Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoPobieranie 64,84 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar64,84 Kb.


 Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

..........................................................................

..........................................................................

nazwa i adres siedziby wykonawcy

..........................................................................

telefon, fax, adres e-mail

NIP: ..................................................................OFERTA

dla

Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2 ,28-130 Stopnica

W odpowiedzi na zaproszenie w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa atlasu do ćwiczeń oraz stołu bilardowego” związanych


z realizacją operacji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:

………………………………………… zł

w tym z wynagrodzenia brutto przypada na:


Lp.

Nazwa produktu

Cena jedn.
brutto (zł)

Ilość

Wartość brutto

1

Stół bilardowy
1
2

Urządzenie do siłowni typu ATLAS
1
RAZEM wartość brutto
1. Oświadczamy, że podana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie niezbędne koszty do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Akceptujemy termin realizacji zamówienia: do dnia 2 marca 2015r.

3. Akceptujemy warunki płatności – 14 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółową specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Zmiana w/w postanowień tj. od pkt. 1 do 6 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/

Załącznik Nr 2


do zapytania ofertowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)


stół bilardowy (wymagania min. Stół bilardowy 9ft. Stabilna konstrukcja nośna wykonana z drewna i płyty, kosze skórzane, płyta rozgrywąjąca- płyta kamienna jednoczęściowa (nie łączona z kilku części), stabilne metalowe stopki z możliwością regulacji, sukno niebieskie lub zielone. W zestawie: 4 Kije, 16 Bil, 2 Kredy, Trójkąt, Podpórki, Szczotka do Sukna, Stojak na kije.), gwarancja 24 m-ce.

urządzenia do siłowni typu ATLAS (umożliwiające jednoczesne korzystanie przez 4 osoby; posiadające funkcje: wyciskanie na ławeczce siedząc, leżąc, wieża lattisimus, wiosłowanie/naciąg liny z dołu, prostowanie nóg, motylek, pulpit do bicepsów; w zestawie dwa niezależne stosy po 100 kg. Konstrukcja stalowa, tapicerka szyta; okres gwarancji 24 m-ce).

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt


Umowa Nr ……/2014

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Nowak

a Firmą ………………………………………………………………………………………..

posiadającą NIP ........…………………Regon ................. zarejestrowaną w ............................ nr rejestru /KRS .............................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ........................................................................

W oparciu o rozstrzygnięte zapytanie ofertowe przeprowadzony zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia szczegółowo wyspecyfikowany w zapytaniu ofertowym, który obejmował „Zakup i dostawę atlasu do ćwiczeń oraz stołu bilardowego” tj.:Lp.

Nazwa produktu

Cena jedn.
brutto (zł)

Ilość

Wartość brutto

1

Stół bilardowy
1
2

Urządzenie do siłowni typu ATLAS
1
RAZEM wartość brutto
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji sprzętu wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniającego warunki techniczne określone w zapytaniu ofertowym, SST i w Ofercie Wykonawcy.

1.2. Urządzenia, o których mowa w ppkt. 1.1 wyposażone będą w pełnowartościowe materiały eksploatacyjne zapewniające ich pełną gotowość do pracy.

2. Szczegółowy zakres dostawy określa zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy będące integralną częścią niniejszej umowy.

3. Wraz z dostarczonym wyposażeniem Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne.

4. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony przedmiot zamówienia winien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla, którego przedmiot umowy jest zakupywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej- drukowanej.

5. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach.

6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

wartość netto ……… zł. (słownie: ……………………………………złotych …. groszy) plus:

- podatek VAT 23 % w wysokości ………………………….…….. zł,

co daje kwotę brutto ……….zł (słownie: ……………………………….. złotych …. groszy).

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego, instalacją, testami weryfikującymi poprawność działania, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z realizacją operacji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach”.§ 3.

Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczone wyposażenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy przedstawiony na fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca może wystawić maksymalnie dwie faktury częściowe, po dostawie i montażu każdego z zamawianych urządzeń.

§ 4

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyposażenie (wszystkie elementy wyposażenia) w terminie do 2 marca 2015r.

2. Miejscem dostawy i montażu jest świetlica wiejska w Kucharach.

3. Wykonawca, nie później na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia. O gotowości dostarczenia wyposażenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem.

4. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust.3, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1.

5. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust.3 oraz ust.4 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1.

6. Dostawa nastąpi w dzień roboczy (poniedziałek- piątek) w godz. 8:00-14:00.

§5

Gwarancja

1.Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne


z udzieleniem gwarancji na okres 24 m-cy.

2. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w miejscu użytkowania sprzętu, nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia (trzy doby robocze).

3. Wykonawca dokona w okresie gwarancji wszelkich napraw bezpłatnie w maksymalnym terminie 7 kolejnych dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia.

4. Wykonawca zapewnia, iż odbierze i dostarczy naprawiane urządzenie w okresie gwarancji na własny koszt.

5. Na czas naprawy trwający dłużej niż siedem dni roboczych wykonawca zobowiązany będzie do postawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad


w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu,
a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. Zgłoszenia serwisowe mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu na nr ………, faksu na nr ………………§ 6

Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru, w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawca uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

5. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z danej faktury”

7. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 6 upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za dostawy wykonane przez Podwykonawcę do chwili otrzymania potwierdzenia.

8.Strony przewidują także możliwość polecenia przez wykonawcę dokonania zapłaty należności z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Polecenie to musi zawierać pisemne stwierdzenie podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za dostawy wykonane w ramach przekładanej faktury wykonawcy.

9. Integralną częścią niniejszej umowy jest: oferta wykonawcy oraz zapytanie ofertowe z załącznikami.

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca


Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowaniaPodane w zapytaniu ofertowym nazwy własne produktów traktować należy jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości urządzeń. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane ewentualnie znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym oraz jej załącznikach, wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w zapytaniu ofertowym w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. Wykonawca może dostarczyć produkt równoważny tylko po otrzymaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

Najniższa cena –100%

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

P = (Cmin/Cof) 100 %

Przy czym 1% = 1 pkt

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku gdy Wykonawca uchylał będzie się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania faksem bądź mailem i zobowiązani są do zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innych pism nadanych w toku prowadzonego postępowania.

Korespondencję wysłaną na podany przez uczestnika postępowania adres, fax lub adres e-mail uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna