Załącznik nr 1 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program ubezpieczeniaPobieranie 164,39 Kb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar164,39 Kb.
1   2   3

Udar mózgu:

nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi, jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.

   1. Nieszczęśliwy wypadek

Każdy wypadek będący przypadkowym zdarzeniem wywołanym gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną , niezależnie od woli osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

   1. Rekonwalescencja:

Trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, okres powrotu Ubezpieczonego do zdrowia, następujący bezpośrednio po 14 dniowym nieprzerwanym pobycie w szpitalu z powodu choroby lub NW, potwierdzonym zwolnieniem lekarskim wydanym przez ten szpital. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w związku z rekonwalescencją (pobytem na poszpitalnym zwolnieniu lekarskim) w wysokości określonej w ofercie, przez okres nieprzekraczający łącznie 90 dni w ciągu każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji przysługuje ubezpieczonemu jeśli przysługuje mu świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu.

   1. Operacje chirurgiczne

Inwazyjny zabieg chirurgiczny wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub układu, mający na celu usunięcie ogniska chorobowego, wykonany metodą endoskopową, otwartą lub zamkniętą (wypłata pełnego świadczenia bez względu na metodę wykonania operacji, tradycyjną czy endoskopową). Wypłata świadczenia z tytułu operacji nie może być uzależniona od konieczności przeprowadzenia hospitalizacji (brak wymogu minimalnego okresu pobytu w szpitalu) ani od ilości dni jakie muszą upłynąć od nieszczęśliwego wypadku do operacji, w sytuacji kiedy przyczyną operacji był nieszczęśliwy wypadek.

W przypadku roszczenia z tytułu operacji chirurgicznej, która została przeprowadzona w innym kraju niż: państwa członkowskie Unii Europejskiej lub na terytorium Norwegii, Szwajcarii, Liechtenstein, Islandii, Watykanu, Australii, Japonii, San Marino, Korei Południowej, USA i Kanady, dokumentacja medyczna związana z operacją chirurgiczną powinna być dostarczona w języku polskim lub angielskim.    1. Wykonawca powinien dołączyć do oferty katalog oferowanych operacji

chirurgicznych.

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłacane jest w przypadku wykonania operacji zgrupowanych w trzech kategoriach w zależności od stopnia skomplikowania zabiegu operacyjnego, gdzie:

I Kategoria oznacza operacje najprostsze – najmniej skomplikowane: świadczenie nie mniejsze niż 10% sumy ubezpieczenia za najdroższą operację; II Kategoria świadczenie nie mniejsze niż 25% sumy ubezpieczenia za najdroższą operację, III Kategoria świadczenie nie mniejsze niż 50% sumy ubezpieczenia za najdroższą operację; IV Kategoria świadczenie nie mniejsze niż 75% sumy ubezpieczenia za najdroższą operację; V Kategoria świadczenie za najbardziej skomplikowaną, najdroższą operację 100% sumy ubezpieczenia. Jeżeli OWU Wykonawcy przewidują większą liczbę kategorii operacji niż 5 kategorii, to świadczenia przyporządkowane do wyższych kategorii nie mogą być niższe niż wymienione w V Kategorii Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie max. 7 klas operacji ze względu na stopień ich skomplikowania.

Wypłata świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej przysługuje ubezpieczonemu również w przypadku kiedy operacja ta jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych przysługuje ubezpieczonemu również z tytułu operacji wykonanych w związku z wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.   1. Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwałe naruszenie sprawności organizmu, polegające na uszkodzeniu organu, narządu lub układu polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu, lub upośledzenia jego funkcji w wyniku wypadku, zawału serca, udaru mózgu.

Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącego, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25% itp.Wykonawca powinien dołączyć do oferty tabelę procentowych trwałych uszczerbków na zdrowiu

   1. W razie wątpliwości w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zdiagnozowano u ubezpieczonego objawy, które są podstawą roszczenia

   2. Ojczym: aktualny mąż matki ubezpieczonego lub małżonka, nie będący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowca po matce ubezpieczonego lub małżonka, nie będący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński

   3. Macocha: aktualna żona ojca ubezpieczonego lub małżonka, nie będąca biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, oraz wdowa po ojcu ubezpieczonego lub małżonka, nie będąca biologiczną matką ubezpieczonego lub małżonka, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński.

   4. Urodzenie dziecka: za urodzenie dziecka uznaje się urodzenie dziecka własnego oraz przysposobienie dziecka w wieku do 7 lat, stwierdzone wyrokiem sądu. Świadczenie z tytułu przysposobienia dziecka przysługuje również, gdy procedura przysposobienia rozpoczęła się przed datą początkową, a stwierdzona została. wyrokiem sądowym w okresie odpowiedzialności Wykonawcy (po dacie początkowej).

Kwota świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje ubezpieczonemu za każde urodzone dziecko w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

   1. Śmierć dziecka: śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba jeżeli ojciec lub matka nie żyje – do 25 roku życia

   2. Osierocenie dziecka: zgon ubezpieczonego przed dniem ukończenia przez dziecko 25 roku życia lub bez względu na wiek, kiedy dziecko jest trwale i całkowicie niezdolne do pracy. Wypłata świadczenia przysługuje w pełnej wysokości każdemu dziecku ubezpieczonego.
  1. Warunki i klauzule obligatoryjne bezwzględnie wymagane
   1. Klauzula zniesienia pre-existing condition

Zamawiający wymaga aby Wykonawca uznał swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych zdiagnozowanych przed datą początkową oraz wypadków, które zaszły / zostały stwierdzone przed datą początkową odpowiedzialności Wykonawcy, a których skutki ujawniły się po dacie początkowej ubezpieczenia, pod warunkiem, że osoba ubezpieczona (pracownik, członek rodziny), objęta była ochroną w ramach jakiegokolwiek innego grupowego ubezpieczenia na życie w okresie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Powyższy zapis dotyczy również ryzyk, które nie były objęte ochroną w poprzednich okresach ubezpieczenia i zostały włączone do aktualnej umowy ubezpieczenia.Warunek udokumentowania objęcia ochroną ubezpieczeniową w przeszłości uznany będzie przez Wykonawcę za spełniony jeśli ubezpieczony przedstawi potwierdzenie opłacania składek za ubezpieczenie grupowe na życie wydane przez służby księgowe poprzedniego pracodawcy lub zaświadczenie uzyskane od poprzedniego pracodawcy potwierdzające uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym na życie lub polisę / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym na życie u poprzedniego pracodawcy.

   1. Zniesienie ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu śmierci wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego ograniczenia w wypłacie świadczenia za zgon będący następstwem zawału serca lub udaru mózgu, jeśli ten zgon nastąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, a śmierć ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

   1. Klauzula partycypacji

W związku z tym, że ubezpieczenie grupowe pracowników jest ubezpieczeniem dobrowolnym i co za tym idzie, Zamawiający nie może zagwarantować określonej liczebności pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia na warunkach uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, strony ustalają, że w przypadku kiedy ilość pracowników przystępujących do ubezpieczenia będzie mniejsza niż 10% liczby zatrudnionych pracowników dla których przygotowana została oferta ubezpieczenia grupowego, Zamawiający i Wykonawca będą mogli skrócić czas trwania Umowy na zasadzie porozumienia stron.

   1. Klauzula terytorialna

Zakresem ubezpieczenia objęte są skutki zdarzeń objętych ochroną z tytułu których należy się wypłata świadczenia, które miały miejsce (wystąpiły) na obszarze całego świata przez 24 godziny / dobę. Pełny zakres ubezpieczenia na obszarze całego świata ma zastosowanie do wszystkich ryzyk przewidzianych w ofercie ubezpieczenia.

   1. Dodatkowe warunki dotyczące poważnych zachorowań i operacji chirurgicznych

    1. Jeżeli świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznych zostało już wypłacone osobie ubezpieczonej i osoba ta zmarła w następstwie poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznych, to świadczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej wypłacane z tytułu ubezpieczenia podstawowego nie będzie pomniejszone o kwotę świadczenia wypłaconego z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznych, jeżeli śmierć ubezpieczonego wystąpiła w ciągu 12 miesięcy od dnia wystąpienia poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznych.

    2. W umowach dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań i operacji chirurgicznych, Wykonawca gwarantuje, iż wypłata świadczenia za każde poważne zachorowanie oraz operację będzie następowała niezależnie od ilości zachorowań i operacji występujących w każdym 12-miesiecznym okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłata pierwszego świadczenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia nie powoduje wygaszenia uprawnień do pozostałych świadczeń z tytułu poważnych zachorowań i operacji chirurgicznych.

W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu danego poważnego zachorowania, odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie tego poważnego zachorowania wygasa w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Nie dotyczy to nowotworu złośliwego, jeśli ponowne jego wystąpienie nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszym wystąpieniem nowotworu złośliwego.

W następnym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, prawo do świadczenia za poważne zachorowanie z tytułu którego wypłacone było świadczenie w poprzednim 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, powraca.    1. Wypłata świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej przysługuje ubezpieczonemu również w sytuacji kiedy operacja została przeprowadzona w związku z wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.

   1. Trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek NW

Uznaje się utrzymującą się dłużej niż 6 miesięcy trwałą i całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania pracy zgodnej z doświadczeniem, wykształceniem i przyuczeniem osoby ubezpieczonej lub do prowadzenia działalności gospodarczej, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy w przyszłości.

   1. Klauzula zbiegu roszczeń

Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania, w przypadku wcześniejszej wypłaty innego świadczenia, bez względu na okres jaki upłynie od daty wypłaty świadczenia do daty wystąpienia zgonu. W każdym przypadku świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (w tym śmiertelnej) wypłacane jest w pełnej wysokości, w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

   1. Klauzula zniesienia ograniczeń wypłat świadczeń

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie przez Wykonawcę do umowy, następujących ograniczeń:

    1. Pomniejszenia świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej wypłacone zostało świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego

    2. Pomniejszenia świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej wypłacone zostało świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

    3. Pomniejszenia świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej wypłacone zostało świadczenie z tytułu operacji

    4. Ograniczenia wypłaty świadczeń z tytułu NW tylko do sytuacji jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW

    5. Ograniczenia wypłaty świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, tylko do sytuacji kiedy śmierć wystąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

    6. Ograniczenia wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek NW tylko do sytuacji kiedy śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW.

    7. Ograniczenia wypłaty świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, tylko do sytuacji kiedy śmierć nastąpiła w ciągu w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego.

    8. Ograniczenia wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek NW przy pracy, tylko do sytuacji kiedy śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW przy pracy

    9. Ograniczenia wypłaty świadczenia z tytułu śmierci współmałżonka / partnera wskutek NW, tylko do sytuacji kiedy śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW

   1. Świadczenie apteczne na pokrycie kosztów leków po pobycie w szpitalu

Zakres obejmuje ryczałtowe pokrycie kosztów zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu wskutek choroby lub NW, w ryczałtowej wysokości ustalonej w aktualnej umowie z dnia rozpoczęcia ochrony. Jeśli pobyt w szpitalu rozpoczął się przed datą początkową, wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie sumy ubezpieczenia z aktualnej umowy.

W każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczonemu należą się nie więcej niż 3 świadczenia z tytułu pokrycia leków po pobycie w szpitalu.
  1. Klauzule i warunki fakultatywne inne niż wysokość świadczeń
   1. Klauzula wydłużonego okresu indywidualnej kontynuacji na warunkach ubezpieczenia grupowego

    1. Wykonawca zapewnia indywidualną kontynuację ubezpieczenia na pełnych warunkach ubezpieczenia grupowego przez okres 24 miesięcy. Po tym okresie ubezpieczony przechodzi na warunki indywidualnej kontynuacji opisane w pkt. 2.9.4

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 15 pkt. Brak akceptacji „0” pkt.

    1. Wykonawca zapewnia indywidualną kontynuację ubezpieczenia na pełnych warunkach ubezpieczenia grupowego przez okres 36 miesięcy. Po tym okresie ubezpieczony przechodzi na warunki indywidualnej kontynuacji opisane w pkt. 2.9.4

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 25 pkt. Brak akceptacji „0” pkt.

   1. Klauzula ASSISTANCE: pomoc medyczna oferowana w ramach ubezpieczenia grupowego na życie

Pakiet usług medycznych przysługujących ubezpieczonemu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby w Polsce lub zagranicą. Minimalny zakres świadczeń: opieka nad dzieckiem, transport medyczny, dostawa leków, wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, konsultacja telefoniczna z lekarzem specjalistą, dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, transport medyczny.

Zakres świadczonych usług oraz limity świadczeń, zgodnie z OWU Wykonawcy w pełnym, maksymalnym wariancie.W przypadku akceptacji klauzuli, Wykonawca przedstawi z ofertą warunki oraz informacje o zakresach i limitach świadczeń oraz sposobie realizacji świadczeń.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 25 pkt. Brak akceptacji „0” pkt.   1. Klauzula rozszerzenia operacji chirurgicznych o dodatkowe świadczenie z tytułu zabiegów specjalistycznych.

Wykonawca rozszerza zakres świadczeń z tytułu operacji chirurgicznych o dodatkowe świadczenia z tytułu zabiegów specjalistycznych przeprowadzonych w szpitalu lub w warunkach ambulatoryjnych. Minimalny zakres powinien dotyczyć: układu krążenia, układu oddechowego, ortopedii i układu rozrodczego. Limit sumy ubezpieczenia taki sam jak limit za najdroższą operację, który Wykonawca określi w ofercie.

Wysokość świadczeń naliczana procentowo od SU, metody przeprowadzenia zabiegów specjalistycznych, zgodnie z OWU Wykonawcy. W przypadku akceptacji niniejszej klauzuli Wykonawca przedstawi z ofertą treść warunków realizacji świadczenia z tytułu zabiegów specjalistycznych.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 15 pkt. Brak akceptacji „0” pkt.


   1. Klauzula świadczenia z tytułu urazu wskutek NW niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wykonawca rozszerza zakres świadczenia przysługującego z tytułu nieszczęśliwego wypadku o dodatkowe świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia przysługującego w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia wskutek NW niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Inne warunki wypłaty i realizacji świadczenia zgodnie z OWU Wykonawcy.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 15 pkt. Brak akceptacji „0” pkt


   1. Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu urodzenia martwego noworodka lub poronienia o poronienie do 22 tygodnia ciąży.

Wykonawca rozszerza zakres świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka o poronienie które wystąpiło przed upływem 22 tygodnia ciąży.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 10 pkt. Brak akceptacji „0” pkt   1. Klauzula choroby śmiertelnej

Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego o świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej z tytułu nieuleczalnej choroby śmiertelnej ubezpieczonego nie rokującej przeżycia okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia zdiagnozowania. W przypadku wystąpienia choroby śmiertelnej u ubezpieczonej osoby Wykonawca wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie w wysokości 50% podstawowej sumy ubezpieczenia obowiązującej w umowie z tytułu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie w zdaniu poprzedzającym jest przedpłatą na poczet świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego, o ile w chwili wypłaty tego świadczenia osoba ubezpieczona żyje.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, Wykonawca wypłaci osobie uprawnionej świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, pomniejszone o wypłacone wcześniej świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej. Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi po 12 miesiącach od dnia wypłaty świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej, podstawowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacone zostanie osobie uprawnionej w pełnej wysokości.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 25 pkt. Brak akceptacji „0” pkt


   1. Akceptacja skróconego okresu pobytu w szpitalu

Wykonawca akceptuje minimalny okres jednego dnia pobytu w szpitalu z powodu choroby, z powodu zawału serce i udaru mózgu oraz okres 24 godzin pobytu na OIOM / OIT przy wypłacie świadczenia za pobyt w szpitalu i za pobyt na OIOM / OIT.

Ilość punktów za akceptację zapisu: 10 pkt. Brak akceptacji „0” pkt.   1. Zniżka w ubezpieczeniu mieszkań i budynków

Wykonawca udzieli dodatkowej zniżki (oprócz wynikającej z OWU) w wysokości 20% od składki należnej w ubezpieczeniu mieszkań lub budynków z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym będącym przedmiotem postępowania. W przypadku uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym członka rodziny, pełnoletniego dziecka, partnera życiowego, zniżki w ubezpieczeniu tego samego mieszkania, domu z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym, nie sumują się.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 5 pkt. Brak akceptacji „0” pkt   1. Zniżka w ubezpieczeniu pojazdów OC, AC, NNW i ASS

Wykonawca udzieli dodatkowej zniżki (oprócz wynikającej z OWU) w wysokości 10% od składki należnej w ubezpieczeniach komunikacyjnych pojazdów z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym będącym przedmiotem postępowania. W przypadku uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym członka rodziny, pełnoletniego dziecka, partnera życiowego, zniżki w ubezpieczeniu tego samego pojazdu z tytułu uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym, nie sumują się.

Ilość punktów za akceptację klauzuli: 5 pkt. Brak akceptacji „0” pktUWAGA: Punktacja za fakultatywną zwyżkę świadczeń podana jest w Załączniku nr 1.2. do Opisu przedmiotu zamówienia – Tabela świadczeń i punktacji


  1. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – świadczenie obligatoryjne

   1. prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego i Zamawiającego, będzie przysługiwało ubezpieczonym pracownikom i członkom ich rodzin, którzy uczestniczyli w grupowym ubezpieczeniu przez okres minimum 6 miesięcy. Staż uprawniający do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia będzie zaliczony pracownikom, którzy uczestniczyli w poprzednim ubezpieczeniu grupowym na życie funkcjonującym u Zamawiającego.

   2. Osoba, która przechodzi na urlop wychowawczy lub bezpłatny oraz osoby w przypadku której ustał stosunek prawny łączący ją z Zamawiającym z powodu ogłoszenia upadłości, reorganizacji, likwidacji podmiotu ubezpieczającego lub likwidacji stanowiska pracy, będą miały prawo indywidualnej kontynuacji bez względu na okres uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym.

   3. Przez okres pierwszych 12 miesięcy w indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia będą miały zastosowanie warunki, sumy ubezpieczenia i składki z podstawowego ubezpieczenia grupowego. W przypadku akceptacji fakultatywnej klauzuli dłuższego okresu indywidualnej kontynuacji na warunkach grupowych, obowiązuje okres indywidualnej kontynuacji na warunkach grupowych, z oferty Wykonawcy.

   4. Po pierwszym 12-miesięcznym okresie opisanym w pkt.2.9.3., lub dłuższym okresie, w przypadku akceptacji fakultatywnego dłuższego okresu, ubezpieczeni pracownicy oraz członkowie ich rodzin, będą mieli prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia z n/w minimalnymi zakresami:
L.p.

Zdarzenie objęte ochroną

Wysokość kwoty świadczenia jako % sumy ubezpieczenia

1

śmierć ubezpieczonego

100 %

2

Śmierć ubezpieczonego spowodowana NW (wartość skumulowana)

200 %

3

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (wartość skumulowana)

300%

4

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu (wartość skumulowana)

200%

5

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW za 1 % trwałego uszczerbku

4 % SU

6

Śmierć małżonka

50%

7

Śmierć małżonka spowodowana NW (wartość skumulowana)

100%

8

Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba – do 25 roku życia

30%

9

Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica współmałżonka (teściów), ojczyma i macochy ubezpieczonego oraz współmałżonka

20%

10

Urodzenie dziecka

10%

11

Urodzenie martwego dziecka

20%

12

Osierocenie dziecka

40%

Maksymalna składka za powyższy zakres w indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia nie może być wyższa niż 7,00 zł za każdy 1.000,- zł sumy ubezpieczenia zadeklarowanej przez ubezpieczonego.

Minimalna bazowa wysokość świadczenia w indywidualnej kontynuacji wynosi 5.000,- zł.

Ubezpieczony może zadeklarować do indywidualnej kontynuacji minimalną sumę ubezpieczenia w kwocie 5.000,- zł lub każdą większą wartość ponad 5.000,- zł będącą wielokrotnością 1.000,- zł sumy ubezpieczenia.
    1. W kwestiach nie uregulowanych w SIWZ oraz załącznikach i we wzorze umowy, które dotyczą indywidualnej kontynuacji, zastosowanie będą miały zapisy OWU indywidualnej kontynuacji Wykonawcy, które będą załącznikiem do oferty.

   1. Składka za indywidualną kontynuację w trakcie jej trwania nie będzie się zmieniać i będzie obowiązywała przez okres indywidualnej kontynuacji oraz niezależna będzie od wieku ubezpieczonego. Ustalony zakres ochrony nie może ulegać zmianie w czasie indywidualnej kontynuacji.

   2. Prawo do indywidualnej kontynuacji będą miały również osoby, które ukończyły 70 rok życia (pracownicy i członkowie ich rodzin) w chwili ustania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z Zamawiającym.

   3. Prawo do indywidualnej kontynuacji będą miały również ubezpieczeni członkowie rodziny, po zgonie ubezpieczonego pracownika

   4. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, będą miały osoby, które złożą w tej sprawie wniosek, w terminie 3 miesięcy od daty ustania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z Zamawiającym.

   5. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia, będzie miała charakter umowy dożywotniej.

Warunki indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, w tym zakresy ubezpieczenia i wysokości sum ubezpieczenia, określone zostaną w momencie złożenia przez ubezpieczonego wniosku o indywidualną kontynuację ubezpieczenia i będą obowiązywały bez zmian dożywotnio.

   1. Wykonawca nie będzie wymagał dodatkowych badań i ankiet medycznych w stosunku do osób indywidualnie kontynuujących ubezpieczenie

   2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego na podstawie oświadczenia złożonego Wykonawcy. W takim przypadku ochrona wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca za który opłacona została ostatnia składka.

  1. Obsługa ubezpieczenia - Likwidacja szkód

Wykonawca zapewnia pełną obsługę likwidacji szkód (badania lekarskie, komisje lekarskie, orzeczenia itp.)w odległości nie większej niż 15 km od miejsca siedziby Zamawiającego.

   1. Dane do oceny ryzyka: struktura wieku, płci i wykonywanych zawodów osób kwalifikujących się do ubezpieczenia, znajduje się w Załączniku nr 1.1. Wykaz pracowników, który jest uzupełnieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakres ochrony i wysokość świadczeń oraz punktacja za warunki fakultatywne – opisane są w pkt. 2.8. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1.2. do Opisu przedmiotu zamówienia – Tabela świadczeń i punktacji

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna