Załącznik Nr 1 do siwz specyfikacja techniczna przedmiotu zamówieniaPobieranie 0,68 Mb.
Strona1/2
Data23.02.2018
Rozmiar0,68 Mb.
  1   2

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

I. Pojęcia i jednostki używane w specyfikacji.

 1. Słownik pojęć:

  1. procesor układ scalony wysokiej skali integracji zdolny do pobierania z pamięci rozkazów i ich wykonywania. Zamknięty we własnej, nie współdzielonej z innymi procesorami, obudowie. Układ taki jest liczony jako pojedynczy procesor, niezależnie od liczby struktur krzemowych lub rdzeni obliczeniowych znajdujących się w jego wnętrzu (obudowie);

  2. serwer – wydzielony logicznie system komputerowy, posiadający jedną płytę główną, co najmniej jeden procesor, pamięć operacyjną RAM, co najmniej jeden napęd dyskowy, interfejsy sieciowe itp. zamknięte we wspólnej obudowie. Wszystkie składowe elementy serwera są obsługiwane przez pojedynczą instancję systemu operacyjnego wraz z niezbędnymi sterownikami i oprogramowaniem typu firmware;

  3. serwer zarządzający – serwer przetwarzający metadane, sprawujący funkcje nadzorująco-sterujące w systemie, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania;

  4. dysk metadanych – dysk SSD będący wyłącznie źródłem danych dla serwera zarządzającego; dysk metadanych nie służy do przechowywania systemu operacyjnego, oprogramowania typu firmware, lub innego oprogramowania niezbędnego do pracy serwera zarządzającego;

  5. półka – obudowa dostosowana do montażu w szafach typu RACK o wysokości podawanej w standardowych jednostkach RACK'owych – jednostkach U;

  6. SBB 2.x – specyfikacja standardu Storage Bridge Bay (SBB) w wersji nie starszej niż 2.0 (http://www.sbbwg.org/sbb_specification/);

  7. półka dyskowa obudowa dyskowa typu SBB Enclosure zgodna ze specyfikacją SBB 2.x wyposażona w napędy dyskowe lub dyski SSD; dostęp (wkładanie, wymiana, wysuwanie) do wszystkich dysków danych w półce jest możliwy tylko od frontu i nie może wymagać skomplikowanych czynności serwisowych (w tym np.: odkręcania śrub, odpinania przewodów; wyciągania całej półki z szafy montażowej, itp.);

  8. kontroler aplikacyjny moduł typu SBB Canister montowany w półce dyskowej zgodnie ze specyfikacją SBB 2.x; dostęp (wkładanie, wymiana, wysuwanie) do kontrolerów aplikacyjnych w węźle systemu plików jest możliwy tylko od tyłu i nie może wymagać skomplikowanych czynności serwisowych (w tym np.: odkręcania śrub, odpinania przewodów wewnątrz węzła; wyciągania całego węzła z szafy montażowej, itp.); kontroler aplikacyjny pełni funkcję serwera:

   1. mającego dostęp do wszystkich napędów dyskowych półki dyskowej poprzez wewnętrzne interfejsy (np. SAS);

   2. wyposażonego w wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych, aplikacji itp. nie będącego częścią puli dyskowej w półce dyskowej;

   3. wyposażonego w pamięć operacyjną RAM;

   4. wyposażonego w interfejsy sieci InfiniBand, Ethernet, itp;

  1. tryb active-active – tryb pracy wysokiej dostępności (HA) pary urządzeń, w którym:

   1. urządzenia pracują niezależnie od siebie;

   2. urządzenia mają niezależny dostęp do współdzielonych zasobów w obrębie pary;

   3. awaria dowolnego z urządzenia w obrębie pary nie uniemożliwia pracy drugiego urządzenia oraz jego dostępu do współdzielonych zasobów w obrębie pary;

  1. węzeł systemu plików – półka dyskowa wyposażona w dwa kontrolery aplikacyjne pracujące w trybie active-active; wszystkie połączenia pomiędzy kontrolerami aplikacyjnymi a dyskami danych są prowadzone tylko wewnątrz półki dyskowej poprzez pośrednie układy i obwody drukowane (SBB Midplane); wszystkie komponenty węzła systemu plików są komponentami hot-swappable i wyciąganie ich z węzła systemu plików oraz wymiana nie wymaga skomplikowanych czynności serwisowych (w tym np.: odkręcanie śrub, odpinanie przewodów prowadzonych wewnątrz obudowy węzła, wyciąganie całego węzła z szafy montażowej itp.);

  2. system plików – system składający się z węzłów systemu plików oraz przełączników sieciowych;

  3. dysk danych – napęd dyskowy przeznaczony do przechowywania danych w systemie plików do których mają dostęp klienci systemu plików wchodzący w skład węzła systemu plików;

  4. komponent hot-swappable – urządzenie/element który można dodawać/odejmować w systemie bez potrzeby wyłączania, zawieszania, blokowania itp. urządzenia z nim współpracującego lub całego systemu;

  5. zgodność ze specyfikacją SBB 2.x – zgodność ze specyfikacją SBB 2.0 w punktach: 1.1; 1.2.1-1.2.6. W pozostałych punktach specyfikacji SBB 2.x zgodność jest wskazana lecz nie wymagana;

  6. współczynnik TDP – znamionowa moc termiczna (ang. Thermal Design Power) określona przez producenta procesora. Jest to średnia moc określona w watach, którą procesor emituje, działając z podstawową częstotliwością i mając aktywne wszystkie rdzenie pracujące przy obciążeniu o wysokim stopniu złożoności. W niniejszej specyfikacji współczynnik TDP zawsze odnosi się (i musi być równy) do oficjalnych danych technicznych publikowanych przez producenta procesora;

  7. dysk hot-spare – dysk lub pojemność zapasowa wykorzystywana w przypadku awarii do przywrócenia wymaganego poziomu redundancji dysków;

  8. pojemność brutto – suma pojemności katalogowych wszystkich dysków w tym również dysków na przechowywanie sum kontrolnych, dysków hot-spare itp. 1. Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

Przedrostek

Symbol

Wartość mnożnika

kilo

K

103 lub 1 000

mega

M

106 lub 1 000 000

giga

G

109 lub 1 000 000 000

tera

T

1012 lub 1 000 000 000 000

peta

P

1015 lub 1 000 000 000 000 000

kibi

Ki

210 lub 1 024

mebi

Mi

220 lub 1 048 576

gibi

Gi

230 lub 1 073 741 824

tebi

Ti

240 lub 1 099 511 627 776

pebi

Pi

250 lub 1 125 899 906 842 624

Przykłady użycia:

 • interfejs, którego przepustowość określono jako 10 Gb/s umożliwia przesłanie 10 000 000 000 bitów na sekundę,

 • system plików, którego wydajność dla pewnego typu operacji określono na 3 GiB/s umożliwia przesłanie 3 221 225 472 bajtów na sekundę.

II. Przedmiot zamówienia. Zamówienie podstawowe.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi klastra do przechowywania i analizy wielkich zbiorów danych (zwanego dalej systemem plików) wraz z niezbędną infrastrukturą (elementy montażowe w szafach teleinformatycznych, przełączniki sieciowe, okablowanie sieciowe i elektryczne) spełniających wymagania stawiane w niniejszej specyfikacji technicznej (punkt IV).

 2. W skład systemu plików będącego przedmiotem zamówienia podstawowego wchodzi:

  1. nie mniej niż 7 węzłów systemu plików;

  2. nie mniej niż 3528 TB pojemności brutto dysków danych instalowanych w półkach dyskowych węzłów systemu plików; każdy z dysków danych musi być napędem dyskowym SAS/NLSAS o pojemności 6 TB z dwoma niezależnymi portami SAS;

  3. nie mniej niż dwa serwery zarządzające;

  4. nie mniej niż 19200 GB pojemności brutto dysków metadanych współpracujących z serwerami zarządzającymi; każdy z dysków metadanych musi być dyskiem typu SSD o pojemności 800 GB z dwoma niezależnymi portami SAS;

  5. niezbędne okablowanie światłowodowe dla sieci InfiniBand zapewniające podłączenie węzłów systemu plików zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  6. niezbędne okablowanie światłowodowe dla sieci InfiniBand zapewniające podłączenie serwerów zarządzających zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  7. niezbędne okablowanie dla sieci Ethernet zapewniające podłączenie węzłów systemu plików zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników Ethernet klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  8. niezbędne okablowanie dla sieci Ethernet zapewniające podłączenie serwerów zarządzających zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników Ethernet klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  9. infrastruktura do montażu w szafach teleinformatycznych RACK 19'' wraz z okablowaniem elektrycznym itp.;

 3. Architektura systemu, specyfikacja sprzętu, dostawa, montaż, gwarancja oraz inne uwarunkowania w obrębie zamówienia podstawowego muszą być zgodny ze specyfikacją określoną w punkcie IV.

 1. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie wyników testów określonych w Zał. A dla co najmniej 4 węzłów i 2 serwerów zarządzających oferowanego rozwiązania. Test musi być wykonany przy użyciu przełączników sieciowych IS5035Q/IS5025Q firmy Mellanox sieci Infiniband identycznych jakie aktualnie używane przez Zamawiającego. Wraz z wynikami testów Wykonawca musi przedstawić teoretyczne wyliczenie parametrów wydajnościowych oferowanego sprzętu. Niedostarczenie wyników w ciągu jednego tygodnia od wezwania skutkuje nie podpisaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 2. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy może zwrócić się do Wykonawcy o dostarczenie jednego kompletnego węzła systemu plików (wraz z dyskami, modułami chłodzenia i zasilania, kontrolerami aplikacyjnymi itp.) wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym system operacyjnym (punkt IV.2.c.viii) oferowanego rozwiązania do siedziby Zamawiającego, w celu weryfikacji zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz dokładnego wymierzenia odpowiedniego okablowania sieciowego. Niedostarczenie węzła w ciągu jednego tygodnia od wezwania lub dostarczenie węzła niekompletnego, uszkodzonego, nie spełniającego parametrów wydajnościowych określonych w Specyfikacji Technicznej lub nie pasującego (wymiarami, sposobem obsługi itp.) do szaf RITAL, skutkuje nie podpisaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III. Opcja. Przedmiot zamówienia opcjonalnego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od własnych potrzeb w zakresie przechowywania danych.

 2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w całości lub w części w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

 3. Zamówienie opcjonalne dotyczy zakupienia dodatkowych (oprócz będących przedmiotem zamówienia podstawowego) węzłów systemu plików, infrastruktury sieciowej i infrastruktury montażowej spełniających wymagania stawiane w niniejszej specyfikacji technicznej (punkt IV).

 4. W skład zamówienia opcjonalnego wchodzi:

  1. nie mniej niż 9 węzłów systemu plików;

  2. niezbędne okablowanie światłowodowe dla sieci InfiniBand dla dodatkowch węzłów zapewniające podłączenie zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  3. niezbędne okablowanie dla sieci Ethernet dla dodatkowych węzłów zapewniające podłączenie zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników Ethernet klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  4. napędy dyskowe SAS/NLSAS o pojemności 6TB każdy z dwoma niezależnymi portami SAS o łącznej pojemności nie mniejszej niż 4536 TB instalowane w półkach dyskowych węzłów systemu plików;

  5. nie mniej niż 4 przełączniki InfiniBand;

  6. niezbędne okablowanie dla sieci InfiniBand zapewniające podłączenie dodatkowych przełączników InfiniBand zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  7. nie mniej niż 4 przełączniki Ethernet;

  8. niezbędne okablowanie dla sieci Ethernet zapewniające podłączenie dodatkowych przełączników Ethernet zgodnie z architekturą systemu plików (punkt IV) do przełączników Erthernet klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  9. nie mniej niż 5 kabli światłowodowych QSFP do sieci InfiniBand QDR i FDR o długości nie mniejszej niż 30 m do pracy w infrastrukturze sieci InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

  10. infrastruktura do montażu w szafach teleinformatycznych RACK 19'' wraz z okablowaniem elektrycznym itp.;

 1. Liczbę dodatkowych węzłów systemu plików, liczbę dysków SAS/NLSAS, liczbę przełączników sieciowych, liczbę kabli sieciowych itp. w obrębie opcji  Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia w zależności od  własnych potrzeb w zakresie przechowywania danych (zgodnie z wykazem oferty: Zał. Nr 3 punkt 2 do SIWZ).

 2. W wykazie zamówienia opcjonalnego z Zał. Nr 3 do SIWZ w każdym wierszu muszą znajdować się poszczególne komponenty jednego rodzaju zamówienia opcjonalnego w zadanej liczbie sztuk (tj. oddzielne wiersze przeznaczone na: węzły systemu plików wraz z zestawem montażowym i okablowaniem elektrycznym, kontrolery aplikacyjne, dyski, kable sieci InfiniBand, kable sieci Ethernet, przełączniki sieci InfiniBand przełączniki sieci Ethernet itd.).

 3. Rozbudowa o dodatkowy sprzęt w obrębie realizacji prawa opcji musi być możliwa bez utraty przechowywanych danych, bez przerywania dostępu do danych oraz bez utraty pojemności i niezawodności systemu przechowywania danych oraz bez przerywania i zaburzenia pracy infrastruktury obliczeniowej i sieciowej pracującej w siedzibie Zamawiającego.

 4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 30 listopada 2015 r.

 5. Architektura systemu, specyfikacja sprzętu, dostawa, montaż, gwarancja oraz inne uwarunkowania w obrębie zamówienia opcjonalnego muszą być zgodny ze specyfikacją określoną w punkcie IV.

 6. Zamawiający wymaga aby poszczególny sprzęt oferowany w ramach zamówienia opcjonalnego pochodził od tego samego producenta, był tego samego rodzaju, modelu, o tych samych parametrach i konfiguracji co sprzęt oferowany w ramach zamówienia podstawowego.

 7. Sprzęt w ramach zamówienia opcjonalnego musi spełnić wymagania testowe (Zał. A).

 8. Sprzęt w ramach zamówienia opcjonalnego wraz ze sprzętem z zamówienia podstawowego musi spełnić wymagania testowe (Zał. A).

IV. Specyfikacja.

 1. Architektura systemu plików.

  1. Węzeł systemu plików:

   1. Każdy z węzłów systemu plików musi być wyposażony w odpowiednią liczbę napędów dyskowych (dysków danych) przeznaczoną do przechowywania danych w systemie plików.

   2. Każdy z węzłów systemu plików musi być wyposażony w dwa kontrolery aplikacyjne pracujące w trybie wysokiej dostępności (HA) – tryb active-active.

   3. Każdy z kontrolerów aplikacyjnych w obrębie węzła musi być podłączony do co najmniej dwóch różnych przełączników sieci InfiniBand co najmniej dwoma niezależnymi połączeniami (co najmniej jedno połączenie pomiędzy jednym kontrolerem i jednym przełącznikiem).

   4. Każdy z kontrolerów aplikacyjnych w obrębie węzła musi być podłączony do co najmniej dwóch różnych przełączników sieci Ethernet co najmniej dwoma niezależnymi połączeniami (co najmniej jedno połączenie pomiędzy jednym kontrolerem i jednym przełącznikiem).

   5. Poszczególne węzły systemu plików nie mogą być ze sobą połączone i nie mogą wymieniać żadnych informacji z pominięciem przełączników sieciowych do których podłączone są ich kontrolery aplikacyjne. Niedopuszczalna jest sytuacja:

    1. gdy do któregokolwiek z węzłów systemu plików jest podłączona dodatkowa półka dyskowa stanowiąca jedynie rozszerzenie liczby dysków danych, do których jest dostęp z kontrolerów aplikacyjnych węzła systemu plików.

   6. Każdy z kontrolerów aplikacyjnych w obrębie węzła musi mieć niezależny dostęp do wszystkich napędów dyskowych służących do przechowywania danych w systemie plików.

   7. Każdy z kontrolerów aplikacyjnych w obrębie węzła musi być wyposażony w wewnętrzny napęd dyskowy wbudowany w obudowę kontrolera aplikacyjnego (SBB Canister) przeznaczony do przechowywania systemu operacyjnego, oprogramowania, konfiguracji itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kontrolera aplikacyjnego w obrębie systemu plików przy czym:

    1. kontrolery aplikacyjne w obrębie węzła nie muszą mieć wzajemnego dostępu do ich wewnętrznych napędów dyskowych.

   8. Każdy z pary kontrolerów aplikacyjnych wchodzący w skład każdego węzła systemu plików musi być zdolny do awaryjnego przejęcia dostępu do wszystkich zasobów kontrolera aplikacyjnego pracującego z nim w parze, który uległ awarii. Przejęcie to musi następować w sposób automatyczny, nie wymagając interwencji operatora. Przejęcie zasobów musi zapewniać ciągłość świadczenia usług klientom pozostałych nie uszkodzonych kontrolerów aplikacyjnych i węzłów systemu plików.

   9. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria pojedynczego kontrolera aplikacyjnego w parze kontrolerów węzła systemu plików uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w zasobach przypisanych do uszkodzonego kontrolera aplikacyjnego lub węzła systemu plików w obrębie którego doszło do awarii pojedyńczego kontrolera aplikacyjnego.

   10. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego kontrolera aplikacyjnego w dowolnych węzłach systemu plików i w dowolnej ich liczbie uniemożliwi dostęp do pozostałych kontrolerów aplikacyjnych i zasobów do nich przypisanych które nie uległy awarii.

  2. Serwery zarządzające:

   1. Serwery zarządzające muszą pracować w parach o wysokiej dostępności (para HA) - tryb active-active.

   2. Każdy z serwerów zarządzających w obrębie pary HA musi być podłączony do co najmniej dwóch różnych przełączników sieci InfiniBand co najmniej dwoma niezależnymi połączeniami (co najmniej jedno połączenie pomiędzy jednym serwerem i jednym przełącznikiem).

   3. Każdy z serwerów zarządzających w obrębie pary HA musi być podłączony do co najmniej dwóch różnych przełączników sieci Ethernet co najmniej dwoma niezależnymi połączeniami (co najmniej jedno połączenie pomiędzy jednym serwerem i jednym przełącznikiem).

   4. Każdy z serwerów zarządzających w obrębie pary HA musi być wyposażony w co najmniej jeden wewnętrzny dysk wbudowany w obudowę serwera przeznaczony do przechowywania systemu operacyjnego, oprogramowania, konfiguracji serwera itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwera zarządzającego przy czym:

    1. serwery zarządzające w obrębie pary HA nie muszą mieć wzajemnego dostępu do ich wewnętrznych napędów dyskowych.

   5. Każdy z serwerów zarządzających w obrębie pary HA ma dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej – dysków metadanych.

   6. Powierzchnia zajmowana przez parę serwerów zarządzających HA wraz z dyskami metadanych nie może być większa niż 4U i może być zrealizowana w formie:

    1. jednej półki, gdzie komunikacja pomiędzy dyskami metadanych i serwerami zarządzającymi jest wyłącznie prowadzona poprzez interfejsy SAS wewnątrz półki;

    2. jednej półki z dyskami metadanych i jednej półki z serwerami zarządzającymi, gdzie komunikacja pomiędzy dyskami metadanych i serwerami zarządzającymi jest prowadzona wyłącznie poprzez interfejsy SAS pomiędzy półkami;

    3. jednej półki z dyskami metadanych i po jednej półce na każdy z serwerów zarządzających, gdzie komunikacja pomiędzy dyskami metadanych i serwerami zarządzającymi jest prowadzona wyłącznie poprzez interfejsy SAS pomiędzy półkami;

   7. Uszkodzenie któregokolwiek z dysków metadanych nie może uniemożliwiać dostępu do danych na pozostałych dyskach metadanych serwerom zarządzającym, które z nimi współpracują.

   8. Każdy z serwerów zarządzających wchodzący w skład pary HA musi być zdolny do awaryjnego przejęcia dostępu do wszystkich dysków metadanych serwera zarządzającego, który uległ awarii. Przejęcie to musi następować w sposób automatyczny, nie wymagając interwencji operatora. Przejęcie zasobów musi zapewniać ciągłość świadczenia usług klientom pozostałych nie uszkodzonych kontrolerów aplikacyjnych i węzłów systemu plików.

   9. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria pojedynczego serwera zarządzającego w parze HA uniemożliwia dostęp do metadanych znajdujących się w zasobach przypisanych do uszkodzonego serwera zarządzającego.

   10. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego serwera zarządzającego w dowolnej parze HA i w dowolnej ich liczbie uniemożliwi dostęp do pozostałych serwerów zarządzających i zasobów do nich przypisanych które nie uległy awarii.

   11. Serwery zarządzające nie mogą wymieniać żadnych informacji z węzłami systemu plików z pominięciem infrastruktury sieci InfiniBand i Ethernet utworzonych w obrębie systemu plików.

   12. Żaden z elementów systemu plików (tj. węzeł systemu plików, kontroler aplikacyjny, dyski danych) lub jakakolwiek ich część nie może wchodzić w skład któregokolwiek z serwerów zarządzających lub dysków metadanych.

  3. Przełączniki sieciowe:

   1. System plików wyposażony musi być w przełączniki sieci InfiniBand pracujące w trybie active-active zapewniające:

    1. komunikację pomiędzy węzłami/kontrolerami aplikacyjnymi do nich podłączonymi;

    2. komunikację pomiędzy klientami systemu plików a poszczególnymi węzłami/kontrolerami do nich podłączonymi.

   2. Wszystkie przełączniki sieci InfiniBand muszą być tego samego typu i rodzaju, muszą mieć identycznych parametry i muszą pochodzić od tego samego producenta.

   3. System plików musi być wyposażony w przełączniki sieci Ethernet pracujące w trybie active-active zapewniające:

    1. komunikację pomiędzy węzłami/kontrolerami aplikacyjnymi do nich podłączonymi;

    2. komunikację pomiędzy klientami systemu plików a poszczególnymi węzłami/kontrolerami do nich podłączonymi;

   4. Wszystkie przełączniki sieci Ethernet muszą być tego samego typu i rodzaju, muszą mieć identycznych parametry i muszą pochodzić od tego samego producenta.

  4. Okablowanie sieciowe:

   1. System plików musi być wyposażony w odpowiednie okablowanie optyczne dostosowane do portów QSFP dla sieci InfiniBand QDR i FDR zapewniające:

    1. komunikację pomiędzy węzłami systemu plików a przełącznikami sieci InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego;

    2. komunikację pomiędzy dodatkowymi przełącznikami a siecią InfiniBand klastra obliczeniowego pracującego w siedzibie Zamawiającego przy czym liczba takich połączeń przypadająca na każdy z przełączników sieciowych nie może być mniejsza niż 9 i nie może być mniejsza niż liczba węzłów systemu plików podłączonych do przełącznika;

    3. długość okablowania musi być odpowiednia do realizacji połączeń.

   2. System plików musi być wyposażony w odpowiednie okablowanie dla sieci Ethernet zapewniające:

    1. komunikację pomiędzy węzłami systemu plików a przełącznikami sieci Ethernet pracujące w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego;

    2. komunikację pomiędzy przełącznikami a siecią Ethernet w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego przy czym liczba takich połączeń przypadająca na każdy z przełączników musi zapewniać przepustowość danych będącą sumą przepustowości połączeń podłączonych kontrolerów aplikacyjnych;

    3. długość okablowania musi być odpowiednia do realizacji połączeń.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna