Załącznik nr 1: Inwentaryzacja I opis zasobówPobieranie 0,88 Mb.
Strona1/4
Data03.01.2018
Rozmiar0,88 Mb.
  1   2   3   4
  1. Załącznik nr 1: Inwentaryzacja i opis zasobów


Opis założeń i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji

Wnioskodawca przeprowadził szczegółową inwentaryzację zasobów, które mają zostać objęte projektem i w wyniku jego realizacji udostępnione za pośrednictwem Portalu Bezpieczeństwa i Obronności ASZWOJ w otwartym internecie.

Wszystkie zasoby obecnie gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej są skatalogowane i posiadają opisy bibliograficzne w postaci kart katalogowych lub opisów w systemie katalogowym (obecnie obsługiwanym przez oprogramowanie pod nazwą „Sowa”). Na potrzeby Projektu zostały wskazane przez Bibliotekę Główną ASZWOJ zasoby, które na etapie realizacji Projektu zostaną skierowane do digitalizacji i udostępniania.

Przyjęta w Projekcie metoda digitalizacji posiada charakter selektywny. Oznacza to, że wybór pozycji dotyczy pojedynczych obiektów selekcjonowanych na podstawie analizy metadanych lub z autopsji. Jest to metoda odmienna od digitalizacji masowej, która definiowana jest jako zespół metod zastosowanych w celu zdigitalizowania zbioru obiektów przy eliminacji lub ograniczeniu analizy zawartości tego zbioru1. Przyjęta w Projekcie metoda selektywna zapewnia wybór tylko najbardziej wartościowych obiektów z danej kategorii oraz pozwala wyeliminować kierowanie do digitalizacji obiektów będących już w postaci cyfrowej i udostępnianych przez inne podmioty.Opis ilościowy zasobów

Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie zostały wyodrębnione z zasobów gromadzonych w Bibliotece Głównej ASZWOJ zbiory w poszczególnych kategoriach najbardziej odpowiadające potrzebom badanej grupy odbiorców Projektu oraz charakteryzujące się największą wartością merytoryczną. Wyodrębnienia dokonali pracownicy Biblioteki Głównej ASZWOJ konsultując decyzje ze środowiskiem naukowym Uczelni.W poniższej tabeli została przedstawiona liczba obiektów wyodrębnionych w celu digitalizacji w podziale na kategorie.

W związku z powyższym zestawieniem, należy zwrócić uwagę, że w pozycji 1. Czasopisma, zostały wykazane pozycje katalogowe będące rocznikami czasopism. Ich wersje papierowe przechowywane są w postaci woluminów. W przypadku pozycji 7. Zeszyty naukowe, podana liczba stanowi liczbę woluminów, z których zostaną w ramach Projektu wyodrębnione artykuły w docelowym cyfrowym repozytorium jako odrębne obiekty.

Na potrzeby Projektu została oszacowana liczba dokumentów stanowiących informację sektora publicznego zgodnie z obowiązującymi w dokumentacji konkursowej definicjami. Mianem „dokumentu” określa się (na podstawie dyrektywy 2003/98/WE) jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na papierze lub zapisaną w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej). W przypadku zasobów nauki należy zliczać jako jeden dokument utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niezależnie od liczby części (plików), w których został zdigitalizowany. Zgodnie z powyższą definicją przyjęto na potrzeby Projektu, że jako dokument będzie traktowany w przypadku czasopism rocznik stanowiący jednostkę katalogową, w przypadku zaś zeszytów naukowych odrębny artykuł.

W poniższej tabeli szczegółowo oszacowano liczbę dokumentów w podziale na kategorie.L.p.

Kategoria zasobów

Liczba obiektów objętych Projektem

Liczba dokumentów w repozytorium cyfrowym

A

B

C

D

1

Czasopisma (liczba roczników)

1 038

1 038

2

Ćwiczenia wraz z mapami

92

92

3

Wydawnictwa zwarte

11 307

11 307

4

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

1 510

1 510

5

Skrypty

4 240

4 240

6

Podręczniki

3 470

3 470

7

Zeszyty naukowe

1 076

22 204

8

Programy

1 500

1 500

9

Regulaminy

628

628

10

Prace licencjackie, magisterskie, podyplomowe, końcowe, studyjne, dyplomowe

100

100

11

Prace naukowo - badawcze

1 430

1 430

 

Razem

26 391

47 519

Określona liczba 47 519 dokumentów wykazana została w przedmiotowym Projekcie jako wartość wskaźników: „liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” oraz „liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”.

Sposób szacowania liczby dokumentów dla pozycji Zeszyty naukowe, został przedstawiony w poniższej tabeli.Wyżej przedstawione kalkulacje uwzględniają pozyskanie zdigitalizowanych pozycji z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Zakres dotyczy czasopism naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których wydania w okresie od 2012 do 2015 roku zostały zdigitalizowane w ramach projektu Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz Biblioteki Narodowej. Ponadto, część zeszytów naukowych znajduje się w zasobach ASZWOJ w postaci „born digital”, w związku z czym nie będą to dokumenty poddane skanowaniu.Ze względu na zaplanowany w ramach projektu proces skanowania dokonano szczegółowego podziału zasobów objętych Projektem ze względu na format obiektów, liczbę skanów (stron dokumentu) oraz podmiot dokonujący skanowania. Określenie powyższego zakresu było niezbędne dla oszacowania kosztów procesu digitalizacji oraz parametrów sprzętu serwerowego IT.

  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna