przez Beneficjenta poza projektem (np. poprzez sprawdzenie na stronach internetowych oferty komercyjnej Beneficjenta);

 • czy wydatki ujmowane w budżecie projektu spełniają relację nakład-rezultat, tym samym czy będą ponoszone w wysokości odpowiedniej do specyfiki i złożoności zadań przewidzianych w projekcie, porównywane będą rezultaty projektów z nakładami finansowymi przewidzianymi w budżetach projektów;

Ponadto Beneficjenci sporządzając budżet projektu powinni:

  • Pamiętać o celach EFS i RPOWP 2014-2020 (dofinansowanie konkretnych projektów /zadań zgodnych z celami EFS i RPOWP 2014-2020, a nie działalności beneficjentów);

  • Zapoznać się z koncepcją „Ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD” oraz obowiązującymi procedurami
   i narzędziami
   (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu, Spójności na lata 2014-2020, SZOOP RPOWP 2014-2020, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów, itp.).  • Zweryfikować zasadność i racjonalność na różnych poziomach:

   • całego projektu;

   • zadań;

   • poszczególnych wydatków.

   • Pamiętać o konieczności nakierowania wsparcia na uczestników projektów (ograniczenie innych wydatków). Należy jednocześnie pamiętać, że nie wszystkie wydatki nakierowane na uczestników są zasadne, tj. finansowanie działań dodatkowych, zawyżających standard, np. gadżetów dla uczestników, dojazdów na szkolenie dla wszystkich uczestników bez analizy szczególnych potrzeb grupy docelowej).

  • Dokładnie sprawdzać i oceniać swój potencjał (analiza racjonalności wydatków,
   w szczególności cross-financingu oraz środków trwałych w porównaniu z opisanym potencjałem, analiza udziału zadań zleconych w porównaniu z opisanym potencjałem).

  • Poświęcić więcej czasu i uwagi na planowanie budżetu projektu (priorytetowe podejście do planowania projektów; im więcej czasu zostanie poświęcone na właściwe zaplanowanie projektów, tym mniej czasu będzie potrzebne do ich nadzorowania / monitorowania / korygowania ewentualnych błędów czy nieścisłości).

  • Zwrócić uwagę na kwoty ryczałtowe (konieczność dokładnej oceny racjonalności
   i zasadności wydatków w każdym projekcie, szczególne znaczenie ww. oceny
   w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, gdzie weryfikacja wysokości wydatków
   (i ich zgodności ze stawkami rynkowymi) ma miejsce tylko i wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na etapie rozliczania i kontroli weryfikowana jest realizacja zadań i wykonanie wskaźników, a nie wysokość poniesionych wydatków.

  • Zadać sobie pytanie… Czy wydatkowałbyś własne środki w sposób przedstawiony
   w projekcie, gdybyś nimi dysponował i chciał je przeznaczyć na cele określone
   w koncepcji konkursu / projektu?Towar/Usługa

Szczegółowy opis wydatku

Dopuszczalna stawka

ZADANIA MERYTORYCZNE

Uwaga:

1) Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

Psycholog

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

71 zł/h

Logopeda

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

67 zł/h

Doradca zawodowy

Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w danym obszarze merytorycznym.

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/ dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

Należy mieć na uwadze, iż działania w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego nie mogą być incydentalne, ograniczone wyłącznie do okresu realizacji projektu, natomiast powinny wprowadzać nową jakość.


65 zł/h

Inny specjalista np. (pośrednik pracy, coach, terapeuta, specjalista prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia indywidualne, trener personalny, trener kompetencji kluczowych, doradcy w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe, pomostowe lub biznesplanu, itp.)

Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w danym obszarze merytorycznym. Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zajęcia dodatkowe w szkole np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia trwają 45 minut, chyba, że przepisy szczegółowe określają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

W pozostałych przypadkach stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut.63 zł/h

Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)


Rekomenduje się aby IPD, sporządzane w ramach Działania 9.1 RPOWP zawierały takie elementy jak: identyfikacja potrzeb klienta (oczekiwania, mocne i słabe strony klienta, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obszary wymagające wsparcia, kierunki rozwoju, potencjał zawodowy, cel zawodowy), działania i formy pomocy świadczone na rzecz klienta w ramach danego projektu (opis działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu działania), działania do samodzielnej realizacji (opis działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu działania), terminy realizacji ustalonych działań, planowane formy liczbę i terminy kontaktów klienta
z doradcą zawodowym/ psychologiem/ doradcą klienta, a także terminy i warunki zakończenia realizacji IPD przez klienta. W ramach Działania 9.1 RPOWP, doradca zawodowy/ psycholog/ doradca klienta powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m. in. z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dodatkowo posiadać wykształcenie wyższe w zakresie psychologii jeśli osoba pełni również funkcję psychologa. W celu pogłębionej analizy klienta dopuszcza się możliwość wykonywania testów psychologicznych lub testów wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym.

74 zł/szt.

Prawnik

Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w danym obszarze merytorycznym. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

Stawka jest adekwatna gdy służy rozwiązaniu konkretnego problemu, jest świadczona indywidualnie w zależności od potrzeb.130 zł/h

Długopis

Długopis z grawerem.

2,50 zł/szt.

Segregator

Segregator o szerokości 5 cm.

4,60 zł/szt.

Notatnik

Format A4 - klejony po 50 kartek, Gramatura 90 g. Nadruk jednostronny pełen kolor, okładka kolorowa.

4,80 zł/szt.

STAŻE

Opiekun stażu/praktyki

Zakres wsparcia powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

a) wynagrodzenie w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto miesięcznie-nalicza się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych godzin opieki nad grupą stażystów/praktykantów zrealizowanych przez opiekuna.

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż/praktykę dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,


w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

Stypendium stażowe


Stypendium stażowe:

- czas pracy osoby odbywającej

staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnoprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;

-staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.

W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu/praktyki wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie-w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.


Inne koszty związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.)


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty inne niż stypendium stażowe oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażu


Nie więcej niż
5 000 zł brutto na 1 stażystę.


INNE KOSZTY

Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną/ koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi/ koszty pobytu dziecka w świetlicach i klubach

Po udokumentowaniu kosztów, można refundować wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem/ osobą zależną/ koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi/ koszty pobytu dziecka w świetlicach i klubach. Refundacja przysługuje w okresie realizacji wsparcia.


W wysokości miesięcznej nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji (…), na każde dziecko/ osobę zależną.

WYPOSAŻENIE TIK

Tablet**/***

Dysk twardy 16 GB, przekątna ekranu 10-10.9 cala
o rozdzielczości ekranu 1280x800, system operacyjny Android.

860 zł/szt.

Laptop**/***

Procesor Intel Core i3, 1700 MHz, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 500 GB, przekątna ekranu 15,6 cala, matryca błyszcząca o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1366x768, system operacyjny Windows 8.1, posiada napęd optyczny.

1 900 zł/szt.

Laptop**/***

Procesor Pentium Intel Core i7 (lub równoważny), 1700 MHz, pamięć RAM 16 GB, dysk twardy 1000 GB, przekątna ekranu 17,3 cala, matryca matowa o rozdzielczości

ekranu 1920x1080, system operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10 (lub równoważny).

4 700 zł/szt.

Oprogramowanie biurowe**/***

Microsoft Office 2013 dla Użytkowników domowych i Małych Firm OEM.

770 zł/szt.

Komputer stacjonarny**/***

Komputer stacjonarny, procesor
4 rdzeniowy, 8 GB RAM-u, dysk twardy 500 GB.

3 000 zł/szt.

Monitor**/***

Przekątna 19 cali.

540 zł/szt.

UPS**/***

-

360 zł/szt.

Drukarka laserowa */**/***

-

350 zł/szt.

Urządzenie wielofunkcyjne */**/***

-

2 300 zł/szt.

Skaner**/***

Skaner płaski.

360 zł/szt.

Projektor**/***

-

1 100 zł/szt.

Tablica interaktywna **/***

Koszt obejmuje tablicę interaktywną
z oprogramowaniem i sprzętem.

4 300 zł/szt.

Ekran projekcyjny**/***

O wymiarach nie mniejszych niż
160 cm x 150 cm.

380 zł/szt.

Aparat cyfrowy**/***

-

520 zł/szt.

Kamera cyfrowa**/***

-

850 zł/szt.

Kamera internetowa **/***

-

66 zł/szt.

Odtwarzacz DVD**/***

-

150 zł/szt.

Dyktafon**/***

-

180 zł/szt.

Pendrive z materiałami szkoleniowymi**

Pendrive 8GB z grawerem.

29 zł/szt.

Niszczarka

-

90 zł/szt.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna