Załącznik nr 1Pobieranie 150,51 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar150,51 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ

DZ 28/2007
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa jednostki: SAMODZIELNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Adres: ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki


Strona internetowa: www. szpital-dziekanow.waw.pl
Wpis do Sądu Rejonowego ,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072265
REGON: 000291210
NIP: 1181349898
Telefon: (022) 751 30 92
Faks: (022) 751 27 07
e-mail dzp@szpital-dziekanow.waw.pl

Informacje ogólne
Szpital założony w 1967 r. Wpisany do rejestru Samodzielnych Publicznych Zakładów Zdrowotnych 29 grudnia 1997 r., posiada Certyfikat Akredytacyjny Nr 29/3/2000 przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Placówka położona jest w rejonie i mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej w odległości 18 km od centrum Warszawy. Na zespół Szpitali składa się z placówki w Dziekanowie Leśnym oraz przy ulicy Siennej

Szpital poza podstawową działalnością świadczy również usługi na zasadach komercyjnych w zakresie:Usługi diagnostyczne, dogoterapia, hipoterapia, hydroterapia i EEG.
Oddziały Poradnie i Zakłady w Dziekanowie


 1. Oddział Chirurgii Dziecięcej
  Stały ostry dyżur Chirurgii Dziecięcej. Leczone dzieci nie wymagają żadnego skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przyjmujemy wszystkie dzieci od wieku niemowlęcego do 18 lat wymagające leczenia w trybie nagłym.

 2. Oddział Laryngologii Dziecięcej - Oddział zajmuje się przed wszystkim operacjami migdałków, operacjami plastycznymi przegrody i grzbietu nosa, wady wrodzone twarzy i szyi, operacjami twarzoczaszki

 3. Oddział Rehabilitacji - Na oddział przyjmowane są dzieci od wieku niemowlęcego do 18 lat
  z następującymi niepełnosprawnościami : mózgowe porażenie dziecięce, okołoporodowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, przepukliny, schorzenia układu ruchu, wady wzroku 4. Oddział Obserwacyjno - Izolacyjny
  Odział jest 22 łóżkowym oddziałem znajdującym się w oddzielnym pawilonie szpitala i posiadającym samodzielną Izbę Przyjęć. Na oddziale hospitalizowane są dzieci z następującymi chorobami : choroby infekcyjne, choroby wątroby, choroby gastroenetrologiczne, choroby wymagające diagnostyki.

 5. Oddział Patologii Noworodków i Niemowląt
  Oddział spełnia warunki systemu "rooming in" dla noworodków i matek karmiących oraz pełną izolację (odrębny filtr, odrębny węzeł sanitarny, łóżko dla matki i pacjenta). Oddział posiada sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne leczenie noworodków w tym wcześniaków. Zakres świadczeń medycznych obejmuje diagnozowanie i leczenie chorób najmłodszych pacjentów tj. noworodków w wieku 0-28 dni i niemowląt w wieku 1-12 miesięcy w tym głównie zakażenia, choroby hematologiczne, metaboliczne, wady wrodzone, uszkodzenie okołoporodowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego( z ozpoczęciem postępowania usprawniającego).

 6. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii - powstał w 1997 r. Oddział pracuje na 5 stanowiskach wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą - respiratory, inkubatory i sprzęt ratujący życie. Leczone są dzieci od wieku niemowlęcego do 18 roku życia będące w stanie zagrożenia życia. 90% leczonych pacjentów to wcześniaki z problemami oddechowymi i zakażeniem powstałym w czasie ciąży lub porodu.

 7. Oddział Alergologii, Endokrynologii i Pediatrii Ogólnej – Oddział zajmuje się leczeniem dzieci z chorobami alergologicznymi: diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej, obturacyjne zapalenie oskrzeli, atopowe zapalenie skóry. Prowadzi pełną diagnostykę chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego (niskorosłość), zaburzenie okresu dojrzewania (przedwczesne i opóźnione dojrzewanie), otyłość, choroby tarczycy, nadczynność, wole, choroby nadnerczy. W Oddziale prowadzone jest również szkolenie i leczenie dzieci hormonem wzrostu
  z somatotropinową niedoczynnością przysadki i zespołem Turnera.

 8. Oddział Neurologii – zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z padaczką oraz zaburzeniami napadowymi-niepadaczkowymi, zaburzeniami snu, bólami głowy, udarami mózgu, mózgowym porażeniem dziecięcym, stanami pourazowymi, chorobami postępującymi (zwyrodnieniowymi, metabolicznymi, genetycznymi), ocena rozwoju pacjenta do 1 roku życia.

 9. Przychodnia Specjalistyczna z 20 poradniami specjalistycznymi : okulistyczna, ortopedyczna, chirurgiczna, urologiczna, neurologiczna, pediatryczna, foniatryczna, kardiologiczna, logopedyczna, neonatologiczna, rehabilitacyjna, alergologiczna, hematologiczna, gastrologiczna, genetyczna, endokrynologiczna, chorób zakaźnych, hepatologiczna, nefrologiczna, otolaryngologiczna.

 10. Zakład Elektrodiagnostyki i Patofizjologii

 11. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 12. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 13. Zakład Rehabilitacji

Szpital w Warszawie ul. Sienna 60

Przychodnia Specjalistyczna z poradniami: 1. Neurologiczna,

 2. nefrologiczna,

 3. alergologiczna,

 4. otolaryngologiczna,

 5. kardiologiczna

Szpital na Siennej nie posiada Oddziałów szpitalnych.

Zamówienie obejmuje następujące ubezpieczenia:


Zadanie I. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Zadanie II. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, oraz gotówki od kradzieży i rabunku w lokalu i w transporcie

Zadanie III. ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC i NNW i assistance.

.

III.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów,III.2. ubezpieczenie autocasco,

III.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,

ubezpieczenie Assistance.
PROGRAM i WARUNKI UBEZPIECZENIA

Minimalne warunki wspólne dla ubezpieczeń będących przedmiotem każdego niżej opisanego zadania, jakie muszą spełniać oferty:
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy 01.12.2007r. - 30.11.2008r.
Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych, może rozpoczynać się w innych okresach wznowień, następujących po dacie 01.12. 2007 r.

UWAGI:
1) W zakresie punktu II i III zamówienia, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, gdy zwiększy się mienie i flota samochodowa Zamawiającego.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia


w odniesieniu do wszystkich zawieranych umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli pro rata temporis,

2) Zamawiający zastrzega możliwość wystawianie dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia uzupełniającego z wyrównaniem okresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk i grup mienia z zachowaniem stawek podanych w ofercie.

3) Przed złożeniem ofert na życzenie Wykonawcy, Zamawiający w umówionym terminie umożliwi dokonanie oceny ryzyka, w szczególności zapoznania się z zabezpieczeniami występującymi w obiektach Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Jeśli Wykonawca po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu zamówienia złoży ofertę i przystąpi do przetargu uważa się, że zapoznał się i zaakceptował jego stan.


Zadanie I
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA


 1. Zakres terytorialny

Ubezpieczeniem musi być objęta odpowiedzialność cywilna szpitala za szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 1. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zakładu Opieki Zdrowotnej (deliktowa i kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością o charakterze medycznym lub posiadanym mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność ustawowa szpitala za zaistnienie zdarzeń, w następstwie których jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie i rzeczowej wyrządzone osobom trzecim. Szkody o których mowa, to szkoda na osobie: powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego albo szkoda rzeczowa: powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy w tym także utracone korzyści poszkodowanego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez Zakład Opieki Zdrowotnej lub osoby za które ponosi odpowiedzialność.Pokryte są szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.


 1. Zakres czasowy odpowiedzialności Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe ze zdarzeń zaszłych
w okresie ubezpieczenia, niezależnie od czasu złożenia roszczeń, z uwzględnieniem terminów ustawowo określonych.

Zakres czasowy - tzw. act committed
 1. Zdarzenie ubezpieczeniowe – to działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda.
 1. Suma gwarancyjna:

500 000 zł na jedno zdarzenie


1.000.000 zł na wszystkie zdarzenia do wyczerpania w okresie 1 roku ubezpieczeniowego 1. Ryzyka dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową:

Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem pokrywała całość niżej wymienionych ryzyk . Objęcie ochroną ubezpieczeniową dotyczy ryzyka wyrządzenia szkody:


  1. powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i/lub powstałej po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłej z ich wadliwego wykonania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa),

  2. powstałej z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych oraz wskutek zakażenia szpitalnego w tym m.in. HIV, HAV, HBV, HCV, wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW oraz pozostałych chorób zakaźnych i czynników biologicznych wymienionych w załącznikach do ustawy z 06 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach ( Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. Zm.),

  3. powstałe wskutek zatrucia drogą pokarmową (w tym m.in. czerwonką, salmonellą)

  4. wyrządzonej przez podwykonawców (OC podwykonawcy z prawem do regresu),

  5. powstałej przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego funkcji
   o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych
   z zarządzaniem jednostką służby zdrowia,

  6. powstałej w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

  7. osobowej i rzeczowej poniesionej przez pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej, powstałej w związku z wykonywaniem pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC pracodawcy),

  8. wyrządzonej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii,

  9. związanej z prowadzeniem apteki szpitalnej zamkniętej,

  10. będącej następstwem pobrania, przechowania lub przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych,

  11. wynikłej z ubocznych działań zastosowanych preparatów diagnostycznych i leczniczych,

  12. powstałej w wyniku awarii urządzeń medycznych, w tym szkody wynikłej z działania promieni jonizujących, laserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,

  13. spowodowanej wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych),

  14. wynikłej ze świadczenie mimo braku / nieskutecznej zgody pacjenta, jeśli zgoda była wymagana,

  15. powstałej podczas prowadzenia rehabilitacji,

  16. wyrządzonej przez lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych / świadczących pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, 1. Udział własny – 10 %
 1. Franszyze stsowane w Umowie:
  1. Franszyza redukcyjna w ryzyku OC pracodawcy – wysokość świadczenia wypłacanego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z dnia 28 listopada 2002 r.).

  2. Franszyza integralna w każdej szkodzie rzeczowej – 500,00 zł9) Rozszerzenia dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy oraz limity obowiązujące:

Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywała całość niżej wymienionych ryzyk. Objęcie ochroną ubezpieczeniową dotyczy ryzyka wyrządzenia szkody:
  1. powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i/lub powstałej po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłej z ich wadliwego wykonania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa),

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałej z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych oraz wskutek zakażenia szpitalnego w tym m.in. HIV, HAV, HBV, HCV, wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW oraz pozostałych chorób zakaźnych i czynników biologicznych wymienionych w załącznikach do ustawy z 06 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach ( Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. Zm.),

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałe wskutek zatrucia drogą pokarmową (w tym m.in. czerwonką, salmonellą)

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. wyrządzonej przez podwykonawców (OC podwykonawcy z prawem do regresu),

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałej przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych
   z zarządzaniem jednostką służby zdrowia,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałej w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. osobowej i rzeczowej poniesionej przez pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej, powstałej w związku z wykonywaniem pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC pracodawcy),

Limit sumy gwarancyjnej 250.000 zł na jedno zdarzenie

  1. wyrządzonej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii,

Limit sumy gwarancyjnej 300.000 zł na jedno zdarzenie

  1. związanej z prowadzeniem apteki szpitalnej zamkniętej,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. będącej następstwem pobrania, przechowania lub przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. wynikłej z ubocznych działań zastosowanych preparatów diagnostycznych i leczniczych,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałej w wyniku awarii urządzeń medycznych, w tym szkody wynikłej z działania promieni jonizujących, laserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. spowodowanej wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych),

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. wynikłej ze świadczenia mimo braku / nieskutecznej zgody pacjenta, jeśli zgoda była wymagana,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. powstałej podczas prowadzenia rehabilitacji,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie

  1. wyrządzonej przez lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych / świadczących pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę,

Limit sumy gwarancyjnej 500.000 zł na jedno zdarzenie


10. Klauzule dodatkowe:
Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe
a) Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą takie same warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe nie wyższe niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.

Zasada ta nie stosuje się do  dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.


Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
b) Klauzula stempla bankowego

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę dokonania operacji za pomocą bankowości elektronicznej lub datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym.


c) Klauzula pro rata temporis

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.


d) Klauzula ratalna

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.


e) Klauzula zgłaszania szkód

W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.


f) Klauzula odpowiedzialności

Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.


g) Klauzula połączenia

W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie nie zwalniają Ubezpieczającego od obowiązku zgłaszania zmian.

h) Klauzula Sądu Polubownego (rozstrzygania sporów)


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
i) Klauzula uznania

Z  zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych    warunków    ubezpieczenia   oraz   innych   postanowień   umowy ubezpieczenia,    Ubezpieczyciel   uznaje,   że   przy   zawieraniu   umowy ubezpieczenia  znane  mu  były  wszelkie  okoliczności,  które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy  okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.SZKODOWOŚĆ w okresie 2004 – 2007 rok


 1. roszczenie 2006 r za zakażenie żółtaczką 80.000 zł

 2. roszczenie 2006 r z OC szpitala 42 614 zł

 3. roszczenie 2006 r z OC szpitala 66 000 zł

 4. roszczenie 2004 r za błąd w sztuce lekarskiej 200 000 zł

 5. uszkodzenie pojazdu na skutek upadku gałęzi z drzewa na terenie szpitala

barak wartości roszczenia

 1. uszkodzenie ciała w czasie zabiegów rehabilitacyjnych brak wartości roszczenia


Zadanie II
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

II.1. Zakres ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na

 • przypadkowej, nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego z wyjątkiem ryzyk wyłączonych w umowie ubezpieczenia

 • zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej
  w związku z zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umowa ubezpieczenia,


II.2. Przedmiot ubezpieczenia – wg zestawienia przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku trwałego, wartości pieniężne, środki obrotowe, itp.).

Przedmiot ubezpieczenia/Sumy ubezpieczenia


budynki

budowle

urządzenia prądotwórcze, kotły co

środki trwłe - maszyny i urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny biurowy, wyposażenie)

sprzęt medyczny

środki trwałe niskocenne

środki obrotowe

Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 65

203 195,00

136 919,00

13 552 244,05

3 721 201,16

278 671,60

1 634 804,95

7 979 498,62

Warszawa ul. Sienna 60

235 315,19

 

 

109 835,43

997 043,52


Planowane zakupy i inwestycje

Środki trwałe - sprzęt medyczny, wyposażenie, urządzenia, budynki


Modernizacja budynków – 10 200 000,- zł

Wyposażenie 4 000 000,- zł

Sprzęt medyczny 2 800 000,- zł

RAZEM 17 000 000,- zł
Podlimity dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1. w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – 300 000 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia, dla wszystkich lokalizacji, w których znajduje się mienie Zamawiającego,

 2. w odniesieniu do ryzyka dewastacji – 300 000 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji, w których znajduje się mienie Zamawiającego.Wartość określenia sumy ubezpieczenia :

 • środki trwałe - wartość księgowa brutto niezależnie od ich stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia,

 • środki obrotowe – wartość wytworzenia lub nabycia

 • wartości pieniężne – wartość nominalna,

 • niskocenne składniki mienia - wartość księgowa brutto niezależnie od ich stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia,

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.


System ubezpieczenia dla:

 • Ryzyka ognia i i innych żywiołów sumy stałe

 • Ryzyka kradzieży z włamaniem i dewastacji pierwsze ryzyko

 • Ryzyko rabunku gotówki pierwsze ryzykoII.3. Franszyza redukcyjna – brak franszyzy
II.4. Klauzule dodatkowe:
Do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe
II.4.a) Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą takie same warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe nie wyższe niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.

Zasada ta nie stosuje się do  dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.


Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
II.4.b) Klauzula pro rata temporis

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.


II.4.c) Klauzula automatycznego pokrycia

Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia ryzyka na Ubezpieczonego w związku z utratą bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych w terminie 30 dni po zakończeniu każdego miesiąca trwania ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, wg klauzuli „pro rata temporis”. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć planowanej sumy ubezpieczenia w wysokości 17 000 000 zł.

Składka za ubezpieczenie mienia zakupionego w trakcie trwania ubezpieczenia będzie pobrana łącznie z ustaloną składką (ratą) kwartalną

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.


II.4.d) Klauzula ratalna

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.


II.4.e) Klauzula zgłaszania szkód

W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.


II.4.f) Klauzula zasady proporcji

W odniesieniu do mienia ubezpieczonego na sumy stałe wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a faktyczną wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20%.


II.4.g) Klauzula podatku VAT

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych warunków, wyłączeń i postanowień zawartych


w niniejszej polisie lub w Dodatkach do niej strony ustaliły, że Ubezpieczający może zastrzec, że ubezpiecza mienie wraz z wartością podatku od towarów i usług VAT, dzięki czemu w momencie szkody może ubiegać się o odszkodowanie zawierające ten podatek.

W takim przypadku stosowane będzie: 1. uwzględnienie w sumie ubezpieczenia wartości ww. podatku ,

 2. zamieszczenie w zastrzeżeniach dokumentu ubezpieczenia stosownego zapisu

 3. przed wypłatą odszkodowania uwzględniającego ww. podatek przedstawienia przez poszkodowanego oświadczenia, że został on tym podatkiem obciążony (nie posiadał możliwości jego odpisu),


II.4.h) Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlanych

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu, że rozszerza się ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych w mieniu będącym: • przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia,

 • przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do kwoty 500.000 zł na jedno
  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

 • wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500.000,00 zł,

 • realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

 • drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji.


II.4.i) Klauzula miejsca ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą definicją postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie bez względu na lokalizację – każde miejsce związane z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczających, obok wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na obszarze Polski.


II.4.j) Klauzula odpowiedzialności

Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.


II.4.k) Klauzula akcji ratunkowej

Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.


II.4.l) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę


w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.


II.4.m) Klauzula połączenia

W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie nie zwalniają Ubezpieczającego od obowiązku zgłaszania zmian.
II.4.n) Klauzula ubezpieczenia w wartości księgowej brutto

Ustala się że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego i medycznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej  to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w OWU sprzętu elektronicznego.II.4.o) Klauzula Sądu Polubownego (rozstrzygania sporów)


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
II.4.p) Klauzula akceptacji zabezpieczeń p. kradzieżowych.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń p. kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
II.4.r) Klauzula uznania

Z  zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych    warunków    ubezpieczenia   oraz   innych   postanowień   umowy ubezpieczenia,    Ubezpieczyciel   uznaje,   że   przy   zawieraniu   umowy ubezpieczenia  znane  mu  były  wszelkie  okoliczności,  które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy  okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.


II.4.s) Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


II.5. OPIS RYZYKA
a) Szpital w Dziekanowie
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Teren Szpitala w Dziekanowie Leśnym jest ogrodzony i oświetlony

Zainstalowany alarm przeciwłamaniowy wywołujący alarm lokalny

Dozór obiektu całodobowy wykonywany przez ochronę własną

Kraty w oknach w: aptece szpitalnej, kuchni, kasie i w pracowni komputerowej.Zabezpieczenie gotówki w lokalu

Gotówka przechowywana jest w kasie stalowej przymocowanej do podłoża w pokoju kasowym . W pokoju kasowym zainstalowane są kraty i alarm oraz wzmocnione dodatkowo drzwi. Maksymalna wartość przechowywanej gotówki do 10 000 zł.


Gotówka w transporcie
Maksymalna wartość przewożonej gotówki jednorazowo – 10 000 zł.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
W Szpitalu na etacie jest zatrudniony specjalista ds. p.poż.

Kontrole stanu zabezpieczeń dokonywane są raz na rok

Najbliższa jednostka straży pożarnej – 6 km, dojazd 15 minut

Straż pożarna zawiadamiana jest telefonicznie

Na terenie Szpitala znajduje się zbiornik p.poż

Na terenie Szpitala rozmieszczone są gaśnice śniegowe i proszkowe, w pomieszczeniu apteki szpitalnej zainstalowany jest alarm p.poż.

Rozmieszczenie sprzętu i drogi ewakuacyjne są prawidłowo oznakowane
b) Szpital Warszawa ul. Sienna
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Teren ogrodzony, oświetlony.

Elektroniczna sygnalizacja alarmowa lokalna

Teren zakładu jest dozorowany przez ochronę własną
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Odległość jednostki Straży Pożarnej – 1,5 km

Na terenie budynku rozmieszczone są gaśnice proszkowe, halonowe.

Hydranty – 8 szt. W budynku i 2 szt na zewnątrz

Woda z sieci miejskiej

Bezpośrednia linia alarmowa ze strażą pożarną
II.6. Przebieg szkodowości


Rodzaj ubezpieczenia

Data początku ubezpieczenia

Data końca ubezpieczenia

Data zgłoszenia

Data zdarzenia

Status roszczenia

Wypłaty

kradzież z włamaniem i rabunek

2004-12-01

2007-11-30

2007-04-16

2007-02-08

Roszczenie zapłacone

5 598,36

kradzież z włamaniem i rabunek

2004-12-01

2007-11-30

2007-04-16

2007-02-08

Roszczenie zapłacone

1 231,64II.7. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Franszyza brak franszyzy
II.8. Ubezpieczenie gotówki od ryzyka kradzieży z rabunkiem w lokalu i podczas transportu

Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Franszyza brak franszyzy
Zadanie III

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC/AC I NNW I ASSISTANCE

III.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów,

III.2. ubezpieczenie autocasco,

III.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,

ubezpieczenie Assistance.
III.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone ustawą z dnia 22 maja 2004 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK j (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). w tym również Zielona Karta


1.1. Suma Gwarancyjna --- USTAWOWA
1.2. Dokument ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych będzie zawierany na okres 12 mies.
1.3 . Zasięg działania ochrony /Zakres terytorialny:

RP oraz Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (kraje należące do Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Chorwacja, Norwegia, Islandia)
III.2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO POJAZDÓW


  1. Zakres ochrony:

Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować szkody w pojazdach, wyposażeniu i ogumieniu polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia wskutek:

  1. Zderzenia pojazdów

  2. Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu

  3. Powodzi, zatopienia, gradobicia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi

  4. Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu

  5. Uszkodzenia przez osoby trzecie

  6. Użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska

  7. Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.


2.2. Ponadto warunki ubezpieczenia winny obejmować:

 1. Zniesiony udział własny w każdej szkodzie,

 2. Zniesienie amortyzacji części zamiennych pojazdu,

 3. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia,

 4. Opcję pożar i wybuch pochodzące z wewnątrz pojazdu.

 5. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dot. ubezpieczenia AC mogą być wystawiane na okres 12 mies. z zastrzeżeniem, że stawki taryfowe podane w ofercie będą utrzymane w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia).
 1. Suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania: suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie będzie redukowana o wysokość wypłaconego odszkodowania.

 2. Naprawy bezgotówkowe: Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie napraw na zasadzie bezgotówkowej w warsztatach, w których Zamawiający dokonuje naprawy swoich pojazdów.

 3. Wyposażenie dodatkowe: pojazdy specjalne wyposażone są w urządzenia potrzebne w ambulansie do przewozu chorych
 1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia autocasco, wyposażenie dodatkowe będzie ubezpieczone w ramach podanej sumy ubezpieczenia danego pojazdu.

Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego będzie równa stawce AC.

2.3. Zakres terytorialny – EUROPA
2.4. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy będące własnością lub użytkowane przez ubezpieczonego (leasing, dzierżawa).
2.5. Suma ubezpieczenia ustalona będzie:

 • dla pojazdów fabrycznie nowych – wg wartości fakturowej brutto

 • dla pojazdów używanych – wartość rynkowa na podstawie wartości wynikających z Audatex, Eurotax lub katalogu Info-Ekspert – „Wartości Rynkowe” z uwzględnieniem aktualnego przebiegu w km,

 • dla pojazdów używanych specjalnych – wartość rynkowa ustalona została na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert – „Wartości Rynkowe”, powiększona o deklarowaną wartość dodatkowego wyposażenia samochodów.


2.6. Wartość pojazdów z uwzględnieniem podatku VAT, odszkodowanie płatne z VAT
3. ZESTAWIENIE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA


Lp

Numer rejestr.

Marka i model pojazdu

Numer nadwozia

Rodzaj pojazdu

Poj. siln.

Rok prod.

Bieżąca polisa OC do dnia

Wartość w zł

1.

WZ 5689

Skoda Felicia 1.3

TMBEFF653VX442383

Osobowy

1.289

1996

12.05.2008
2.

WZ 45609

Peugeot Partner XR

VF3GJWJYB95021 42

Ciężarowy

1.868

2003

16.04.2008

22 000

3.

WZ 41932

Daewoo FSO/Polonez Caro Plus

SUPBO1CEH180054

Pojazd specj.

1598

2001

24.04.2008

4 500

4.

WZ 50218

Renault

VF1FDBMH

636571667Specjalny inny

2436

2006

17.12.2007

170 000


Klauzule dodatkowe:

Do umowy ubezpieczenia autocasco będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:


Klauzula warunków i taryf

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą takie same warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe nie wyższe niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.

Zasada ta nie stosuje się do  dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula pro rata temporis

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.Klauzula odpowiedzialności

Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.Klauzula Sądu Polubownego (rozstrzygania sporów)


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
Klauzula ratalna

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.


Klauzula zgłaszania szkód

W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.III.3. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW , UBEZPIECZENIE ASSISTANCE.  1. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie dotyczy kierowcy i pasażerów pojazdów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

   1. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,

   2. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,

   3. podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu,

   4. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Ubezpieczenie winno obejmować świadczenia:

  1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do jego stopnia,

  2. z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

  3. zwrot kosztów leczenia.
  1. Suma ubezpieczenia: 10.000 PLN na każde miejsce w pojeździe i każde zdarzenie objęte ochroną – system ryczałtowy

  2. Klauzule dodatkowe:

Do umowy ubezpieczenia NNW będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:

 • Klauzula zgłaszania szkód

 • Klauzula stempla bankowego

 • Klauzula pro rata temporis

 • Klauzula ratalna

 • Klauzula warunków i taryf

 • Klauzula Sądu Polubownego (rozstrzygania sporów)

 • Klauzula odpowiedzialności


3.4. Ubezpieczenie Assistance
Zakres ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy.
WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH


 1. Przed złożeniem ofert na życzenie Wykonawcy, Zamawiający w umówionym miejscu i terminie umożliwi dokonanie oględzin pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.

 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy generalnej, na mocy której wystawiane będą dokumenty ubezpieczenia. Dokumenty ubezpieczenia na poszczególne pojazdy zamawiającego zgłaszane do ubezpieczenia w okresie trwania umowy zawierane będą na kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z okresami ubezpieczenia podanymi w tabelach.

 3. Likwidacja szkód w formie bezgotówkowej na terenie całego kraju. Naprawa powypadkowa odbywać się będzie bezgotówkowo, po przekazaniu do warsztatu pełnomocnictwa podpisanego przez osobę upełnomocnioną przez Wykonawcę.

 4. Wypłata odszkodowania nastąpi według stawek brutto, czyli wraz z naliczonym przez warsztat naprawczy podatkiem od towarów i usług pod warunkiem dostarczenia do Wykonawcy oryginalnych faktur za naprawę, zużyte części do naprawy i materiały lakiernicze.

 5. Wartość samochodów będzie w trakcie trwania umowy określona na dzień przyjmowania do ubezpieczenia poszczególnych samochodów.

 6. Wykonawca oszacuje wartość pojazdu na podstawie aktualnego przebiegu w km. na 2 tygodnie przed wznowieniem okresu ubezpieczenia.

 7. W przypadku samochodów specjalnych wartość pojazdu będzie powiększona o określoną przez Zamawiającego wartość dodatkowego wyposażenia samochodów.

 8. Stawki ubezpieczenia określone w umowie pozostaną niezmienne w 24. miesięcznym okresie ubezpieczenia.

 9. W razie zgłoszenia szkody spowodowanej przez osobę trzecią, Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania wypłacanego z polisy AC, bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury regresowej.

 10. W razie sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub wyrejestrowania pojazdu
  w okresie ubezpieczenia, po przedstawieniu Wykonawcy dokumentów stwierdzających zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu Zamawiający uzyska zwrot składki za niewykorzystany okres według poniższych zasad:

 1. składka za niewykorzystany okres w ubezpieczeniu OC zostanie naliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 maja 2004 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) i zwrócona Ubezpieczającemu bez potrącania kosztów manipulacyjnych
  z zastrzeżeniem, że przedmiotowym pojazdem nie wyrządzono szkody, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie lub świadczenie.

 2. składka za nie wykorzystany okres w ubezpieczeniu AC i NW zostanie naliczona w proporcji do liczby dni nie wykorzystanego pokrycia i zwrócona ubezpieczającemu bez potrącenia kosztów manipulacyjnych z zastrzeżeniem, że na przedmiotowym pojeździe nie była zgłoszona ani zlikwidowana żadna szkoda. Okres nie wykorzystanego ubezpieczenia liczy się od dnia zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. Termin zwrotu składki określa się na 21 dni licząc od dnia, w którym Ubezpieczający dostarczył dokumenty potwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu.


________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna