ZałĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literaturyPobieranie 121,83 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar121,83 Kb.

ZAŁĄCZNIK NR 1


Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu.

 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów poetyckich i prozatorskich, tekstów popularnonaukowych, przekazów ikonicznych, tekstów użytkowych.

 2. Analiza i interpretacja tekstów literackich oraz innych tekstów kultury.

 3. Wykorzystywanie w praktyce wiedzy o języku.

 4. Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat.

 5. Poszukiwanie i porządkowanie informacji. Korzystanie ze źródeł informacji.


Etap szkolny
II. Treści kształcenia.

Uczeń


 1. określa

 1. temat i główną myśl tekstu.

 2. nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi.

 1. rozpoznaje cechy

 1. tekstu literackiego oraz informacyjnego, także reklamowego.

 2. prozy oraz poezji.

 3. opowiadania, opisu.

 4. gatunkowe powieści obyczajowej, powieści młodzieżowej, bajki.

 1. wyróżnia

 1. elementy świata przedstawionego w utworze, w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki, postacie (pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas i miejsce przedstawionych zdarzeń.

 2. wers, strofę (zwrotkę), refren.

 1. charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu (podmiot liryczny) oraz narratora.

 2. rozpoznaje metaforę, ożywienie, uosobienie, porównanie, epitet i wyraz dźwiękonaśladowczy oraz określa ich funkcje w utworze.

 3. rozumie znaczenie pojęć: fikcja literacka, realizm.

 4. posługuje się pojęciami związanymi z filmem: film fabularny, film animowany, scenariusz, reżyseria, scenografia, gra aktorska, plan filmowy, ujęcie, aktor (pierwszo- i drugoplanowy, epizodyczny).

 5. stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: rodzina, przyjaźń, dom, przygoda, dziecko, zdrowie, przyroda.

 6. porównuje literackie środki wyrazu ze środkami filmowymi.

 7. odróżnia fakty od opinii.

 8. wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

 1. rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących.

 2. rozpoznawanie zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, złożonych,

równoważnika zdania.

 1. budowanie wskazanych wyżej wypowiedzeń i ich przekształcanie.

 2. wskazywanie i tworzenie podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika.

 3. rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka.

 4. określanie form przypadków, liczb, czasów, osób, trybów i rodzajów gramatycznych.

 5. stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych.

 6. rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym.

12) wykorzystuje wiedzę o języku dla podkreślenia dbałości o kulturę słowa.

13) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1. opowiadanie,

 2. opis przedmiotu, opis postaci,

 3. ogłoszenie, zawiadomienie,

 4. zaproszenie,

 5. list prywatny,

 6. pamiętnik, dziennik,

 7. notatka w różnej formie (np. notatka encyklopedyczna, plan, mapa myśli, streszczenie),

 8. wypowiedź z elementami opinii i oceny.

14) sporządza odtwórcze i twórcze plany ramowy oraz szczegółowy.

15) stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa.

16) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

17) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słowników: ortograficznego, języka polskiego, frazeologicznego, encyklopedii oraz wyszukiwania informacji w Internecie.


III. Literatura.

1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.


2. A. Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Kraków 2009.

3. J.P. Arroud-Vignod, Jaśki, tłum. J. Schoen, Kraków 2013.

4. Film kinowy Magiczne drzewo reż. A. Maleszka, 2009 (dostępny w Internecie).

5. Znajomość treści zamieszczonych na stronie internetowej: www.magicznedrzewo.com.


Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.
Etap rejonowy
II. Treści kształcenia.

Obowiązują treści kształcenia z etapu szkolnego.

Ponadto uczeń

1) określa rodzaj narracji (pierwszo- i trzecioosobowa).

2) identyfikuje komiks, wyróżnia cechy gatunkowe powieści przygodowej, powieści sensacyjnej (kryminalnej).

3) wyróżnia 1. rodzaje rymów: męskie, żeńskie, parzyste/sąsiadujące, okalające, krzyżowe.

b) przysłowie, złotą myśl, sentencję, aforyzm.

4) odczytuje znaczenia przenośne i symboliczne różnych tekstów kultury.

5) rozumie znaczenie pojęcia fantastyka.

6) posługuje się pojęciami związanymi z prasą: artykuł, wywiad, reportaż, dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik.

7) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: podróż, tajemnica, bohater, marzenia.

8) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez 1. stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 2. rozpoznawanie zaimka, spójnika, przyimka i ich stosowanie w tekstach.

 3. rozpoznawanie rodzajów podmiotów i orzeczeń.

 4. określanie roli podmiotu i orzeczenia.

 5. rozróżnianie samogłosek, spółgłosek, głosek ustnych – nosowych, twardych – miękkich, dźwięcznych – bezdźwięcznych.

 6. objaśnianie różnic między mową a pismem w oparciu o wiedzę z zakresu fonetyki.

 7. rozróżnianie oraz budowanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

 8. dostrzeganie językowych sposobów oddziaływania na odbiorcę.

9) wskazuje w tekście elementy perswazji i manipulacji.

10) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

a) opowiadanie z dialogiem odtwórcze i twórcze,

b) sprawozdanie,

c) dziennik, pamiętnik,

d) opis postaci z elementami charakterystyki,

e) opowiadanie z elementami opisu uczuć i przeżyć wewnętrznych,

f) prosty tekst dziennikarski zawierający relację ze zdarzeń.

11) dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, przekształca stylistycznie.

12) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym poprawnie zapisuje nazwy własne


i rzeczowniki pospolite.

13) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika wyrazów obcych


oraz słownika wyrazów bliskoznacznych.

III. Literatura.

1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

2. E. Niziurski, Klub włóczykijów, czyli trzynaście przygód stryja Dionizego, Kraków 2014.

3. J. Verne, W 80 dni dookoła świata, Wrocław 2012.

4. Film animowany W 80 dni dookoła świata z Willym Foggiem część 6. (Przygoda w pagodzie),
część 17. (Podróż w balonie), część 23. (Kierunek Nowy Jork)
(dostępne w Internecie).
Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.
Etap wojewódzki
II. Treści kształcenia.

Obowiązują treści kształcenia ustalone na etapy szkolny i rejonowy.

Ponadto uczeń

1) określa nastrój utworu oraz wskazuje sposoby jego budowania.

2) rozpoznaje


 1. cechy gatunkowe baśni, mitu, legendy.

b) wiersz rymowany i nierymowany (biały).

c) utwory: fantasy, science fiction.

d) parodię i karykaturę.

3) wyróżnia elementy fabuły i akcji, w tym punkt kulminacyjny.

4) posługuje się słownictwem związanym z analizą dzieła plastycznego: grafika, kompozycja, perspektywa, plan (pierwszy, drugi, tło), kreska, linia, kontur, światłocień.

5) dostrzega związek lektur obowiązujących na etapie wojewódzkim z innymi tekstami literatury,


rozpoznaje znane motywy kulturowe.

6) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: dojrzałość, cel, sukces, porażka.

7) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez:


 1. dokonywanie analizy słowotwórczej wyrazów – wskazywanie podstawy słowotwórczej
  i formantu,

 2. określanie funkcji formantów, w tym tworzenie zdrobnień i zgrubień.

 3. rozróżnianie i stosowanie w tekście różnych rodzajów partykuł oraz wykrzykników.

 4. używanie form strony czynnej i biernej czasowników.

8) przekształca zdanie pojedyncze w złożone i na odwrót, a także równoważniki zdań w zdania
i na odwrót – odpowiednio do przyjętego celu.

9) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1. sprawozdanie z lektury z elementami recenzji,

 2. opowiadanie z dialogiem, z elementami opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu,

 3. sprawozdanie z wydarzeń, z elementami opisu postaci, przedmiotu i sytuacji.

10) integruje wiedzę pozyskaną z różnych źródeł, wyciąga wnioski z ich porównania.
III. Literatura.

1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.


2. S. Lem, Bajki robotów, Warszawa 1983.

3. M. Ende, Momo, Kraków 2014.

4. Dostępne w Internecie wpisy na blogi dotyczące książki M. Ende, Momo, np.:


 • kacikzksiazkami.blogspot.com/2011/02/michael-ende-momo.html

 • klasykadlamlodych.blogspot.com/2012/06/momo-michael-ende.html

lub inne.

5. Dostępne w Internecie grafiki Daniela Mroza stanowiące ilustracje do Bajek robotów S. Lema.


Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

WOM” w Częstochowieal. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa
Protokół

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego


dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły .................................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres internetowy ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru Pedagogicznego/Delegatura Kuratorium Oświaty ..................................................... /wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:


Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

funkcja

miejsce pracy

wpisać ,w przypadku nauczyciela zatrudnionego w innej szkolepodpis

1
Przewodniczący2
Członek3
Członek
stwierdza, że:

 1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie z zasadami określonymi w § 17 Regulaminu Konkursu,

 2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.


Liczba uczniów biorących udział w konkursie .........................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84% i więcej punktów .........................................
Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ...........................................................................

..........................................................................................................................................................
Obserwator ............................................... ................................ ..............................

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

.......................... ................................. ................................/data/ /pieczątka szkoły/ /podpis dyrektora szkoły/
ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Wykaz uczniów

zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015Lp.

imię i nazwisko ucznia
(wg malejącej liczby
uzyskanych punktów)

data urodzenia ucznia

miejsce urodzenia ucznia

klasa

liczba
uzyskanych punktów


ID szkoły

...................... ............................. ................................data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły
ZAŁĄCZNIK NR 3

Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

WOM” w Częstochowieal. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa
Protokół

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego


dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w ..................................................


Lp.

imię i nazwisko członka komisji wojewódzkiej konkursu

funkcja

podpis

1
Koordynator etapu rejonowego
2
Członek

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ....................................
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu .............
Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ........
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84%/ i więcej punktów ...............................................
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Obserwator ............................................... ................................ ..............................

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

........................... ......................................................................................... miejscowość, data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej


ZAŁĄCZNIK NR 3 A


Wykaz uczestników

etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015


zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
........................... ......................................................................................... miejscowość, data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 4
Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Protokół

etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów
szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ............................................................................
stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 90 % i więcej punktów .........................................

Obserwator ............................................... ................................ ..............................

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

.............................................. ..........................................................miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 4 A


Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Lista laureatów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ............................................................................
stwierdza, że laureatami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 zostali następujący uczniowie:
Wykaz laureatów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................

.............................................. ..........................................................miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4 B


Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice
Lista finalistów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ...........................................................................
stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 zostali następujący uczniowie:
Wykaz finalistów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
Ogólna liczba finalistów wynosi .......................
...................... ...........................................

miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1
(Dane zawarte w karcie uczestnika wykorzystywane są tylko w związku z organizacją Konkursu.

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem).


 1. Nazwisko ucznia:

 2. Imię ucznia:

 3. Data urodzenia ucznia:

 4. Miejsce urodzenia:

 5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

Matka/prawny opiekun : …………………………; Ojciec/prawny opiekun: ………………………

 1. Pełna nazwa szkoły:

 2. Klasa:

 3. Adres szkoły:

 4. Powiat: Gmina:

 5. Nr tel. szkoły: e-mail:

 6. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, na terenie której znajduje się szkoła:
 1. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby przygotowującej ucznia do Konkursu:
 1. Numer kodowy wypełnia członek Komisji Konkursowej w dniu Konkursu:

……………………….. ………………………………..

data podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
……………………….. …………………………………………………………….. ………………………………..

Data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpis


Nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
……………………….. …………………………………………………………….. ………………………………..

Data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpis
1WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO

2 wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora3 w przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna