Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009Pobieranie 258,46 Kb.
Strona1/2
Data19.01.2018
Rozmiar258,46 Kb.
  1   2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009

Naczelnika US w Strzelcach Opolskich

z dnia 18 czerwca 2009 r.
OGÓLNE PROCEDURY OBSŁUGI PODATNIKÓW

     1. Udzielanie informacji ustnej

 1. Udzielanie interpretacji pisemnej

 2. Rejestracja podatkowa

 3. Składanie deklaracji (zeznań) oraz korekt deklaracji (zeznań)
     1. Elektroniczne składanie deklaracji i dokumentów podatkowych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 4. Elektroniczne składanie zeznania podatkowego PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 5. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 6. Wniosek w sprawie ulgi podatkowej

 7. Wniosek w sprawie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 8. Wniosek w sprawie zwrotu podatku lub umorzenia zaległości podatkowej złożony na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Odwołanie
     1. Zażalenie

 10. Wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego 

 11. Prostowanie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej decyzji

 12. Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną organu podatkowego

 13. Zwrot kosztów postępowania

 14. Wydawanie zaświadczeń

 15. Składanie skargi lub wniosku
     1. Rejestr zastawów skarbowych


I. UDZIELANIE INFORMACJI USTNEJ

1. PRZEDMIOT SPRAWY
Udzielanie ustnej informacji:

- o procedurach załatwiania spraw w urzędzie skarbowym,

- o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz przyjmowanie pism, wniosków, deklaracji (zeznań) i wydawanie druków.
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
SALA OBSŁUGI PODATNIKÓW (parter Urzędu)

- Stanowisko recepcyjno-informacyjne (Kancelaria Urzędu) – stanowisko 1

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – stanowisko 2

- Podatek od towarów i usług – stanowisko 3

- Ewidencja i rejestracja podatników – stanowisko 4

- Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, – stanowisko 5

- Informacja o stanie kont podatników, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu

w podatkach – stanowisko 6

- Stanowiska rachunkowo-kasowe:


 • likwidator – stanowisko 7

 • kasa


Przy braku satysfakcji z udzielonej odpowiedzi należy zgłosić się do odpowiedniej komórki organizacyjnej załatwiającej dany zakres spraw.

GODZINY, W KTÓRYCH UDZIELANE SĄ INFORMACJE:

 

poniedziałek 730 – 1800

wtorek - piątek 730 – 1530
KASA CZYNNA:

- w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600,

przerwy: od 1000 do 1020 oraz od 1300 do 1330
- w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 do 1400

przerwa: od 1100 do 1130Nr telefonu 077/461 28 29


3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Osoba żądająca informacji ustnej jest obowiązana do przedstawienia stanu faktycznego.
● Pracownik Urzędu obowiązany jest w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący wyjaśnić stan prawny. Jeżeli zagadnienie jest skomplikowane i wymaga szczegółowego wyjaśnienia pracownik umawia się na inny termin rozmowy (ustnej, telefonicznej) bądź informuje o możliwości złożenia zapytania na piśmie.

II. UDZIELANIE INTERPRETACJI PISEMNEJ
1. PRZEDMIOT SPRAWY
● Z dniem 1 lipca 2007r. obowiązują nowe zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590 ze zm.)
2. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAPYTANIA
Do wydawania indywidualnych interpretacji Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

Dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania w województwie opolskim właściwym do wydawania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.Nr 112, poz.770)
3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej winien być złożony zgodnie z wzorem ORD-IN, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów

(Wzór wniosku do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl oraz w Urzędzie - na sali obsługi)


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U.Nr 112, poz.771)

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, nie spełniający wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia.


Podstawa prawna: art.14g §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.)


4. OPŁATA


 • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;

 • opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek.


Podstawa prawna: art.14 f § 1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 ze zmianami)
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Interpretacje indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
● O przedłużeniu terminu organ podatkowy zawiadamia wnoszącego wniosek.
Podstawa prawna: art.14d, art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm.).

III. EWIDENCJA I REJESTRACJA PODATNIKÓW 1. PRZEDMIOT SPRAWY
 • Składanie zgłoszenia identyfikacyjnego / aktualizacyjnego przez osoby fizyczne nie prowadzące samodzielnej działalności gospodarczej ( NIP-3 )

 • Składanie zgłoszenia identyfikacyjnego / aktualizacyjnego przez osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą ( NIP- 1 )

 • Składanie zgłoszenia identyfikacyjnego / aktualizacyjnego przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące podatnikami lub płatnikami ( NIP-2 )


Podstawa prawna : ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 ze zm.)


 • Składanie wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-5 oraz wniosku o wydanie duplikatu decyzji NIP


Podstawa prawna : art. 13 ust.3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 ze zm. )


 • Składanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz informacji dotyczącej obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-R/UE


Podstawa prawna : art. 96 i 97 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz U. Nr 54, poz.535 ze zm.)


 • Składanie wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ( VAT-ID )


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 58, poz.559 )


 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.
 1. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • Osoby składające zgłoszenie identyfikacyjne muszą podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu.


Podstawa prawna: art.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 ze zm.)


 • Osoby fizyczne składając zgłoszenie identyfikacyjne, zobowiązane są do zamieszczania w nim swojego nazwiska, imion, imion rodziców , daty i miejsca urodzenia, określenia płci, nazwiska rodowego, obywatelstwa, adresu zamieszkania, adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaju i numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL
 • Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem. W szczególności dotyczy to następujących dokumentów :

 • wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

 • umowy spółki,

 • dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba,

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

 • prokury,

 • umowy o prowadzeniu rachunku bankowego.Podstawa prawna : art.5 ust.4b ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników( Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)


 • Na wniosek zainteresowanego, tj. podatnika lub płatnika, który posługuje się takimi numerami, Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza fakt nadania numeru NIP. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku. W tym celu składa wniosek na formularzu NIP-5, na którym Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza dane zawarte w rejestrze i na wspomnianym wniosku.
 • Na wniosek podatnika, w przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji w sprawie nadania numeru NIP, organ podatkowy wydaje duplikat decyzji .
 • Podatnik, który rejestruje się w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego rejestruje i potwierdza zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Podatnik, który będzie dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych składa zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R oraz załącznik VAT-R/UE - przed dniem dokonania pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej. Na podstawie wyżej wymienionego zgłoszenia podatnik otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT-UE.

Od 1 grudnia 2008r., zgodnie z nowym wzorem zgłoszenia rejestracyjnego, informacje z załącznika VAT-R/UE włączone zostały do podstawowego tekstu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.


 • W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia numeru VAT kontrahenta z państw członkowskich Unii Europejskiej wnioskodawca składa wniosek VAT-ID. Wniosek powinien zawierać:

- numer NIP wnioskodawcy,

- imię i nazwisko lub nazwę,

- adres miejsce zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla organizacji,

w części dotyczącej podmiotów podlegających zidentyfikowaniu : • kraj UE,

 • numer VAT,

 • imię i nazwisko lub nazwa,

 • adres miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej lub adres siedziby dla organizacji,

 • dzień, w którym mają obowiązywać oczekiwane informacje o kontrahencie.
 1. OPŁATA

Wysokość opłaty skarbowej, uiszczanej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego, wynosi : • za wydanie duplikatu decyzji NIP 15 zł;

 • za zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP ( NIP-5) 21 zł;

 • od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego – zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 170 zł;

 • za zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju 20zł;

 • zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony 21 zł.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁTWIENIA SPRAWY
 • Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP następuje w drodze decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 • Odpowiedź na wniosek o wydanie duplikatu decyzji NIP, potwierdzenie nadania NIP (NIP-5) oraz wniosek o potwierdzenie numeru VAT kontrahenta z państw członkowskich Unii Europejskiej wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


IV. SKŁADANIE DEKLARACJI (ZEZNAŃ)

ORAZ SKORYGOWANYCH DEKLARACJI (ZEZNAŃ)
1. PRZEDMIOT SPRAWY
● Składanie deklaracji (zeznań) oraz skorygowanych deklaracji (zeznań) .
● Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy inkasenci, mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (zeznanie)

 

● Uprawnienie do skorygowania: • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

 • przysługuje nadal po zakończeniu:

  • kontroli podatkowej

  • postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego

 

Podstawa prawna: art. 81, art. 81 b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

 
2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORAZ KOREKT

 

Deklaracje (zeznania) oraz korekty deklaracji (zeznań) należy składać w Sali Obsługi Podatnika (parter), przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ PODATNIKÓW W PRZYPADKU ZŁOŻENIA SKORYGOWANEJ DEKLARACJI

 

Skorygowaną deklarację (zeznanie) należy złożyć wraz z: • pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty,

 • oświadczeniem, że nie ma przeszkód do złożenia korekty, ponieważ w zakresie zobowiązań których dotyczy korekta nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa.


Podstawa prawna: art.81, 81b ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z. 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej oraz do korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.


Podstawa prawna: art.56 §1a i 1b ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z. 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).V. ELEKTRONICZNE SKŁADANIE DEKLARACJI I DOKUMENTÓW PODATKOWYCH ZA POMOCĄ KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
1. PRZEDMIOT SPRAWY
Podatnicy mogą składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 246 poz.1817 ze zm.), przez udostępnienie odpowiednich usług oraz procedur.

Opracowano i udostępniono następujący zestaw formularzy interaktywnych, którymi mogą posługiwać się podmioty:

- CIT-2, CIT-6, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10R, CIT-11R, CIT-D, CIT-D1, CIT-2/O, CIT-8/O, CIT-ST, CITSTA, CIT-STR, CTSTAR,, IFT-1, IFT-1R, IFT-2, IFT-2R, IFT-3, IFT-3R, IFT/A, NAD-ZP, NIP-3, ORD-TK, ORD-U, ORD-U1, ORD-W1, ORD-ZU, PCC-2, PCC-3, PIT-4R, PIT-6, PIT-6L, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-11K, PIT-14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-2K, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 (do 31.12.2008 r.), PIT-38 (do 31.12.2008 r.), PIT-39, PIT-40, PIT-R, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28A, PIT-28B, PPE/O, POG-3A, POG-3C, POG-3D, POG-R, SD-2, SD-3, SD-Z2, SSE-R, SSE/A, SSER/A, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-21, VAT-23, VAT-24, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VAT-ZT, VAT-ZZ, WZP-1K, WZP-1M, WZP-1R, WZS-1K, WZS-1M, WZS-1R, ZAW-E1, ZAW-E2.
Podstawa prawna: art. 3a, art.3b, ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.Nr 246 poz.1817 ze zm.)
2. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Formularze interaktywne przeznaczone są dla podatników, płatników, którzy posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny (weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Kwestie dotyczące tego podpisu uregulowane są ustawą o podpisie elektronicznym Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450 ze zm., która pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .
Od dnia 8 kwietnia 2009 r. zgodnie z ustawą o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 57, poz. 466.) jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1) podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Wzór pełnomocnictwa określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. Nr 57, poz.470).


Natomiast podatnicy, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi do dnia 8 kwietnia 2009 r. złożyli w urzędzie skarbowym dokumenty ZAW-E1 (zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej) i ZAW-E2 (zgłoszenie upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym) i uzyskali zaświadczenie ZAS-E wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zgodność dokumentów ZAW-E1 i ZAW-E2 – aktualizacji danych dokumentów ZAW-E1, ZAW-E2 i odwołania upoważnienia lub zmiany daty końca upoważnienia do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, dokonują nadal na formularzach ZAW-E1 i ZAW-E2.
Wymagania niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy:


   1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP lub Vista) i skonfigurowanym dostępem do Internetu.

   2. Podłączony czytnik kart kryptograficznych ze sterownikami zainstalowanymi w systemie operacyjnym.

   3. Karta z kwalifikowanym podpisem elektronicznym włożona do czytnika.

   4. Skonfigurowana baza certyfikatów (przynajmniej jeden certyfikat dodany do bazy).

   5. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższej (może być wersja polska lub angielska) - wersja do pobrania na stronie www.adobe.com/pl lub www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

   6. Pobrane ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl i zainstalowane w systemie rozszerzenie (plug-in) do programu Adobe Reader.

   7. Pobrane ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl odpowiednie wzory formularzy interaktywnych i zapisane na dysku lokalnym.Wszelkie informacje nt. składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej można pozyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów/Systemy informatyczne/ e-deklaracje

- Ministerstwo Finansów/Systemy informatyczne/ e-poltax
3. SPOSÓB SKLADANIA DEKLARCJI I DOKUMENTÓW PODATKOWYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ


  1. Instalacja rozszerzenia (plug-in) pobranego ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl

  2. Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza.

  3. Wypełnienie formularza danymi.

  4. Wybranie przycisku ‘Podpisz dane’ i uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji.

  5. Wykonanie wszystkich czynności wskazanych przez kreatora.

  6. Zapisanie np. przez utworzenie na dysku komputera pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysłanego dokumentu. Numer ten ukaże się na ekranie monitora zaraz po wysłaniu dokumentu.

  7. W ciągu doby (od 1 godziny do 24 godzin - zależnie od polityk Centrów Certyfikacji dla posiadanego certyfikatu) wczytanie do programu Adobe Reader interaktywnego formularza, który służy do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru („UPO.pdf”). Wpisanie do formularza numeru referencyjnego dokumentu, do którego pobrane zostanie UPO (kopiujemy go z dokumentu utworzonego w punkcie 6) i wykonanie operacji pobrania UPO.

VI. ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT-37 BEZ KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
1. PRZEDMIOT SPRAWY
Do wysłania zeznania podatkowego bez użycia podpisu kwalifikowanego służy interaktywny formularz PIT-37, który należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów (www.e-deklaracje.mf.gov.pl )
Podstawa prawna: art. 3a, art.3b, ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) § 6a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. Nr 246, poz. 1820 ze zm.)


2. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Formularz PIT-37 umieszczony na stronie Ministerstwa Finansów służy do wysyłania, do systemu e-Deklaracje, dokumentu w formie elektronicznej podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) oraz podpisem zdefiniowanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
W przypadku zeznań podatkowych PIT-37 w wersji elektronicznej bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu, składanych wspólnie przez małżonków wymagane jest pełnomocnictwo małżonka. Pełnomocnictwo takie powinno być złożone przez małżonka (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do właściwego urzędu, w formie papierowej na formularzu UPL-1, przed wysłaniem zeznania PIT-37 w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego.
Wymagania niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym :


 1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP lub Vista) i skonfigurowanym dostępem do Internetu.

 2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w wersji 8.1.2 lub wyższej (może być wersja polska lub angielska) - wersja do pobrania na stronie www.adobe.com/pl lub www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 3. Pobrane ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl i zainstalowane w systemie rozszerzenie (plug-in) do programu Adobe Reader.

 4. Pobrane ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl formularz interaktywny PIT-37 i zapisany na dysku lokalnym komputera (możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracjegov.pl ).

 5. Posiadanie przez podatnika lub płatnika uprawnień administratora systemu operacyjnego na danym komputerze.Wszelkie informacje nt. składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej można pozyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów/Systemy informatyczne/ e-deklaracje


3. SPOSÓB SKLADANIA DEKLARCJI I DOKUMENTÓW PODATKOWYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ


 1. Instalacja rozszerzenia (plug-in) pobranego ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl

 2. Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza.

 3. Wypełnienie formularza danymi.

 4. Wykonanie wszystkich czynności wskazanych przez kreatora.

 5. Zapisanie np. przez utworzenie na dysku komputera pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysłanego dokumentu. Numer ten ukaże się na ekranie monitora zaraz po wysłaniu dokumentu.

 6. W ciągu doby (od 1 godziny do 24 godzin - zależnie od polityk Centrów Certyfikacji dla posiadanego certyfikatu) wczytanie do programu Adobe Reader interaktywnego formularza, który służy do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru („UPO.pdf”). Wpisanie do formularza numeru referencyjnego dokumentu, do którego pobrane zostanie UPO (kopiujemy go z dokumentu utworzonego w punkcie 5) i wykonanie operacji pobrania UPO.VII. WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY

1. PRZEDMIOT SPRAWY
● Stwierdzenie nadpłaty podatku następuje w przypadku, gdy:

 • podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku przez płatnika albo wysokość pobranego podatku,

 • podatnik w zeznaniach (deklaracjach) wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej,

 • w deklaracjach innych niż (deklaracje podatku akcyzowego i deklaracje o wpłatach z zysku za rok obrotowy) z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,

 • nie będąc obowiązanym do składania zeznań (deklaracji), podatnik dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

 • płatnik lub inkasent w składanych deklaracjach wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,

 • w złożonej deklaracji płatnik lub inkasent wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej,

 • płatnik lub inkasent nie będąc obowiązanym do składania deklaracji, wpłacił podatek w wysokości większej od należnej,

 

Podstawa prawna: art.75 §1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.

3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU

ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Warunkiem załatwienia sprawy jest:


 • wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku,

 • złożenie wraz z wnioskiem skorygowanego zeznania (deklaracji) oraz pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 

● Wniosek o stwierdzenie nadpłaty winien zawierać: • imię i nazwisko, bądź nazwę podatnika, płatnika lub inkasenta,

 • adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności, kod pocztowy),

 • NIP,

 • wskazanie adresata ( Naczelnik Urzędu Skarbowego),

 • treść żądania,

 • uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaniem okoliczności związanych z powstaniem nadpłaty,

 • oświadczenie, że w zakresie zobowiązań których dotyczy wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa, jak również nie biegnie okres między zakończeniem kontroli , a wszczęciem postępowania podatkowego,

 • podpis wnioskodawcy.


4. OPŁATA
- wolne od opłaty skarbowej
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Jeśli prawidłowość skorygowanego rozliczenia (deklaracji, zeznania) nie budzi
wątpliwości organ podatkowy zwraca nadpłatę w ciągu 2 miesięcy bez wydawania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

Podstawa prawna: art.75 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn.z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

● Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Podstawa prawna: art.76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn.z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)
 

Stwierdzenie nadpłaty lub odmowa stwierdzenia nadpłaty następuje w formie decyzji

 

● Decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty lub decyzja o stwierdzeniu nadpłaty jest wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

● O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Podstawa prawna: art.139 i art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).


VIII. WNIOSEK W SPRAWIE ULGI PODATKOWEJ

1.    PRZEDMIOT SPRAWY

 

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku,

  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej,

  • odraczanie innych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego,

  • umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę,

  • zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku,

  • ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy,

  • zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy.

 

Podstawa prawna: art.48 § 1, art.67a §1, art.22§2 i §2a, art.77a ustawy z dnia 29.08.1997r..

Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).


2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.


 1. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPELNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o udzielenie ulgi.

● Wniosek powinien zawierać:


 • imię i nazwisko, bądź nazwę podatnika,

 • adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności, kod pocztowy),

 • NIP,

 • wskazanie adresata ( Naczelnik Urzędu Skarbowego),

 • dokładnie sprecyzowaną treść żądania:

▪ jakiego podatku lub zaległości podatkowej wniosek dotyczy (tytuł podatkowy, kwota i okres którego dotyczy);

▪ w przypadku odroczenia – proponowana kwota i termin jej zapłaty;

▪ w przypadku rozłożenia na raty – proponowana ilość rat, kwoty i terminy zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej,


 • wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty winien zawierać uzasadnienie dotyczące zaistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego wraz ze stosownymi dokumentami w sprawie, w szczególności:

▪ oświadczeniem o stanie majątkowym (według wzoru) lub informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;

▪ informacją o posiadanej zdolności kredytowej;

▪ wszelkimi dokumentami, świadczącymi o potrzebie udzielenia ulgi;

▪ plan pozyskiwania środków finansowych za pomocą których będzie możliwa spłata rat lub odroczonego podatku; • wniosek składany przez przedsiębiorców winien dodatkowo zawierać informacje wymagane przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 • wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku winien zawierać:

▪ uzasadnienie potwierdzone stosownymi dokumentami wskazującymi, że pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji lub

▪ uprawdopodobnienie, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, • wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek winien zawierać uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy,

 • wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy powinien zawierać uzasadnienie istnienia ważnego interesu podatnika,

 • podpis wnioskodawcy.4. OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej 
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Załatwienie sprawy następuje w formie pisemnej poprzez przesłanie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu. 

● O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna: art.139 i art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).IX. WNIOSEK W SPRAWIE ZWROTU NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM
1.    PRZEDMIOT SPRAWY


 • wnioski o zwrot części wydatków poniesionych w okresie od 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2007r. przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%;


Podstawa prawna : art.3, art.4 i art. 5 ustawy z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

(Dz.U.Nr 177, poz.1468 ze zm.)


2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym należy składać na stanowisku 2 lub 3 Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.

3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wniosku o zwrot części wydatków poniesionych przez osobę fizyczną na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową;
● Wniosek powinien zawierać:


 • imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;

 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

 • rodzaj poniesionych wydatków, czyli określenie czy wydatki poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego;

  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 • rok rozpoczęcia inwestycji;

 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele określone powyżej;

 • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art.3 ust. 5-7 ustawy.

 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeśli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;

 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku – wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

● Do wniosku należy załączyć kopię: • pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (tytuł własności, umowę użyczenia, najmu lub dzierżawy, itp.)

 • faktur dokumentujących poniesione wydatki, na cele w związku z którymi następuje złożenie wniosku o zwrot podatku.


4. OPŁATA


 • wolne od opłaty skarbowej5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Załatwienie sprawy następuje poprzez:- wydanie decyzji w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeśli wniosek budzi wątpliwości organu podatkowego,

- przyjęcie wniosku bez wydania decyzji jeśli wniosek nie budzi wątpliwości organu podatkowego.

● Wypłata kwoty zwrotu następuje w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji

wnioskodawcy ( w przypadku wniosku budzącego wątpliwości organu podatkowego) lub w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku ( w przypadku wniosku nie budzącego wątpliwości organu podatkowego), zgodnie ze wskazaniem sposobu wypłaty we wniosku.

● W przypadku naruszenia powyższych terminów kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalonej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wydania decyzji lub termin wypłaty kwoty zwrotu.

● Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewydanie decyzji w terminie 6 miesięcy lub za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji ponosi osoba fizyczna, lub opóźnienie w wydaniu decyzji lub wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

● O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 
Podstawa prawna: art.6 ustawy z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

( Dz.U. Nr 177, poz.1468 ze zm.)

art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).
X. WNIOSEK W SPRAWIE ZWROTU PODATKU LUB UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ PODATNIKOM UZYSKUJĄCYCH NIEKTÓRE PRZYCHODY POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1.    PRZEDMIOT SPRAWY
Wnioski o:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami – dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego,

 • zwrot podatku dochodowego – dla podatników, którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek,

 • umorzenie zaległości i zwrot – dla podatników, którzy dokonali częściowej zapłaty podatku


Podstawa prawna : art. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U., Nr 143, poz.894)2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wnioski o zwrot podatku lub umorzenie zaległości podatkowej należy składać na Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.
3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wniosku, sporządzonego według ustalonego wzoru, o zwrot podatku lub umorzenie zaległości podatkowej

● Wniosek należy złożyć:

- do dnia 6 października 2008 roku - w przypadku gdy wniosek dotyczy 2002 roku

- do dnia 6 lutego 2009 roku - w przypadku gdy wnioski dotyczą lat 2003-2007


● Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie, sporządzone według określonego wzoru, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość:

 • uzyskanych przychodów z pracy,

 • zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był zobowiązany do jego zapłaty

 1. zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek – w przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości.


Podstawa prawna: art.3 i art.4 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz.894)
4. OPŁATA


 • wolne od opłaty skarbowej


5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wniosku dotyczącego 2002 roku do dnia 30 listopada 2008 roku● Wypłata kwoty zwrotu następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji określającej kwotę zwrotu, zgodnie ze wskazanym we wniosku sposobem wypłaty.

● W przypadku naruszenia powyższych terminów kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej o której mowa w art. 57 par. 2 Ordynacji podatkowej, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

● Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewydanie decyzji w terminie 6 miesięcy lub do dnia 30 listopada 2008 roku lub za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ponosi osoba fizyczna, lub opóźnienie w wydaniu decyzji lub wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

● Kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe.

● Umorzenie zaległości oraz zwrot, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis udzieloną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

● W przypadku gdy w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, toczy się postępowanie podatkowe albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.

● Wszczęte postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.

● Podatnicy są obowiązani do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.

● O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna: art.5, art. 6, art.8, art.9 i art.10 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz.894); art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.)XI. ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDANEJ PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

1. PRZEDMIOT SPRAWY
Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organu podatkowego pierwszej instancji.
Podstawa prawna : art.220 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.)2. MIEJSCE ZŁOŻENIA ODWOŁANIA
Odwołanie należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter), lub przesłać pocztą.

3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie winno : • zawierać zarzuty przeciw decyzji,

 • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,

 • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Podstawa prawna: art.222 i art.223 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).


4. OPŁATA


 • wolne od opłaty skarbowej


5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
● Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie uzna, że odwołanie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie w całości i na podstawie art.226 Ordynacji podatkowej wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Podstawa prawna: art.227 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 

 

● Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.O każdym przypadku nie zakończenia postępowania odwoławczego w ciągu 2 miesięcy organ odwoławczy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia odwołania. Jeżeli odwołanie nie zostało rozpatrzone w terminie 2 miesięcy a decyzja do tego czasu nie została wykonana, jej wykonanie ulega wstrzymaniu z mocy prawa w granicach określonych w odwołaniu – do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego.

 

Podstawa prawna: art.139 i art.140 oraz art.225 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 
XII. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE WYDANE

W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

1. PRZEDMIOT SPRAWY

 

Zażalenie na wydane w toku postępowania postanowienie można wnieść, gdy stanowi o tym ustawa Ordynacja podatkowa. 

Podstawa prawna: art.236 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r.Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 
2. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAŻALENIA

 

Zażalenie należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą. 

 

3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie lub zawiadomienia, o których mowa w art.103 § 1 Ordynacji podatkowej (dotyczy spadkobierców). 

Zażalenie winno : • zawierać zarzuty przeciw postanowieniu,

 • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,

 • wskazywać dowody uzasadniające żądanie zawarte w zażaleniu.


Podstawa prawna: art.219 w związku z art.222 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm.)

 

4. OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej 

5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPARWY

 

● Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu (Dyrektorowi Izby Skarbowej) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zażalenia, chyba że w tym terminie uzna, że postanowienie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie w całości i na podstawie art.226 Ordynacji podatkowej wyda nowe postanowienie, którym uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie. 

Podstawa prawna: art.227 w związku z art.239 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).

 

● Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania zażalenia przez organ odwoławczy.O każdym przypadku nie zakończenia postępowania odwoławczego w ciągu 2 miesięcy, organ odwoławczy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia zażalenia.

 

Podstawa prawna: art.139 i art.140 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).

 
XIII. WSTRZYMANIE WYKONANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI DECYZJI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO1. PRZEDMIOT SPRAWY

 

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej, na wniosek podatnika, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.


a) MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (postanowienia) należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą.


b) WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej następuje po przyjęciu przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę w formie określonej w art.33d §2 Ordynacji podatkowej.


c) SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę.


 Organ podatkowy pierwszej instancji załatwia sprawę wydając postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji lub w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji.
Podstawa prawna: art. 33d do 33g, art.239a do art.239j ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).
d) TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna: art.239f § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)
e) OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej2. PRZEDMIOT SPRAWY
Wstrzymanie wykonania decyzji:

 • co do których wniesiono wniosek o wznowienie postępowania,

 • co do których wniesiono wniosek o unieważnienie decyzji.

 

Podstawa prawna: art.239a do art.239j, art.246, art.252 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).
a) MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (postanowienia) należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą. 

b)WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie odpowiednio umotywowanego podania.Podanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko bądź nazwę podatnika,

 • adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności, kod pocztowy),

 • NIP

 • treść żądania,

 • podpis wnioskodawcy.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego wstrzyma wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego wstrzyma wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art.247 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. 

 

c) SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.


 Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Dyrektor Izby Skarbowej załatwia sprawę wydając postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji lub w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji.
Podstawa prawna: art.246, art.252 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm.)
 

d) TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie odmowne w sprawie wstrzymania wykonania decyzji:

   • dotyczącej wznowienia postępowania służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia,
   • dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji służy stronie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu terminie 7 dni od dnia doręczenia,
   • dotyczące innych decyzji – nie służy zażalenie i można je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.


Podstawa prawna: art.246; art.252 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)
e) OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej


XIV. PROSTOWANIE BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH

ORAZ INNYCH OCZYWISTYCH OMYŁEK W WYDANEJ PRZEZ URZĄD SKARBOWY DECYZJI
1. PRZEDMIOT SPRAWY

 

Prostowanie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez Naczelnika Urzędu decyzji lub postanowieniu oraz wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji. 

Podstawa prawna : art.215 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wniosek należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą. 

3. UWAGI WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie odpowiednio umotywowanego podania zawierającego: • imię i nazwisko bądź nazwę wnoszącego podanie,

 • adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności, kod pocztowy),

 • NIP

 • wskazanie decyzji zawierającej oczywiste pomyłki lub błędy rachunkowe (symbol decyzji, datę wydania)

 • treść żądania

 • podpis

 
4. OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej


5. TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie prostujące błędy rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanej przez organ podatkowy decyzji służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Podstawa prawna: art.215 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.).XV. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONEGO DECYZJĄ OSTATECZNĄ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

1. PRZEDMIOT SPRAWY

 

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną.


Podstawa prawna : art.240 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wniosek należy złożyć w Sali Obsługi Podatnika (parter) lub przesłać pocztą. 
3. WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie odpowiednio umotywowanego podania w przypadku zakończonego już postępowania, jeżeli: • dowody na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art.130-132 ustawy Ordynacja podatkowa,

 • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,

 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

 • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,

 • została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowana umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 • Ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

 • wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której strona jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

 • orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

 

● Podanie powinno zawierać: • imię i nazwisko bądź nazwę podatnika, płatnika lub inkasenta,

 • adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności, kod pocztowy),

 • NIP,

 • oznaczenie decyzji ostatecznej rozstrzygającej w sprawie , której dotyczy wniosek o wznowienie postępowania ( nr decyzji, data wydania , nazwa organu, który wydał tę decyzję),

 • treść żądania,

 • wskazanie przyczyn złożenia wniosku,

 • podpis.

 Podstawa prawna: art.240 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

(tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

● Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji, natomiast z przyczyny wymienionej w pkt 8 następuje na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Podstawa prawna: art.241 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

 

4. OPŁATA

 

- wolne od opłaty skarbowej


5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

● Załatwienie sprawy następuje przez wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.


● Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.

 

Podstawa prawna: art.243, art.139 oraz art.140 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz U. Nr 8, poz.60 ze zm.).

 
6. TRYB ODWOŁAWCZY

 

 Na postanowienie o wznowieniu postępowania nie służy zażalenie i można je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. 

 Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji na którą przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Podstawa prawna : art. 243 §3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.) 

7. UWAGI


 

  Postanowienie o wznowieniu postępowania jest jedynie postanowieniem wszczynającym postępowanie i powinno zawierać wskazanie przesłanki uzasadniającej wznowienie postępowania.

 

  Postanowienie to nie kończy postępowania w sprawie podatkowej, ani nie rozstrzyga jej co do istoty.Podstawa prawna: art.243 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.)  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna