Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Pobieranie 59,9 Kb.
Data18.12.2017
Rozmiar59,9 Kb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011


Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 99

z dnia 09.03.2011r.
PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje i funkcje kontroli finansowej, jej cele i zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli i jej dokumentowania.
§ 2

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o: 1. Przedszkolu– należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 99

 2. Procedurach – należy przez to rozumieć Procedury kontroli finansowej obowiązujące w Przedszkolu

 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 99,

 4. głównym księgowym – należy przez to rozumieć głównego księgowego Przedszkola miejskiego nr 99

 5. pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników księgowości,

 6. osobie kontrolującej – należy przez to rozumieć pracownika na stanowisku kierowniczym, zobowiązanego do wykonywania kontroli funkcjonalnej, jak również pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli funkcjonalnej, w tym również pracownika, którego obowiązek wykonywania kontroli wynika z zakresu czynności służbowych,

 7. kontroli – należy przez to rozumieć kontrolę finansową,

 8. dokumentach – należy również przez to rozumieć dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych realizowanych przez Przedszkole,

 9. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


§ 3


  1. Wszelkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia powinny być rzetelnie dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu.

  2. Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych.

  3. Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowane przed i po realizacji.


§ 4

1. W celu usprawnienia gospodarki finansowej podejmowane są działania mające maksymalnie zastąpić obrót gotówkowy obrotem bezgotówkowym w procesie regulowania powstałych zobowiązań.§ 5


 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

 2. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone odpowiednim dokumentem.

 3. Główny księgowy Przedszkola jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości Przedszkola, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.

§ 6
Kontrola finansowa to ogół czynności podejmowanych w celu sprawdzenia pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości operacji finansowych i gospodarczych przed ich powstaniem, w trakcie ich realizacji oraz po ich dokonaniu, na podstawie dokumentów księgowych, jak również w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania rachunkowości i badania wyników działalności Przedszkola, tj.

 1. przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

 2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków z środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

 3. prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2.

§ 7
1.Czynności kontrolne polegają przede wszystkim na przeglądzie dokumentów i  ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, jak również kontroli przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz uregulowań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
§ 8


 1. Główny księgowy jest odpowiedzialny za:.

  1. prawidłowość sporządzania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę obliczania wynagrodzeń pracowników Przedszkola, prawidłowość sporządzania list płac, zasadność wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość obliczania zaliczki na podatek dochodowy, prawidłowość dokonywania potrąceń z tytułu zaliczek i innych zobowiązań, obliczanie wynagrodzenia za urlop, za godziny ponadwymiarowe/nadliczbowe, itp.,

  2. sposób i prawidłowość określania ilości zamawianych materiałów dla potrzeb Przedszkola, prawidłowość ewidencji umów, prawidłowość postępowań w zakresie realizacji zamówień publicznych,

  3. prawidłowość ewidencji zawieranych umów oraz terminowość ich wykonania,

  4. rzetelność danych zawartych w analizach ekonomicznych, prawidłowość danych w sprawozdawczości.


Rozdział II – Zakres, cel i zasady sprawowania kontroli finansowej
§ 9
1. Kontrola finansowa obejmuje kontrolę:

 1. wstępną, bieżącą i następną operacji finansowych i gospodarczych,

 2. obiegu dokumentów księgowych,

 3. poprawności wystawiania dokumentów,

 4. sprawozdawczości finansowej i kalkulacji,§ 10
1. Celem kontroli finansowej jest:

 1. badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. ujawnienie ewentualnego marnotrawstwa środków finansowych i majątku rzeczowego, niegospodarności w działaniu oraz nadużyć,

 3. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

 4. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

 5. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie:

  1. pozyskiwania środków publicznych,

  2. zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych

  3. zwrotu środków publicznych.

§ 11
1. Czynności kontroli należy dokonywać we wszystkich fazach działalności, w następujących formach:

 1. kontroli wstępnej – mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmującej w szczególności badanie dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań, celowości i legalności wydatków oraz ich odzwierciedlenia w planie finansowym;

 2. kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności i operacji finansowych oraz gospodarczych w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem;

 3. kontroli następnej – polegającej na badaniu dokumentów odzwierciedlających już dokonane operacje finansowe i gospodarcze.


§ 12


 1. Przedmiotem kontroli jest ocena stanu faktycznego na podstawie następujących kryteriów:

 1. zgodności z prawem,

 2. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (rzetelności),

 3. celowości,

 4. gospodarności,

 5. przejrzystości.

 1. Stosowanie kryterium zgodności z prawem polega na badaniu czy Przedszkole prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Kryterium rzetelności wymaga ustalenia, czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są właściwie udokumentowane, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania i zostały sprawdzone przed ich zaksięgowaniem przez uprawnione osoby oraz czy przyjęte zasady rachunkowości zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Przedszkola.

 3. Stosowanie kryterium celowości polega na badaniu, czy działalność Przedszkola jest zgodna z przyjętymi celami, wynikającymi z zatwierdzonych planów finansowych.

 4. Kryterium gospodarności pozwala na ocenę, czy zadania Przedszkola realizowane są oszczędnie, wydajnie i efektywnie.

 5. Kryterium przejrzystości pozwala na jawność podejmowanych decyzji oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.


Rozdział III - Kontrola dowodów księgowych
§ 13


 1. Kontrola dowodów księgowych, potwierdzających dokonanie operacji finansowych i gospodarczych, ma na celu zbadanie poprawności merytorycznej oraz formalno – rachunkowej dokumentów wpływających do Przedszkola.

 2. Dowodami księgowymi są dokumenty stwierdzające dokonanie operacji finansowej i gospodarczej, zwane „dowodami źródłowymi”:

  1. zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahenta;

  2. zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom;

  3. wewnętrzne - dotyczące operacji wewnętrznych.

 3. Dowodami księgowymi mogą być także dowody księgowe:

  1. zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,

  2. korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące),

  3. zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (np. faktury proforma),

  4. rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

 4. Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i gospodarczych oraz udokumentowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad rachunkowości.

 5. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa odnośna instrukcja obowiązująca w Przedszkolu.


Rozdział IV - Kontrola rozrachunków
§ 14


 1. Kontrola rozrachunków obejmuje rozrachunki - z wszelkich tytułów - dotyczące bezspornych należności i zobowiązań, roszczeń spornych znajdujących się w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jak też niedoborów i szkód powstałych w środkach rzeczowych a będących w toku wyjaśniania.

 2. Operacje rozrachunkowe bada się pod względem ich legalności, zasadności, ewidencji i udokumentowania.

 3. W toku kontroli rozrachunków należy badać czy:

  1. zaistniały przyczyny powstania należności nieściągalnych i przedawnionych z ustaleniem osób winnych za ten stan,

  2. prawidłowo i terminowo przypisywano i odpisywano należności,

  3. zaistniały przypadki bezprawnego zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej granice określone w planie finansowym Przedszkola,

  4. prawidłowo przeprowadzano merytoryczną i formalną kontrolę dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,

  5. prawidłowo i terminowo regulowane są należności i zobowiązania,

  6. prawidłowo naliczane i pobierane są należne odsetki za zwłokę,

  7. terminowo i prawidłowo zgłaszana jest reklamacja wobec kontrahentów,

  8. prawidłowo i terminowo rozliczane są niedobory i nadwyżki składników majątkowych, szczególnie w przypadku niedoborów zawinionych,

  9. terminowo przekazywane są do budżetu kwoty należności przedawnionych,

  10. prawidłowo, terminowo i zgodnie z przeznaczeniem dokonywane są naliczenia oraz potrącenia zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznych (składki ubezpieczeniowe, podatki itp.),

  11. prawidłowo i terminowo księgowane są rozrachunki, ze szczególnym uwzględnieniem końca roku,

  12. prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację rozrachunków na koniec roku.

 4. W ramach kontroli rozrachunków z pracownikami należy zbadać przestrzeganie dyscypliny zaliczkowej oraz rozrachunków z tytułu sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług na rzecz pracowników.

 5. W ramach kontroli rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód należy zbadać, czy:

  1. zapisy na kontach znajdują uzasadnienie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, a  w  przypadku ujawnionych poza inwentaryzacją niedoborów i szkód - w odpowiednich protokołach,

  2. prowadzona ewidencja umożliwia ustalenie należności i roszczeń wobec osób materialnie odpowiedzialnych,

  3. przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn powstania niedoborów i szkód oraz czy było ono wystarczające dla ich zweryfikowania,

  4. podjęte decyzje w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione znajdują uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeń.


Rozdział V - Procedura kontroli dochodów i wydatków budżetowych
§ 15


 1. Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie, czy:

  1. prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych (odpłatności za świadczone usługi, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zwroty zasiłków dotyczące okresu poprzedzającego bieżący rok budżetowy, odsetki bankowe);

  2. terminowo pobierano wpłaty oraz przekazywano zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki bankowe dysponentów wyższego szczebla;

  3. właściwie i poprawnie prowadzona jest ewidencja dochodów według ich rodzajów i kwot;

  4. terminowo wysyłano do zobowiązanych wezwania do zapłaty oraz wdrażano w stosunku do nich środki egzekucyjne przewidziane prawem.

 1. Kontrola wydatków budżetowych ma na celu zbadanie, czy otrzymane środki zostały wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, w granicach zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego.

 2. Kontrola wydatków polega na zbadaniu, czy wydatki budżetowe dokonywane są:

  1. zgodnie z klasyfikacją budżetową i przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,

  2. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  3. w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków,

  4. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 3. Wydatki dokonywane są także na mocy tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel, refundowanych w trybie przeniesień wydatków na zasadach i w zakresie określonym odnośnymi przepisami.

 4. Wydatki dokonywane są w oparciu o dowody księgowe spełniające określone wymagania. Każdy dowód przed zaksięgowaniem podlega sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

 5. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem merytorycznym polega na potwierdzeniu rzetelności danych zawartych w dowodzie, a także potwierdzeniu celowości, gospodarności i legalności operacji dokonanej w oparciu o ten dowód. Potwierdzenia dowodu, przez złożenie na nim podpisu, dokonuje osoba, która faktycznie operacji tej dokonała lub, która potwierdziła fakt jej dokonania, z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega na zbadaniu wiarygodności dokumentu oraz prawidłowości jego sporządzenia ze względu na treść i formę.

 7. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są wolne od błędów rachunkowych.

 8. Kontrola wydatków polega na zbadaniu:

  1. czy wydatek został dokonany na podstawie zatwierdzonego przez uprawnione osoby wniosku,

  2. prawidłowości sporządzenia planu finansowego,

  3. kompletności ujęcia i prawidłowości zaliczenia wydatków do okresów, których dotyczą oraz ich właściwej klasyfikacji,

  4. czy przyznane w planie środki finansowe są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i czy nie są dokonywane wydatki niecelowe, na zasadzie maksymalnego wykorzystania posiadanych środków,

  5. prawidłowości udokumentowania poszczególnych wydatków, a zwłaszcza czy zastosowano właściwe ceny, narzuty, itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w odnośnych przepisach prawa,

  6. terminowości rozliczania zaliczek,

  7. wysokości i zasadności zaciągniętych zobowiązań budżetowych,

  8. przestrzegania wymagań dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

 9. Procedury kontroli wydatków dotyczą:

  1. wydatków bieżących, w tym także:

    1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

    2. wydatków związanych z podróżami służbowymi,

    3. wydatków związanych z realizacją umów zleceń i umów o dzieło,

    4. wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych).

 10. Udokumentowanie wydatków ponoszonych przez Przedszkole następuje w oparciu o:

  1. listy płac w zakresie wynagrodzeń pracowniczych,

  2. dokumenty, w oparciu o które dokonywane są potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych,

  3. faktury, rachunki, faktury korygujące, noty księgowe, faktury proforma,

  4. umowy, w tym zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

  5. polecenie wyjazdu służbowego,

  6. wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki,

  7. porozumienia zawarte w trybie obowiązujących przepisów,

  8. listy wypłaty ryczałtu pieniężnego za przejazdy lokalne sporządzone na podstawie oświadczeń o używaniu do celów służbowych samochodu prywatnego,

  9. inne dokumenty zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora Szkoły.

 11. Przedmiotem kontroli w zakresie wydatków powinny być w szczególności:

  1. zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi;

  2. prawidłowość kształtowania się należności i zobowiązań budżetowych.Rozdział VI - Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu bezgotówkowego oraz obrotu bankowego
§ 16


   1. Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu gotówkowego obejmuje następujące zagadnienia gospodarki kasowej:

  1. stan kasy i sporządzanie raportów kasowych,

  2. sprawdzenie, czy celowo nie zawyżono przychodów lub rozchodów przez wadliwe sumowanie,

  3. sprawdzenie, czy między kolejnymi raportami kasowymi jest zachowana ciągłość salda – to jest zgodność stanu początkowego ze stanem końcowym z poprzedniego raportu kasowego,

  4. skontrolowanie, czy kwoty pobrane czekiem z banku są przyjmowane do kasy w tym samym dniu,

  5. zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się w kasie przed kradzieżą lub zniszczeniem,

  6. organizację pracy intendenta- kasjera,

  7. inwentaryzację stanu gotówki w kasie.

   1. Kontrola kasy dokonywana jest w oparciu o unormowania zawarte w instrukcji kasowej, obowiązującej w Przedszkolu

.

§ 17


 1. Kontrola obrotów bankowych na kontach bankowych polega na wstępnej kontroli obrotu bezgotówkowego w zakresie badania dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

 2. Kontrola merytoryczna dokonywanych operacji bankowych na rachunkach bieżących, polega na:

  1. bieżącym sprawdzaniu wyciągów bankowych,

  2. konfrontacji operacji określonych na wyciągach bankowych z  dokumentami kasowymi i dokumentami księgowymi,

  3. bieżącym księgowaniu obrotów bankowych (przelewów bankowych),

  4. kontroli wystawiania i realizowania czeków gotówkowych.


Rozdział VII - Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań
§ 18


 1. Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej, angażującej środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez:

  1. analizę potrzeb i rezultatów poprzednich działań,

  2. określenie szacunkowej wysokości wydatku,

  3. analizę zasadności, celowości i gospodarności planowanego wydatku,

  4. badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań,

  5. sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z planem finansowym, z równoczesnym potwierdzeniem posiadania środków finansowych na jego pokrycie.

 2. Dowodem dokonania wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązania są podpisy na odnośnym dokumencie.Rozdział VIII - Wyniki kontroli i procedura usuwania nieprawidłowości
§ 19


 1. Dowodem dokonania wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego lub  inne osoby uprawnione do sprawowania kontroli jest ich podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji.

 2. Ustalenia dokonane w wyniku samokontroli i kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez właściwych merytorycznie pracowników Przedszkola mogą powodować:

  1. zablokowanie wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy,

  2. powiadomienie organu prowadzącego o działaniach mających znamiona niegospodarności,

  3. wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w planie na dany rok budżetowy lub z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym.

 3. W razie odmowy podpisania wniosku przez głównego księgowego, dyrektor podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 4. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że:

  1. nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników Przedszkola oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem,

  2. nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących danej operacji gospodarczej,

  3. zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Przedszkola i są zgodne z ustalonym harmonogramem wydatków, a Przedszkole posiada środki finansowe na ich pokrycie.

 5. W razie ujawnienia nie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym osoba kontrolująca zwraca dokumenty pracownikowi odpowiedzialnemu za ich wytworzenie. 1. Główny księgowy lub dyrektor podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości.

 2. W razie ujawnienia w czasie kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Przedszkola, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące być dowodem przestępstwa.

 3. Dyrektor, po powiadomieniu organu prowadzącego obowiązany jest:

  1. ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu,

  2. zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązku kontroli przez osoby sprawujące kontrolę funkcjonalną,

  3. wyciągnąć, na podstawie wyników przeprowadzonego badania, konsekwencje służbowe wobec osób winnych,

  4. przedsięwziąć środki organizacyjne w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań,

  5. w przypadku powstania szkody materialnej, wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o naprawienie tej szkody przeciwko osobom bezpośrednio winnym oraz przeciwko osobom winnym zaniechania obowiązku sprawowania skutecznej kontroli.


Rozdział IX - Postanowienia końcowe
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie:

 1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.; U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

 4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.),

 5. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84),

 6. regulaminy i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Przedszkolu

.

§ 21

Procedury kontroli finansowej wchodzą w życie z dniem 10.03.2011r..Łódź. 10.03.2011r.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna