Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 25 września 2017 roku kryteria wyboru grantobiorcóW/operacji własnych karta weryfikacji realizacji celów głÓwnych I szczegóŁowych lsrPobieranie 168,95 Kb.
Data18.05.2018
Rozmiar168,95 Kb.

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr ………./2017

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

z dnia 25 września 2017 roku

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW/OPERACJI WŁASNYCH

KARTA WERYFIKACJI REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR, PRZEZ OSIĄGANIE ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŹNIKÓW

W RAMACH LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE,

TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji


i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,

Karta weryfikacji realizacji celów głównych, szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników w ramach realizacji LSR

Nr wniosku nadany przez Biuro LGD
Data i godzina złożenia wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacji:
Data posiedzenia Rady związanej z oceną


Cel ogólny LSR

TAK

NIE

OCENIANE NA PODSTAWIE DODATKOWEGO ZAŁĄCZNIAK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORAZ INFORMACJI Z WNIOSKU CZY INNYCH ZAŁACZNIKÓWCel(e) szczegółowe LSR

TAK

NIE

OCENIANE NA PODSTAWIE DODATKOWEGO ZAŁĄCZNIAK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORAZ INFORMACJI Z WNIOSKU CZY INNYCH ZAŁACZNIKÓWPrzedsięwzięcia

TAK

NIE

OCENIANE NA PODSTAWIE DODATKOWEGO ZAŁĄCZNIAK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ORAZ INFORMACJI Z WNIOSKU CZY INNYCH ZAŁACZNIKÓWWskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE PRZEZ CZŁONKA RADY LGD:


WSKAŹNIKI OCENIANE SĄ NA PODSTAWIE DODATKOWEGO ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU


O DOFINANSOWANIE ORAZ INFORMACJI Z WNIOSKU CZY INNYCH ZAŁACZNIKÓW W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

…….………………………………………

/imię i nazwisko członka Rady/

………….………................

/data i miejsce/

……………………………………………/podpis członka Rady/

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020


Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDEG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.

TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium.

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy Grantobiorcy.

Weryfikujący
TAK

NIE

ND

 1. Grantobiorcą jest osoba fizyczna

 1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

 1. Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 1. Grantobiorca jest pełnoletni

 1. Grantobiorcą jest osoba prawna

 1. Siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim LSR ( nie dotyczy gminy, których obszar wiejski jest objęty LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin w chodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin. Ponadto nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, taki jak sekcje koła, jeżeli obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.)

 1. Grantobiorcą jest inny podmiot niż województwo.

 1. Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną


 1. Siedziba/ oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR


 1. Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców
 1. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z zakresem projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez Grantobiorcę
 1. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych dla projektu grantowego
 1. Grantobiorca zakłada realizację inwestycji w ramach zadania na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem

 1. Inwestycje w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzchnie grantu, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązania do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20134

 1. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzchnie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych

 1. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzchnie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. Złotych, przy czym wartość grantu nie przekracza wartości zadania, w ramach którego, ten grant jest realizowany oraz nie przekracza poziomu dofinansowania wskazanego przez LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzchnie grantów.

 1. Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy)

 1. Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:
 1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować lub
 1. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
 1. Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 1. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować

 1. Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany dzień złożenia przed LGD wniosku o płatność końcową w ramach projektu grantowego

 1. Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 rozporządzenia2, i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR

 1. Zadanie będzie realizowane w ramach

projektu grantowego dotyczącego

wzmocnienia kapitału społecznego,

w tym podnoszenie wiedzy

społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska

i zmian klimatycznych,

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


 1. Zadanie będzie realizowane w ramach

projektu grantowego dotyczącego rozwoju rynków zbytu


 1. Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

 1. Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich3

 1. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego


 1. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej


 1. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy infrastruktury


 1. Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter


 1. Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


 1. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej


 1. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg


 1. Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych


 1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.


 1. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych


 1. Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych


 1. Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce


 1. Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy
 1. Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia limitu 100 tys. Zł dla jednego Grantobiorcy w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LDG, z uwzględnieniem przypadku, o którym, mowa w §29 ust. 6 rozporządzenie2


 1. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20 % kwoty środków przewidzianych na ten projekt grantowy w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzchnie grantów


 1. WYNIK WERYFIKACJI

TAK NIE
 1. O powierzchnię grantu ubiega się podmiot,

który spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-2020

Zweryfikował

Imię i nazwisko Weryfikującego …………………………………………………………………………………..

data i podpis…………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został zamieszczony(MP poz. 541)

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U. poz. 1570)

3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U. 349 i 1888)

4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. Zm.)


KARTA OCENY ZGODNOŚCI WNIOSKU

O POWIERZENIE GRANTU/OPERACJI WŁASNYCH Z LSR

Karta Oceny zgodności wniosku o powierzenie grantu/operacji własnych z LSR

Nr wniosku nadany przez Biuro LGD
Data i godzina złożenia wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacji:
Data posiedzenia Rady związanej z oceną


Nazwa kryterium

TAK

NIE

Grantobiorca/Wykonawca zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźnikówWniosek o powierzenie grantu/operacji własnych jest zgodny z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacjiUZNAJĘ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU/OPERACJI WŁASNYCH ZA ZGODNYZ LSRCzłonek Rady może oddać głos za uznaniem wniosku o powierzenie grantu/operacji własnych za zgodny z LSR tylko wtedy, gdy we wszystkich pytaniach udzielił odpowiedzi TAK.

…….………………………………………

/imię i nazwisko członka Rady/

………….………................

/data i miejsce/

……………………………………………

/podpis członka Rady/

Karta merytorycznej oceny wniosku o powierzenie grantu/operacji własnych przez Beneficjenta projektu grantowego/operacji własnych LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”Karta merytorycznej oceny wniosku o powierzenie grantu/operacji własnych przez Beneficjenta projektu grantowego/operacji własnych LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Nr wniosku nadany przez Biuro LGD
Data i godzina złożenia wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacji:
Data posiedzenia Rady związanej z ocenąLp.

Nazwa kryterium

Możliwe odpowiedzi

Ilość punktów

Uzasadnienie kryterium

Ocena

Maksymalna

Przyznana

1

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:


5000,00-6000,00 zł

5

Kryterium wprowadza mechanizm ograniczający wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – w efekcie posiadane przez LGD środki wystarczą na dofinansowanie większej liczby operacji

5
6000,01-25000,00 zł

3

25000,01-50000,00 zł

1

2

Wnioskowana kwota wkładu własnego wynosi więcej niż 5 % minimalnego wkładu własnego w stosunku do planowanych kosztów kwalifikowanych operacji

Tak

3

Kryterium ma na celu zachęcenie wnioskodawców do zwiększenie wkładu własnego, przez co zwiększy się liczba i skala operacji zrealizowanych w ramach wdrażania LSR

3
Nie

0

3

Numer kolejny wniosku

złożonego przez danego

wnioskodawcę do LGD
w okresie programowania 2014-2020


Pierwszy

2

Kryterium ma na celu zachęcenie coraz większej ilości nowych wnioskodawców do udziału w procedurze ubiegania się o przyznanie grantu/operacji własnych

2
Kolejny

0

4

Realizacja grantu/operacji własnych przyczyni się do poprawy ochrona środowiska lub klimatu


Tak

3

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do ochrony środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa) lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub emisje szkodliwych substancji). To kryterium wymaga uzasadnienia przez każdego z członków Rady. Informacja musi być zawarta w biznesplanie lub dodatkowym oświadczeniu podpisanym przez Beneficjenta.

3
Nie

0

5

Realizacja operacji spowoduje wzrost aktywności społecznej mieszkańców

Tak

2

Kryterium przyjęto w celu przezwyciężenia słabych stron obszaru, jakimi są bierność dużej części mieszkańców i ich brak zainteresowania sprawami publicznymi oraz brak mechanizmów premiujących samoorganizację mieszkańców, ich aktywność społeczną i wzajemną współpracę. Ponadto oddziaływanie operacji spowoduje wzrost aktywności mieszkańców. Wzrost aktywności będzie spełniony poprzez wykonywanie przez mieszkańców obszaru pracy i usług świadczonych nieodpłatnie w ramach realizacji operacji.

2
Nie

0

6

Operacja będzie

miała innowacyjny lub

nowatorski charakter w skali obszaru LGD

Tak

3

Kryterium przyjęto w celu pobudzenia wnioskodawców do realizacji wniosków nowatorskich, które będą pobudzić społeczność lokalną do większego zaangażowania się w życie obszaru objętego LSR

3
Nie lub nie wskazano takich informacji

0

7

Realizacja grantu/operacji własnych przyczyni się do aktywizacji grup defaworyzowanych określonych w analizie SWOT

Tak

3

Kryterium przyjęto aby zachęcić wnioskodawców do podejmowania działań polegających na aktywizacji grup defaworyzowanych. Kryterium to preferuje operacje, które przyczyniają się do zaspokojenia określonych w LSR potrzeb i problemów grup defaworyzowanych.

3
Nie

0

8

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR

Tak

3

Preferuje się projekty pozwalające na osiągnięcie wskaźników określonych w LSR. Kryterium mierzalne. Premiowane będą operacje, których produkty są tożsame z produktami wskazanymi w LSR i tworzą komplementarną ofertę dla mieszkańców obszaru.

3
Nie

0

9

Operacja jest realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców (badane na podstawie danych na dzień 31.12.2013 r.)

Tak

5

Preferuje się operacje realizowane w mniejszych miejscowościach ze względu na zdiagnozowane w analizie deficyty (braki w infrastrukturze i ofercie) na obszarze zamieszkałym przez mniejszą liczbę ludności

5
Nie

0

10

Wniosek o powierzenie grantu/operacji własnych wskazuje spójność pomiędzy zakresem zaplanowanych działań, opisem oraz budżetem

Tak

3

Kryterium ma za zadanie premiowanie wniosków o powierzenie grantu/operacji własnych, które w sposób jednoznaczny pokazują powiązanie budżetu z zakresem przewidzianych do realizacji zadań, są racjonalne i realne do realizacji w założonym kosztorysie.

3
Nie

0

11

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru

Zasobów przyrodniczo-krajobrazowych

0-1

Kryterium ma zachęcić przedsiębiorców do gospodarczego wykorzystania mocnej strony obszaru, jaką są cenne zasoby przyrodniczo-środowiskowe i historyczno-kulturowe oraz wysoka produkcja rolna. Informacja winna wynikać ze złożonego wniosku lub wymaganych załączników do wniosku.

3
Dziedzictwa historyczno-kulturowego

0-1

Lokalnie wytwarzanych produktów rolnych

0-1

12

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego
i realizowanego przez LGDTak

3

Preferuje się operacje, które w trakcie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy korzystały ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i realizowanego przez LGD. Informacja na podstawie kart doradztwa LGD lub list obecności ze szkoleń.

3
Nie

0

Maksymalna liczna punktów

38
Minimalne wymagania 60% maksymalnej liczby punktów

22,8
Uzasadnienie oceny przez Członka Rady


…….………………………………………

/imię i nazwisko członka Rady/

………….………................

/data i miejsce/……………………………………………

/podpis członka Rady/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna