Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nabóR nr 15/2017Pobieranie 333,21 Kb.
Strona1/4
Data13.02.2018
Rozmiar333,21 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 1 do OgłoszeniaNABÓR nr 15/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020
CEL I Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r.
CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2.Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


z zakresu Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Supraśl, listopad 2017 r.

Słownik pojęć 3

IZ- Instytucja Zarządzająca. 3

Informacje ogólne 3

I. Termin składania wniosków 4

II. Miejsce składania wniosków 4

III. Sposób składania wniosków 5

IV. Forma wsparcia 7

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 8

V.1 Zakres tematyczny operacji 8

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 8

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 9

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 10

Maksymalna liczba pkt jaką może otrzymać operacja wynosi 76 pkt. 10

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 10

V.3.1. Grupa docelowa 10

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 11

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 12

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 14

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 15

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 15

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 16

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 18

V.3.9. Wkład własny 20

V.3.10. Podatek od towarów i usług 20

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 21

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 22

V.3.13. Reguła proporcjonalności 23

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 23

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 23

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 24

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 27

VI. Finanse 27

VII. Inne ważne informacje 28

Akty prawa UE: 29

Akty prawa krajowego: 30

Rozporządzenia i decyzje dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis: 31

Wytyczne właściwego ministra ds. rozwoju regionalnego: 31

Dokumenty IZ RPOWP: 31

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 32
UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych Ministerstwa Rozwoju, LGD


(pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna