Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoPobieranie 424,99 Kb.
Strona4/4
Data22.05.2018
Rozmiar424,99 Kb.
1   2   3   4

Poglądowy rysunek- wioślarz:Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

Umowa Nr ……/2014

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Nowak

a Firmą ………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ........................................................................

W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 25/14 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.


1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie związane z: Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”*; W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów*

2. Szczegółowy zakres robót określony został w załącznikach do zapytania ofertowego w szczególności na planach zagospodarowania dla poszczególnych placów, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i P.Poż.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej.

5. Podane w opisach nazwy własne wyrobów traktować należy jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie innych niż wymienione w opisach, wyrobów pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności w zakresie obowiązujących przepisów, materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

§ 2.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.09.2014r.(Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy do 08.09.2014r. Zamawiający nie udzieli zamówienia na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów” termin realizacji zamówienia dla niniejszego zakresu na wniosek Wykonawcy może ulegnąć zmianie).*

2. Miejsce realizacji zamówienia:a) Mietel, działka ewidencyjna Nr 616/1, 618/1*

b) Smogorzów, działka ewidencyjna Nr 435*

c) Czyżów, działka ewidencyjna Nr 1217*

d) Suchowola, działka ewidencyjna Nr 84/1*

§ 3.


1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

wartość netto ……… zł. (słownie: ……………………………………złotych …. groszy) plus:

- podatek VAT .…% w wysokości ………………………….…….. zł,

co daje kwotę brutto ……….zł (słownie: ……………………………….. złotych …. groszy).

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z transportem, rozładunkiem, montażem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

4. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (dotyczy zamówienia na: „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”)*; Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” (dotyczy zamówienia na: „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów” *

§4.


1. Po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu jedną fakturę końcową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych. Pozycje na fakturze będą odzwierciedleniem formularza ofertowego.

*- nie właściwe wykreślić

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Na fakturze będą podawane następujące dane Zamawiającego:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

NIP 655-17-68-527

§ 5.


1. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne
z udzieleniem gwarancji na okres 60 miesięcy.

2. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w miejscu użytkowania sprzętu, nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia (trzy doby robocze).

3. Wykonawca dokona w okresie gwarancji wszelkich napraw bezpłatnie w maksymalnym terminie 7 kolejnych dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia.

4. Wykonawca zapewnia, iż odbierze i dostarczy naprawiane urządzenie w okresie gwarancji na własny koszt.

5. Na czas naprawy trwający dłużej niż siedem dni roboczych wykonawca zobowiązany będzie do postawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony
w ramach realizacji zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad


w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu,
a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. Zgłoszenia serwisowe mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu na nr ………, faksu na nr ………………

§ 6.

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.4. W przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie, co skutkować będzie utratą dofinansowania przez podmiot współfinansujący realizację umowy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę, karę umowną w wysokości kwoty utraconego dofinansowania tj. maksymalnie 19 500 zł- dotyczy zadania Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”*; maksymalnie 24 800 zł- dotyczy zadania W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”*.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 7.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

-wystąpienie zdarzeń losowych, noszących znamiona siły wyższej,

- zmiany terminów wykonania robót, w przypadku gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje zamawiający.

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

4. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

5. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawca uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

6. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z danej faktury”

8. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 7 upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za roboty wykonane przez Podwykonawcę do chwili otrzymania potwierdzenia.

9. Strony przewidują także możliwość polecenia przez wykonawcę dokonania zapłaty należności z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Polecenie to musi zawierać pisemne stwierdzenie podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane w ramach przekładanej faktury wykonawcy.

§ 8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,


dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowegoInformacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania

Podane w zapytaniu ofertowym nazwy własne towarów (znaki towarowe) traktować należy jako przykładowe. Dopuszcza się dostarczenie innych niż wymienione, pod warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w następujący sposób:

W pierwszej kolejności rozstrzygnięta zostanie część postępowania obejmująca swoim zakresem realizację projektu pn. „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”. Postępowanie, którego część obejmuje realizację operacji pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”, rozstrzygnięta zostanie niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Stopnica.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana zostanie umowa na realizację projektu pn. „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”.

Zawarcie drugiej umowy uwarunkowane jest uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca uchylał będzie się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (jako nadrzędne traktowane będą ceny jednostkowe).

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

Najniższa cena –100%

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

P = (Cmin/Cof) 100 %

Przy czym 1% = 1 pkt

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania faksem bądź mailem i zobowiązani są do zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innych pism nadanych w toku prowadzonego postępowania.

Korespondencję wysłaną na podany przez uczestnika postępowania adres, fax lub adres e-mail uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna