Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólnePobieranie 130,77 Kb.
Data13.03.2018
Rozmiar130,77 Kb.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 10/2006

Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21.03.2006r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt jako organ wykonawczy wykonuje swoją pracę.
§ 2


 1. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek administracji samorządowej w Grabowie nad Pilicą przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 51.

 2. Budynek Urzędu nad wejściowymi drzwiami posiada tablicę informacyjną z napisem „Urząd Gminy Grabów n/Pilicą”.

 3. Wewnątrz budynku na widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna o stanowiskach pracy z numerami pokoi i godzinach pracy Urzędu.


§ 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Grabów nad Pilicą,

- wójcie, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grabów nad Pilicą, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Grabów nad Pilicą.
§ 4
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zwany dalej Regulaminem określa:


 1. Zadania Urzędu,

 2. Strukturę organizacyjną Urzędu,

 3. Zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy,

 4. Zasady funkcjonowania Urzędu,

 5. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie.


§ 5
Urząd realizuje zadania:

 1. własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

 2. zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych,

 3. powierzone realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, samorządu województwa i powiatu.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Urzędu

§ 6.
1.W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a) Sekretarz Gminy,

b) Skarbnik Gminy,

c) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

d) Kierownik Sekcji Gospodarczej.

2.Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy sekretarza i skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed wójtem za realizacje swoich zadań.

4.Wójta w czasie jego nieobecności zastępuje sekretarz, a w przypadku nieobecności sekretarza, zastępuje skarbnik.
§ 7
W skład Urzędu poza wymienionymi w § 6 wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Referat Finansowo – Księgowy,

a) stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków,

b) stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej,

c) stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej,

d) stanowisko pracy do spraw księgowości,

e) stanowisko pracy do spraw obsługi kasy i rolnictwa,


2.Sekcja Gospodarcza

a)cztery stanowiska pracy do spraw obsługi i kanalizacji ( konserwatorzy)

b) woźna,
oraz samodzielne stanowiska pracy:

a)Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i organów gminy,

b)Stanowisko pracy do spraw wodociągów i archiwum,

c)Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego i inwestycji,

d)Stanowisko pracy do spraw oświaty i zamówień publicznych,

e) Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej, obsługi biuletynu, kultury i turystyki.

f) Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami,

g) Stanowisko pracy obrony cywilnej i zasiłków rodzinnych.


Rozdział III

Zasady funkcjonowania Urzędu
§8
Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady Rady, posiedzenia Komisji oraz dla potrzeb Wójta,

 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń, poleceń Wójta,

 4. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, z zakresu powierzonych zadań,

 5. Przygotowywanie projektów umów i porozumień,

 6. Opracowywanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych,

 7. Wydawanie decyzji administracyjnych indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta,

 8. Stosowanie zasad wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej,

 9. Przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum,

 10. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji,

 11. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej,

 12. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,

 13. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu budżetu, a w szczególności przekazywanie w terminie do 15 października każdego roku informacji, dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na rok następny, w zakresie prowadzonych spraw i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu,

 14. Informowanie bezpośredniego przełożonego o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,

 15. Wykonywanie na polecenie Wójta lub Sekretarza innych zadań, nie objętych zakresem działania stanowiska pracy,

 16. Wykonywanie zadań związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

- zapoznania się z przepisami prawa w zakresie danych osobowych,

- stosowanie określonych przez administratora danych, procedur i środków mających na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,

- zachowanie szczególnej staranności w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przestrzeganie zasad określonych w obowiązujących przepisach - instrukcjach.
Rozdział IV

Zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy:
§ 9


 1. Wójt – stanowisko z wyboru

1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów, określających status Wójta,

2. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3. Kieruje bieżącymi sprawami gminy,

4. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

5. Wydaje zarządzenia i decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

6. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

7. Jest terenowym szefem obrony cywilnej,

8. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

9. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,

10. Powołuje rzecznika dyscyplinarnego,

11. Nadzoruje realizację budżetu,

12. Podejmuje działania warunkujące sprawne działanie Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców.

13.Przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.
§10


 1. Sekretarz Gminy

1. Sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,

2. Opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz uaktualnia go w miarę potrzeb oraz projekt regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,

3. Nadzoruje przestrzeganie przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,

4. Dba o wygląd budynku i jego otoczenia,

5. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonych mu pełnomocnictwa przez Wójta,

6. Zapewnia terminowe i prawidłowe przygotowanie przez pracowników materiałów pod obrady sesji,

7. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z pracy rady gminy i komisji,

8. Współpracuje z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi gminy,

9. Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnienie zbiorów, w tym szczególnie aktów normatywnych,

10. Prowadzi sprawy gminy w zakresie powierzonym przez Wójta,

11. Prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,

12. Prowadzi dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników GOPS,

13. Potwierdza własnoręczność podpisów oraz zgodność kopii z oryginałem,

14. Prowadzi sprawy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie:

- zapewnienia ochrony informacji niejawnych,

- szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

- opracowywania planu ochrony jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy i nadzorowania jego realizacji,

- prowadzenia postępowania sprawdzającego w stosunku do osób mających dostęp do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą tajności,

- prowadzenia okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
15.Współpracowanie i nadzorowanie działalności zakładu opieki zdrowotnej,

16.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych, organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.

17.Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

§ 11 1. Skarbnik Gminy

1. Kieruje Referatem Finansowo – Księgowym,

2. Wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości,

3. Opracowuje projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

4. Przestrzega zasad procedury uchwalenia budżetu, określonego Uchwałą Rady Gminy,

5. Nadzoruje i kontroluje realizacje budżetu, zapewnia ochronę mienia komunalnego,

6. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

7. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

8. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności:

- instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych),

- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

- zakładowego planu kont,

9. Realizuje ustawy, a w szczególności: o dochodach i finansach gminy, o finansach publicznych, publicznych podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o rachunkowości.

10. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z praw i obowiązków głównych księgowych budżetu, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

11. Prowadzi kontrole finansowe w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

12. Wykonuje zastępujące zadania:

- prowadzi rachunki jednostki,

- wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,

- dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,

- podejmuje decyzje w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników, oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

- zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, oraz że jednostka ma środki finansowe na ich pokrycie,

- w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie kierownika jednostki,

- przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez jednostkę (kontrasygnata),

- prowadzi dekretację budżetową,

- organizuje i nadzoruje inwentaryzację składników majątku gminy,

- przeprowadza okresowe kontrole kasy,

- sporządza sprawozdania finansowe i inne,


§ 12
IV Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wykonuje zadania wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:

1.Przyjmuje oświadczenia o:

- wstąpieniu w związek małżeński,

- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

- stwierdza legitymację procesową do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

- wydaje zaświadczenia stwierdzające, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,

- przyjmuje oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

- przyjmuje oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- przyjmuje oświadczenie o uznaniu dziecka,

- przyjmuje oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- przyjmuje oświadczenie o wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,

2. Powiadamia sąd opiekuńczy o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania opiekuńczego urzędu,

3. Ustanawia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

4. Rejestruje urodzenia, zawarte małżeństwa i zgony,

5. Sprawuje funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

6. Prowadzi księgi stanu cywilnego,

7. Prowadzi akta zbiorowe i skorowidze do ksiąg stanu cywilnego,

8. Wydaje wypisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego,

9. Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności i prowadzi rejestry wyborców,

10. Prowadzi sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,

11. Udziela informacje o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12. Współdziała z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień,

13. Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności, a w szczególności:

- prowadzi kartoteki ewidencyjno-adresowo-dowodowe obywateli i kart mieszkańców,

- przygotowuje ewidencję ludności do systemu elektronicznego,

- współdziała w zakresie dyscypliny meldunkowej z Komendą Policji, CBA i organizacjami wojskowymi,

- prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje administracyjne w sprawach zameldowania i wymeldowania.

14. Sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu prowadzonych spraw,

15.Sporządzanie zeznań świadków w sprawach emerytalno – rentowych i innych.


§ 13

V. Do Referatu Finansowo - Księgowego należy:

1. Wymiar i księgowanie podatku rolnego od osób fizycznych,

2. Wymiar i księgowanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

3. Wymiar i księgowanie podatku leśnego,

4.Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od posiadania psa,

5. Zbieranie, przechowywanie i badanie ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji

podatkowych składanych przez osoby fizyczne,

6.Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym osób ubiegających się o umorzenie lub

rozłożenie na raty zaległości podatkowych, przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

7.Aktualizowanie wymiaru zobowiązań podatkowych w ciągu roku poprzez rejestr przypisów

i odpisów,

8. Rozliczanie i kontrolę rachunkową sołtysów z pobranych podatków i opłat,

9. Sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań statystycznych

podatkowych oraz dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów,

10. Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i 

opłat: od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej, od środków transportowych, za pobór wody,

11. Wystawianie upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

12. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych,

13. Prowadzenie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych,

14. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o wysokości zaległości podatkowych,

15. Sporządzanie list płac pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

16. Sporządzanie list wynagrodzeń w zakresie umów – zlecenia i umów o dzieło, jak również

innych należności niepodatkowych,

17. Sporządzanie zbiorówek z list płac oraz prawidłowe rozliczanie dokonywanych potrąceń,

18. Sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz

odprowadzanie należnego podatku,

19. Sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i

terminowe ich przekazywanie do urzędu skarbowego i podatnikom, sporządzanie

rozliczeń rocznych,

20. Ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i innych świadczeń z

ubezpieczenia społecznego,

21. Rozliczanie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz

prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

22. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, sporządzanie

raportów miesięcznych, deklaracji, terminowe sporządzanie przelewów,

23. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

24. Prowadzenie rejestru księgowego budżetu,

25. Rozksięgowywanie wyciągów bankowych z numerowaniem załączników – dowodów

wpłat oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,

26. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań Urzędu na podstawie sprawdzonych i

zatwierdzonych dowodów źródłowych,

27. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,

28. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z

wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

29. Prowadzenie rejestru księgowego jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

30. Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz

przekazywanie podatku do US,

31. Prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Gminy:

- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

- przygotowanie not księgowych umorzeń środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych,

32. Rozliczanie inwentaryzacji,

33. Terminowe przekazywanie dochodów państwa z zadań realizowanych przez gminę oraz

prawidłowe rozliczanie należności dla gminy,

34. Dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i wpłat) na podstawie dowodów

przychodowych i rozchodowych podpisywanych przez upoważnione osoby pod

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.

Dokumentowanie operacji kasowych,

35.Sprzedaż znaków skarbowych.
§14
VI. Do zadań Referatu Gospodarczego należy:

Konserwatorzy:

1.Obsługa urządzeń technologicznych ujęć wody oraz hydroforni, stosownie do postanowień zawartych w instrukcjach:

a) instrukcji obsługi wodociągu,

b) instrukcji obsługi chlorowni,

c) instrukcji dezynfekcji wody,

2. Utrzymanie w czystości pomieszczeń technologicznych ( szachty studzienne, hydrofornie, chlorownia),

3. Utrzymanie w sprawności technicznej armatury sterującej i zabezpieczającej w ujęciach wody, hydroforni i na sieci wodociągowej.

4. Nadzór nad pracą hydroforni

5. Stały nadzór nad poborem wody,

6. Likwidacja zbędnego podłączenia.

7. Odcięcie wody dostawcom wody w przypadku nielegalnego wykonania przyłącza wodociągowego,

8. Okresowe dezynfekowanie, płukanie linii,

9. Zabezpieczanie i utrzymanie w należytym stanie hydrantów,

10. Zakładanie i wymiana wodomierzy oraz przekazywanie o tym informacji do Urzędu Gminy,

11. Usuwanie awarii i prowadzenie drobnych napraw związanych z eksploatacją instalacji wodno – kanalizacyjnej,

12. Okresowe odczytywanie stanów wodomierzy, inkaso opłat za wodę,

13. Zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu potrzeb koniecznych wymian elementów urządzeń, których stan techniczny budzi zastrzeżenia lub odbiega od norm technicznych,

14. Utrzymanie w sprawności technicznej armatury sterującej w oczyszczalni ścieków,

15. Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków gminnych, drobne naprawy i remonty związane z utrzymaniem budynków gminnych.

16. Bieżące rozliczanie się z pobranych kart drogowych,

17. Bieżące i zgodne ze stanem faktycznym rozliczanie paliwa.

Woźna:

1. Należyte zabezpieczenie budynku po zakończonych godzinach urzędowania przed kradzieżą i włamaniem,

2. Otwieranie budynku i pomieszczeń biurowych przed rozpoczęciem pracy urzędu,

3. Staranne codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń biurowych,

4. Pielęgnacja zieleni w pokojach biurowych i korytarzach,

5. Sprzątanie schodów i placu wokół budynku,

6. W okresie letnim pielęgnowanie zieleni i kwiatów wokół budynku,

7. Mycie okien i pranie firanek,

8. Otwieranie budynku i pomieszczeń biurowych w dni wolne od pracy na polecenie Wójta lub Sekretarza.

9. Utrzymanie czystości na przystanku PKS w Grabowie n/P.

10. Utrzymanie porządku wokół budynku urzędu, a w okresie zimy odśnieżanie dojścia do budynku, odśnieżanie schodów przed wejściem do budynku urzędu, likwidacja śliskości.

§ 15

VII. Do zadań na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, drogownictwa należy:

1. Realizacja zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy,

2. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

3. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,

4. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

5. Realizacja zadań z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami i ściekami,

6. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

7. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,

9. Opracowywanie programów zrównoważonego rozwoju środowiska,

10. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody i inne),

11. Nadzór nad pomnikami przyrody,

12. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,

13. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego,

14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt a w szczególności:

- podejmowanie działań zapewniających opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,

15. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,

16. Nadzór nad zbiórką zwłok zwierzęcych,

17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,

18. Wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów pod zalesienie, przygotowywanie uchwał w tym zakresie,

19. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów nieleśnych lub nieużytków do zalesienia,

20. Wydawanie zezwoleń na zalesienie gruntów rolnych, które nie zostały przeznaczone do zalesienia,

21. Przygotowanie opinii do wniosków właścicieli gruntów w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,

22. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy, jeżeli jest ona niezbędna na oczywiste cele publiczne,

23. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego ( w tym również regulowania własności dróg gminnych, prowadzenie spraw o zasiedzenie), prowadzenie rejestru nieruchomości gminnych,

24. Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej własności nieruchomości,

25. Składanie wniosków o ustanawianie służebności, jeżeli jest to niezbędne dla dostępu do drogi publicznej,

26. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniami, podziałem i wymianą nieruchomości,

27. Naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,

28. Przyjmowanie wniosków o przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określanie wysokości raty rocznej,

29. Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości,

koordynacja i nadzór nad zarządem wspólnotami, gruntami i mieniem gminy,

30. Prowadzenie całokształtu dokumentacji Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego i prowadzenie spraw związanych z powodzią i wystąpieniem klęsk żywiołowych,

31. Opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej,

32. Wydawanie decyzji w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych,

33. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych gospodarka drogową,

34. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,


§ 16
VIII. Do zadań na stanowisku spraw obronnych i zasiłków rodzinnych należy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej i spraw związanych z obronnością kraju określonych odrębnymi przepisami w tym:

- opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,

- opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

- realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w warunkach kryzysu polityczno-militarnego lub wojny,

- opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego ww. regulamin w życie,

- opracowywanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej Urzędu,

- opracowywanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru,

- analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

- opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych/doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

- prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

- opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

- planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

- planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych nadzorowanych

2. Prowadzenie spraw wojskowych ustalonych odrębnymi przepisami, jak:

- organizacja poboru,

- rejestracja przedpoborowych,

- wydawanie decyzji na :

a) przedterminowe zwolnienie ze służby wojskowej,

b) o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

3. Prowadzenie Kancelarii Tajnej,

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- współdziałanie z jednostkami OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- wydawanie kart drogowych dla jednostek OSP

- nadzór nad wykorzystaniem środków transportowych OSP do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

5. W zakresie świadczeń rodzinnych:

- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych.
§ 17
IX. Do zadań na stanowisku ds. inwestycji i planowania przestrzennego należy:
1. Przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zaświadczeń o zagospodarowaniu przestrzennym,

3. Przygotowanie wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji o znaczeniu lokalnym,

4. Nadzór nad wykonywaniem studium zagospodarowania przestrzennego Gminy,

5. Prowadzenie całości bieżących spraw związanych z przygotowaniem do realizacji i realizacją inwestycji oraz remontów gminnych obiektów,

6. Organizacja i przeprowadzanie przetargów na inwestycje i remonty budynków,

7. Sprawowanie nadzoru i kontrola właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych i remontowych,

8. Współpraca z referatem finansowo – księgowym przy rozliczaniu finansowym realizowanych inwestycji i remontów,

9. Zlecanie opracowania badań, ekspertyz i dokumentacji technicznej oraz zapewnienie dostaw inwestycyjnych zakresach i terminach niezbędnych do prawidłowego przebiegu prac inwestycyjnych,

10. Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

11.Przygotowywanie dokumentacji określającej przedmiot przetargu oraz kosztorysu inwestorskiego,

12. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego,

13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych a w szczególności:

- weryfikacja przedstawionych wniosków i dokumentów i dokumentów,

- wydawanie stosownych decyzji,

- stała kontrola wymogów stawianych przed wnioskodawcą w okresie 6 miesięcy

14. Nadzór merytoryczny nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,

15. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy krajowych i europejskich, a w szczególności:

- pozyskiwanie informacji o działaniach poszczególnych funduszy,

- przygotowywanie wniosków o pomoc finansową dla realizacji planowanych przedsięwzięć,

- współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

§ 18
X. Do zadań na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi sekretariatu i organów gminy należy:


1. Prowadzenie kancelarii urzędu zgodnie z zasadami i trybem wykonywania czynności kancelaryjnych określonymi w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji oraz spraw gospodarczych,

2. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów,

3. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd;

4. Obsługiwanie łącz telefonicznych oraz obsługa kserokopiarki,

5. Przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych oraz wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu,

6. Zamawianie pieczęci, prowadzenie rejestru pieczęci wydanych, przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych.

7. Prowadzenie rejestru umów,

8. Prowadzenie ewidencji zużycia materiałów biurowych,

9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów rady, a w szczególności:

- terminowe przygotowanie materiałów na sesję, posiedzenie komisji,

- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania posiedzeń,

- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,

10. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

11.Prowadzenie rejestru wpływających do rady wniosków od wyborców oraz terminów i sposobów ich wykonywania. Przygotowanie okresowych informacji o realizacji wniosków oraz opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań,

11. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,

12. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków od obywateli, przekazywanie zgodnie z dekretacją kierownika na stanowisko pracy do załatwienia oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
§ 19
XI. Do zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi wodociągów i archiwum należy:

1. Naliczanie opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków i przyjmowanie wpłat,

2. Współpraca z konserwatorami wodociągu,

3. Sporządzanie kalkulacji kosztów utrzymania wodociągu,

4. Przyjmowanie, zgłoszeń o awariach sieci wodociągowej i legalizacji wodomierzy,

5. Księgowanie wpłat za pobór wody,

6. Księgowanie opłat za zbiórkę odpadów,

7. Przygotowanie i aktualizacja projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

8. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzania taryf,

9. Prowadzenie archiwum zakładowego,

10. Odpowiedzialność materialna za środki trwałe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej ewidencji.

11.Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i referendum.

§ 20
XII Do zadań na stanowisku pracy do spraw oświaty i zamówień publicznych należy:

1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek oświaty na terenie gminy,

2. Analiza zmian demograficznych na terenie gminy,

3. Przygotowanie propozycji w sprawie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania placówek oświatowych,

4. Sprawdzanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych oraz aneksów szkół podstawowych i gimnazjum,

5. Przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół,

6. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

7. Przygotowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświaty prowadzonych przez Gminę,

8. Bieżący nadzór nad realizacją regulaminu wynagradzania i zgodności wynagradzania z Karty Nauczyciela.

9. Przygotowywanie projektu regulaminu o udzielaniu pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Nadzór nad realizacją przyjętego programu.

10. Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

11. Wdrażanie w życie zarządzeń , instrukcji i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w zakresie pomocy dydaktyczno – wychowawczej szkół, realizacji programów nauczania,

12. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

- przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem przetargów oraz znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

- ogłaszanie przetargów na zamówienia publiczne,

- prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie,

- przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych.
§ 21
XII. Do zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi informatycznej, obsługi biuletynu, kultury i turystyki należy:

1. Wprowadzanie na bieżąco danych do biuletynu informacji publicznych oraz ich aktualizowanie,

2. Aktualizowanie danych na stronie internetowej,

3. Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu,

4. Prowadzenie spraw administratora ochrony danych osobowych, a w tym:

- przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,

- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszeń,

- nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,

- zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami,

- nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,

- nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwaniem danych osobowych,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożeniowych w celu ochrony danych osobowych,

5. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

6. Współdziałanie z jednostkami, organizacjami kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
Rozdział V

Zasady funkcjonowania Urzędu

1.Obieg dokumentów
§ 20
1. Korespondencja wpływająca do Urzędu jest niezwłocznie rejestrowana, co oznacza, że:

1) korespondencja wpływająca jest stemplowana pieczęcią wpływu z naniesieniem daty wpływu, rejestrowana w rejestrze kancelaryjnym, następnie dekretowana przez wójta lub sekretarza i przekazywana pracownikom za pokwitowaniem,

2) w przypadku korespondencji nie podlegającej otwarciu ( poufne, zastrzeżone), pieczęć wpływu i datę stawia się na kopercie i niezwłocznie przekazuje się osobie upoważnionej,

3) skargi i wnioski radnych, i mieszańców są przez sekretariat niezwłocznie rejestrowane w odpowiednim rejestrze i przekazywane za pokwitowaniem właściwemu pracownikowi, który po załatwieniu sprawy podaje do rejestru termin i sposób ich załatwienia,

4) korespondencja kierowana do rady gminy przekazywana jest niezwłocznie jej przewodniczącemu,

5) korespondencja zawierająca jedynie nazwisko i imię adresata, bez oznaczenia pieczęcią nadawcy, winna być traktowana jako prywatna.

2. Korespondencja wychodząca z Urzędu wysyłana jest za pośrednictwem stanowiska pracy ds. obrony cywilnej i obsługi organów Gminy,

1) korespondencja do wysyłki jest kopertowana, adresowana i opieczętowana przez osobę załatwiającą sprawę,

2) korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym czy

sądowym wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

3) wszystkie listy polecone i za zwrotnym potwierdzeniem oraz priorytetowe rejestrowane są książce nadawczej. Listy zwykłe wpisywane są zbiorowo w książce nadawczej.
2.Akta spraw, oznakowanie stanowisk pracy
§ 21
1. Pracownik jest zobowiązany prowadzić teczki spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt,

2. Wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy należy gromadzić i przechowywać w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia postępowania,

3. Każdy pracownik przechowuje akta spraw w następujących teczkach:

a) sprawy do załatwienia,

b) sprawy ostatecznie załatwione ( posiadające prawomocne decyzje, postanowienia, oświadczenia itp.)

4. W teczce „sprawy do załatwienia” nie przechowuje się korespondencji, której udzielenie odpowiedzi załatwia sprawę,

5. Pracownik prowadzi terminarz, który przegląda codziennie na początku pracy,

6. Terminarz może stanowić kalendarz zawierający miejsce do notatek, którym pod datą umieszcza się numer lub rodzaj sprawy do załatwienia w danym dniu,

7. W korespondencji obowiązują oznaczenia literowe poszczególnych spraw (wykaz oznaczeń stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),

8. Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami zgodnie ze wzorami podanymi w instrukcji kancelaryjnej,

9. Tryb postępowania przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego, tryb korzystania z tych akt oraz organizację pracy archiwum zakładowego określa instrukcja archiwalna.
3.Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców
§ 22
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z przydziałem obowiązków.

4. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków, który prowadzi pracownik ds. obsługi sekretariatu i obsługi organów Gminy.

5. Sprawy wniesione ustnie, nie mające charakteru skarg lub wniosków ewidencjonowane są w rejestrze przyjęć obywateli.

6. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje stanowisko ds obsługi sekretariatu i obsługi organów gminy.

7. Odpowiedzi na skargi rozpatrywane przez pracowników Urzędu podpisuje Wójt.

8. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

2) rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,

3)informowanie zainteresowanych stanie załatwienia sprawy,

4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadkach zaistnienia takiej konieczności,

5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

9. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

10. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczone dni tygodnia w określonych godzinach.

11. Sekretarz gminy i poszczególne stanowiska pracy przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w godzinach pracy, w ramach swoich możliwości czasowych.4.Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 23
1.Wójt podpisuje osobiście:

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki,

2) dokumenty kierowane do instytucji państwowych szczebla centralnego i Wojewody,

3) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

4) pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

5) odpowiedzi na skargi, wnioski, interpelacje,

6) pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu jako pracodawcy,

7) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Wójta przed sądem czy innymi organami,

9) decyzje z zakresu administracji publicznej, do podpisania, których nie upoważnił pracowników Urzędu.

10. inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.

2. W przypadku nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, dokumenty, o których mowa w pkt1 z jego upoważnienia podpisuje Sekretarz Gminy.

3. Wójt może upoważnić pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz innych pism dotyczących spraw będących w jego zakresie czynności.

4. Dokumenty przedstawione do podpisu Kierownictwu Urzędu powinny być parafowane w lewym dolnym rogu przez pracownika sporządzającego ten dokument.


5.Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych
§ 24
1. Organy samorządowe wydają akta prawne powszechnie obowiązujące ( przepisy gminne) w formie uchwał i zarządzeń.

2. Projekty uchwał wnoszone pod obrady Rady Gminy przygotowują według kompetencji pracownicy Urzędu z własnej inicjatywy lub na zlecenie Wójta lub Sekretarza.

3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom ustalonym przez Radę Gminy w Statucie.

4. Projekty uchwał powinny uzyskać akceptację radcy prawnego,

5. Na posiedzeniu Sesji lub Komisji pracownik powinien tak przygotować sprawę, aby mające nastąpić rozstrzygnięcie było jasne. W tym celu pracownik referuje sprawę przytaczając kolejne dokumenty oraz przepisy prawne.

6. Uchwały Rady, zarządzenia Wójta, po ich podjęciu, kierowane są do właściwego stanowiska pracy. Potwierdzenie odbioru uchwały, zarządzenia odbywa się w odpowiednich rejestrach (uchwał, zarządzeń) prowadzonych przez pracownika ds. obsługi rady gminy.

7. Uchwały rady gminy w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przesyłane są wojewodzie.

Uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie absolutorium i inne uchwały i zarządzenia wójta dotyczące spraw finansowych gminy przedkłada się regionalnej izbie obrachunkowej.

8. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje wojewodzie w ciągu 2 dni.

9. Akty prawne Wójta powinny zawierać:

1) datę wydania,

2) numer kolejny w danym roku kalendarzowym,

3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji,

4) wskazanie podstawy prawnej,

5) datę wejścia w życie.

10. W Urzędzie Gminy prowadzi się zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§ 25
1. Zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu następują na wniosek sekretarza gminy zarządzeniem Wójta.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o ochronie informacji niejawnych,

- instrukcja kancelaryjna.

3. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą
Regulamin kontroli wewnętrznej
§ 1

Regulamin kontroli określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz kontroli w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2

Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są:1. Komisja rewizyjna Rady Gminy we wszystkich sprawach zleconych przez Radę oraz na podstawie planu pracy,

2. Wójt, Sekretarz, Skarbnik w sprawach funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

3. Pracownicy samodzielnych stanowisk prac w zakresie prowadzonych spraw związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,

4. Kierownik referatu w stosunku do swoich podwładnych.

§ 3

1. Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez daną osobę lub określonych spraw, a także jednej sprawy.2. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

- ustaleniu stanu faktycznego,

- badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

- ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,

- wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych,

- wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

§ 4

1. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:1) kontroli wstępnej – polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności faktycznych i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami ( normami, przepisami itp.). W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami,

3) kontroli następczej – obejmującej realizację zadań pokontrolnych,

2. Kontrola wewnętrzna może być prowadzona w następujący sposób:

1) kontrola formalna – badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami określającymi zarówno sposób sporządzania, akceptowania, kontroli i konfrontacji dokumentów, jak i opracowania sprawozdawczości,

2) kontrola rachunkowa – badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,

3) kontrola merytoryczna – badanie rzetelności, gospodarności, celowości oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

§ 5


Tryb przeprowadzania kontroli:

1. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogramy kontroli bądź na zlecenie w sposób wyrywkowy.

2. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie kontroli ustnie lub pisemnie.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego prowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli, ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników.

4. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Urzędzie.

§ 6


Do obowiązków kontrolujących należy:

 1. rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,

 2. w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień - ustalenie ich przyczyn i skutków,

 3. ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

§ 7

1. Z kontroli kontrolujący jest zobowiązany sporządzić protokół wskazując w nim prawidłowości, jak i nieprawidłowości. Protokół powinien być zakończony wnioskami.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

3. Kontrolujący zobowiązany jest powiadomić o wynikach kontroli ten organ lub osobę, której kontrolujący i kontrolowany podlega.

§ 8


 1. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielenia wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych sprawach przedmiotu kontroli.

 2. Pracownik kontrolowany ma prawo do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

 3. Kontrolujący zobowiązany jest zbadać zasadność zgłoszonych wyjaśnień i wyjaśnień uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować protokół.

§ 9

Dokumentacja kontroli winna być rejestrowana na stanowisku Sekretarza Gminy.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą

SYMBOLE LITEROWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH


Fn – podatki, rachunkowość, księgowość,

OC- obrona cywilna, sprawy wojskowe,

SO – sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, dowody tożsamości,

USC – sprawy Urzędu Stanu Cywilnego,

IBA – budownictwo, zamówienia publiczne,

RG – obsługa organów Rady Gminy,

SA – biurowość, archiwum, kadry, płace, kultura, sport, straże pożarne,

H – działalność gospodarcza,

OŚW – oświata,

OŚ – ochrona środowiska,

GN – gospodarka nieruchomościami,

KDT – komunikacja, drogi, transport,

GRW – gospodarka rolna, leśna,

BP – biuletyn informacji publicznej, promocja gminy


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna