Załącznik Nr 1 do siwz po zmianach z dnia 03. 06. 2015rPobieranie 1,33 Mb.
Strona1/3
Data23.02.2018
Rozmiar1,33 Mb.
  1   2   3

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Po zmianach z dnia 03.06.2015r

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi: systemu przechowywania danych, tj. systemu serwera współdzielenia plików przy użyciu protokołów sieciowych NFS, CIFS, FTP o wysokiej dostępności pracującego w trybie active-active wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą (szafy teleinformatyczne, przełączniki sieciowe, listwy zasilające, okablowanie sieciowe i elektryczne).2. W skład rozbudowywanego systemu przechowywania danych pracującego w siedzibie Zamawiającego i zajmującego powierzchnię odpowiadającą 88U (jednostek rackowych) wchodzą następujące komponenty (załącznik C Specyfikacji Technicznej):

  1. cztery kontrolery FAS62xx (FAS6280, FAS6290) firmy NETAPP, każdy wyposażony w 512GB pamięci Flash Cache oraz SAS CNTRL & IO Expander (FAS6280A-SAS-BASE-R6), pracujące w trybie „cluster mode” w parach o wysokiej dostępności (HA) współpracujące z piętnastoma półkami dyskowymi DS448X-R5 firmy NETAPP;

  2. cztery moduły Flash Cache (X1971A-B-R5-C) typu PCIe o pojemności 512GB firmy NETAPP;

  3. piętnaście półek dyskowych w tym: siedem (DS4486-144TB-QS-R5) wyposażonych w 48 dysków SAS o pojemności 3TB, siedem (DS4486-144TB-QS-R5) wyposażonych w 48 dysków SAS o pojemności 4TB oraz jedna (DS4246-0748-12A-QS-R6) wyposażona w 12 dysków NLSAS o pojemności 4TB;

  4. cztery 4-portowe kontrolery HBA SAS 3/6 Gb (X2065A-R6) typu PCIe firmy NETAPP;

  5. cztery 2-portowe adaptery sieciowe NICII 10GbE (X1117A-R6-C) typu PCIe firmy NETAPP;

  6. cztery 16-portowe przełączniki sieciowe ClusterNet Interconnect 10Gb (X1980-R6-C) firmy NETAPP;

  7. po cztery licencje na oprogramowanie firmy NETAPP: Base CL Software Node (SW-6280A-CL-BASE), CIFS CLM Node (SW-6280A-CLM-CIFS), NFS CL Node (SW-6280A-CL-NFS), Data ONTAP Features Cluster-Node (SW-6280-CL-ONTAP8-C);

  8. cztery układy zasilania trójfazowego PDU IEC o 24 wyjściach i prądzie 32A (X8718A-R6-C) firmy NETAPP;

  9. okablowanie: 10 sztuk RJ45 CAT6 o długości 2m (X6561-R6), 20 sztuk RJ45 CAT6 o długości 0,5m (X6560-R6), 8 sztuki SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA o długości 2m (X6558-R6), 28 sztuk SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA o długości 0,5m (X6557-R6), 56 sztuk przewodów zasilających Cabinet Component Power Cable (X800-42U-R6), 8 sztuki Cntrl-Shelf/Switch LC/LC Op o długości 2m (X6553-R6), 4 sztuki SAS Cntrl-Shelf/Shelf-Shelf/HA-C o długości 2m (X6553-R6-C), 8 sztuki Cisco N5020 10GBase Copper SFP+ o długości 1m (X-SFP-H10GB-CU1M-R6), 16 sztuk Cabinet Component Power (X800-42U-R6-C);

  10. obudowy, prowadnice i zestawy: 4 sztuki 62XX/SA620 AC PS z dwoma slotami CNTRL/EXP (X6212-R6-C), 2 sztuki DS448x (X870D-R6-C), 4 uchwyty montujące Mounting Bracket Tie-Down Multiple (X8773-R6-C), 4 zestawy prowadnic Rail Kit II Cab (X877B-R6-C), 14 półek dyskowych (DS448X-R5), 14 zestawów prowadnic Rail Kit DS448x (X8783A-R6), 14 zestawów Add-On Peripheral Hardware Kit (X8781-R6).

3. Rozbudowa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych obejmuje:

  1. rozbudowę o co najmniej dwa dodatkowe kontrolery (węzły serwera plików),

  2. rozbudowę zasobów dyskowych o co najmniej 336 dysków SAS/NLSAS/SATA o pojemności 6 TB dostarczone wraz z węzłami serwera plików w postaci osobnych półek dyskowych,

  3. rozbudowę osprzętu sieciowego: okablowania i przełączników sieciowych wymaganych do komunikacji wzajemnej węzłów serwera plików i pomiędzy węzłami serwera plików a zasobami dyskowymi,

  4. rozbudowę infrastruktury montażowej: szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem, listew zasilających, okablowania elektrycznego itp.,

  5. dostarczenie dodatkowych licencji niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania w obrębie całego rozbudowanego systemu,

  6. przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu niezbędnego do rozbudowy istniejącego systemu.

4. Rozbudowa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych podlega następującym uwarunkowaniom:

  1. parametry dodatkowych kontrolerów (węzły serwera plików) muszą być nie gorsze od kontrolerów pracujących w rozbudowywanym systemie (w szczególności liczba i prędkość transmisji portów, wielkości pamięci RAM i wszystkich typów pamięci cache, liczba i częstotliwość taktowania procesorów muszą być nie mniejsze),

  2. dodatkowe kontrolery muszą mieć możliwość podłączenia do istniejącego klastra i pracy w trybie „cluster mode”,

  3. dodatkowe kontrolery wraz z istniejącymi w rozbudowywanym systemie muszą mieć możliwość pracy w podklastrach składające się z co najmniej dwóch kontrolerów,

  4. dodatkowe kontrolery muszą pracować w parach o wysokiej dostępności (HA) w konfiguracji „active-active”

  5. każda para kontrolerów musi posiadać minimum 256 GB (128GB/kontroler) pojemności pamięci RAM oraz minimum 1 TB (512GB/kontroler) pamięci Flash Cache typu PCIe,

  6. każda para kontrolerów musi zawierać minimum 32 GB pamięci NVRAM (16GB/kontroler),

  7. rozszerzenie istniejących wolumenów dyskowych musi odbyć się z zachowaniem integralności i nienaruszalności istniejących danych w rozbudowywanym systemie,

  8. dodatkowa przestrzeń dyskowa będąca sumą pojemności katalogowej dodatkowych dysków nie może być mniejsza niż 2016 TB,

  9. pojemność użytkowa dodatkowych dysków widziana poprzez system kliencki nie może być mniejsza niż 1330TiB

  10. pojemność każdego z dodatkowych dysków SAS/NLSAS/SATA ma wynosić 6 TB a ich pozostałe parametry (tj. prędkość obrotowa, współczynnik MTBF i inne) nie mogą być gorsze niż pracujących w rozbudowywanym systemie,

  11. dodatkowe dyski muszą być skonfigurowane w grupy RAID o liczbie dysków nie większej niż 14 w każdej grupie,

  12. minimalna liczba dysków „hot-spare” przypadających na każdy z kontrolerów ma być co najmniej 4,

  13. zajętość półek dyskowych w szafie RACK nie może przekroczyć 28U (półka dyskowa musi zawierać minimum 48 dysków i być nie większa niż 4U),

  14. rozbudowa systemu musi zapewniać bezprzerwową migrację logicznych interfejsów LIF z istniejących węzłów rozbudowanego serwera plików na nowe węzły serwera plików,

  15. rozbudowa systemu ma zapewniać swobodne tworzenie i powiększanie istniejących wolumenów dyskowych (w tym wolumenów typu „Infinite Volumes”) w obszarze wszystkich kontrolerów i zasobów dyskowych w rozbudowanym systemie,

  16. dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość samodzielnej pracy jako osobny klaster (bez podłączenia do rozbudowywanego systemu przechowywania danych) m.in. w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych dostarczonego sprzętu,

  17. wydajność dostarczonego w ramach rozbudowy sprzętu w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 3.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 1.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu (określonej według procedury testowej podanej w podpunkcie 11.e.v.).

  18. dostarczony w ramach rozbudowy sprzęt musi być odporny na awarię jednego dowolnego kontrolera oraz dwóch dowolnie wybranych dysków.

5. Dodatkowym elementem zamówienia (w przypadku realizacji zamówienia w formie rozbudowy) są dyski:

  1. 12 dysków SAS/NLSAS/SATA o pojemności katalogowej przynajmniej 3TB przystosowane do instalacji w półce dyskowej DS4486-144TB-QS-R5 przy czym instalacja/wymiana/zamiana dysków nie może spowodować utraty danych, przerwy w dostępie do danych itp.,

  2. 12 dysków SAS/NLSAS/SATA o pojemności katalogowej 4TB przystosowane do instalacji w półce dyskowej DS4486-144TB-QS-R5 przy czym instalacja/wymiana/zamiana dysków nie może spowodować utraty danych, przerwy w dostępie do danych itp.,

  3. 4 dyski SAS/NLSAS/SATA o pojemności katalogowej 4TB przystosowane do instalacji w półce dyskowej DS4246-0748-12A-QS-R6 przy czym instalacja/wymiana/zamiana dysków nie może spowodować utraty danych, przerwy w dostępie do danych w półce itp.,

Dodatkowy sprzęt niezbędny do rozbudowy musi być w 100% kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem przechowywania danych podlegającym rozbudowie. Kompatybilność pomiędzy dodatkowym sprzętem a rozbudowywanym systemem przechowywania danych musi być potwierdzona pisemnie przez producenta rozbudowywanego systemu przechowywania danych.

Słownik pojęć:

 • serwer plików - infrastruktura wysokodostępnego serwera współdzielenia plików złożona z co najmniej dwóch węzłów serwera plików,

 • system przechowywania danych – serwer plików pracujący w siedzibie Zamawiającego, w którego skład wchodzi sprzęt i oprogramowanie określone w załączniku C do Specyfikacji Technicznej,

 • tryb pracy active-active – tryb pracy klastra o wysokiej dostępności charakteryzujący się tym, że w przypadku awarii jednego z węzłów klastra świadczenie udostepnianych przez niego usług jest automatycznie przenoszone na inny pracujący w obrębie klastra aktywny węzeł lub rozkładane na inne pracujące w obrębie klastra aktywne węzły (tzw. load balancing),

 • węzeł serwera plików - element serwera plików realizujący funkcjonalność serwowania danych składowanych na dyskach serwera plików za pomocą wymaganych protokołów NAS (ang. Network Attached Storage),

 • półka dyskowa - obudowa dyskowa zawierająca napędy dyskowe oraz wyposażona w interfejsy do kontrolerów dyskowych lub węzłów serwera plików w technologii Fibre Channel lub SAS; za półkę dyskową nie uznaje się:

   • serwerów i innych systemów komputerowych zawierających dyski twarde wyposażonych wyłącznie w interfejsy 1Gbit Ethernet, 10 Gbit Ethernet lub Infiniband,

   • serwerów wyposażonych w napędy dyskowe oraz interfejsy Fibre Chanel pracujące w tzw. trybie target,

 • pojemność brutto serwera plików – suma pojemności wszystkich napędów dyskowych przeznaczonych do przechowywania danych, wchodzących w skład serwera plików,

 • dyski hot-spare – napęd, grupa napędów dyskowych lub pojemność zapasowa, które serwer plików może wykorzystać w przypadku awarii dowolnego napędu dyskowego przechowującego dane do przywrócenia wymaganego poziomu redundancji napędów dyskowych poprzez utworzenie na nich nadmiarowych zbiorów danych. Wymagany poziom redundancji napędów dyskowych wymaga umożliwienia jednoczesnej awarii dwóch dowolnych napędów dyskowych serwera plików bez utraty dostępu do danych przechowywanych na serwerze plików,

 • system dyskowy – przestrzeń dyskowa z mechanizmem redundancji danych dostępna dla serwera plików, zabezpieczona przed utratą danych na wypadek awarii jednego lub dwóch dysków jednocześnie (przykład: napędy dyskowe w grupie RAID 6).

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:Przedrostek

Symbol

Wartość mnożnika

kilo

K

103 lub 1 000

mega

M

106 lub 1 000 000

giga

G

109 lub 1 000 000 000

tera

T

1012 lub 1 000 000 000 000

peta

P

1015 lub 1 000 000 000 000 000

kibi

Ki

210 lub 1 024

mebi

Mi

220 lub 1 048 576

gibi

Gi

230 lub 1 073 741 824

tebi

Ti

240 lub 1 099 511 627 776

pebi

Pi

250 lub 1 125 899 906 842 624

Przykłady użycia:

 • interfejs, którego przepustowość określono jako 10 Gb/s umożliwia przesłanie 10 000 000 000 bitów na sekundę,

 • serwer plików, którego wydajność dla pewnego typu operacji określono na 3 GiB/s umożliwia przesłanie 3 221 225 472 bajtów na sekundę.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w postaci dostarczenia systemu o właściwościach analogicznych jakie uzyska system przechowywania danych po rozbudowie. W takim przypadku żaden z elementów serwera plików działającego w siedzibie Zamawiającego (punkt I.2) nie może być wykorzystany w rozwiązaniu równoważnym.

II. Specyfikacja systemu uzyskanego po rozbudowie lub systemu równoważnego.

Wymagane własności systemu przechowywania danych uzyskanego po rozbudowie oraz specyfikacja systemu równoważnego jest następująca: 1. Architektura serwera plików:

  1. Serwer plików musi zawierać co najmniej sześć węzłów serwera plików tworzące klaster o wysokiej dostępności, w którym każde dwa węzły serwera plików pracują w trybie active-active. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie węzły serwera plików muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  2. Dla każdego węzła serwera plików musi istnieć co najmniej jeden redundantny węzeł serwera plików, który jest zdolny do awaryjnego przejęcia funkcjonalności serwowania plików, realizowanej przez węzeł serwera plików, dla którego jest redundantny. Przejęcie to musi następować w sposób automatyczny, nie wymagający interwencji operatora. Przejęcie funkcjonalności musi zapewniać ciągłość świadczenia usług klientom pozostałych, nie uszkodzonych węzłów serwera plików.

  3. Jeśli rozwiązanie zawiera odrębne półki dyskowe podłączone do węzłów serwera plików, węzeł serwera plików musi mieć redundantny dostęp do wszystkich półek dyskowych przypadających na pozostałe węzły serwera plików, dla których dany węzeł serwera plików jest węzłem redundantnym. Ścieżki komunikacyjne pomiędzy każdym z węzłów serwera plików w każdej grupie redundantnych węzłów serwera plików a każdą półką dyskową przypadającą na daną grupę redundantnych węzłów serwera plików muszą być redundantne. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie półki dyskowe muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  4. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego węzła serwera plików uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w pozostałych węzłach serwera plików lub w półkach dyskowych podłączonych do dowolnego węzła serwera plików.

  5. Każdy węzeł serwera plików musi mieć możliwość udostępnienia każdego systemu plików (woluminu) na każdym sieciowym interfejsie zewnętrznym.

  6. Podsystem dyskowy w dostarczonym serwerze plików, tzn. kontrolery dyskowe i półki dyskowe muszą być wspierane przez węzły serwera plików. 1. Pojemność serwera plików, liczba dysków oraz skalowalność pojemności serwera plików:

  1. Dostarczona konfiguracja podstawowa serwera plików musi:

   1. Mieć pojemność użytkową, to znaczy pojemność widzianą przez system kliencki co najmniej 2819 TiB. Za pojemność użytkową uznaje się rozmiar systemu plików zamontowanego przy pomocy protokołu NFS v3, pokazany przez polecenie “df -B1 uruchomione na standardowej instalacji systemu operacyjnego Scientific Linux w wersji 5 lub wyższej z jądrem Linux w wersji 2.6 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.scientificlinux.org/. Wielkość systemu plików jest określona w kolumnie “1B-blocks wyniku wykonania polecenia “df -B1. Scientific Linux jest wykorzystywany jako system operacyjny na komputerach klienckich Zamawiającego, które docelowo będą korzystały z serwera plików.

   2. Udostępniać całą pojemność użytkową w postaci jednego systemu plików z jedną, wspólną przestrzenią nazw dla wszystkich przechowywanych plików i bez ograniczeń na rozmiar plików przechowywanych w jednym katalogu systemu plików.

   3. Stosować napędy dyskowe o parametrach katalogowych:

    1. pojemności katalogowej nie większej niż 6 TB na dysk,

    2. prędkości obrotowej talerzy w napędach dyskowych nie mniejszej niż 7200 obrotów na minutę,

    3. wartości współczynnika MTBF co najmniej 1,2 miliona godzin,

    4. przeznaczone do zastosowań serwerowych, przystosowane do pracy w reżimie ciągłym (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu.

   4. Umożliwiać stosowanie napędów dyskowych w technologiach SATA, SAS lub NLSAS.

  2. Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej pojemności brutto serwera plików co najmniej 15 PB, przy czym maksymalny rozmiar pojedynczego systemu plików (wolumenu) nie może być ograniczony do wielkości mniejszej niż 15 PB. Cała pojemność użytkowa po rozbudowie musi być dostępna w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw z dowolnego węzła serwera plików.

  3. Rozbudowa o której mowa w podpunkcie b. niniejszego punktu musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty wydajności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej. 1. Wydajność serwera plików i skalowalność wydajności serwera plików:

  1. Przepustowość serwera plików możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 9.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 4.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  2. Przedstawione w podpunkcie a. niniejszego punktu wymagania na przepustowość serwera plików dotyczą sytuacji, kiedy wszystkie węzły serwera plików są sprawne.

  3. Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej przepustowości (określonej według procedury testowej podanej w podpunkcie 11.e.v.) co najmniej 12 GiB/s przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz co najmniej 6 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  4. Rozbudowa o której mowa w podpunkcie c niniejszego punktu (II.3.c) musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty pojemności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej.

  5. Serwer plików musi umożliwiać obsługę co najmniej 10000 klientów jednocześnie dla każdego z wymaganych protokołów dostępu do danych.

  6. Serwer musi wspierać konfigurację i umożliwiać tworzenie jednego systemu plików dostępnego w całej przestrzeni nazw klastra wykorzystując przestrzeń złożoną z co najmniej dwóch klas napędów dyskowych:

   1. dyskami SAS/NLSAS//SATA o prędkości obrotowej talerzy 7200 obrotów na minutę,

   2. dyskami SAS/NLSAS/SATA SSD.

  7. W obrębie skonfigurowanych klas dysków w ramach jednego systemu plików serwer plików musi wspierać automatyczną migrację danych ostatnio używanych na dyski klas charakteryzujących się największą wydajnością oraz automatyczną migrację danych najrzadziej używanych na dyski klas charakteryzujących się najniższą ceną jednostkową pojemności w taki sposób, aby minimalizować czas dostępu do danych. Ocena czasu ostatniego użycia musi być dokonywana na poziomie plików lub bloków systemu plików.
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna