Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nabóR nr 8/2017Pobieranie 394,72 Kb.
Strona1/7
Data09.03.2018
Rozmiar394,72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków


NABÓR nr 8/2017

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022
Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”


Cel główny I: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych
i gospodarczych obszaru LGD- Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia


Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Augustów , 10.11.2017r


Słownik pojęć 3

7

Informacje ogólne 7I. Termin składania wniosków 8

II. Miejsce składania wniosków 8

III. Sposób składania wniosków 9

IV. Forma wsparcia 11

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 14

V.1 Zakres tematyczny operacji 18

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 19

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 20

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 31

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 31

V.3.1. Grupa docelowa 31

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 34

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 39

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 42

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 43

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 43

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 44

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 46

V.3.9. Wkład własny 47

V.3.10. Podatek od towarów i usług 48

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 49

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 55

V.3.13. Reguła proporcjonalności 56

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 56

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 56

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 56

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 60

VI. Finanse 61

VII. Inne ważne informacje 61

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 66

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna