Załącznik Nr 1Pobieranie 65,19 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar65,19 Kb.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku

Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 rokuAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016

Jednostka organizacyjna:

Wydział Turystyki
i Rekreacji


Kierunek:

Turystyka i rekreacja

Rodzaj studiów i profil

II stopień profil ogólnoakademicki

Kod przedmiotu:

TR-M-44

Nazwa przedmiotu:

Dylematy moralne współczesnego człowieka

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Punkty ECTS

Typ przedmiotu

Język wykładowy

stacjonarne/ niestacjonarne

II

III

wykłady
2

obowiązkowy

polski

ćwiczenia

15/9

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Monika Żmudzka-Brodnicka

e-mail: monikazmudzkabrodnicka@gmail.com

Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotów: Polityka turystyczna, Planowanie turystyczne, Produkt turystyczny, Prawo gospodarcze, Turystyka osób niepełnosprawnych

Cele przedmiotu:


C1 student zna najważniejsze systemy i nurty w etyce

C2 student ma świadomość i rozpoznaje zagrożenia moralne występujące w otaczającym go świecie


Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

WIEDZA

Efekty kierunkowe

Efekty obszarowe

W1

Student rozpoznaje podstawowe czynniki cywilizacyjne mające wpływ na styl życia i postępowanie współczesnego człowieka w odniesieniu do siebie i innych osób, zna ich zagrożenia i skutki

K_W06

S2A_ W04

W2

Rozumie wpływ turystyki i rekreacji oraz sportu i zagrożeń, które w nich występują na funkcjonowanie społeczeństw i człowieka w społeczeństwie.

K_W16

P2A_W01

P2A_W04

S2A_W03

W3

Zna i rozumie przemiany w postrzeganiu relacji człowiek – przyroda, rozumie współczesne zagrożenia dla przyrody związane z ekspansywnym stosunkiem człowieka

K_W10

M2_W06

M2_W08

S2A_W03

S2A_W05

P2A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Komunikuje się z pracodawcą, współpracownikami oraz klientami z szacunkiem, z uwzględnieniem odmiennych poglądów i potrzeb

K_U17

S2A_U03

U2

Potrafi wyrazić własną opinię w ważnych sprawach społecznych związanych z turystyką i rekreacją ze zrozumieniem złożoności problemu, z poszanowaniem odmiennych opinii i punktów widzenia, z odpowiedzialnością za swoje słowa

K_U17

S2A_U03

KOMPETENCJE

K1

Rozumie znaczenie i wagę zasad moralnych funkcjonujących w społeczeństwie i norm etycznych właściwych w działalności sportowej i turystycznej

K_K06

M2_K08

S2A_K04

K2

Jest wrażliwy na problemy etyczne, z którymi się styka, rozumie ich złożoność, jest odpowiedzialny za swoje działanie.

K_K07

M2_K04

M2_K06

S2A_K02

S2A_K03

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:

W1, W2, W3 – test wyboru i z pytaniami otwartymi

U1, U2, K1, K2 – analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków oraz dyskusja moderowana- zaliczenie pisemne: test oraz z pytaniami otwartymi:

dostateczny – 60% (możliwych do zdobycia punktów), dostateczny plus – 61 - 70 %, dobry – 71-80 %, dobry plus – 81-95%, bardzo dobry – powyżej 96 %.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.


Metody i formy realizacji przedmiotu:

FORMY:


- ćwiczenia.

METODY:


- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków i dyskusja moderowana.
 

 


Treści kształcenia:

Wykłady:

 1. Miejsce etyki we współczesnym świecie

- filozofia a etyka (związek dobrego postępowania ze szczęściem)

- etyka a moralność (postępowanie człowieka jako przedmiot nauki; etyka opisowa, normatywna i metaetyka; rozróżnienie norm obyczajowych, moralnych i prawnych)

- etyki religijne i etyki świeckie (podobieństwa i różnice; etyka czy religia – problem wyboru)

- rola etyki we współczesnym świecie

2. Relacja człowiek – przyroda w ujęciu ekofilozofii

3. Relacja człowiek – zwierzęta w ujęciu ekofilozofii

4. Uprzedmiotowienie ludzkiego ciała jako problem moralny

- czystość i brud w dziejach ludzkości (dbanie o ciało jako nakaz moralny)

- moralne granice operacji plastycznych

- ciało uspołecznione (współczesne ideały piękna kobiecego i męskiego w kontekście przekazu medialnego, ciało jako obiekt seksualny)

- ciało jako przedmiot sztuki (moralne dylematy w kontekście wystawy Human Body)

- nagość ciała jako tabu i jego przekraczanie w kulturze Zachodu jako problem moralny 1. Postęp w naukach medycznych i związane z nimi zagrożenia bioetyczne

- początek ludzkiego życia w kontekście aborcji i klonowania

- koniec ludzkiego życia w kontekście eutanazji

- zapłodnienie in vitro (triumf nauki czy współczesna forma eugeniki)

- jasne i ciemne strony transplantacji (ratunek życia czy współczesna forma kanibalizmu) 1. Etyka sportu – zagrożenia i dylematy moralne we współczesnym sporcie

Ćwiczenia:

 1. Związek etyki z szczęściem – szczęście jako podstawa systemów i nurtów etycznych w cywilizacji Zachodu

 2. Poszanowanie przyrody a jej opanowywanie (czy wykorzystanie dóbr przyrody może być etyczne)

 3. Etyczna hodowla i ubój zwierząt (dylematy moralne związane z ubojem rytualnym).

 4. Zwierzęta służące przyjemności człowieka (zoo, cyrk, domowa klatka)

 5. Turystyka medyczna a współczesny kult pięknego ciała

 6. Turystyka w świetle eutanazji – wyjazdy po „dobrą” śmierć

 7. Problem ksenofobii – w turystyce i sporcie (podróże chuliganów)

 8. Fair play – norma moralna ważna nie tylko w sporcie

 9. Rywalizacja dopingowa między krajami

 10. Upolitycznienie sportu – rola sportu w przemianach geopolitycznych

11. Turystyka olimpijska a problemy z prawami człowieka w krajach-organizatorach (Berlin 1936, Pekin 2008, Sochi 2014)

Forma zaliczenia:

 • Zaliczenie na ocenę

Literatura:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa:
Chyrowicz B. 2008. O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne. Kraków.

Kopania J. 2002. Etyczny wymiar cielesności. Kraków.

MacIntyre A. 2000. Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku. Warszawa.

Przyłuska-Fiszer A. 1993. Etyczne aspekty sportu. Warszawa.

Ślipko T. 1998. Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa.

Ślipko T. 2010. 9 dylematów etycznych. Kraków.

Tomczak M. 2012. Patologie współczesnego sportu. Poznań.

Zieliński W. 2001. Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Toruń.

Uzupełniająca:
Hołówka J. 2001. Etyka w działaniu. Warszawa.

Kalka K., Papuziński A. (red.). 2006. Etyka wobec współczesnych dylematów. Bydgoszcz.

Kowalczyk S. 2009. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin.

Kowalczyk S. 2010. Elementy filozofii i teologii sportu. Lublin.

Lipiec J. 2007. Pożegnanie z Olimpią. Kraków.

Lipiec J. 1988. Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu. Warszawa.

Ossowska M. 2002. Motywy postępowania. Z zagadnień moralności. Warszawa.

Podrez E. 1998. W kręgu dobra i zła. Zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa.

Sareło Z. (red.). 1996. Moralność i etyka w ponowoczesności. Warszawa.

Singer P. (red.). 2002. Przewodnik po etyce. Warszawa.


Dodatkowo: teksty źródłowe dostarczone przez prowadzącego na ćwiczeniach


 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta)

Aktywność


Obciążenie studenta

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w ćwiczeniach

15 godz.

9 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń

20 godz.

20 godz.

Konsultacje

2 godz.

2 godz.

Przygotowanie do zaliczenia

19 godz.

19 godz.

Całkowite obciążenie pracą studenta

56

50

Punkty ECTS za przedmiot

2 ECTS

Pieczątka Kierownika Zakładu zatwierdzającego Kartę przedmiotu …………………………………………………. Data zatwierdzenia:…………………………………..©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna