Załącznik nr 1 szczegóŁowe warunki zamówieniaPobieranie 129,45 Kb.
Data25.04.2018
Rozmiar129,45 Kb.Strona
Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA


 1. Podstawowe daneLiczba

Pracownicy ogółem

514

Struktura zawodowo-wiekowa pracowników

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych

449

Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową

89
 1. Przedmiot ubezpieczenia:
 1. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych.

 2. Uprawnieni do ubezpieczenia - do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.

Do ubezpieczenia będą mogły przystąpić osoby, będące pracownikiem Zamawiającego, które przekroczyły wiek 69 lat pod warunkiem, że były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia z Wykonawcą.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, w dacie podpisania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/służby przez właściwy organ rentowy.Wymaga się zapewnienia ubezpieczonym pełnej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu.

 1. Ubezpieczyciel uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, a których skutki ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia – zniesienie pre–existingu. Zniesienie pre-extingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych:

 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego,

 • zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • ciężkie choroby ubezpieczonego.

 1. Pracownik:

 • osoba fizyczna zatrudniona pozostająca w stosunku prawnym z Zamawiającym, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, lub innej umowy cywilnoprawnej w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiającego.

 1. Członek rodziny:

- małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim,
w stosunku do której nie orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeżeli Ubezpieczony nie ma małżonka – partner życiowy – rozumiany jako wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wskazania,

- pełnoletnie dziecko ubezpieczonego.

 1. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka oznacza – dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.

 2. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka oznacza - dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 25 lat.

 3. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka oznacza - urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Kwota świadczenia określona w SIWZ należna jest za każde dziecko do lat 3 urodzone w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Za urodzenie dziecka uważa się również całkowite, nierozwiązywalne przysposobienie przez Ubezpieczonego dziecka urodzonego przed okresem odpowiedzialności Wykonawcy o ile przysposobienie to zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

 4. Zamawiający zastrzega, iż u każdego Ubezpieczającego będą funkcjonować jednocześnie maksymalnie dwie GRUPY Ubezpieczenia, pod warunkiem zapewnienia liczebności w Grupie na poziomie 15 osób ubezpieczonych (wymóg liczebności grupy nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczającego posiadającego zatrudnienie poniżej wymaganego progu).

 5. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia pracownika. Członkowie rodziny pracownika mają prawo wyboru dowolnej GRUPY ubezpieczenia, niezależnie od GRUPY do której przystąpi pracownik Zamawiającego.

Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto pracownika. Składka łączna będzie przekazywana przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

 1. Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych biorących udział w przetargu. Wyjątek od tej zasady stanowi nadrzędność zapisów SIWZ.

Zamawiający akceptuje odmienną treść definicji, o ile nie zawęża ona zakresu ochrony i uprawnień ubezpieczonych w stosunku do założeń SIWZ.

 1. Karencje dla Pracowników:

 • w stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, wymaga się zniesienia okresów karencji w pełnym zakresie oferty;

 • karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 1. Karencje dla członków rodzin Pracowników:

 • Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty.

 • Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW);

 • dopuszcza się zastosowanie okresów karencji w stosunku do nowo przystępujących do umowy ubezpieczenia partnerów życiowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy.

 1. Indywidualna kontynuacja - Zamawiający wymaga zagwarantowania dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego jak również w stosunku do Ubezpieczonego, który odbywa służbę wojskową. W każdym z wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym z powodu reorganizacji lub likwidacji bez względu na okres przekazywania składek. Do tego okresu zaliczany będzie również staż u poprzedniego ubezpieczyciela – pod warunkiem, że została zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Oferta indywidualnej kontynuacji może zawierać dwa warianty ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. O wyborze wariantu decyduje ubezpieczony.

Wariant 1 - obligatoryjny - warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego zgodnie z tabelą (kontynuacja wg zakresu A lub/i zakresu B),

Wariant 2 - fakultatywny - kontynuacja ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnie Kontynuowanego obowiązującego u Wykonawcy.


Minimalne zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego – WARIANT 1

Zakres A

Zakres B

Minimalna wysokość świadczeń w % s.u.

Zgon ubezpieczonego

100

100

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

200

200

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

700

200

Zgon małżonka (skumulowana wartość świadczenia)

50

100

Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

300

100

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

1

1

Zgon rodzica, teścia

20

20

Zgon dziecka

30

30

Osierocenie dziecka

40

40

Urodzenie dziecka

10

10

Urodzenie martwego dziecka

20

20

Maksymalna składka za zakres A lub B za 1 tys. sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym:

7,00 zł

Wymagana suma ubezpieczenia:

8 000, 10 000

Jeżeli zapisy OWU Wykonawcy nie zawierają wymaganego zakresu A lub B kontynuacji Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty warunków indywidualnej kontynuacji zgodnych wymogami stawianymi dla Wariantu I
 1. Leczenie szpitalne – zgodnie z OWU Wykonawcy, ale w znaczeniu nie węższym jak:

 1. świadczenie wypłacane w przypadku trwającego nieprzerwalnie dłużej niż dwa dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą (od pierwszego dnia pobytu w szpitalu) i od pierwszego dnia pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku;

 2. w związku z ekspiracją umów ubezpieczenia, w przypadku zmiany Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności Wykonawca zaliczy okres pobytu w szpitalu przed 01.12.2015r oraz wypłaci świadczenie za każdy dzień pobyt w szpitalu, który rozpoczął się 30 lub 31.12.2016r., jeżeli łącznie są spełnione przesłanki ppkt a);

 3. świadczenie wypłacane za min. 90 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy udzielonej w wyniku przetargu ochrony ubezpieczeniowej;

 4. wymaga się aby podwyższona kwota dziennego świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub udarem mózgu należna była za minimum 14 dni pobytu w szpitalu;

 5. odpowiedzialnością objęte są również pobyt w szpitalu związane z leczeniem: dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób stawu kolanowego oraz wady wrodzonej.

 1. Operacje chirurgiczne - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, według których operacje zostaną podzielone i w zależności od których Zakład Ubezpieczeń będzie wypłacał świadczenie nie może być mniejsza niż 3 (najcięższe, pośrednie, najlżejsze) gdzie za operacje najcięższe (najbardziej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie najwyższa i nie mniejsza niż 50% sumy ubezpieczenia. Za operacje najlżejsze (najmniej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia. Za operacje pośrednie wypłata świadczenia nie może być mniejsza niż 30 % sumy ubezpieczenia. Dopuszcza się podział na większą liczbę kategorii/klas o ile podział ten jest korzystniejszy niż zapisy SIWZ. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 500 operacji (dopuszcza się zastosowanie w ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych zastosowanie otwartego katalogu operacji zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9).

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia operacji, bez względu czy operacja jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

 1. Leczenie specjalistyczne – Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w określonej w tabeli świadczeń kwocie w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego leczenia specjalistycznego, tj. chemioterapii-podania pierwszej dawki leku lub radioterapii-podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, terapii interferonowej-podania pierwszej dawki leku, wszczepienia kardiowertera (defibrylatora), wszczepienia rozrusznika serca, wykonania ablacji.

Świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego należne jest za sam fakt zastosowania leczenia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, bez względu czy jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia szpitalnego, zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

 1. Świadczenie apteczne – świadczenie gotówkowe/bezgotówkowe umożliwiające odbiór w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego. Wykonawca przyzna Ubezpieczonemu prawo do odbioru produktów w aptece za co najmniej trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu, w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy udzielonej w wyniku przetargu ochrony ubezpieczeniowej, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – oznacza wywołane przyczyną zewnętrzną trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Zamawiający nie dopuszcza by wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku była zasadna po osiągnięciu z góry określonego przez Wykonawcę minimalnego progu procentowego trwałego uszczerbku.

 1. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - określenie to w SIWZ rozumiane jest jako nagłe, gwałtowne i niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną wywołane:

a) ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym. Definicja ta obejmuje swym zakresem między innymi takie pojazdy silnikowe jak: motocykle, motorowery, wózki widłowe i inne pojazdy jednośladowe.

b) ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

– pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

– pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

c) eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

d) ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy 1. Ankiety medyczne dla pracowników- Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego pracowników.

 2. Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników - Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących do ubezpieczenia grupowego małżonków, partnerów życiowych pracowników i pełnoletnich dzieci pracowników posiadających ochronę ubezpieczeniową, rozumianą jako ciągłość ubezpieczenia w ramach umów grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W stosunku do członków rodzin nieubezpieczonych dopuszcza się zastosowanie ankiety medycznej. Wykonawca ma 30 dni od chwili otrzymania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na dokonanie weryfikacji medycznej i wydanie decyzji o odmowie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje osobę przystępującą do ubezpieczenia ochroną tymczasową.

 1. Ciężkie choroby ubezpieczonego/małżonka ubezpieczonego

wystąpienie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy u ubezpieczonego co najmniej następujących chorób:

 1. anemia aplastyczna,

 2. bąblowiec mózgu,

 3. chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass,

 4. choroba Creutzwelda-Jakoba,

 5. masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,

 6. niewydolność nerek,

 7. nowotwór złośliwy,

 8. odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,

 9. ropień mózgu,

 10. sepsa,

 11. tężec,

 12. udar,

 13. wścieklizna,

 14. zakażenie wirusem HIV będące następstwem wykonywania obowiązków zawodowych,

 15. zakażenie wirusem HIV będące powikłaniem transfuzji krwi,

 16. zawał serca,

 17. zgorzel gazowa,

 18. oparzenia,

 19. transplantacja organów,

 20. utrata wzroku,

 21. oponiak,

 22. choroba Parkinsona,

za które Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń.

 1. Zawał serca (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych: na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, ciężkiej choroby) - oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca, który powoduje:

   1. wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

  • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

  • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

  • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

  • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.

 1. Sepsa (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego reakcji zapalnej, powstającej w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłanej niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę.

 2. Wścieklizna (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej u Ubezpieczonego w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny (Rabies virus).

 3. Tężec (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, która przebiegła klinicznie w postaci uogólnionej i którą wywołała neurotoksyna produkowana przez laseczki tężca (Clostridium tetani).

 4. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego choroby przenoszonej przez kleszcze przebiegającej z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo – rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

 5. Bąblowiec mózgu (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym;

 6. Anemia aplastyczna (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza przewlekłą i nieodwracalną niewydolność szpiku, powodującą łączne wystąpienie spadku liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, oraz powodującą konieczność regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; rozpoznanie musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego.

 7. Chorobę Parkinsona (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza przewlekłe schorzenie układu pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącym do zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę, którego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch z trzech klasycznych objawów osiowych choroby, tj. drżenia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, plastycznego wzmożenia napięcia mięśniowego (sztywności mięśniowej), zmniejszających się po zastosowaniu leków stymulujących układ dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy. Konieczne jest wykluczenie parkinsonizmu objawowego.

 8. Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy płucnej poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna) w trakcie zabiegu operacyjnego wykonanego w trybie pilnym z powodu ostrego zatoru tętnicy płucnej.

 9. Zgorzel gazowa (def. stosuje się do ubezpieczeń dodatkowych na wypadek ciężkiej choroby) - oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznanego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum.

 10. Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do mózgu.


 1. Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń

Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien obejmować następujące zdarzenia i wysokość świadczeń:
L.P.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

GRUPA I

GRUPA II

Wysokość wypłacanego świadczenia w zł

1.

Zgon ubezpieczonego

60 000

65 000

2.

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

120 000

130 000

3.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

180 000

195 000

4.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

(skumulowana wartość świadczenia)

180 000

195 000

5.

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (skumulowana wartość świadczenia)

80 000

85 000

6.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

500

550

7.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego - świadczenie za 1% uszczerbku

400

450

8.

Zgon małżonka ubezpieczonego

18 000

23 000

9.

Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

28 000

33 000

10.

Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

2 500

3 000

11.

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1 800

2 200

12.

Urodzenie martwego dziecka

3 600

4 200

13.

Zgon dziecka ubezpieczonego

3 000

3 500

14.

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

4 000

5 000

15.

Ciężkie choroby ubezpieczonego

5 000

6 000

16.

Ciężkie choroby małżonka ubezpieczonego

2 500

3 000

17.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

60

70

18.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

180

210

19.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

210

280

20.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

210

280

21.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

180

210

22.

Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia:

5 000

6 000

23.

Leczenie specjalistyczne

5 000

6 000

24.

Świadczenie apteczne

200

200

25.

Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

15 000

20 000
 1. Klauzule dodatkowe

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
 1. Klauzula zniesienia ograniczeń czasowych warunkujących wypłatę świadczeń - OBLIGATORYJNA

Wymaga się zniesienia ograniczeń czasowych w wypłacie świadczenia z tytułu:

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotokiem śródmózgowym,

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Wykonawcy trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Wykonawcy trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotokiem śródmózgowym.

Wypłata świadczenia z tytułu zajścia wymienionych zdarzeń jest zasadna bez względu na długość czasu jaki upłynął pomiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego a zdarzeniem je wywołującym.


 1. Klauzula gwarancji wypłaty pełnej kwoty odszkodowania - OBLIGATORYJNA

Nie dopuszcza się pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego o świadczenia wcześniej wypłacone z tytułu choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego będącego wynikiem tego samego nieszczęśliwego wypadku, czy zawału serca lub krwotoku śródmózgowego.


 1. Gwarancja zapewnienia organizacji komisji lekarskiej/badania lekarskiegoOBLIGATORYJNA

Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt komisję lekarską/badanie lekarskie w celu ponownej weryfikacji orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.

Wykonawca zapewni organizację komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie zdrowia ubezpieczonych na potrzeby realizacji umowy, w placówkach medycznych zlokalizowanych w Powiecie Aleksandrowskim.
 1. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu poza granice RP – OBLIGATORYJNA

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmować powinna pobyt w szpitalu w celu leczenia, na terytorium RP oraz co najmniej w krajach należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium co najmniej: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu.


 1. Gwarancja zniesienia ograniczeń wiekowych – OBLIGATORYJNA

Zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka w trakcie trwania umowy ubezpieczenia dla pracowników i uprawnionych członków rodzin pracowników Zamawiającego.


 1. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym – OBLIGATORYJNA

Rozszerzenie dotyczy pierwszego pobytu ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub szpitalu rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarska, związanego z rehabilitacją konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a która rozpoczęła się nie później jak 6 miesięcy po zakończeniu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.


 1. Udostępnienie na wniosek Zamawiającego lub Pełnomocnika tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w Zakładzie Ubezpieczeń w dniu składania oferty – OBLIGATORYJNA
 1. Klauzula udostępnienia systemu elektronicznego obsługi polis - OBLIGATORYJNA 
  Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu co najmniej elektronicznego systemu obsługi polisy (np. składnik pakietu biurowego MS Office - Excel). System ten, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy w zakresie co najmniej:

 • prowadzenia ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, 

 • ewidencjonowania osób przystępujących do programu ubezpieczenia,

 • ewidencjonowania osób występujących z programu ubezpieczenia,

 • rozliczania składek miesięcznych. 
 1. Klauzula rozszerzająca system elektronicznej obsługi polis o dedykowaną klientowi aplikację internetową – maksymalnie 9 pkt

Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 1 miesiąca od zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu elektronicznej aplikacji przeznaczonej do zarządzania obsługą polisy. Aplikacja ta, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy, umożliwiając dokonywanie w drodze elektronicznej następujących czynności: 

 1. prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia - 1 pkt, 

 2. ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia – 1 pkt, 

 3. ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia – 1 pkt,

 4. rozliczenie składek miesięcznych (w tym  możliwość sprawdzania sald wpłaconych składek ubezpieczeniowych) – 1 pkt,

 5. generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie – 1 pkt, 

 6. generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie – 1 pkt, 

 7. ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych programem Ubezpieczenia – 1 pkt, 

 8. generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym – 1 pkt, 

 9. ewidencjonowanie danych i możliwość zmiany danych ubezpieczającego – 1 pkt. 
 1. Klauzula szybkiej likwidacji świadczeń – maksymalnie 5 pkt

Winna gwarantować:

 1. możliwość zgłaszania świadczeń za pośrednictwem Internetu (brak wymogu wysyłania dokumentacji medycznej i wymaganych dokumentów w formie papierowej) – 2 pkt,

 2. możliwość zgłaszania świadczeń w jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Polski 1 -pkt,

 3. dedykowanie przez Wykonawcę indywidualnego opiekuna odpowiedzialnego za właściwe realizowanie zgłaszanych świadczeń – 1 pkt,

 4. możliwość przesyłania dokumentacji pocztą bezpośrednio do komórek Wykonawcy zajmujących się likwidacją świadczeń – 1 pkt.
 1. Gwarancja zapewnienia bezgotówkowego odbioru produktów aptecznych w ramach ubezpieczenia dodatkowego ze świadczeniem aptecznym – 3 pkt

Wykonawca zapewni realizację świadczenia w formie bezgotówkowej przez wydanie karty uprawniającej do bezgotówkowego odbioru produktów aptecznych o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego, w sieci aptek z którymi Wykonawca zawarł umowę o współpracy z zakresie „Karty Aptecznej”. Wykonawca przyzna Ubezpieczonemu prawo do odbioru produktów w aptece za co najmniej trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu, w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy trwającym miedzy rocznicami polisy, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.


 1. Gwarancja rozszerzenia odpowiedzialności o ryzyko związane z wystąpieniem u Ubezpieczonego udaru mózgu – 3 pkt

Wykonawca rozszerza/zastępuje definicję krwotoku śródmózgowego o udar mózgu i gwarantuje wypłatę świadczenia w kwocie ustalonej w tabeli świadczeń (poz. 5, 7, 21) w przypadku wystąpienia następujących ryzyk:

 • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

 • dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu.

Definicję udaru mózgu regulują owu Wykonawcy.

Rozszerzenie odpowiedzialności o udar mózgu modyfikuje zapisy klauzul 1-2.
 1. Gwarancja pełnego zniesienia karencji dla partnerów życiowych pracowników Zamawiającego – 1 pkt

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie winna gwarantować całkowite zniesienie okresów karencji dla partnerów życiowych pracowników Zamawiającego:

 • na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w tabeli świadczeń przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej zawartej w wyniku przetargu,

 • na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w tabeli świadczeń przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, który przystąpił do ubezpieczenia po dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej zawartej w wyniku przetargu.
 1. Gwarancja zniesienia ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych dla wszystkich członków rodzin pracowników – 2 pkt

Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego członków rodzin pracowników.


 1. Klauzula zniżek indywidualnych – 3 pkt

Wykonawca gwarantuje - dla pracowników ubezpieczonych w ramach umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego - zniżkę w wysokości min. 5% na indywidualne ubezpieczenia majątkowe w życiu prywatnym(zakres musi obejmować ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia nieruchomości).

Zawarcie ubezpieczenia majątkowego z gwarantowaną zniżką jest indywidualną i dobrowolną decyzją ubezpieczonego pracownika.
 1. Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (zamiennie trwałe inwalidztwo) wg definicji Zamawiającego - 10 pkt

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za trwałą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, która oznacza trwającą dłużej niż 180 dni całkowitą i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będącą rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.

W stosunku do ubezpieczonych wykonujących pracę w zawodzie nauczyciela odpowiedzialność oznacza trwającą dłużej niż 180 dni całkowitą i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w zawodzie nauczyciela wskutek niemożności operowania głosem lub wskutek schorzeń w obrębie narządów ruchu, będącą rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
 1. Klauzula akwizycyjna – 10 pkt

Klauzula zobowiązuje Wykonawcę do:

 • przedstawienia pośrednikowi reprezentującemu Zamawiającego harmonogramu prac akwizycyjnych,

 • aktywnego udziału w akcji informacyjnej oraz pomocy w procesie akwizycyjnym, w tym udział w spotkaniach informacyjnych,

 • przygotowania oraz dostarczenia do jednostek organizacyjnych materiałów akwizycyjnych, tj: ulotek, deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, list akwizycyjnych,

 • zorganizowania szkolenia obsługowego dla pracowników administrujących umowami ubezpieczenia grupowego na życie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna