Załącznik nr. 1 do ZarządzeniaPobieranie 209,98 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar209,98 Kb.

Załącznik

do zarządzenia nr 47/XV R/2016

Rektora Uniwersytetu Medycznego

we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 r.


INSTRUKCJA KASOWA

WRAZ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH

NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU
INSTRUKCJA KASOWA

§ 1

Podstawa prawna

Podstawę prawną „Instrukcji Kasowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” zwanej dalej „instrukcją” stanowią : 1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami),

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 2016, poz. 793),

 3. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
  z 2015 r. poz. 584 ze zmianami),

 4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 363).


§ 2

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń


Przez użyte w instrukcji określenia :

 1. wartości pieniężne – rozumie się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,

 2. transport wartości pieniężnych – rozumie się przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej „Uniwersytetem”,

 3. jednostka obliczeniowa (j.o.) – rozumie się jednostkę użytą do określenia limitu przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych, wynoszącą 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za ubiegły kwartał, według obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej "Monitor Polski",

 4. CNIM – Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław,

 5. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 2016, poz. 793),

 6. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


§ 3

Ochrona wartości pieniężnych


 1. Wartości pieniężne powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.

 2. W celu zapewnienia niezbędnej ochrony wartości pieniężnych Kanclerz jest zobowiązany do:

 1. stworzenia warunków technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającymi zabezpieczenie wartości pieniężnych,

 2. nadzoru nad bieżącą konserwacją i naprawą systemów alarmowych zainstalowanych

w budynku CNIM w pomieszczeniu kasy w celu zapewnienia sprawności działania.

 1. W przypadku zaistnienia problemów z techniczną stroną zabezpieczenia kasjer niezwłocznie powiadamia bezpośredniego przełożonego.


§ 4

Pomieszczenie kasy


 1. Pomieszczenie, w którym stale przechowywane są wartości pieniężne jest wydzielone.

 2. Pomieszczenie kasy wyposażone jest w elektroniczny system zabezpieczający z alarmem oraz monitoringiem całodobowym.

 3. W pomieszczeniu kasowym znajduje się okienko (szkło hartowane PRESS GLASS spełniające wymogi wytrzymałości mechanicznej podane w normie PN-EN 12150-1), przez które kasjer dokonuje wypłat.

 4. W trakcie dokonywania wypłaty przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba.

§ 5

Przechowywanie wartości pieniężnych


Wartości pieniężne są przechowywane w szafie stalowej do przechowywania wartości, klasa wyrobu I, wraz z zamkiem wysokiego bezpieczeństwa kluczowym, klasa wyrobu A.
§ 6

Transport wartości pieniężnych


 1. Transport wartości pieniężnych powinien odbywać się przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń technicznych:

 • transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany pieszo, jeżeli użycie pojazdu mechanicznego nie jest uzasadnione. W przypadku, gdy przenoszone wartości pieniężne przekraczają 0,2 jednostki obliczeniowej, osoba transportująca powinna być chroniona przez co najmniej jednego pracownika ochrony, który może być nieuzbrojony;

 • wartości pieniężne większe niż 1 jednostka obliczeniowa transportuje się bankowozem;

 • transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany przez osobę transportującą bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego w odpowiedniej klasie zabezpieczenia,
  z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

 1. Szczegółowe przepisy regulujące ochronę podczas transportu gotówki muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia.

 2. Kasjer zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji o terminach
  i wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.


§ 7

Zapas gotówki w kasie


 1. Uniwersytet Medyczny może posiadać w kasie:

 1. niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki nie większy niż 40.000 zł,

 2. gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków (np. listy płac),

 3. gotówkę pochodzącą z bieżących wpływów do kasy.

 1. Do pogotowia kasowego nie wlicza się gotówki w kasie podjętej na pokrycie rodzajowo określonych wydatków.

 2. Niezbędny zapas gotówki w kasie może być uzupełniany do określonej w ust. 1, punkt „a” wysokości ze środków:

 1. podjętych z rachunku bankowego,

 2. pochodzących z wpływów własnych do kasy.

 1. Znajdującą się w kasie na koniec dnia nadwyżkę gotówki ponad ustaloną wysokość jej niezbędnego zapasu, kasjer odprowadza w dniu powstania nadwyżki na rachunek bankowy, a jeżeli posiada warunki odpowiedniego zabezpieczenia gotówki - w dniu następnym.

§ 8
Obrót kasowy

 1. Obrót kasowy (gotówkowy) obejmuje krajowe znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę i polega na przechodzeniu środków pieniężnych od podmiotu do podmiotu; obrót ten przejawia się poprzez wpłaty i wypłaty kasowe, a realizowany jest przez kasę.

 2. Za prawidłowość obrotu gotówkowego oraz stan gotówki w kasie odpowiada kasjer, który powinien mieć jednoznacznie określony zakres czynności i odpowiedzialności, zgodny
  z obowiązującymi przepisami.

 3. Zakres czynności i odpowiedzialności kasjera określa bezpośredni przełożony.

 4. Kasjerem jest osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie, nienaganną opinię, nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Funkcji kasjera nie powinno się łączyć z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym
  i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego.

 6. Kasjer ponosi odpowiedzialność w zakresie znajomości i stosowania obowiązujących przepisów odnośnie dokonywania operacji kasowych, zabezpieczenia, przechowywania
  i transportu gotówki, w tym także za dostosowanie obrotu gotówkowego do limitów określających jego dopuszczalne granice.

 7. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie, składając pisemną deklarację odpowiedzialności wraz
  z oświadczeniem, że posiada znajomość przepisów dotyczących zasad prowadzenia gospodarki kasowej i obrotu gotówkowego.

 8. Kasjer powinien posiadać wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania gotówką, zatwierdzania dowodów kasowych do wypłaty.

 9. Dopuszcza się możliwość zastępstwa kasjera w trakcie jego nieobecności, jednakże przy zachowaniu następujących wymogów :

 1. przejęcie i zdanie kasy następuje po komisyjnej inwentaryzacji przeprowadzonej
  w obecności kasjera,

 2. skład komisji na wniosek bezpośredniego przełożonego kasjera zatwierdza Kwestor,

 3. z przeprowadzonych czynności inwentaryzacyjnych sporządza się stosowany protokół,

 4. osoba pełniąca zastępstwo kasjera składa deklarację odpowiedzialności materialnej, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją oraz szczegółowym instruktażem stanowiskowym, przeprowadzonym przez bezpośredniego przełożonego kasjera.

 1. Funkcjonowanie kasy a tym samym wykonywanie funkcji kasjera podlega okresowym kontrolom.

 2. Kontrole, o których mowa w ust. 10, przeprowadzają upoważnione osoby, w szczególności:

 1. Zespół Rewidentów,

 2. komisja wewnętrzna powołana przez Kwestora, na wniosek bezpośredniego przełożonego kasjera, nie rzadziej niż dwa razy w roku (bez zapowiadania).

12. Kontrola kasy winna obejmować :

 1. zgodność stanu gotówki w kasie,

 2. prawidłowość operacji kasowych i ich udokumentowanie,

 3. prawidłowość środków pieniężnych i operacji na rachunkach bankowych.


§ 9
Dokumentacja obrotu kasowego

 1. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi:

a) dokumentami źródłowymi,

b) zastępczymi dowodami kasowymi czyli asygnatami kasowymi. 1. Źródłowymi dokumentami obrotu kasowego są: listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, rachunki innych jednostek gospodarczych, dowody wpłat na rachunki bankowe, pokwitowania wpłat dokonanych w instytucjach publiczno-prawnych itp.

 2. Zastępcze dowody kasowe (asygnaty kasowe) są wystawiane w wypadku braku innego dokumentu źródłowego. Występują one jako dowody KP - "kasa przyjmie" i KW - "kasa wypłaci".

 3. Dla obsługi kasy stosuje się program komputerowy Simple – KASA, który :

 1. służy do wystawiania asygnat kasowych oraz sporządzania raportów kasowych,

 2. zapewnia ciągłość numeracji dowodów kasowych oraz nadzór nad gospodarką kasową osób upoważnionych - bezpośredniego przełożonego kasjera oraz Kwestora.

 1. Zastępcze dowody wpłat KP - „kasa przyjmie” są wystawiane przez kasjera w jednej kopii. Oryginał przeznaczony jest dla księgowości, kopia za pokwitowaniem dla wpłacającego.

 2. Zastępcze dowody wypłat KW – „kasa wypłaci” wystawiane są przez kasjera, na podstawie wcześniej przygotowanego dowodu wypłaty, a podpisanego przez Kanclerza
  i Kwestora. Wystawiane są one w jednej kopii i rozdysponowane są tak jak dokument KP.

 3. Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłat gotówki powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym przez bezpośredniego przełożonego kasjera, bądź inną upoważnioną osobę.

 4. Pracownik sprawdzający dokument kasowy zobowiązany jest do zamieszczenia na dowodach kasowych swojego podpisu i daty.

 5. Sprawdzone dowody zatwierdzają do wypłaty Kanclerz i Kwestor poprzez złożenie podpisów pod klauzulą o treści: "zatwierdzono do wypłaty".

 6. Nadzór nad prawidłowością dokumentacji kasowej sprawuje Kierownik Sekcji Likwidatury, za którego pośrednictwem odbywa się zgłaszanie usterek do firmy Simple w przypadku awarii sytemu, bądź pojawienia się wszelkich stwierdzonych usterek programu.

§ 10
Poprawianie błędów dowodów kasowych

 1. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

 2. Błędy w dowodach księgowych źródłowych zewnętrznych (obcych) można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz stosowną korektą, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. nota korygująca, faktura VAT - korekta).

 3. Błędy popełniane w asygnatach kasowych poprawia się przez anulowanie błędnych asygnat przychodowych lub rozchodowych i wystawienie nowych prawidłowych dowodów (asygnat).

§ 11

Wpłaty kasowe

 1. Wpłaty gotówki przeprowadza się wyłącznie na podstawie dowodów kasowych, które są drukami ujednoliconymi dla wpłat do kasy z wszystkich tytułów sporządzanymi w programie komputerowym Simple - KASA.

 2. Dowody kasowe muszą być podpisane przez kasjera przyjmującego gotówkę, ponadto zawierać: numer dowodu KP, datę wpływu dokonywanej wpłaty oraz kwotę wpłaty (wpisaną również słownie).

 3. Należy zachować ciągłość numeracji dowodów kasowych w okresie danego roku sprawozdawczego.

§ 12
Wypłaty kasowe

 1. Wypłata gotówki z kasy może być zrealizowana na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę, takich jak:

 1. faktur obcych,

 2. list wypłat (dotyczących wynagrodzeń, innych świadczeń pieniężnych, premii, nagród, zbiorczych zestawień wypłat sporządzanych na podstawie rejestru nie podjętych płac),

 3. dowodów wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzone stemplem bankowym,

 4. własnych dowodów źródłowych realizowanych w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia.

 1. Przed dokonaniem wypłaty z kasy, kasjer powinien dokonać sprawdzenia danego dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, a także sprawdzić podpisy osób zatwierdzających do wypłaty pod względem ich wiarygodności i zgodności ze złożonymi wcześniej wzorami podpisów; w razie uchybień dokument nie powinien być realizowany.

 2. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki i jednocześnie wpisać na dokumencie rozchodowym numer, datę oraz określenie wystawcy dokumentu tożsamości.

 3. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dokumencie kasowym, w dowodzie tym należy zaznaczyć, iż wypłaty dokonano osobie upoważnionej.

 4. Upoważnienie do odbioru gotówki winno zawierać potwierdzenie tożsamości i własnoręczny podpis osoby wystawiającej upoważnienie.


§ 13
Czek gotówkowy

 1. Czek gotówkowy jest formą realizowania obrotu gotówkowego.

 2. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania.

 3. Czek gotówkowy jest dokumentem, w którym wystawca zawiera polecenie do banku (trasata czeku), wypłacenia kwoty, na którą opiewa czek osobie wskazanej lub okazicielowi.

 4. Niedozwolone są żadne poprawki na czeku. W razie popełnienia pomyłki w jego wypełnianiu blankiet danego czeku należy anulować.

 5. Czek gotówkowy wypełnia kasjer w przypadkach:

 1. konieczności uzupełnienia niezbędnego limitu gotówki,

 2. konieczności realizacji terminowych wypłat, głównie wynagrodzeń,

 3. gdy ma być dokonana płatność gotówkowa, bezpośrednio w banku na rzecz okaziciela czeku.

 1. Czek podpisywany jest przez osoby upoważnione zgodnie ze złożoną kartą wzorów podpisów.

 2. Czyste blankiety czekowe przechowywane są w szafie stalowej do przechowywania wartości.

 3. Sekcja Likwidatury ma obowiązek ewidencji blankietów czekowych.


§ 14
Raport kasowy

 1. Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer drukuje na bieżąco w prowadzonym zestawieniu - raporcie kasowym.

 2. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym przychód lub rozchód miał miejsce.

 3. Dowody kasowe wpłat i wypłat mogą być ujmowane w raporcie kasowym również zbiorczo, na podstawie odpowiednich zestawień wpłat i wypłat gotówkowych jednorodnych operacji gospodarczych.

 4. Raporty kasowe prowadzone są odrębnie (np. pogotowie kasowe, socjalny itp.).

 5. Wpłaty i wypłaty ujmowane są w raporcie chronologicznie z zachowaniem liczby porządkowej operacji oraz podaniem symbolu i numeru źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji.

 6. Raport kasowy zamyka się przez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz poprzez obliczenie stanu końcowego gotówki według reguły remanentowej:

Stan początkowy gotówki na dzień rozpoczęcia raportu

+ wpłaty

- wypłaty

= stan końcowy na dzień zamknięcia raportu.

 1. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje za pokwitowaniem do Działu Finansowego, po uprzednim zatwierdzeniu go przez bezpośredniego przełożonego.

 2. Kopia raportu pozostaje w kasie.

§ 15

Organizacja wewnętrzna obrotu kasowego

 1. Uniwersytet Medyczny posiada Kasę w budynku CNIM przy ulicy Marcinkowskiego 2-6, I piętro, pokój 1A 117.1.

 2. Kasa sporządza następujące raporty kasowe:

 1. RK wynagrodzeń,

 2. RK pogotowia kasowego,

 3. RK zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 1. Pobory nie wypłacone w ciągu 7 dni przekazywane są do depozytu.

 2. Ewidencja depozytów prowadzona jest w Dziale Kosztów.

 3. Dział Kosztów prowadzi Książkę Depozytową, na podstawie której przekazuje pisemną dyspozycję wypłaty do kasy.

 4. Kasjer dokonuje wypłaty wynagrodzeń z depozytu w ramach pogotowia kasowego.

§ 16
Niedobory i nadwyżki w kasie, depozyty

 1. Rozchód gotówki z kasy nie udokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.

 2. Gotówka w kasie nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

 1. datę przyjęcia depozytu,

 2. datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis kasjera.

 1. Po uzyskaniu zgody kwestora kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu otrzymane od działających w Uniwersytecie organizacji społecznych, kas zapomogowo - pożyczkowych oraz jednostek organizacyjnych zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki ścisłego zarachowania itp.

 2. Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer. Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej:

a) kolejny numer depozytu,

b) określenie deponowanego przedmiotu lub kwotę gotówki,

c) określenie właściciela depozytu - jednostki, o której mowa w ust. 3,

d) datę przyjęcia depozytu,e) datę zwrotu depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis kasjera.

 1. Przechowywana w formie depozytu w kasie Uniwersytetu gotówka nie może być łączona z gotówką Uniwersytetu.


§ 17
Ewidencja obrotu kasowego

 1. Obrót kasowy ewidencjonowany jest na kontach syntetycznym zespołu 1, z podziałem na poszczególne rodzaje raportów kasowych.

 2. Szczegółowe zasady prowadzonej ewidencji obrotów gotówkowych powinny zostać zapisane w Zakładowym Planie Kont.


§ 18

Inwentaryzacja kasy


 1. Podstawowym narzędziem kontroli prowadzonej gospodarki kasowej jest inwentaryzacja kasy.

 2. Inwentaryzacja w kasie powinna być przeprowadzana:

 1. na dzień kończący rok obrotowy,

 2. przy zmianie kasjera,

 3. w dowolnym czasie według decyzji Kanclerza lub Kwestora,

 4. w sytuacjach losowych,

 5. doraźnie, bez zapowiadania, nie rzadziej niż 2 razy w roku przez bezpośredniego przełożonego kasjera w celu kontroli gospodarki kasowej.

 1. Inwentaryzacja kasy dokonywana jest poprzez spis z natury środków pieniężnych.

 2. Spis z natury środków pieniężnych polega na ustaleniu ich stanu rzeczywistego (wartości nominalnej), porównaniu go ze stanem ewidencyjnym i wyjaśnieniu ewentualnych różnic.

 3. Spis z natury środków pieniężnych polega na przeliczeniu przez zespół spisowy w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej wszystkich środków pieniężnych znajdujących się w kasie.

 4. Środki pieniężne w bilonie znajdujące się w opakowaniach mogą być określone przez przeliczenie opakowań z uwzględnieniem ich zawartości, pod warunkiem, że opakowanie jest oryginalne (w stanie nienaruszonym), a ilość i rodzaj środków pieniężnych znajdujących się w tych opakowaniach były sprawdzane wyrywkowo w trakcie spisu.

 5. Podczas inwentaryzacji środków pieniężnych komisja spisowa powinna sprawdzić nie tylko stan gotówki w kasie, lecz także przestrzeganie zasad obrotu kasowego, przyjętych w Uniwersytecie, a w szczególności:

 1. prawidłowość zabezpieczenia pomieszczenia kasowego (instalacje alarmowe
  i sprawność ich działania) oraz przechowywania gotówki (kasa pancerna),

 2. zabezpieczenie kluczy zapasowych do kasy,

 3. przestrzeganie pogotowia kasowego,

 4. prawidłowość zabezpieczeń środków pieniężnych w drodze z banku do kasy i z kasy do banku,

 5. prawidłowość udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia ich w raporcie kasowym,

 6. prawidłowość prowadzenia raportów kasowych,

 7. ustalenie czy kasjer potwierdził na piśmie przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

 1. Środki pieniężne krajowe wycenia się według wartości nominalnej.

 2. Inwentaryzacja winna być udokumentowana:

 1. protokołem inwentaryzacji kasy,

 2. oświadczeniem kasjera o nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji,

 3. rozliczeniem poinwentaryzacyjnym.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH
§ 19

Postanowienia ogólne

 1. Kasa rejestrująca jest urządzeniem elektronicznym, służącym do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej.

 2. Sprzedaż (sprzedaż towarów, świadczenie usług), w tym sprzedaż zwolniona, dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega obowiązkowi ewidencjonowania wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej (fiskalnej), która spełnia określone w przepisach funkcje.

 3. Jednostką nadzorującą wszystkie czynności dokonywane przy użyciu kasy fiskalnej, w tym listę towarów i usług ewidencjonowaną na kasie, jest Dział Finansowy.

 4. Za kasę rejestrującą odpowiedzialny jest Kierownik jednostki prowadzącej sprzedaż detaliczną. Do jego obowiązków należy:

 1. ewidencjonowanie sprzedaży osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonych przez niego osób;

 1. informowanie na bieżąco pracowników Działu Finansowego o każdym zdarzeniu dotyczącym kas, a w szczególności o:

 • złożeniu do zamówień publicznych wniosku o zakup kasy rejestrującej,

 • fiskalizacji kasy i rozpoczęcie ewidencji (załącznik 1 i 2 do Instrukcji),

 • wszelkich awariach, utracie kasy lub książki serwisowej,

 • zmianie miejsca użytkowania kasy,

 • zakończeniu pracy przez kasę w trybie fiskalnym;

 1. kontrolę w zakresie prawidłowego użytkowania kasy;

 2. dokonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata;

 3. nadzór nad złożeniem deklaracji odpowiedzialności materialnej przez pracowników wyznaczonych do przyjmowania wpłat gotówkowych i obsługi kas fiskalnych, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją oraz przeprowadzeniem szczegółowego instruktażu stanowiskowego;

 4. nadzór nad pomieszczeniem, w którym przechowuje się gotówkę – pomieszczenie powinno być zabezpieczone zgodnie z § 25 ust. 2.

 1. Wykaz kas fiskalnych zawiera załącznik nr 7 (stan na dzień wejścia w życie zarządzenia). Kierownik Działu udziela pisemnej informacji o aktualnym wykazie kas fiskalnych.


§ 20

Obowiązki związane z ewidencjonowaniem sprzedaży w kasie

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania należy:

  • dokonać zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji,

  • zlecić serwisantowi ( podmiotowi prowadzącemu serwis kas na podstawie zawartej
   z nim przez uczelnię umowy) przeprowadzenie fiskalizacji kasy, poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy
   z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki serwisowej kasy.

 1. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy należy dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Numer ewidencyjny należy w sposób trwały nanieść na obudowę kasy i wpisać do książki kasy.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz ewidencjonowania sprzedaży w innym trybie niż fiskalny po dokonaniu fiskalizacji kasy.

 2. Ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej prowadzi się w każdym punkcie,
  w którym dokonywana jest sprzedaż.

 3. Obowiązuje zakaz prowadzenia sprzedaży, w przypadku gdy niemożliwe jest prowadzenie ewidencji w kasie rejestrującej lub rezerwowej kasie rejestrującej.

 4. Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

 5. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub niewydanie paragonu wiąże się z nałożeniem kary określonej w przepisach ustawy Kodeks karny skarbowy.


§ 21

Paragon fiskalny

 1. Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. § 8 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), paragon fiskalny musi zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

 • numer kolejny wydruku;

 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

 • oznaczenie: „PARAGON FISKALNY”;

 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

 • cenę jednostkową towaru lub usługi;

 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

 • łączną kwotę podatku;

 • łączną kwotę sprzedaży brutto;

 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

 • kolejny numer paragonu fiskalnego;

 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;

 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

 1. Paragony powinny zawierać nazwy towarów na tyle szczegółowe, aby z jednej strony pozwalały organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej – zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Zatem należy uznać, że nazwa towaru lub usług widniejąca na paragonie fiskalnym musi być tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną, dokładnie określić zakupiony towar czy usługę.

 2. Paragon dokumentujący sprzedaż należy wydać nabywcy towaru lub usługi bez jego żądania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywca żąda wystawienia faktury.

Faktura nie zwalnia z obowiązku zaewidencjonowania danej sprzedaży na kasie. Nabywcy wręczany powinien być jeden egzemplarz faktury, a do drugiego egzemplarza musi być podpięty paragon fiskalny. W takim przypadku nabywca towaru lub usługi nie otrzymuje paragonu.

 1. Kopie paragonów fiskalnych oraz wszystkie ewidencje z nimi związane trzeba przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.


§ 22

Zwroty i reklamacje oraz oczywiste pomyłki

 1. Zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług nie ewidencjonuje się bezpośrednio w kasie fiskalnej.

 2. Zwroty i reklamacje, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) ujmuje się w odrębnej ewidencji. Do ewidencji należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon) oraz protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Wzór ewidencji zwrotów towarów i reklamacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

 3. W przypadku oczywistej pomyłki konieczne jest zaewidencjonowanie w kasie fiskalnej sprzedaży w prawidłowej wysokości i dokonanie wpisu do ewidencji pomyłek. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. Do ewidencji należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.


§ 23

Obowiązek sporządzania raportów

 1. Po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, najpóźniej przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, należy sporządzić fiskalny raport dobowy. W przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji, raport dobowy sporządzany jest po zamknięciu wszystkich rozpoczętych w ciągu danej doby transakcji. Raporty dobowe należy niezwłocznie (następnego dnia roboczego) przekazywać do Działu Finansowego – celem bieżącego zaewidencjonowania operacji kasowej.

 2. Po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, należy sporządzić raport okresowy (miesięczny) i w terminie do 5 dnia następnego miesiąca dostarczyć do Działu Finansowego w celu zaksięgowania.


§ 24

Książka kasy fiskalnej i obowiązkowy serwis kas

 1. Osoba obsługująca kasę fiskalną jest odpowiedzialna za poprawne jej działanie. W związku z tym ma obowiązek:

 • weryfikowania poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku.

  • zgłaszania kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego,

  • prowadzenia książki kasy dla każdej kasy oraz przechowywania w miejscu użytkowania kasy przez cały okres jej użytkowania,

  • w przypadku utraty książki kasy niezwłocznego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zaistniałym zdarzeniu oraz wystąpienia do podmiotu prowadzącego serwis o wydanie duplikatu książki,

  • w przypadku kradzieży kasy lub utraty na skutek siły wyższej niezwłocznie powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego wraz z załączonym potwierdzeniem zgłoszenia kradzieży wydanym przez organy ścigania. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji,

  • w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy poinformowania o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne
   i dokonując zmian w książce kasy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji,

  • w przypadku ostatecznego zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej oraz o wyrejestrowanie kasy, w terminie 7 dni od zakończenia pracy kasy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.


§ 25

Rozliczanie punktów kasowych z kasą główną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. Wszystkie osoby obsługujące kasy fiskalne mają obowiązek podpisania umowy
  o odpowiedzialności materialnej.

 2. Pomieszczenie, w którym gotówka jest przechowywana powinno być pomieszczeniem wydzielonym, zamykanym na klucz, wyposażonym w szafę pancerną do przechowywania gotówki, system alarmowy lub monitoring.

 3. Osoby, którym powierza się obsługę kas fiskalnych podlegają okresowej kontroli przeprowadzanej przez pracowników Kwestury.

 4. Zaleca się przyjmowanie gotówki tylko w przypadkach braku możliwości dokonania przelewu na konto podstawowe Uczelni.

 5. Pracownicy obsługujący kasy fiskalne mają obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz do sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

 6. Nie ma obowiązku drukowania raportów fiskalnych dobowych zerowych.

 7. Osoby obsługujące kasy fiskalne mają obowiązek dokonywania wpłaty gotówki do kasy głównej nie rzadziej niż raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.

 8. Punkty kasowe, w których dzienny utarg nie przekracza 100 zł (ale ogółem nie więcej, niż 1 500 zł) mogą dokonywać rozliczenia z kasą główną raz w miesiącu – na koniec każdego miesiąca dokonując wpłaty gotówki do kasy głównej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca. Punkty kasowe o większych obrotach zobowiązane są do jednotygodniowych rozliczeń z kasą główną.

 9. W każdym punkcie kasowym prowadzona jest ewidencja według dobowych raportów kasowych fiskalnych dla poszczególnych dni miesiąca (raportów zerowych nie drukujemy), a ewidencja za poszczególne dni miesiąca winna być zgodna z raportami fiskalnymi miesięcznymi.

 10. Wszystkie niejasności, zdarzenia losowe należy natychmiast zgłaszać przełożonemu – kierownikowi punktu kasowego.

 11. Każdy przyjęty od klienta banknot należy sprawdzić. Za przyjęcie fałszywego banknotu, odpowiedzialność ponosi osoba, która przyjęła wpłatę.

 12. Gotówkę przygotowaną do przekazania do kasy głównej należy odpowiednio zabezpieczyć. Dopuszcza się konwojowanie środków pieniężnych z punktu kasowego do kasy głównej poprzez zamówienie konwoju z firmy, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę na konwojowanie wartości pieniężnych.

 13. Inwentaryzacja kas fiskalnych dokonywana jest według zasad opisanych w § 18.


§ 26

Rozliczanie wpłatomatu z kasą główną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. Wpłatomat NT-Ware o numerze fabrycznym 0850V019 znajduje się w CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław w części wydzielonej dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego.

 2. Wpłatomat służy do dokonywania wpłat gotówkowych mających na celu wyłącznie zasilenie legitymacji studenckich.

 3. Zaleca się rozliczenie wpłatomatu poprzez wpłatę gotówki do kasy głównej po każdym zapełnieniu kasety ze względu na bezpieczeństwo gotówki. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie wpłatomatu mają obowiązek sporządzenia raportu po zapełnieniu kasety, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

 4. Dopuszcza się możliwość rozliczania z kasą główną raz w miesiącu, na koniec każdego miesiąca dokonując wpłaty gotówki do kasy głównej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca na podstawie wygenerowanego miesięcznego raportu.

 5. Wpłata gotówki do kasy głównej na koniec każdego roku następuje nie później niż dnia 31 grudnia.

 6. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie wpłatomatu poprzez dokonywanie wpłat gotówkowych do kasy głównej mają obowiązek podpisania umowy o odpowiedzialności materialnej.

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkowania kas rejestrujących

Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji

…………………………………

(miejscowość, data)Dane podatnika
…………………………………………………..

(nazwa)


…………………………………………………..

(adres)


…………………………………………………..

…………………………………………………..


NIP / REGON …………………………………..

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ……………………………….….


ZAWIADOMIENIE
Informuję, że z dniem …………………………… rozpoczynam ewidencjonowanie przy zastosowaniu następującej liczby kas rejestrujących: ………….. (sztuk), w tym …………. (sztuk) kas rezerwowych.
Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*:

 1. ………………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………… )

 2. ………………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………… )

 3. ………………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………… )

 4. ………………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………… )

 5. ………………………………………………………………………………… (liczba szt.: ………… )

(czytelny podpis wnioskodawcy)* Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

Załącznik nr 2 do Instrukcji użytkowania kas rejestrujących


ZGŁOSZENIE / AKTUALIZACJA1 PRZEZ PODATNIKA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY


1. Nr dokumentu:

2. Data przyjęcia dokumentu dzień, miesiąc, rok):

……………………………………………………
MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego:

4. Ulica:

5. Nr domu:

6. Miejscowość:

7. Kod pocztowy:


DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

8. Numer identyfikacyjny (NIP):

9. REGON / PESEL:

10. Nazwa / Imię i nazwisko:

ADRES

11. Kraj:

12. Województwo:

13. Gmina / Dzielnica:

14. Ulica:

15. Nr domu:

16. Nr lokalu:

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy:

19. Poczta:

20. Skrytka pocztowa:

21. Telefon

22.Adres e-mail:

MIEJSCE INSTALACJI KAS REJESTRUJĄCYCH


L.p.

Adres miejsca instalacji kasy oraz nazwa placówki2

Typ / model kasy

Numer unikatowy

Numer fabryczny

Data fiskalizacji

Data obowiązku stosowania kasy

Numer ewidencyjny kasy3


Załącznik nr 3 do Instrukcji użytkowania kas rejestrujących

Ewidencja zwrotów i reklamacji
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

za okres ………………………………

Sprzedawca:


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Punkt sprzedaży:
……………………………………........

………………………………………....


Nr ewidencyjny kasy fiskalnej: …………………..

Nr unikatowy: …………………………………….

L.p.

Data sprzedaży

Nr paragonu

Nazwa towaru / usługi

Termin zwrotu / reklamacji

Zwrot całości należności

Zwrot części należności

Wartość brutto towaru / usługi

Podatek należny

Zwracana kwota brutto

Podatek należny

1.

2.

3.

4.

5.

Razem
W załączeniu:

………………………………

Podpis wystawiającegoZałącznik nr 4 do Instrukcji użytkowania kas rejestrujących

Ewidencja oczywistych pomyłekEwidencja oczywistych pomyłek za okres ………………………………

Sprzedawca:


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Punkt sprzedaży:
……………………………………........

………………………………………....


Nr ewidencyjny kasy fiskalnej: …………………..

Nr unikatowy: …………………………………….
L.p.

Nr paragonu

Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż

Przyczyny / okoliczności popełnienia pomyłki

Wartość sprzedaży brutto

Podatek należny

1.

2.

3.

4.

5.

Suma

  

………………………………

Podpis wystawiającego

UWAGA: Do każdej pozycji należy obowiązkowo dołączyć oryginał paragonu, co do którego nastąpiła pomyłka.Załącznik nr 5 do Instrukcji użytkowania kas rejestrujących

Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji

…………………………………

(miejscowość, data)Dane podatnika

…………………………………………………..

(nazwa)

…………………………………………………..(adres)

…………………………………………………..

…………………………………………………..
NIP / REGON …………………………………..
Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ……………………………….….

ul. …………………………………
WNIOSEK o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy
Proszę o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy:

- o numerze unikatowym: ……………………………………..

- o numerze fabrycznym: ………………………………………

- o numerze ewidencyjnym:

- sfiskalizowanej w dniu: ………………………………………

- zainstalowanej pod adresem: …………………………………………………………………………...w związku z :

1) zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej w dniu ………………………….:*

2) wymianą pamięci fiskalnej kasy:*

3) zapełnieniem się pamięci fiskalnej kasy w dniu ………………………………….………;*

4) inną przyczyną, tj. …………………………………………………………………………*
Oświadczam, że nie korzystałem / korzystałem* z ulgi z tytułu zakupu kasy.

Oświadczam, że kasa była używana krócej niż trzy lata, w związku z tym zwracam ulgę z tytułu zakupu kasy w wysokości: …………………………….. na konto urzędu skarbowego.


(czytelny podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 6 do Instrukcji stosowania kas rejestrujących

Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kradzieży/utracie kasy rejestrującej

…………………………………

(miejscowość, data)Dane podatnika

…………………………………………………..

(nazwa)

…………………………………………………..(adres)

…………………………………………………..

…………………………………………………..
NIP / REGON …………………………………..
Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ……………………………….….

ul. …………………………………
Powiadomienie o kradzieży / utracie kasy rejestrującej*

Informuję Urząd Skarbowy w …………………………….., iż kasa rejestrująca:

- typ/model: ………………………………………………………………………………………………

- numer unikatowy: …………………………………………………………...…………………………………….

- numer fabryczny: ………………………………………………...………………………………………………..

- numer ewidencyjny: ……………………………………………………………………………………………….

- zainstalowana pod adresem: ……………………………………………………………………………………….

została skradziona/utracona* w następujących okolicznościach:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
W załączeniu potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania.
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 7 do Instrukcji stosowania kas rejestrujących

Wykaz kas fiskalnych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu


L.p.

Nr ewidencyjny

Typ kasy fiskalnej

Nr unikatowy

Nr fabryczny

Miejsce instalacji kasy rejestrującej

1

02-71-06850/09

POSNET BINGO

AEF08012228

PO012107131

Dom studencki Bliźniak, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław

2

02-71-06851/09

POSNET BINGO

AEF08012533

PO012107181

Dom studencki Jubilatka, ul. Wojciecha z Brudzewa 10, 51-601 Wrocław

3

02-71-10949/11

POSNET THERMAL FV

BBA10111151

PO074004369

Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Medycyny Sądowej , ul. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-368 Wrocław

4

02-71-10950/11

POSNET THERMAL FV

BBA10110615

PO074004096

Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Techniki Molekularnej , ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław

5

02-71-11299/11

POSNET BINGO HS

BBB10200658

PO017010660

Pracownia SAA, ul. Borowska 216, 50-556 Wrocław

6

02-71-15142/13

DEON E

BBW11043152

8805927

Dział Wydawnictw, ul. Marcinkowskiego 2-6,

50-368 Wrocław7

02-71-11300/11

POSNET BINGO HS

BBB10199495

PO017010152

Biblioteka, CNIM, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
1 Niepotrzebne skreślić.

2 W przypadku kas przenośnych – adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

3 W przypadku pierwszego zgłoszenia pole pozostawia się puste.

: images -> rektor
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
rektor -> Regulaminorganizacyjn y akademiimedyczne j
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna