Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego



Pobieranie 424,99 Kb.
Strona1/4
Data22.05.2018
Rozmiar424,99 Kb.
  1   2   3   4



 Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

..........................................................................

..........................................................................

nazwa i adres siedziby wykonawcy

..........................................................................

telefon, fax, adres e-mail

NIP: ..................................................................



OFERTA

dla

Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2 ,28-130 Stopnica

W odpowiedzi na zaproszenie w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” oraz operacji pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:



  1. Projekt pn. „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”- …………………………. zł

w tym z wynagrodzenia brutto przypada na:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

Wartość netto

Wartość brutto

Urządzenie zewnętrznej siłowni w Mietlu

1

Roboty ziemne i fundamenty

1 kpl.







2

Dostawa i montaż urządzeń I i II zestawu (biegacz+ orbitrek+ pylon; prasa nożna+ wioślarz +pylon)

1 kpl.







Wartość ogółem dla Urządzenie zewnętrznej siłowni w Mietlu







Urządzenie zewnętrznej siłowni w Smogorzowie

1

Roboty ziemne i fundamenty

1 kpl.







2

Dostawa i montaż urządzeń I i II zestawu (biegacz+ orbitrek+ pylon; prasa nożna+ wioślarz +pylon)

1 kpl.







Wartość ogółem dla Urządzenie zewnętrznej siłowni
w Smogorzowie







Wartość brutto ogółem dla projektu pn. „Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów”-





Do oferty załączam kosztorys ofertowy dotyczący zadania „
Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mietel i Smogorzów” sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.


  1. Operacja pn.W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”- …………………………. zł brutto

w tym z wynagrodzenia brutto przypada na:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

Wartość netto

Wartość brutto

Urządzenie zewnętrznej siłowni w Suchowoli

1

Urządzenie Nr 1- biegacz+ orbitrek+ pylon

1 kpl.







2

Urządzenie Nr 2- Prasa nożna+ Wioślarz+ Pylon

1 kpl.







Wartość ogółem dla Urządzenie zewnętrznej siłowni w Suchowoli







Urządzenie zewnętrznej siłowni w Czyżowie

1

Urządzenie Nr 1- biegacz+ orbitrek+ pylon

1 kpl.







2

Urządzenie Nr 2- Prasa nożna+ Wioślarz+ Pylon

1 kpl.







Wartość ogółem dla Urządzenie zewnętrznej siłowni
w Czyżowie







Wartość brutto ogółem dla operacji pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”




Ceny uwzględnione w w/w tabelach uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym m.in. koszt zakupu, transportu i montażu urządzeń).

1. Oświadczamy, że podana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie niezbędne koszty do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Akceptujemy termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2014r.

Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy do 08.09.2014r. Zamawiający nie udzieli zamówienia na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów” termin realizacji zamówienia dla niniejszego zakresu na wniosek Wykonawcy może ulegnąć zmianie.



3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował do Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem w przypadku gdy Zamawiający nie udzieli zamówienia związanego z realizacją operacji pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów”

4. Akceptujemy warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółową specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, postanowieniach zapytania ofertowego oraz załącznikach do niego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


7. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Zmiana w/w postanowień tj. od pkt. 1 do 7 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/

Załącznik Nr 2


do zapytania ofertowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)


1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w załącznikach do zapytania ofertowego. Wskazane tam znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia oferowane były fabrycznie nowe, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2014 rokiem, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do użytkowania. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia posiadały certyfikaty bezpieczeństwa. Montażu urządzeń należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Koszt transportu i montażu (w tym kotwy, cement itp.) stanowią koszt Wykonawcy.

3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia i wykonywania bezpłatnych napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych.

4 Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.



5..Zamawiający przedłoży Wykonawcy przed rzeczowym rozpoczęciem realizacji umowy (w terenie) potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna