Załącznik nr 1 do Uchwały nr viii/2016 Posiedzenia Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E. O. Cenoma”Pobieranie 90,42 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar90,42 Kb.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/2016

Posiedzenia Zarządu

Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA”

z dnia 7 czerwca 2016 roku

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW ZGŁASZANYCH W RAMACH DZIAŁANIA „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


Maksymalnie w ramach kryteriów można uzyskać 62 pkt. Ustala się następujące minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji – stanowi ona 40% uzyskanej punktacji (czyli 24,80 pkt.).

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przydzielania punktacji

Opis kryterium

Uzasadnienie

Źródło weryfikacji

KRYTERIA KONIECZNE Z PUNKTU WIDZENIA LSR - LOKALNE

1.

Priorytetowe grupy docelowe


5 pkt –Skierowane do co najmniej 4 grup defaworyzowanych opisanych w LSR

2 pkt –Skierowane do co najwyżej 3 grup defaworyzowanych opisanych w LSR

0 pkt –Skierowane do osób z poza grup defaworyzowanych opisanych w LSR


Preferuje operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako grupa defaworyzowana, tj.

- osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

- osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba bez doświadczenia zawodowego,

- kobieta,

- osoba powyżej 50 roku życia,

- osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie opisuje uwzględnienie grupy docelowej w realizację operacji oraz uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną liczbę uczestników.


Kryterium wynikające
z potrzeby promowania działań skierowanych do grup defaworyzowanych.

Wniosek (wyraźne wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku)

Dla zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń dodatkowo: zaświadczenie wnioskodawcy z PUP o posiadaniu statutu bezrobotnego, i/lub z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy z powodu ubóstwa.2.

Innowacyjność

5 pkt - Operacja posiada innowacyjny charakter w odniesieniu do 7 gmin członkowskich
3 pkt - Operacja posiada innowacyjny charakter w odniesieniu do od 3 do 6 gmin członkowskich
0 pkt - Operacja posiada innowacyjny charakter w odniesieniu do od 1 do 2 gmin członkowskich


Preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, nowe rozwiązania organizacyjne, zastosowanie nowych technik marketingowych.

Kryterium podyktowane dążeniem LGD do jak największego propagowania działań innowacyjnych. Stanowi uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR. Zapewnia spójność z celem przekrojowym PROW.

Wniosek (wyraźne wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku: badanie rynku przedstawione przez beneficjenta),

Informacje lokalne, dane


z Internetu

3.

Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych,
w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

5 pkt – zastosowanie rozwiązania proekologicznego w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu
0 pkt – brak tego typu rozwiązania w operacji

Punktowane są projekty, które dotyczą zastosowań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, które mają pozytywny wpływ.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieszcza informację o planowanych rozwiązaniach w tym zakresie. Preferowane są operacje wykorzystujące energię odnawialną, zmierzające do poprawy parametrów jakości wody, powietrza, gleby, żywności. Zadanie powinno mieć odzwierciedlenie w kosztach w budżecie.Kryterium podyktowane dążeniem LGD do jak największego propagowania działań proekologicznych. Stanowi uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR. Zapewnia spójność z celem przekrojowym PROW.

Wniosek (wyraźne wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku potwierdzenie poniesienia kosztów w budżecie)

4.

Preferencja dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

5 pkt – jeżeli projekt realizowany
w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt – jeżeli projekt realizowany


w miejscowościach zamieszkałych przez 5 tys. mieszkańców bądź więcej

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Kryterium wynikające z potrzeby promowania działań skierowanych do małych lokalnych społeczności. Kryterium stanowi uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR.

Wniosek

5.

Promocja, udział w projekcie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

1 pkt - Projekt wykorzystuje/promuje lokalne produkty

1 pkt - Projekt wykorzystuje/promuje lokalne dziedzictwo kulturowe

1 pkt - Projekt wykorzystuje/promuje lokalne dziedzictwo historyczne

1 pkt - Projekt wykorzystuje/promuje lokalne dziedzictwo przyrodnicze

0 pkt – projekt nie wykorzystuje/promuje żadnego z powyższych zasobów

Punktacja sumuje się – max 4 pkt


Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Preferowane są operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych i dziedzictwie naszego terenu. Pozytywnie oceniane będą operacje, które wykorzystują/promują różne produkty lokalne, specyfikację obszaru, miejsca, obiekty oraz elementy stanowiące o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym.


Kryterium wynikające
z potrzeby promowania obszaru LGD poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów
i lokalnego dziedzictwa.

Wniosek (wyraźne wskazanie
i uzasadnienie zawarte we wniosku, dodatkowo, jeśli to możliwe, beneficjent powinien przedłożyć zaświadczenie o wpisie danego zasobu w odpowiednim rejestrze, oraz udokumentować, że operacja dotyczy lokalnych zasobów.)

6.

Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania.


Dla projektów miękkich:

5 pkt – wnioskowana kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

0 pkt – wnioskowana kwota dofinansowania powyżej 10 000,00 zł.

Dla projektów inwestycyjnych:

5 pkt – wnioskowana kwota dofinansowana do 30 000,00 zł.

0 pkt – wnioskowana kwota dofinansowania powyżej 30 000,00 zł.Preferowane będą operacje zakładające niższą kwotę dofinansowania projektu.


Z punktu widzenia LSR niższa kwota dofinansowania oznacza większą ilość projektów do zrealizowania przez większą grupę wnioskodawców, a tym samym więcej różnorodnych projektów wdrażających LSR.

Wniosek

7.

Wkład własny wnioskodawcy

0 pkt - jest równy min. wymaganemu

1 pkt - do 10% włącznie powyżej min. wkładu własnego liczony od całkowitej kwoty projektu

2 pkt - Wkład własny jest wyższy niż 10% od min. wkładu własnego liczony od całkowitej kwoty projektu


Wnioskodawca zapewnia udział wkładu własnego w wysokości wyższej niż minimalny wymagany wkład wskazany w dokumentacji konkursowej.

Kryterium wynikające z potrzeby promowania idei zaangażowania.

Wniosek

KRYTERIA STRATEGICZNE Z PUNKTU WIDZENIA LGD - PREMIUJĄCE

8.

Partnerstwo

10 pkt - operacja realizowana w partnerstwie między 3 partnerami (partnerstwo 3 sektorowe)

5 pkt - operacja realizowana w partnerstwie między 2 partnerami (partnerstwo 2 sektorowe)

0 pkt – brak partnerów


Wnioskodawca realizuje projekt z min. 1 partnerem, zawarta umowa partnerstwa zawiera dane umożliwiające weryfikacje partnera (nr KRS lub NIP). Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego udział na każdym etapie operacji.

Kryterium podyktowane potrzebą promowania idei współpracy i zintegrowania różnych podmiotów i branż

Podgląd bazy KRS w celu weryfikacji wskazanego partnera.

Wniosek z załącznikami (umowy partnerskie, deklaracje, listy intencyjne)9.

Harmonogram realizacji projektu

1 pkt - Harmonogram operacji jednoznacznie i racjonalnie wskazuje, że czas jej realizacji będzie krótszy niż 1 rok

0 pkt - Harmonogram operacji jednoznacznie i racjonalnie wskazuje, że czas jej realizacji to co najmniej 1 rokWnioskodawca zapewnia realizację operacji i osiągnięcie wskazanych wskaźników produktu w ciągu okresu krótszego niż rok. Okres realizacji rozumiany, jako okres od podpisania umowy o dofinansowanie lub od rozpoczęcia realizacji rzeczowej – w zależności, które wydarzenie było wcześniejsze, do momentu złożenia wniosku o płatność.

Kryterium wynikające z konieczności ewaluacji Strategii na poszczególnych etapach. W przypadku zbyt wolnego tempa osiągania zakładanych wskaźników możliwe będzie skorygowanie Planu działania.

Wniosek (harmonogram realizacji zadania, przedłożone pozwolenia, zgody)

10.

Obszar realizacji operacji

10 pkt - operacje realizowana na terenie wszystkich gmin członkowskich,

4 pkt – operacja realizowana na terenie od 3 do 6 gmin członkowskich,

0 pkt – operacja realizowana na terenie 1 lub 2 gminy członkowskich.


Preferowane są operacje obejmujące swoim zasięgiem jak największą część obszaru LGD

Kryterium podyktowane do zapewnienia spójności obszaru i zintegrowania poszczególnych społeczności lokalnych w ramach LGD

Wniosek

11.

Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji

0 pkt – operacja nieprzygotowana do operacjiPreferuje wnioskodawców, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, w tym określonych przez LGD,
a w przypadku konieczności uzyskania zezwoleń przed rozpoczęciem realizacji operacji, np. z zakresu Prawa budowlanego – posiadają stosowne decyzje prawomocne.

Kryterium podyktowane dążeniem LGD do zapewnienia prawidłowego wdrażania LSR.

Karta weryfikacji kompletności dokumentacji na wzorze

Prawomocne pozwolenia i zgody.12.

Wpływ na realizację LSR

3 pkt – realizacja operacji spowoduje podniesienie wartości wskaźników produktu o co najmniej 2 jednostki miary,

0 pkt – realizacja operacji spowoduje podniesienie wartości jednego wskaźnika produktu o co najmniej jedną jednostkę miary.Preferuje operacje wpływające znacząco na osiąganie wskaźników produktu, z uwagi na konieczność rozliczenia Strategii poprzez m.in. osiągnięcie założonych celów, mierzone wskaźnikami.


Kryterium wynikające z konieczności osiągania na poszczególnych etapach zakładanych wskaźników, co stanowi „potwierdzenie” realizowania Strategii i pozwala na wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy ramowej.

Wniosek

13.

Doświadczenie wnioskodawcy

1 pkt – posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

1 pkt – posiada doświadczenie w realizacji projektów zbieżnych (o podobnym charakterze lub tematyce) z zakresem planowanej operacji,0 pkt – nie posiada doświadczenia ani w realizacji projektów o podobnym charakterze lub projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Punktacja sumuje się – max 2 pkt

Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów zbieżnych z zakresem planowanej operacji, w szczególności projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (np. dotacje na realizację zadań publicznych, dotacje z budżetu państwa, dotacje unijne).

Kryterium podyktowane dążeniem LGD do realizacji LSR przez podmioty posiadające doświadczenie w danym obszarze aktywności, co podnosi wiarygodność wnioskodawcy i całej operacji.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie, dołączone do wniosku (świadectwa, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, warsztatach)

……………………………………………………………………………………..

Przewodniczący Posiedzenia – Teresa Sznajder©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna