Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczenia


Aplikacja internetowej obsługi ubezpieczeniaPobieranie 184 Kb.
Strona3/3
Data24.02.2019
Rozmiar184 Kb.
1   2   3

Aplikacja internetowej obsługi ubezpieczenia

Wykonawca zapewni możliwość obsługi administracyjnej ubezpieczenia za pośrednictwem internetu obejmującej takie minimalne funkcje jak:

 • pobieranie formularzy, wniosków przystąpienia i wystąpienia z ubezpieczenia

 • zgłaszanie roszczeń, przesyłania dokumentacji medycznej w formie skanów

 • zgłaszanie osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia

 • zgłaszanie spraw spornych i przesyłanie dokumentacji z tym związanej

 • dostęp do aktualnej bazy ubezpieczonych, w tym do dokonywania zmian danych osób ubezpieczonych

 • dostęp do aktualnego salda składek 1. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia

  1. Wykonawca wyznaczy imiennie pracownika tzw. opiekuna grupy z nr tel., adresem poczty e-mail, który będzie nadzorował przebieg ubezpieczenia z którym będą kontaktować się wyznaczeni administratorzy ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego.

  2. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał administratorom ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego, informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawnych związanych z realizacją umowy ubezpieczenia jak również przekazywał informacje związane ze zmianami tych przepisów. 1. UWAGI I WYJAŚNIENIA DO Załącznika nr 2.1. do Oferty Tabela świadczeń i składek:

Za obligatoryjną minimalną wysokość świadczeń Wykonawca otrzyma „ZERO” punktów. Otrzyma jedynie punkty za kryterium CENA.
CZĘŚĆ I NAZWA ZAKRESU OBLIGATORYJNEGO
Kolumna 2: „wartość skumulowana” w opisach zakresów oznacza, że zawierają oferowaną ostateczną wartość świadczenia (zawierającą świadczenia podstawowe i dodatkowe)

Kolumna 3: zawiera minimalny oczekiwany poziom limitów i świadczeń ubezpieczeniowych obligatoryjnych

Kolumna 4:

 1. Wykonawca wpisuje deklarowaną fakultatywną wartość świadczeń, większą niż obligatoryjna wyszczególnioną w kolumnie 3

 2. Za deklarowaną fakultatywną wysokość świadczeń Wykonawca otrzyma odpowiednia ilość punktów z kolumny 5, przypisaną do danego ryzyka, z uwzględnieniem wagi 30%

 3. Brak wpisu wartości świadczenia w kolumnie 4 przy danym ryzyku oznacza akceptację jedynie minimalnych świadczeń obligatoryjnych z kolumny 3, za które Wykonawca otrzyma „0” punktów.

 4. Ogólna liczba przyznanych punktów za fakultatywną wysokość świadczeń w CZĘŚĆI I będzie sumą punktów przyznanych za zwiększenie wartości świadczeń obligatoryjnych w poszczególnych ryzykach z uwzględnieniem wagi 30%


CZĘŚĆ II DODATKOWE WARUNKI FAKULTATYWNE INNE NIŻ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Kolumna 2: zawiera skrócony opis dodatkowych warunków fakultatywnych innych niż

wysokość świadczeń , które będą dodatkowo punktowane z wagą 10%Kolumna 4: wiersz 1 – zawiera fakultatywne wydłużone okresy indywidualnej kontynuacji

ubezpieczenia na warunkach grupowychKolumna 5: w kolumnie tej Wykonawca wpisuje TAK w odpowiednim wierszu w przypadku akceptacji

danej klauzuli, otrzyma wówczas odpowiednią liczbę punktów przypisaną do danej klauzuli / zapisu podaną w kolumnie 6 z uwzględnieniem wagi 10%.

W przypadku braku akceptacji danej klauzuli / zapisu Wykonawca w kolumnie 5 wpisuje NIE. Brak wpisu oznaczać będzie brak akceptacji klauzuli w składanej ofercie
Punkty za warunki fakultatywne z Części I Wysokość świadczeń i Części II Dodatkowe warunki inne niż wysokość świadczeń, będą sumowane i oceniane w przyjętym kryterium wagi.
CZĘŚĆ III SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

W kolumnie 3 Wykonawca wpisuje wysokość oferowanej składki tylko za „obligatoryjną minimalną wysokość świadczeń” (kiedy oferuje wyłącznie obligatoryjną minimalną wysokość świadczeń) – Wykonawca nie proponuje żadnych zwyżek fakultatywnych.W kolumnie 4 Wykonawca wpisuje wysokość oferowanej składki za wszystkie świadczenia fakultatywne z wiersza 1 do 25 z Części I oraz z wiersza 1 do 9 z Części II lub składkę za część świadczeń pozostawioną w obligatoryjnej wysokości i za niektóre pozycje świadczeń, które będą powiększone w kolumnie 4 CZĘŚCI I. Zwiększenie nawet jednego świadczenia, z pozycji 1 do 25, powoduje, że Wykonawca powinien wpisać ogólną składkę tylko w kolumnie 4 – składka za obligatoryjne i fakultatywne wartości świadczeń , co będzie oznaczało, że jest to składka za 24 świadczenia pozostawione w obligatoryjnych minimalnych wysokościach oraz za 1 świadczenie zwiększone w kolumnie 4.

Nie można wpisywać składki miesięcznej / 1 pracownika jednocześnie w kolumnie 3 i w kolumnie 4.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

  1. Termin wykonania zamówienia, 36 miesięcy : w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2019 r.

  2. Składka płatna będzie, z góry do 20-tego każdego miesiąca za który jest należna

  3. Składka miesięczna będzie iloczynem aktualnej liczby uczestników i wysokości składki miesięcznej przypadającej na jednego uczestnika

  4. Składka za całość zamówienia jest iloczynem liczby kwalifikujących się uczestników i składki miesięcznej przypadającej na 1 pracownika oraz ilości miesięcy trwania umowy (36 miesięcy)

Rzeczywista składka uzależniona będzie od ilości uczestników, która zadeklaruje udział w ubezpieczeniu.

  1. Ogólna liczba uczestników ubezpieczenia, w trakcie obowiązywania umowy, może się zmieniać (zwiększać lub zmniejszać) i będzie aktualizowana miesięcznie, przez co i ogólna składka miesięczna może ulegać zmianie, w zależności od aktualnej liczby uczestników ubezpieczenia.

  2. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą wyłącznie w walucie złoty polski.

  3. Imienną listę uczestników Zamawiający dostarczy Wykonawcy po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji uczestnictwa przez pracowników i członków ich rodzin, którzy zdecydują się na objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego wyłonionego w procedurze przetargowej.

  4. W okresie obowiązywania i wykonywania zamówienia warunki ubezpieczenia (zakresy, wysokości świadczeń i składek jednostkowych przypadających na 1 pracownika) nie ulegną zmianie, bez względu na zmiany ilościowe uczestników w trakcie realizacji umowy.

Strona zPobieranie 184 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna